10 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

10 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

|, Japonya deniz ve hava | bütçelerini arttırıyor — Yazısı Zinci sayıfamızda— MM. rise | —İ7 inci Yal * Sayı: 5959 . Almanyada Kom Yazı İşleri Telefonu: 24379 CUMA, 10 Ağustos (8 inci a7) 1934 Mutlak bir salâhiyet! M. Hitler, kendisinden sonra yerine gene bir “ Hitler , getirebilecek ylman Başvekili Hitler'in Cumi- daş Reisi Hindenburgun ölümün- a hükümet ve devlet reis- Ağ mi birleştirmek suretiyle al. kl, vwet tahminlerden daha Ne dır. Denilebilir ki şimdiye ka- ği rihte gelip geçmiş impara- i rdân hiç biri bu derecede ge- Ve mutlâk bir salâhiyeti haiz Bümiştr. Almanyanın bugürn- “ahili ve harici vaziyetini ve Dan beynelmilel siyaset sahasın- pabileceği rolleri kavrıyabil- için bu salâhiyetin mahiyeti- Hitlerin bu salâhiyeti ne la, elde ettiğini göz önüne ge- k lâzımdır. a mh Reis Hindenburg has- İni. a ölüm saati yaklaşınca ia erhal Kabineyi kendi reis- Meisünin halefini tayin Silen ve ber le 05 Canik Retifiğiar BE” “en kanun hazırlanmış, bu ka-| Ny, bütün kabne azaları imzala- Mühim olan bir nokta bu kanun rez Cumhur Reisliği salâ-| hükmünün Almanya kanunu esa- Sin i baş vekâlete intikal ettiği! sisi ahkâmı haricinde olmasıdır. Bitir, M. Hitler. Hindenburga imza ettirilme- Binaenaleyh Hitlerin böyle bir ka- teş Bu suretle daha Hinden-| Mehmet ASIM ti, ölmezden evvel Hitler Sİ — iğ alef tayin edilmiştir. Yakında Büşlüğörüz ; Babil Saraylarında Büyük Tarihi ROMAN Yazan: İSHAK FERDİ a Yeti in ni sördü. Ve güzel Kraliçenin *(Bah Sille girdiği zaman (Dârâ)nın mağrur zevcesinin omuzuna basarak ta, (Devamı 4 üncü sayıfaninı isici sütununda) | | istemiştir, i Arşidük OTTO | Berayı ihtiyat bitaraf arazide dölaştirılıyor M. Şuşnig; Avus- turyalıları ittihada davet etti Via Reggio, 9 (AA.) — Arşi- dük Otto'nun âmcası Prens Xavier de bourbon - Narme, demiştir ki “— Şimdi Habsbourg'ların tek- i rar tahta geçmeleri ihtimalleri da- ha çoktur. Son Avusturya hâdi- selerinin neticesi bu olmuştur. İlk ümit ettiğimiz şey, © Avusluryaya| dönmek için bize müsaade veril- mesidir, Otto ile annesi Zita daima Bel- çikadadırlar ve buraya ne zaman geleceklerini bilmiyoruz:, , Başvekil Dolfuşun katlinden te- Prens şunları söylemiştir: ——— (Devam; 10 uncu sayfanm' 1 inci sütununda) | Beşinci formayı bugün veriyoruz Hariciye vekilimiz Mısıra davet edildi Mısırla aramızda ya- | kında bir muahede | | imzalanacak 30 Temmuz tarihli “BI Mokat- tam,, gazetesi yazıyor: “Mısır sefiri Abdülmelik Ham- za Bey, Türkiyeye müteveccihen Mısırdan ayrılmıştır. Müşarüni- lehy, Mısır ile Türkiye arasında aktedilecek olan muahedenin pro- jesini hamilen Ankaraya gidiyor. Hariciye vezirimiz, bu projeyi He- yeti Vekileye arzetmiş ve tasvibini Heyeti vekile de pro-| jeyi tasdik etmiştir. | Aldığım haberlere göre, Ab- dülmelik Hamza Bey, Türkiye Ha- riciye Vekili Tevfik Rüştü Beyi,! Mısırı ziyaret için davet edecek ve! tanzim olunan muahede iki devlet mümessili tarafından Mısırda im- © Habsburglar Avusturya (Büyük Y Tahtına Hazırlanıyorlar İ za edilecektir. şilryoruz ve bu ziyaretin tahakku- ( Devamı 5 inci suyfanın 4 üncü sötününde $ Gezinti kuponu: 57 “VAKIT,ın tertip ettiği büyük gezintiye iştirak etmek için bunu kesip saklayınız. İdare Telefonut “2 24310 Sayısı 5 Kuruş Ni ünistler Tethişe Hazırlanıyor! Yazısı ikinci sayıfada — gg yy Yunanlılar ateş püskürüyorlar! Sebep şu: Ingiltere, Yunan hükümetinden, Kıbrıslı bir ihtilâlcinin hudut haricine çıkarılmasını istiyor Atina 9 (Hususi) — Atinadaki | İngiliz sefareti, Kıbris Rumları ara - sındaki ibtilâl hareketinin elebaşıla - rından olup, sürgüne gönderilmiş ol - duğu Londra şehrinden buraya gel - | miş olan Hacı Pavlosun hudut harici- ne çıkarılmasını Yunan hükümelin - den talep etmiştir. İngiltere sefareti - Beyoğlunda kara Halk lağımla sulanan sebze yiyormuş! Beyoğlu tarafındaki Beyoğlu cihetinde Kara humma hastalığı baş göstermiştir. Yapılan tetkikat neticesinde, Şişli çocuk has- tahanesi ile Lâpe ve Pastor müesse- telerinin Tâğımlarının bostanlara ak - | ması ve bu pis sularla sulanan sebze- (Türkiye hariciye vekilinin Mısı.| !erin halk tarafından yenmesi yüzün. | dön bu hastalığın yayıldığı anlaşıl - Yandan itibaren bir heyet bos - tanı dolaşarak lâğım sulariyle sebze » | lerin sulanmamasını tebliğ edecektir. | İ Beykozlu Behçetin geçen yıl yapı- bir atlayışı. ğ Atinada heyecan ve infial Ng “VAKIT,, yüzme müsabaka- ları bugün Modada yüzme : ha- vuzunda yapılıyor. Müsabakalara üç oyüzden fazla genç iştirak ettüği için “VAKIT,, müsabakaları memle- ketimizde nadir görülen büyük bir spor hadisesi: teşkil etmekte ve memleket sporu gözünden bizi çok sevindirmektedir. Yüzücüler! Dokuzuncu yıfamızda verilen tafsilât ve ta» limatı dikkatle okuyunuz... * lan müsabakamızda güzel İngilizlere nin bu talebi, buradaki firari Kıbrisli Rumları ve Yunan siyasi mehafili a - rasmda dehşetli bir heyecan ve infial uyandırmıştır. Atinadaki Kıbrisli gençleri birliği, Yunan milletine hitaben neşrettiği (Löifon sayıfayı çeviriniz) hunıma hastalığı bostanlardan birisi... Bu emre rağmen sulamakta ısrar #denler olursa bostanlardaki sebzeler imha edilecektir. Hastahane lâğımla- rmın da Beşiktaş deresine akıtılması temin edilecektir. VAKİT: Yukarıdaki haberi, İs - tanbulun şehircilik cephesinden sefa- letini gösteren acı; vesikalardan birisi olarak telâkki etmek lâzımdır ve bu habere halkın sıhhati noktasından i- Jâve sedecek tek şöz bulamıyoruz.

Bu sayıdan diğer sayfalar: