10 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

10 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— ; a . Sini Sü m 5 — VARIT KİT in. Tefrikası: /3 mama, va i Böükööüd lüme Susayan Gönül Sporcularımız şere- MEKE m zn ERER Bir çeyrek geçtiği halde “Tilki, mürde yoktu, Şafak zamanı yaklaşıyordu. “Tilki,, nerede kal- Mıştı?.. Nihayet “Tilki,, geldi. — Dediklerimi yaptın mı?. 4); Yaptım efendim. Herif hâlâ ş. Arabayı yanma bı Taktım, hayvanları bağladım. O- İL biteni anlarsasma imkân yok. leri Anlasa da kendinden kor- ad la bindiler. > Nesrin hâlâ » n Bayam, yâtıyordu.. > Küreklere.. Sandal bir hayli açıldıktan Feyyaz, pardösüsünden ço: , Sek cesedini çıkardı, bacağından İ aim fırlattı. İ ilki,, ile “Ayr, Sonra, fısladılar: ği Çocuğu da öldürdü.. Bu fe- — Neden?. — Bunu ben bilirim, ee Meslek sırrı z Rıdvan Beyin © hizmetçileriyle Stakları, saat üçe kadar gülüp *ilenmişlerdi. Peyman, alı al, moru mor yukarı Mketağı zaman, Feyyazdan aldığı "eri hayal meyal hatırlıyordu.. yatağına bakıştılar. | | n soğuk havayla neden sonra Uyandı. Kendini soyunmadan bu - uncu hayret etti, Gerindi, esnedi: — Ama eğlendik! ktı, pencereyi kapadr, tam Feyyazm teh - | bihini hatırladı: — Eyvah, beyefendi dünyada | O*Di affetmez. Saat kaç acaba?. Kibrit çaktı, saatine baktı: © — Dört buçuk olmuş.. Ne olur- . Olsun dediğini yapayım.. Onu darltmanm hiç sırası değil. Lâmbayr yaktı, Aşağı indi. An- be kümeler yoktu. Kulak ka - » Her yer sessizdi. — Alâ, henüz gelmemiş, ame .. yarıları dolaşmanın manası ha yman odada dolaşıyordu. Ni. “Yet dermanı kesildi: Miz de budala mıyım, neyim 24 iye dolaşıyorum?.. Şuraya w- MAYım el gene derin bir uy- hiye kadar zaman geçtiğini bil da, Omuzuna bir el dokun - Üpartiğ. onu iliklerine kadar e Peyman. gözlerini uğuşturarak kalktı, a 7, biraz sararmış, karşısın- pk i STAN tam özür dileyeceği es- Kü emdelei gözleri yerinden tay” n İ gitti, duvara dayandı, e in vr F Mi, hanım... Küçük hanı- ?.- Aman yarabbi... Yürüdü, kızm ağzımı ka- sesini duyup duymadı kulak verdi... Yalak rahat etti... o Köşkte çıtl “la Bunun üzerine, sert, dik bir! a, , Naim Yamak » Yoksa... Taha r sekte, in keten, **, odasma çıkara - Peyman kendinden geçmiş, ağzı bir karış açılmış, gözleri ye» rinden uğramış, gördüğü feci man zaraya bakıyordu. Iki adam, korkunç iki serseri, Nesrini kucaklarına almışlar, du- rüyorlardı. Nesrin balmumu gibi idi, Krmıldamıyordu. Iki kolu yanlarına sarkmıştı, Nesrin ölmüş müydü?... Pey- man, küçük hanımı öldü sandı ve bu cinayete yardım ettiğini düşü- nerek vicdan azabına kapıldı. Diz çöktü, Nesrinin buz gibi elini tu - tup öptü. Feyyaz, kızı omuzundan çekip kaldırdı: — Şimdi böyle şeylerin sırası değil, Tilki mırıldandı: — Kollarımız da koptu. (Devami var) Ali Fedai Efendinin mahkümiyeti Köprü üstünde Anadolu ajan- sı daktilolarından Süzan Hanımı öldürmekle maznun Fedai Efendi- nin muhakemesi neticelenmiş, on dokuz sene hapse mahküm edil- mişti, Fedai Efendinin avukatı Etem Ruhi Bey kararı temiyiz etmiştir. Sitüködeni Himayeietfal. Eminönü şubesinin müsameresi Himayeietfal cemiyetinin Emi- nönü kazası tarafmdan fırka ve vilâyet idare heyeti reisi Cemal Beyin reisliği altında 23 Ağustos lında verilecektir. Müsamerede Halkevi temsil şubesi ve şehir ti- yatrosu sanatkârları temsil vere- ceklerdir. Askerliğe davetler Zee v8 1004 a0 00 bü öpen ve evre rana eren Yoklama için Kadıköy Askerli şubesi reisliğin » 1 — Kadıköy Askerlik şubesinde kayıtlı yerli ve yabancı 330 doğumlu. ların ilk ve son 2 - Ey. lâl - 934 tarihinden itibaren başlana- caktır. Toplanma Kadıköy kayma - kamlık binasının Evlenme salonunda yapılacaktır. 2 — 330 doğumlularla muameleye tabi daha evvelki doğumlulardan ge- rek tahsil ve gerekse sıhhi vaziyetleri dolayısiyle ertesi seneye terkedilen - lerde 330 doğumlularla birlikte yok - lamaya gelecektir. : 3 -— Hangi mahallelerin hangi ta- rihte yoklamalarmın yapılacağı aşağı- da gösterilmiştir. 4 — Yoklamaya geleceklerin ya » nunda dört adet fotoğraf, yeni harf - lerle yazılı nüfus hüviyet cüzdanı, tahsil dolayısiyle tecil edilenlerin hangi sını? talebesi olduğu, ve sınıfı geçip geçmediği ve mektebe giriş ta- rihleri gösterilmek suretiyle mektep- ten alacakları vesikaları da beraber ” den getieöellğerğir. Kuleli Askeri lisesi *. edebiyat Mahalleler: Tarihleri | Muallimi Topcu kaymakamlığın- Osman Ağa 2.8.6819 | dan mütekait Mehmet Emin Be- Caferağa 18, 20, 25, 24 | Yin refikmsı Salihatı nisvandan Haranpaş, İlkeliye; *26 | Sabiha H. irtihali dari beka eyle- İbrahimağa ) miştir.Cenazesi bugün Samatyada Osmaniye ) sulu manastırda Mektep sokağında Mecidiye ) S0Eylü. | 47 nümerolu hanesinden kaldırı- Tuğlası Mümafa Bİ) le sam ÜR A de Cuma namazından sonra na- Göztepe ) Merdivenköy “) 2 Teşrinievvel İç Erenköy ) Sahrayicedit, Suadiye 4'T.E, Koryatağı, Bostanet: 8, 10 Teşrinievvelde . mahallerine ———————— ——— 6T.E, tahsis olunan günlerde gelmiyenlere olunmuştur, Yazan : Selâmi İzzet İfine bir resmi kabul Moskova, 9 (A.A. )— Âli be- den terbiyesi meclisi reisi M, An- tipof Türk aporcuları heyeti şere- fine bir ziyafet vermiştir. Ziya- fette Türk sefareti erkânı, Türk sporcuları hariciye (o komiserliği- nin yüksek memurları, âli beden terbiyesi meclisi erkânı, (Sovyet sporcuları ve matbuat mümessil- leri hazır bulunmuşlardır. M. Antipof, Türk sporcularmı selâmlıyarak Oo Sovyet Rusya ile Türkiye arasındaki spor münase- batmın her gün daha muntazam bir şekil almakta olduğunu ve her iki milletin o karşılıklı beslediği dostluğun bir (e delilini teşkil et- mekte — olduğunu ehemmiyetle kaydetmiştir. Fevzi Bey Türkiye ve Sovyet Rusya şeflerinin sıhbatlerine ka- dehini kaldırarak Türk sporcula » rının Sovyet Rusyayı ziyaretleri - nin Türk — Rus milletleri arasın- daki dostluğun tezahürüne yeni bir vesile olduğunu söylemiştir. Cevdet Kerim Bey uzun bir nu- tuk irat ederek o Türk — Sovyet dostluğunun hükümetler dostluğu çerçevesini taşarak milletler dost- luğu halini aldığını beyan etmiş - tir. i M. Butkusof, Dinamo s#tadyo- munun büyük kitada bir resmini Cevdet Kerim Beye hediye etmiş- tir. Diğer taraftan Moskovaya ge- len İvanowa sporcuları heyeti de Türk sporcularını İyanowa davet etmişler ve geçen sene Türk takı - mı ile yaptıkları maçı © gösteren 10 AĞUSTOS 1934 saman Hayvanları himaye cemi- yeti iş görmüyor mu? Vaktile köpek besleme merakından Son günlerde sokaklârda : Jü- zumundah fazla görülen kedi ve köpeklerden şikâyet (o edilmekte dir. “Hayvanları himaye,, cemiye- tinin alâkadar olması lâzım gelen bu mesele etrafmda malümat al - mak üzere bir arkadaşımız baytar Mustafa Santur B, le görüşmüştür! On ikisene hayvanları himaye ce- miyetinde çalışmış olan Santur B. muharririmize şunları o söylemiş- tir: “ Hayvanları himaye mese- lesi bugün müsbet bir fen halini almıştır. Yalnız, dünyanın bir çok yerinde bu cemiyetler fena idare edilmektedir. Sebebi de bu cemi- yetleri idare edenlerin gayet rakik kalpli ve bissiyatlarına kapılma - dan kendilerini alamıyan kadm- lar elinde olmasıdır. Hayvanatı himaye demek hiç şüpbe yoktur ki hayvanları çoğalt mak demektir, Fakat hayvan ser- gileri olmıyan yerde hayvanları çoğaltmak imkânsızlaşır. Bu, âde- ta çiçek meraklısı olmıyan bir in- sana bir bahçeyi tevdi etmeğe ben zer. O bahçe bir kaç sene içinde gelir. Eğer hayvanları himaye prensipleri hissiyata kapılmadan tatbik edilse, memleketimizde çok iyi neticeler verir. Hükümetimizin hayvanları çoğaltmak verdiği kararlar göz önündedir. Haber aldığıma göre İhsan Abi- ok güzel işlenmiş bir çekmeceyi mişlerdir. Moskova, 9 (A.A.) — Harici» ye komiserliğinde Türk sporcula- rı şerefine bir resmi kabul tertip olunmuştur. Resmi kabulde Türk sporcuları, Türkiye sefareti erkâ- »ı, M. Krestinski, Karahan, Su- riç ve hariciye komiserliğinin ve âli beden terbiyesi meclisinin yüksek memurları ile Sovyet spor- cuları ve matbuat o mümessilleri hazır bulunmuşlardır. Akşamileyin Türk © sporcuları Leningrada hâreket etmişlerdir. Açık eyle-| Beller, ayrı edayıteşekküre ( elemim mani ol- duğundan kendilerine saygı ve ebedi gazetenizi Son Posta tertip heyetinden: — Ahmet ŞÜKRU — Irtihal mazı badel eda Silivri kapısmdaki! medfeni mahsusuna defnedile- cektir. Allah rahmet eyliye (208) tahsis din, Nurettin Beylerle profesör ya Tahsin, Kadri Beylerden mü- teşekkil bir heyet Karacabey, Bur sa, Balıkesir ve Çanakkale mınta- kasımda derin tetkikler yapacak - lar ve iki milyon İirayı mütecaviz bir para ile Merinos koyunlarının buralara iskân ettirilmesi mesele- sini tetkik edeceklerdir. Hiç şüp- he yok, ki bunlar gene ahalinin €- line geçecektir. Binaenaleyh halk, hayvan sergileri olursa bunların ürenme imkânlarını görür tatbik Hariciye Mısıra da (Baş tarafi 1 inci sayıfada) kunu arzu ediyörüz. Çünkü görü- yoruz ki, Avrupanın hariciye na- zırı, başka memleketleri ziyaretle- ri münasebetiyle daima iyi tesir- ler vücuda getiriyorlar. Bu ziyaret- ler ile büyük devletler arasinda, mühim meseleler hallolunuyor ve samimi münasebetler tesis edili- yor. M. Barthou'nun Orta Avrupa memleketleriyle yaptığı temaslar- ehil olmıyan elde çorak bir hale! yolunda! birçok baytarlar geçiniyordu, şimdi. eder, Bu noktaları göz önünde tu- tarak hayvanları himaye cemiye- tinin daima ihmal ettiği bu işi hü- kümet ele alarak tatbik yollarmı ararsa hiç şüphesiz faydalarını görürüz. Hayvanları himaye meselesinin esaslı surette tanzim ve tedvini lâzımdır. Bunu ispat için küçük i bir misal göstermek isterim. Be- yaz Ruslar akm ettikleri vakit kendilerile beraber mühim miktar senede 20 köpeği bile o bakamaz- ğirm oldu. Ruslar İstanbulda kal- köpek sevdası aşıladılar. Aradan on beş sene geçtiği halde Rusların bıraktıkları köpek besleme zevki dır, Bu sözlerim belki biraz garip görünür. Fakat hiç te hayret edi- lecek bir şey değ-'dir. Köpek, her memlekette büyük kir servettir, Meselâ Londrada belediye köpek» lerden bizim paramızla senede ! bütün İngilterede köpek alım satı- mı senede yüz elli milyon lirayı geçiyor, için de hükümetin alâkadar olma- sı lâzımdır. Gazetelerde , himayei hayvanat cemiyetinin bir o haşta- hane tesis ettiği yazıldı. Orada Bunlardan biri merkezde bulun- maz. Bir hastabakıcı da pek tabii I vekilimiz vet edildi Şahsi alâka ve nezaketlerin si» yasetteki tesiri büyüktür. Zira, ha- riciye nazırları da bir i Ve her insana tesir eden âmiller i hariciye nazırlarma da tesir ede- | bilir. Bunun için, Tevfik Rüştü Beyin || Mısıra gelmesini fevkalâde. arzu ederiz. Ve bu ziyaretle, Mısır Türkiye münasebetlerinin daha ziyade kuvvetleneceğine dâzivüs'gibi büyük tösirlek İusule yoktur. Mısır hükümeti, bu gibi geldiği ve Fransa hükümetinin be davetlerle, milletine bir hizmet dövletler'ile olan münasebetlerini) sörmüş olur. Büyük misafirlerin eski Fira- i nasıl ve ne suretle ileriletmiş oldu- ğu, herkesçe malümdur. Bu seyahat esnasında Romanya vunlar memleketinde bulunmaları çalıştığım 12 sene zarfında bu has a tahane mevcuttu, Fakat filen bu z da cins köpekler getirmişlerdi. Ruslar gelmeden biz baytarlar d N iy dık, Onların akınını müteakıp biz zat günde yüz köpek tedavi etti. dıkları müddetçe İstanbul halkma ği yüzünden geçinen baytarlar var » yirmi milyon lira vergi alır. Gene hastahane hiç bir vakit iş görme » g miştir. Çünkü burada hastabakıcı olarak yalnız iki adam vardır. Hi ri insandır, a şüphe g için, hiç bir fırsat kaçırmamalı. hariciye nazırı M. Titülesko, M.| yız. Mısıra gelenler, Mısırm eski Barthou'ya aralarında hasıl olan| medeniyetini takdir ederler, ve bu- dostluğun bir sembolü olmak üze-| günkü Mısır milletinin medeniyet re kıymetli bir enfiye kutusu tak-| ve ilim sahalarındaki terakkisini dim etmiştir. . Çünkü, Romanya) bizzat görürler. Çünkü yeni Mı hariciye nazırı yalnız enfiye kul- sır, hariçte henüz tanınmamıştır.,, X A e gi İ a olarak tedaviyi temin edemez. Bu nu ispat etmek için belediyenin Fatihteki hayvan hastahanesi ile : burayı mukayese etmek kâfidir.,, ri Himayei hayvanat cemiyetinin z y müfit olabilmesi için bugünkü ha- | lini değiştirmesi lâzımdır. Bunun

Bu sayıdan diğer sayfalar: