10 Ağustos 1934 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7

10 Ağustos 1934 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: Ur “LDEVLET DEMİRYOLLARI İDARESİ İLANLARI #İİİL, (daremiz için pazarlıkla satın alınacak olan Demir, E- v Vantilâtörlü kabili nakil ocak, cıvta, perçin çivisi, > İD kalem ispençiyarı ve timari malzeme gibi (56) kalem a elif eşyanın 15-8-934 çarşamba günü saat 11 de pazar- Ii âDılacaktır. İsteyenlerin o mezkür saatte mağazaya mü 2j ii tahriren teklifte bulunmaları ve mağaza dahilinde a- vali stede (X) işaretli malzeme içi nnümune getirilmesi ve ri “Mesiz tekliflerin kabul edilmeyeceği ilân olunur.(4628) &) Bandırma Malmüdürlüğünden: kin amele vergisinden borçlu Bandırmanın Sığır yolun- , Remzi Beyin mülkiyetine ait (20) bin lira kıymeti ik he neneli Türk Un Fabrikasının binasile içindeki mev- Ju adet 85 beygir kuvvetinde İsveç markalı Mazot mo UÜ ve bir adet 55 beygir kuvvetinde Gazojen Tankey mar Motor, 7 Un eleği bir Un harman makinesi, bir Vals lu 81, 8 yedek: Vals topu, bir Levaj makinesi ,bir Levaj bası, bir kuyu su tulumbası, 2 irmik isejörü, 4 buğday an Zİ ebir vals ki cem'an (29) parça alât ve edevatla birlikte elini, Oval kanunu ahkâmma tevfikan 21 gün müddetle a- Müzayedeye çıkarılarak 29 Ağustos 1934 tarihine mü- İng Yamba günü saat 15 te birinci ihalesi icra kılmaca ) taliplerin Bandırma o Maliyesinde müteşekkil Komis- e, vu mahsusuna müracaatları ilân olunur. (4604) ye) Gayrimübadiller Takdiri sil, Iğıymet Komisyonundan: 2 Austor Gi zi 'umartesi o İ Numaradan 173 Numaraya kadar i Pazar 174 273 a » Pazartesi 274 » 321 si » ii — Alacakları yekünu 1000ile 10,000 lira arasında pi e | ve karar numaraları yukarda yazılı olan © gayrimü (0 *rin binde 4,3 nisbetinde nkit istihkaklarını almak üze ei Ralşlarında gösterilen günlerde komisyona müracaat et- e beli ş 2— Istihkakları bin liraya kadar olupta nakit hisseleri- vr vi > ” » ” N yanlar da aynı günlerde müracaat edebilirler. (4630) İrabzon Belediye Encümeninden: / 4 lâ, 1677 lira 89 kuruş bedeli keşifli Gazi Paşa caddesi la- wi ak, MMşaatı kapalı zarf usuliyle ve yirmi gün müddetle mü- Pİ hağvava konulmuştur. Fenni ehliyeti haiz taliplerin 12 A- ar Be 934 tarihine müsadif pazar günü saat 14 de Belediye &menine müracaatları ilân olunur. (4279) 4749 ilâliahmer Hastabakıcı Hemşireler Mektebi Müdürlüğünden: ne kızlarımıza şerefli, emniyetli bir istikbal bazrlyan © mektebimize talebe Ve kabul muamelesine başlanmıştır. Kabul şartları : > Türkiye Cümhuriyeti tebaasında n olmak. 7 Yan (18) den aşağı (90) dan yukarı olmamak. — Orta tahsili ilamal etmiş olmak. — Evli olmamak (evvelce evlenmiş ve ayrılmar ise çocuğu bulunmamak.) — Mektebi terkettiği veyahut beş senelik mecburi hizmeti | ikmal etmed. iç ,, “#leği terkettiği veya çıkarıldığı takdirde mektep (masrafını ödeyeceğine v musaddak bir kefaletname vermek. > Sıhhati tam olmak ve boyu (1,52) den aşağı olmamak. (Tıbbi wayene Yapılacaktır.) Mekiep Hilâlinhmer cemiyetinin malı olup tahsil müddeti iki sene altı aydır. iy in iskân, iaşe, ilbas ve tedrisat tamamen Hilâliahmer cemiyeti tarafından #dildiği gibi aylık cepharçlığı da verilir. Mekteb 7 istiyenlerin o 18 eylül 1934 tarihine kadar cumadan © maada tün Tetanbulda Aksarayda Haseki caddesinde mektep idaresine müracaatları ur, Li fe | ; tuplarını Sivasta Fırka Satm- İİ istanbul kumandanlığı sa - | İİ tinalma komisyonu ilânları emr e en ZE evvel teminat ve tek sktuplarını makbuz mu- Ankara Levazım A-| 4807 Yozğat kıt'ası için 25,000 7500 kilo Sade yağ 1934 pazar günü saat kapalı zarfla satm alı- tır. Sartnamesini göre- in her gün Yozgat As- atımalma komisyonuna inakasaya iştirik edecek belli saatten evvel teklif tuplarını mezkür komis- Zap TEE AAA RA uv vermeleri. (4380) / ... ge > İpkivasta bulunan Asker ih- il & için bir milyon yüzbin P z < 25-8-934 cumarte tari saat 14,30 da kapalı den satın almacaktır. Ta- in şartnamelerini görmek Istanbulda ve Ankarada k Amirlikleri ve Tokat- olordu Satmalma komis- rında görebilirler, Müna iştirâk o edeceklerin in İstanbul Harici Askeri Kıtaat ilânları. Miri rtyüz ton yerli kok kö- | belli saatten evvel teklif mek-| N kapalı zarf usuliyle iha- İİ 4.22 Ağustos 934 çarşamba > on dörttedir. Şart- . sureti omusaddakasını Wek üzere İstanbul Leva- Di ty Satmalma Komisyonu “setine vermeleri. (4377) alma komisyonuna vermeleri. ,(4381 ) 4809 Çorludaki kıtaat için zarlıkla alınacak 12,000 kilo Patatese ihale günü talip çık- madığmdan tekrar pazarlığa konmuştur. Pazarlık günü 11 Ağustos 934 cumartesi günü | saat 16 buçuktadır. Şartname sini görmek isteyenler her gün pazarlığa iştirâk edeceklerin teminatlarile belli gün ve saat te Corluda Komisyona müra- caatları. (66) (4592) Bir milyon seksen beş bin kilo arpa kapalı zarf usüliyle ihalesi 3 Eylül 934 pazartesi günü saat on dörtedir. Şart- name sureti o müsaddakasını görmek üzere İstanbul Leva- zım Amirliği satm alma ko- misyonuna müracatları ve iha le günü vakti muayyeninden evvel teminat ve teklif mektup- larını makbuz mukabilinde Ankara Levazım Amirliği Sa- tmalma komisyonu riyasetine vermeleri. (4618) 4993 ZAYI — Zevcim merhum (Kaymakam Ibrahim Ethem Beyden tahsis edilen maaşın senedi resmici zayı olduğundan başkasını © alacağımdan hükmü yeke tur. Pangalti, Boz Kurt caddesinde 68 MİLLİYET CUMA 10 AGUSTOS 1934 TASHİH Dünkü nüsham'zda niversite mübaya- at komisyonundan: ser levhalı ilânda Merkez ye Zeynep Hanim binalarının tamirile deri ve frengi seririyatı inşalari ihalesi 3/9/7334 Yazılacakken 3/87934 yarılmıştır tashih olunur. Sahibinin Sesi Başmuganniyesi 1. F. Satınalma Komisyo- nundan : Istanbul Kumandanlığına bağlı kıtaatm mutbah ocak- larında yakılmak üzere 190 ton Tüvenan kömürü açık münakasaya konmuştur. iha- lesi 13-8-934 pazartesi gü- nü saat 15 tedir. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirâk içinde o gün ve vaktinde temi- natlarile birlikte Fındıklıda F. SA. AL, KOM. na müracaat- ları. (41) (4544) 4973 Dan. BiRİK TiREN RAHAT-EDER > Istanbul Ziraat Mekte- bine girme şartları İstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 1 — Türkiye Cümhuriyet Teb'asından olmak. 2 — Orta Mektep mezunu olmak. Taliplerin miktarı faz- la olduğu takdirde Tabiiye, Fizik, Kimya, Türkiye coğraf- yası ve tarihten 22 Eylül tarihinde saat onda İstanbul Ziraat Müdüriyetinde yapılacak müsabaka imtihanmı kazanmak. 3 — Arazi sahibi çiftçi evlâdı olmak. Bunu bulundukları mahallin idare heyetinden e mazbata ile tevsik etmek. 4 — Yaşı 19 dan yukarı olmamak. çi 5 — Vücutları Ziraat işlerinde çalışmağa dayanıklı oldu- ğuna dair resmi doktor raporu almak. 6 — Aşı Şahadetnamesi getirmek. 7 — Belediye veya Polis Merkezinden ğuna dair mazbata* getirmek. 8 — Kabul olunan efendiler tahsil esnasında mektebi ter kettikleri veya mektepten mezun olduktan sonra Hükümet lüzum gösterdiği halde beş sene mecburi hizmeti kabul eyle- medikleri takdirde, Mektebin kendilerine yapmış O olduğu masrafları ödeyeceğine dair, Mektebin vereceği nümuneye göre Noterlikten tasdikli teahhhüt - senedi (o vereceklerdir. Teahbüt senedi vermeden Mektebe devama müsaade olun- iyi ahlâklı oldu- k isteyenler Halkalıda İstanbul Zi- üdürlüğüne yazacakları istidalarma ilişik ola- : 1 — Hüviyet cüzdanı, 2 — Ortamektep şahadetname si, 3 — Arazi sahibi çiftçi evlâdı olduğuna dair idare heyeti mazbatası, 4 — Sıhhat Raporu, 5 — Aşı şahadetnamesi, 6 — Polis veya Belediyeden alınmış hüsnühal kâğıdı, 7 — Uç adet vesika fotoğrafını göndermelidirler. 10 — İstanbul'da bulunanlar istida ve vesikalarmı ver- mek ve yazılmak için Halkalı da Mektep Müdürlüğüne ve- ya İstanbul Vilâyeti Ziraat Müdürlüğüne müracaat edebi- birler. 11 — Müracatlar gerek İstanbul ve gerek Taşra için 15 eylül tarihine kadar yapılmıs olmalıdır. Noksan evraklı mü- racaatlar kabul olunmaz. (4611) 3. Karaköse Valiliğinden: Karaköse kasabasının Beyazıt Vilâyet Merkezi olan halı hazir haritasiyle şekli müstakbel “plânmm tanzimi işi 6-8-934 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasa- ya konulmuştur. Nafra Vekâleti Celilesince musaddak ehliyeti fenniyeyi haiz taliplerin bu müddet zarfmda tekliflerini bildirmeleri i- Tân olunur, (4625) Maliye Teftiş Heyeti Reisliğinden: memurları hakkında Hakimiyeti Milliye, Milliyet ve Cüm- huriyet gazetelerinin 1; 10, ve 20 Temmuz tarihli nüshala- rında çıkan ilânlardaki asgari yaş kaydı kaldırılmıştır. Yaş ları yirmi sekizden yukarı olmanıak üzere evvelce ilân edilen No da zevcesi Ifakat. (1785) şeraiti haiz taliplerin 15 Ağus- tosa kadar Ankarada Maliye Teftiş Hey'eti Reisliğine müracaatları. (4226) 4733 Tefiiş Hey'eti maiyetinde çalışmak üzere alınacak tetkik | İhane sokağında iki oda. Istanbul 4üncü icra Memurluğundan: Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup eh- livukuf tarafından tamamma (1736) lira kıymet takdir edi- len Usküdarda Kazaskermeh metefendi o mahallesinde Salı tekkesi sokağında eski 13,13,13 yeni 19-21, 19-21-1, 19-21-2 No. k dükkân müştemil maabahçe bir bap hane açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 12-9.934 tarihine müsa- i dif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıymeti muham- minenin yüzde 75 ni bulduğu takdirde müşterisi üzerinde bı- rakılacaktır. Aksi takdirde en son arttıranm taahhüdü ba- ki kalmak üzere arttırma 15 gün müddetle tecdit edilerek 27-9-934 tarihine müsadif pe günü saat İ4 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti muhamminenin yüzde 75 ni bulma- dığı takdirde satış 2280 No.l kanun ahkâmına tevfikan ge- ri bırakılır . Satış peşindir, arttırmaya iştirâk etmek isteyen- lerin kıymeti muhamminenin yüzde 7,5 nisbetinde pey akça- sı veya Milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil bulun- İ maları lâzımdır . Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ipo- tekli alacaklarda diğer alâkadaranm ve irtifak hakkı sahiple- rinin bu haklarmı ve hususile faiz ve masarife dair olan iddia- larmı evrakı müsbiteleri ile birlikte ilân tarihinden itibaren niyet 20 gün zarfında birlikte dairemize bildirmeleri lâzım dır. Aksi takdirde hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan- lar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar müterakim vergi, tenviriye, tanzifiyeden mütevellit Belediye rusumu medyuna aittir. Daha fazlamalümat (Oalmak (| isteyenler 25-8-934 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire de açık bulundurulacak arttırma şartnamesi ile No. lr dosyaya müracaatla mezkür dosyada görebilecekleri ilân olunur. o (4605) İstanbul Milli Emlâk Müdürlüğünden: Cins ve mevkii Eski senelik Müddeti Kirası Istanbul Tapu Müdüriyeti ka- 150 Bir senedir pısının iç tarafında daktilo ile yazı yazılacak 1 No. lu mahal. PN 162 e 2 No. lu mahal. Topkapı Sarayı içinde Aslan 60 > — Yukarıda cins ve mevkileri yazılı yerler ( hizalarmdaki müddet ve bedeller üzerinden açık arttırma usulile kiraya verilecektir. İsteklilerin 12-8.934 Pazar günü saat 14 de pey âkçelerile müracaatları, (M) (4103) e . Üsküdar Mıntakası Tahsil .. yes yesu es Müdürlüğünden: Müdüriyet ile Şuabatı tahsiliyeye alınacak odun ve kömür ayrı ayrı aleni olarak münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartnameleri görmek için OKadıköyünde Müdüriyet Merkezine ve münakasaya ( iştirâk içinde yüzde 7,5 teminatlarile ihale günü olan 23 Ağustos 934 tarihine müsadif günü saat 15 te Tahsil o Müdüriyetinde müteşekkil ihale komisyonuna müracaatları. (4399)

Bu sayıdan diğer sayfalar: