11 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

11 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ME edi am zmn m “1! Rihtim şirketinin satın alin- dıktan sonra Limana bağlan- ması ve işlerin bir elden ida- resi kararlaştı. Türk hükümeti Ecnebi şirketler Paris'te çıkan Teformati N laformation gazetesi; 58 ağırbaşlı bir gazetedir. Tayyare meki ve Ge. ee ie şi be ecnebi şirketler, başlığı altınd. yan var. Bu yazıda, Gabasiyer Tae iktisadi, siyasi ve içtimai saha. biç g tahakkuk ettirdiği eserleri derin yedir ile hatırlatıyor. — Hülümetin, Bilka harici borçlar işini tanzim et pa Milli parayi sağlam bir halde tat- i mesaisi karşımda ecne daya keilerde çek yüksel hir hölrmet li ah kalmışa benzi; ve inhişafında o kadar / arı o görülmüş olan ecnebi li, (Osmanlı Şirketleri!) hak- bik edilen muameleler, Tür- münasebette o bulunanlara verecek bir mahiyet almak- ” i di xi if #enimi olarak inansın ki kendisine bütün bu malümat yanlıştır. Jza- hele pek çok tashiha mubtaç- vayktaş oldukları teknik ve emniyetli heğların çirketlerde çalışmalarına bülkü. yy” Erüni olduğu iddiası kökünden y: he Bina nasıl ihtimal verilir ki, hü Vek Oğrudan doğruya kendi idaresin. mdinin malı olan müesseselerde bile mütehasıdar, ecnebi tekniriyenler 7 te teminden ibarettir. o Memleketin i hizmetleri için kurulmuş olan bu kisrm me - 777 li İ i tarafından: duğum mütehassıs veya tek ıştırmama e hattâ yeniden ; 14E ; zil ; Z EF F ii ye i zi s Ef yi iH iyi 7 li i i 5 53 la, Gİ PIATI S5 KURUŞTUR. Elâ send vi Yeni işlemeğe açılan hat 70 kilometredir ELAZİZ, 10 (Hususi muha- birimizden) — Elâziz bugün fev- kalâde zamanlarından birini ya « şadı, Sık sık öten tren o düdük deri halk üzerinde büyük heyecan bırakmaktadır. o Maliye ve Na - fia Vekilleri ve maiyetleri erkânı hususi trenle © şehrimize gel- | diler. Vekiller Fırat istasyo- nunda vilâyet namma karşılanmış- lardır, Civar vilâyetlerden / bin- lerce misafir geldi. Diyarbekir. den birinci umumi müfettiş Hilmi Beyle müfettişlik erkânı ve askeri (Devamı 5 inci sahifede) Adliye Vekili Bir müddet istirahat için şehrimize geldi Adliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey dün sabah Ankaradan şehri- mize gelmiş, istas- yonda dostları t> rafından karşılar İ maştır. Doğruca İsta bula geçerek Pc rapalas oteline i nen Vekil Bey, b müddet istiraha ettikten sonra b: 21 ziyaretlerde b hunmuştur. “Saraç- oğlu Şükrü Bey, Saraçoğlu Şük- Gİ uğ Be Sarçoğlu Şe mizde kalacaktır, Hafta içerisinde Yalovaya git- mesi muhtemeldir. halde, bu imkân int kendi vatandaşlarımız Vaktile tasvip edilmiş bazı mukavele. lere yeniden rücu edildiği yolunda orta ya attığı iddin ile hı sihri nin hangi mukaveleleri kasdettiğini, şim diye kadar hangi mukavelelerin bu yı yaptırmışıa, bu tadilât keyfi bir arzu ve iradesile değil, mutlaka ayni mukavele - nin maddelerine ve hükümlerine istinat ederek yaptırmıştır. Yoksa, kanun ve hak esaslarına aykırı bir muamelenin yapıl. pası vârit bile olamaz. Son zamanlarda e Elâzizliler sevinç içinde: Elâziz şimendifer hattının küşat resmi dün büyük merasimle yapıldı Nafıa ve Maliye Vekilleri dün saat 16da hattın küşat resmini yaptılar. Şehir coşkun tezahürata sahne oldu aeşaakanamamakeimemeeeme see Sahip ve Başmuhartriri : “hattı gösterir harita , Nafıa Vekili Ali B. M. Hitler No. 3054 CUMARTESİ Siirt Meb'usu MAHMUT 11 AGUSTOS 1934 Maliye Vekili Fuat B. arasaneaaaseseresasanaseaeeremeiee diyor ki: Biz ancak memleketin mü- dafaası için harp ederiz Eğer İngiltere bize taarruz etmezse onunla M. Hitler Avustur- ya mes'elesi için ne düşünüyor? Bundan bir iki gün evvel M. Hitler'in bir gazeteciye beyanatta bulunduğunu ve Almanyanın da- hili ve harici meseleleri hakkında izahat verdiğini telgraf havadisi o larak neşretmiştik.. Son gelen “Daily Mail,, gazetesi bu mülâka- tn tamamını yazmaktadır. Ajans eassirieeseeseaa Bu mevzuda eski, basit, belki bir yan- dan da tabii olan bir iye üzeri; i ruhiye üzerin. ne Rhin sahillerinde ne de başka bir yerde harbe girmemize imkân yoktur telgrafında ihmal edilen çok mü- bim kısımları ihtiva etmesi itiba- rile bu mülâkatım bazı parçalarını aynen Lercüme etmeği faydalı gör- dk pe irene bu mülâkat esnasında M. Baldwin'in., “bizim hududumuz Rhin'in öte ta- rafındadır., cümlesine karşı ne düşündüğünü de izah etmiştir. Daily Mail'in sureti mahsusada Berline gönderdiği muhabiri M. Hitler'le tesadüfen konuşmuştur. Mülâkat evvelce hazırlanmamış tır, Binaenaleyh yeni Alnan Rei- (Devamı 5 inci sahifede) “eaaeareeaaaaseeneseee luk idaresinde, kapitülâsyon & rejiminin büküm sürdüğü zamanlarda kurulmuş - lardır. Bu şirketler, yalnız mukavelelerin- de tesbit edilmiş maddolerile değil, daha bir çok sebep ve âmillerle imtiyazlı bir ve vaziyette çalışmağa ve yaşamağa alışmış- lardır. İmparatorluk Hükümetleri; ecne- bi şirketlerinin muameleleri- ni kontrol için — hatta mukavelelerinde mâni maddeler olmasa bile, hattâ haksız ve yersiz olarak memleket menfaatlerini baltalamış — olanlar bile — kendilerin kâfi bir salâhiyet ve cesaret görmemiş lerdir. Bu hâl, senelerce devam etti, Eski -| ödet ve haletiruhiyelere alışkın olanlar, yeni devrin, — yeni telâkicinin icaplarına kolay kolay alışamazlar. En basit bir tet- kik ve konürol muamelesini çok sert ve -İ mübalâğalı gösteren sebep ve haletiruki- ye bu olsa gerektir. Her halde yeni va- ziyete intibak eden, yeni devrin ica mı ve ihtiyaçlarını idrâk eden, / nihayet çalıştığı memlekette normalin haricinde imtiyazlar ve menfaatler beklemiyerek, başka memleketlerde . kazanıldığından hattâ biraz daha fazla bir kazanç ile ikti- fa etmesini bilen hiç bir ecnebi sirketin. den; Cümhuriyet Türkiyesi Hükümeti- nin idaresi ve muamelesi hakkında hiç bir şikâyet işitilmez. , Siirt Meb'usu MAHMUT Almanyada ilân edilen affı- umumi dolayısile binlerce si- yasi mahpusun tahliye edil- mesi beklenmektedir. Tel: ( Mühim bir suiistimal Müdür : 24318, Yazı işleri müdürü: 24118. İdare ve Diatban £ 24310 ... Fatih Malmüdürlüğünde 15000 lira ihtilâs edildi Maliye mürakipleri, mütekait, dul ve yetim maaşları mutemedine işten el çektirdiler Maliye mürakipleri, İstanbul Maliye teşkilâtında teftişler ya- parken Fatih Malmüdürlüğünde büyük bir suistimale tesadüf et- mişler ve ( alâkadar iki memura derhal işten el çektirmişlerdir. Ma- liye mürakipleri ve Maliye Teftiş Heyeti bu çok mühim suiistimal ü- zerinde bütün dikkatlerile kat yapmaktadırlar. tahki- Dün cuma olmasına rağmen alâ- kadarları bularak yaptığımız tah- kikata göre, bu suiistimal müteka- it, dul ve yetimlerin o üç aylıkları üzerinde yapılmıştır. Bu memleket için senelerce yıpranarak devlete verdiklerini üç ayda bir alanların onların kimsesiz kalmış zevceleri- nin, analarının ve şehit yetimleri- hin maaşları üezerinde böyle bir suiistimal yapılmış olması, hükü- imeti yakından alâkadar etmiştir. Yapılan tahkikatın şimdiye kadar cereyan eden safhasına nazaran suiistimal mütekait, dul ve yetim kânunuevvel, kânunu- Şubat üç maaşı sani ve Rıhtım şirketi Cavit Beyin bir tezkeresi halâ hükmünü sürüyor İstanbul limanının inkişafı için yeni bir idare şekli verilmesi ve ye ni tesisat yapılması kararı verilir - ken İstanbul Rıhtım şirketinin de hükümetçe mübayaa edilerek şir- ketin yeni liman idaresine raptr, bu suretle İstanbul limanının bü - | tün işlerinin bir elden idaresi ta - karrür etmiştir. Aldığımız malü - mata nazran Nafıa Vekâleti, şir « ket direktörlerile bu hususta cere- (Devamı 5 inci sahifede) aylıklarıle Tahkikatla meşgul olan İstanbul defterdarı Mustafa Bey Mart, Nisan ve Mayıs üç aylıkları üzerinde £yapılmıştir. Sulistimal bu maaşların bordrola- (Devam: 5 inci sahifede) İstanbul liman işleri Liman şirketi Limana bağlanacak) Tasfiye ediliyor Şirket hey'eti umumiyesi yarın karar verecek Liman Şirketi heyeti umumiye- si, fevkalâde olarak, yarın, şirke- tin Liman hanındaki merkezinde toplanacaktır. Şirket heyeti umu- miyesi bu toplantıda şirketin fes- hile muamelâtımın tasfiyesi kararı- nı verecektir. Bu kararı müteakıp bütün hisseleri hükümetçe satın alınmış olarak yeni Liman idaresi faaliyete geçmiş olacaktrı. Liman şirketi umumi müdürü (Devamı $ inci sahifede) Dünkü spor faaliyeti Yenikapıda kürek Veli Efendi saha sında at yarışları yapıldı Yuharıda: Dünkü hürek yarıştarında lar, Aşağıda: Veli Efendi at yarışlarında bulunanlar Dün şehrin muhtelif mahalle- rinde ayrı ayrı ve oldukça ehem - miyetli spor hareketleri oldu, gü zel ve çok müsait hava bu hareket ureyye 1g fue pussy UL “onlar kupalarını elıyor- toplanmasına yardım etti. Kürek müsabakaları: Mıntaka denizcilik heyetinin tertip ettiği kürek yasışlarımdan ü- (Devamı 6 mcı sahifede)

Bu sayıdan diğer sayfalar: