10 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

10 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Trenin Elâzize muvasalatı münasebetile bugün Elâzizde fevkalâde merasim yapılacak ve nutuklar söylenecek. FİATI 5 KURUŞTUR. Fransa ile, siyasi ve ticari münasebetlerimiz Sürt mebumu: MAHMUT Beynelmilel münasebetlerin pek dalı olduğu şu sıralarda Fransa olan umumi münasebetlerimizi İk Açık olarak tesbit edebiliriz. Müşede asebetleri, iki cepheden İlgen etmek lâzemdir: Siyasi, mia İle siyasi münasebetleri. hiç bir ihtilâf mevzuu kal iye olduğunu ilkönce söyleme- Ying, Fransız - Türk münasebetle- dağa alatmak mecburiyeti hâsıl ol- Ye ip aman, her iki tarafım tarif Yoş, »desi hemen daima aynı olu İk, ePanevi dostluk. .. Fransa öy- memleket ki, Umumi harpte İeliisile ayrı ayrı, muhasım cep- ade bulunduk. Öyle iken, sulh " ettiği zaman batıralarımız - ; yüreklerimizde bu memleket i çük bir güceniklik ve çile kalmadı. Politikalarında keş lerinde çok dürüst olan Türk. ka Pakkında, Fransızların da baş Bi, târlü düşünmediğini umuyoruz. çok tezahürat, bu ümidimizde R, olduğumuzu göstermektedir. Püyte İmilel umumi vaziyeti gö- tanı rin ile Ankara arasmda türkei düzen vardır. Fransa, bu- Ai hiç #erait içinde bütün milletle- z sa toplayıp umumi bir an- Yahaj apmak imkânmı görmüyor, diygli anlaşmalara ehemmiyet ve- Müd, laf iyonal misakları teklif ve ee haşşa ediyor. Bu itibarla, Fran- deniz tiyesi; Balkan misakını, Ak. kıy, Misakı, Şarki Avrupa misa- Zanjpek Yerinde ve hattâ pek lü- Malçı, bulmakta ve bunu kendisine daş tiği siyasi bir tez halinde mü- Yerini,“ imektedir. Türkiye harici- yerdi kayası ml Be diy, vpumi sulha götüren bir yol a alıyoruz. Balkan misakmı bu- bur İSİN istedik. Akdeniz misakını hayat yen iltizam hemşir En ei. T,aydalı buluyoruz. ve gk devlet adamlarınm Fransa düyge tiz. politikası hakkındaki dap, pelerini, görüşlerini yakın küjupiliyoruz. I m Fransız he kii ile, Fransız irfan hayatı ile dar yakmdan alâkadar oldu. ç da bilinmiyen bir şey değildir. Tüy Fransız devlet adamlarmın tlğger ve Gazi Türkiyesi halkın i takdir ve hayranlıklarını son m arda görmüş, işitmiş ve sez- 'd,, 0 Vatandaş sıfatile, “ Paris'in ti, 7Ni sevgi ve saygı ile mütehas- “duğunu söylemeğe mec ... Bağ ile aramızdaki ticari mü- ve ele; 1933 tarihinde imzalanan 1929 tarihli ticaret mukave- istinat eden—modüs vivendi iiresinde cereyan ediyor. o Tam* tagı nedir ki, ithalât, ihracat ve hey © Muvazenesi hesapları, bir &di, Sompensation usulü ile temin Müzyektedir. Geçen senenin ten- dinç yim emek a saman hen beşine ar Fransaya olan mizde, Fransanm memleke- Börge, Yaptığı ihracat yekünlarını ük. Fransanın Office de Com- Taktir dairesinden alman bu Yada ve bülâsalara göre vaziyet İüsün imzasından itibaren ak aylarda kıymet itibarile muva- imizde cereyan etmiştir. tay; £r“Yan, mart ayma kadar mü- bir vaziyet göstermiş ve mart- Dilay ise Fransız ihracatının başari aleyhimizde yükselmeğe amıştır. Bu senenin 15 temmu- Yon pe Aleyhimizdeki açık 37 mil. Tangı bulmuştur. Dikkate şa- Meni cihet şu ki, Fransızların h., , *Ketimize yaptıkları ihracat, ing? 8 - 10 milyon frank kıyme- Yan » olârak muntazam bir cere- Mizipe kip ettiği halde memleketi: g Tansaya olan ithalâtı ilk ie 15 milyon frank değer çen sonraki aylarda birden bi- işmüş ve dördüncü aydan İti- > aylık ithalâtımızın o yekünu e milyon frank derecesine inmiş- a racatımızın düşmesine sebep 1 şunları gösteriyorlar: — Modüs'ün imzasını takip e- aylar, memleketimizin ihracat Na iznine tesadüf eder. Bu mev - &€ç'nce, Fransaya olan ihraca- (Devamı 6 mcı sahifede) Sahip ve Başmuharriri : Bulgaristanda Yeni bir taklibi hükümet | teşebbüsü keşfedildi Bu işte iki yüz za bir çok asker ve sivilin methaldar olduğu meydana çıkarıldı Bir çok kimseler tevkif edildi SOFYA, 8 (Hususi muhabirimiz « den) — Bir müddettenberi yeni hü - kümet aleyhinde bir hareekt vuku bu lacağma dair bir şayin vardı Filibe - den alınan malümata göre bu taklibi hükümet hareketi resmen teyit olun « maktadır. Bu meselede ikiyüz sabit; birçok “skerler ve siviller metbaldar görül '- #mektedir. Sofya gazeteleri bu taklibi hükümet hareketinin Filibe O şebrinde hazırlandığını yazmaktadırlar. Diğer taraftan Sofyada tereşşüh e- dedi malümata nazaran polisi Makedonya komiteleri reisi Mihailoff un çok yakın dostlarından biri olan Schakotoff'un saklandığı yeri keşfet » miştir. Bu adam Makedonya teşkilâ » tnim hazinesinin narede olduğunu söy liyebilecek bir mevkidedir. Mihailoff saklandığı yerden hü - kümete hitaben bir mektep gönder < miş ve artık kendisini aramamalarını çünkü bulunmasına imkân olmadığı - nı bildirmiştir... Mihaileff mektubu - nun sonuna şunları ilâve etmektedir: — Eğer polis benim ikametgâhımı bulmağa muvaffak olsa bile muhak - © Sabık Fransız Maliye nazırı M.Bonnet Türkiye hakkın daki intibalarını anlatıyor M. Bonnet Gazi Hazretlerinin kendisini kabul M. George Bonnet Sabık Fransız Maliye nazırı M. Bonnet'nin Rusyada bir tetkik seya - hati yaptıktan sonra İstanbula geldi- ğini yazmıştık. Bir arkadaşımız dün kendisile konuşmuştur. M. Bonnet ken disini gayet nâz'kâne bir şekilde kar- şılamış ve sorduğu suallere birer bi - rer cevap vermiştir. Arkadaşımız yap tığı mülâkatı şöyle anlatıyor: M. Bonnet'ye evvelâ Rusya hak - Avusturya hâdiseleri esnasında Bavyera milis askerleri Vi M. Kimon Gheorgieff hareketinin önüne geçmek İçi iddi tedabir almıştır. Alâkadarlar tevkif olunmuşlardır. Sabık Harbiye nazırı İeneral Voteff te tevkif me- yanındadır. Kendisi Sevec'de mah » bustur. Ve günde üç defa polisin hu. zutuna çıkarılmaktadır. — Size bu hususta cevap vermek biraz müşkül olacaktır. Çünkü mese « le çok geniş ve çok karışıktır. Rusya- yı terkederken Sovyet matbuatıma ve bilhassa İzvest'a gazetesine Sovyet a- razisini baştan başa kaltettiğim zaman duyduğum intibaları anlatmıştım Gençliğin terbiyesi ve ordunun teşkki - lâtı için Rusyada sarfedilen mesaiyi bilhassa kaydetmek lâzımdır. Bunu söyledikten (sonra sabık Ma- liye nazırı sanki bütün Rusya seyaha- dini gözünün önünde canlandırmı gi- hi düşümcüye daldı. Kandisine TüLE- yeye dair sualler sormağa başladım: — lik defa olarak m Türkiyeye geliyor sunuz... — Evet ilk defa olarak... Fakat zannetmiyorum ki bu sonuncu olsun. Çünkü Boğaziçi insanı cezbediyor... gittiniz mi efendim?.. Paşa Hazretlerile Tevfik Rüştü ve Şükrü Kaya Beyefendilerin hakkım - da gösterdikleri teveccühten dolayı (Devamı 6 mc sahifede) yanayı zaptedecekler miş Bu teşebbüs sonradan suya düşmüş Almanyanın yei sefiri Von Papen dün Viyanaya hareket etti LONDRA, 9 .A.A. — Daily Teleg- Taoh muhabirinin Viyanada iyi haber e- Jan bir menbadan Oöğrendiğine göre, Başvekâlet dairesine vaki olan hücumla, M. Dollfuss'un katli, Avusturyada ce- royan, eden karışıklıklar, nazi suikastle- rinin ini teşkil ediyordu. Bü eden © Roehm ve Habicht olmuştur. Bavyera milis askeri- nin hududu aşarak Viyanayı zaptetmesi mukürre ridi. Mamafih, bazı sebepler. den dolayı, bu tasavvur, son dakikada suya düşmüştür. Diğer taraftan, ifşa e- d geçen sene de böyle hâr rü sayelem Ci Isyan mürettipleri, kabine âzasmın ».. 5- lesini, umümi bir içtima esnasında m kın yaparak esir etmeği ve M. Rintelin tarafından yeni kabine teşkil edilinciye adar bunları mevkuf bulundurmağı ka- Von Papen âilesi efradiyle beraber tarmsilardı: Niyetleri, buna mu- tebliğ eylemekti. M. Dollfusa, > ivaki karşısında, vazifeyi kendi arzusiyle terketmediğini iddia €- demiyecekti. Başvekil muhafaza altında VİYANA, 9 .A.A, — Neve Frsie (Devamı 6 ıncı sahifede) Siirt Meb'usu MAHMUT © Suncu sene No. 3053 'CUMA © 10 AGUSTOS 1934 Gazi Hazretleri EE | Hindenburgun oğluna bir teessür telgrafı çektiler ANKARA, 8 (A.A.) — Re- isicümhur Hazretleri Mareşal Von Hindenburgun vefatı müna sebetile Mareşalin büyük oğla Miralay Von Hindenburga âti- deki teessür telgrafını gönder - #hişlerdir: Miralay Von Hindenburg, Büyük devlet reisi namdar pe derinizin vefatım acı bir teessür le haber aldım. Mateminize can dan iştirak eder ve size en sa - müimi taziyetlerimle beraber de- || rin sempatimin ifadesini takdim || ederim. Miralayım efendim. Gazi MUSTAFA KEMAL Paşabahçede Şişe fabrikası Başvekil Hz. salı günü temel atma merasi- mini yapacaklar Bakırköy Bez fabrikası da pazartesi günü açılıyor İsmet Paşa Hazretleri “Yeni kurulacak fabrikalarımı « Zın temel atma ve inşa edilen fab- rikalarımızın da açılma merasimleri | bu hafta içinde yapılacağından bu işlere ait hazırlıklar bitirilmiştir. 13 ağustos pazartesi günü saat 17 de Sümer Bankın (Bakırköy Bez ve pamuklu mensucat fabri- kasının yeni kısmı açılacaktır. Türkiye İş Bankasınca Paşa- bahçede tesis edilecek olan şişe ve cam fabrikasının temel atması da 14 ağustos salı günü Başvekil İs- met Paşa Hazretlerile İktisat ve- kili Mahmut Celâl Beyefendi ta - raflarından yapılacaktır. Bu merasimlere hükümet erkâ- nı, mali müesseseler ve birçok 2€- vat davet edilmişlerdir. “Bir tren kazası Bir vagon devrildi beş kişi öldü TE — Tren ve tramvay ücretlerinin inmesi halkın yüzünü epeyce gül. dürdü... — Ne çare oturduğu yerde lis- Amerikanın garbinde müt- hiş bir sıcak dalgası hüküm- fermadır. Şimdiye kader sı- caktan 1500 kişi ölmüştür. Orta tedrisat umumi müdürü Hasan Ali Bey aym 12 sinde Ankara * dan şehrimize gelecek- tir. Ayın 15 inde de Ma arif Vekili Zeynelâbi - din Bey şehrimize gele- cektir, Vekil Bey bura- bir müddet kalacak, U- nivers'te Maarif işlerile meşgul olacaklardır. Ojrendiğimize göre, Üniversitede yeni bir kadro hazırlanmakta « dır. Bu kadro etrafmda yüksek tedri- sat umum müdürü Hâmit ve Talim ve Terbiye reisi İhsan Beyler meşgul ol- maktadırlar. Teşrinievvelde Üniversi- Maarif Vekili te kadrosuna yeniden 5 - 6 ecnebi pro fesör iltihak edecektir. Buna mukabil Türk profesörler arasında bazı deği - : desi Deçerilep Vekili bekliyorlar Üniversite için yeni bir kadro hazırlanıyor Bazı profesörler açıkta mı kalacak? Orta tedrisat kadrosu tastik edildi; 3 gün içinde ilân edilecek Zeynelibidin Bey makamında (Devamı 6 ıncı sahilede) Küçük sanatlar kanununun, ki Türk ırkdaşlarımızın evlerine makta, hattâ oradaki söyl ir. bittabi evlere girildikten sonra her Türklere Bulgaristanı Bulgaristandaki Türkler hicrete icbar ediliyor! Küçük sanatlar kanununun böyle bir k : tazyika vesile tutulmasına sebep yoktur : diğer memleketlerde bizde de tatbiki maalesef Bulgar komşularımızda yanlış ve telâkkilere yol açmaktadır. Son ristanda bizlerin hayretle karşılamakta haklı olduğumuz bazı taz- yiklere de vesile ittihaz edilmektedir. Bu haberlerden anlıyoruz ki Bulgaristanın bazı mıntakalarında- silâh aramak bahanesile girilmekte, taraf aranırken çapulculuk yapılı olduğu gibi, tefsirlere gelen haberlere bakılırsa, Bulga- açıkça terketmeleri Bulgaristandaki Türk vatanda şlarımızın Bulgar kanunlarma her zaman riayet eden, kendi iş ve güçlerinde, model olarak kabul ede (Devam: 6 ıncı sahifede) Mağazalarm, mücsse- selerin akşamları muay yen saatlerde kapanma sı için belediyenin ver- diği kararm tatbikma başlanalı henüz bir haf ta bile olmadan her ta- raftan itirazlar yüksel meğe başladı ve bu işte görülen karışıklık gün geçtikçe düzeleceğine arttı. Kabzmallar ce - miyeti, müskirat bayi - leri, tütüncüler şikâyet çilerin ön safında gel - mektedir. Kabzımalla' cemiyeti dün Ticaret & dasına akşamları muay yen saatte kapanma - nın aleyhinde buluna - rak bir müracaat yap- mıştır. Bu müracaatta kabzımallar o üzerinde uğraştıkları meyve ve sebzenin daima çürüme tehlikesine maruz gözümü ne koyarak, akşamları saat 21 de de- Zil, hiç olmazan saat 24 te dükkân- İarmı kapatmalarının zaruri olduğu. mu bildirmektedirler. Ticaret odası yaptığı tetkikat neticesinde bu isteği ği bulmuş ve belediyeye vazi - yeti bildirmiştir. Alâkadarların yap - tığı tetkikata nazaran, dükkânların akşamları muayyen saatte kapatıl - ması meselesi her kaymakamlık mın- takasında ayr rayrı tefsirlere uğradı- ğından başka başka şekillerde tatbik edilmektedir. Meselâ tütüncüler İs - tanbul tarafında yani Fatih ve Emin- önü kazaları mntakasında saat 19 İ da, Beyoğlu kazasında saat 21 de kapanmaktadır. Sonra müskirat bayi- leri saat 19 da, fakat ayni zamanda ve bozulma deyi görüp ağladıktan sonra... #nüskirat ta satan bakkallar saat 21 de kapanmaktadır. Yeni usulün tatbikatı Kapanma saatleri Erken kapanmanın zararı mı oluyor, faydası mı? Tatbikatta haksızlıklar mı var? Bir çok dükkânların değişerek bakkal- laştığı veya manavlaştığı görülmektedir peticesi olarak birçok tütüncülerin bakkallaştığı, birçok dükkünlarm da sebzeci vaziyetine girdiği görülmek « tedir. Mevcut kanaate göre bu işin karış» masının en mühim sebebi kapanma sa atinin iki kategoriye ayrılmış olması» dır, Eğer bir kategori olsa bu karışık- lığın ve şikâyetlerin aazlacağı kana » ati vardır. Cumartesi sabahı içtima var Şehrimizdeki kaza kaymakamları cumartesi sabahı saat 10 da belediye- de muavin Hâmit Beyin riyasetinde bir toplantı yapacpaklardır. Bu top - lanlıda dükkünlerin 1 e ken kapatılmaları meselesi görüşüle- cektir. Bilhassa tütün, müskirat ve kahve gibi maddeleri satmakla bera- i azmanda bakkaliye eşyası dânların vaziyeti tetkik edi »

Bu sayıdan diğer sayfalar: