10 Ağustos 1934 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7

10 Ağustos 1934 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

, Birkaç —> ra m 4 “e Tarif a Evvelce yazdığımız yemek ta- > €rİ arasröda taskebabıbın Pişi» metine git bir tarif vardı. Bu ki yemek tarifleri arasmda » İâskehabma dit başka bir târif keiediyoruz. Bu, alafranga tas: babidir; Tas Kebabı Üç, dört büyük soğan, iyice elenecek, üç kaşık iyi yağda ia renkte kızartılacak.. Buttar v çük Parçalara kesilmiş koyun €- ire edilip, biber serpilecek. suretle hazırlanan taş kebabı, © Yavaş âteşte iki saat kadar pi- ilecek. Suyunu çekerse, biraz sıcak su iv, edilmesi icap eder. Et yumü- Mina, tuzlanır ve bir çay (o kaşığı *kii süt kaymağı ilâve edilip, bir ali. kaynadıktan sonra s0fraya Mirilip, © Zaher Turtası 150 gram t6x*elenmiş vanilya Ükolatası, bir könk su ile ıslatılıp ; ©$te eritilecek. Sonra © ateşten Mlirilip İyice karıştırılacak. 150 180 tereyağı, altı yumurta sarısı, İİ ? dram makine şekeri ilâve edi- P,'Kökrar karıştırmaya" sifa gez ek. Buna vurulmuş altı yumurta Ve 150 gram Amerikan unu i- “e ayi lâzımdır. © * ra “ormasına kâğıt konacak ür içine doldurulacak, ve orte Ii İi'fırmda bir saat kadar pişiri- k. Fırmdan çıkardıktan son- #oğutulup üzerine 150 gram çi- Miz ve 150 gram makine şeke- tek $n bazmlanmış glâsür döküle- Alman Bisküviti gram iyi un, 600 gram se- Bir gram tereyağı, 4 yumurta, Sak ucu tüz. İyi, “SYağı şeker ve yumurtalar “ila ıştırrlacak ve buna un ve| bay, ve edilerek yuğrulacak. Bu dig » delikli torbaya konulup tik Tay Parça parça dışarı sıkıla- i | gz ğlanmış tepsiye dizilip ON akika kadar orta ateşli fı- dan lacak. Bisküvit, on - ra hazırdır! »'hitür Patates bi, tencere su, tefne yaprağı. Nat, N ve tuz koyarak kaynat - Saya Sm soyulmuş ve dört par - N Ya İmiş patatesleri bu suya Meya ateşte yirmi dakika pi - irmi dakika geçince, | küp patatesleri garnitür Yahut sebze ile yemeli Sarmı Y. 0, Yarar, 1 Gu, 2ş Gravyer *r Peyniri, parmak kalin- hita a da Hi *m parmak uzunlur! NY “kip Una ve sonra yu -l 4, Dim iy hayet galeta tozuna! re kiza 1 VE ticak yağda altın relm. Bu suretle grav »| Peyahin; N Kita inin lozzcti, bir kat da -! Yıldızlardan Şarlotte Ander, Kadınlar, dünyan yalar" Bi a0dey her tarafında &n ziyade £lir"da” vârdir.' Resimde n “Gartotte'Andör; set kaldi | diye kadar her yazı deniz kenarında geçirmiştir. i kendiliğinden hatıra gelir. İnsan Plâj Kıyafetile güler ğe Bu yıldız; Kadınım bedii spor. la meşgul olması, taraftarıdır ve yüzmeyi en ziyade bedif'olan bir” spor ' tarı ayıyor. yy ayyy yy yy yy yg pg yg yy Mikrop Geçiren Bir Hayvana Kar $ | 4 Zerzevata Dair Güzel yaz mevsiminin en can! sıkıcı tarafı, “ tahta kurusu “deni- len müz'iç kan emici hayvanım a- yaklanmasıdır. Bunlardan kurtul- mâk için, muhtelif mücadele -u- sulleri ile uğraşılıyor. Bir © dere- ceye kadar kurtulmak mümkün o- luyor. Fakat, büsbütün değil... Tahta kurusu, bu müz'iç kan emici hayvan, bestalık sirayet et- tiriş noktasından bayli tehlikeli. dir de, İhtimal çok kişi bu ciheti pek o kadar araştırmamış, bilmez, mühimsemez. Bu hayvan, bilhas-! sa verem mikrobunu bir vücuttan başka bir vücuda nakil hususunda mithiş bir rol oynar. Onun için sayfiye yerlerinde, hele adalarda ev tutanlar, daha ziyade döşeli dayalı ev yahut oda tutanlar, evi, odayı, eşyayı; yatak takımlarını iyice, Fenni usule göre temizlet- | melidirler, Gerçi bunlar bir dere- ceye kadar belediyenin kontrölü - ne tabi bulunuyorlarsa da, ayrıca ve doğrudan doğruya tamizlik yaptırmak, ihtiyatlı hereket et-! mektir. Uğraşmayı da, en ziyade tahta kurularını yok etmek şeklin- de yapmalıdır. yoldaki! ortaya; Tahta kurusunun bu tehlikesini izahk olarak koymak için mütehassıs ve meş- hur doktorlardan Devevrin tecrü- besini anlatalım. Bir ailede iki erkek çocuktan, iki kardeşten biri, verem hasta lığma uğruyor. Tedavi, faydasız kalıyor. Çocuk ölüyor. Hemen onun arkasından öteki çocuk 'da yatağa düşüyor. Aile, ötedenbe- ri veremlileri olan bir aile olmadı. ğı için, doktor, irs meselesi mevzuu bahsolmadığı neticesine varıyor, . Başka türlü sirayet ne- ticesinin de bu kadar çabuk görü mesini; ehemmiyetle tetkika mev»! zu mahiyette sayıyor. Ölen çocu-| ğun çamaşırlarının ve yatak” ta- kımlarının itinalı dezenfekte edil- diğini, yalnız karyolarsınm de- zenfekte edilmediğini, orada ka- lan tahta kurularının ikinci çocu- ğu ısırarak, birincisinden aldıkla-| ri verem mikroplarını bu suretle geçirdiklerini tesbit ediyor. Doktor Devevr, bir yaban de- runa karşı alâka besli. ğnüz tanınmış Alma ir Keneldi, Uyku Vani > * yp) Bahsi Sıhhate Zarar Getirmeden Uyumak Sıhhate zarar getirici şeyler, pek çoktur. Bunların bir k zararını hisseder. Bir kısmınm za- rarları da başkası tarafmdan lenirse, öğrenilir ve bu arada pılan şeylerden bazıları, ufak, tefek, ehemmiyetsi “ki bunların sıhhate 2: olmasma dudak büki Bazı tavsiyelere. & bahşinde sıhhate zara rülen bir kaç şeyi, buri diyoruz: ç Yatılacak odada tütün içmek başı yorganın altına sokup uyu- mak, sabahları uyandıktan sonra yatakta bir müddet de yarı uyanık halde kalmak, tavanı alçak ve u- fak odada yatmak, yatak odasın: da sulu gaz yakmak, çiçek bulun- durmak, çok eşya bulundurmak, yemeği yer yemez yatmak, soyun- madan, hele çorabı — çıkarmadar uykuya dalmak, gece uyumayıp ta gündüzleri uyku kestirmek, yaz ol- İ sun, kiş olsun yatak odasının kap: ve pencerelerini sabahtan akşama kadar kapalı tutmak, hattâ gecele- ri de kapı ve pencereleri birkaç defa açıp kapsmağı ihmal etmek, kışın soba, mangal yâkarak, yazın “da pencere açik Bırakmıyarak 8 cak ve havasız odada uyumak, el, ağız, ayak yıkamadan yatağa gir mek, bünyeye ve mevsimine naza ran az ve çok üyümak, sabahlar: çarşaf, yorgan, döşek v.s. gibi ya tılacak yere ait şeyleri havalandır- madan toplamak, devşirmek; ya - uyumak | rici gö kayde- İ Patatesleri bozulmaktanı koru -| mak için ne yapmalı? Şeribo is -| minde bir Fransız fen adamı, pa - İ tatesleri asid solforik katılmış bir miktar suya batırarak, bunları on! saat kadar bu su içerisinde bırak - mak tavsiyesinde bulunuyor. : Bı suretle patateslerin en küfle" yerlerde uzun müddet © birakılse bile, hiç bozulmiyacağı temin olu-| nuyor!, Patlıcanı iyice muhafaza etmek muzu bularak, verem kanı em miş tahta kurusunun kanını: de-| muzun kanına aşılamış, aradan çok zaman geçmeden, domuz ve rem. olmuştur. ; Dolayısiyle, görü” şünün isabetini bu tecrübe ile te- yit etmiştir. | Yolunda Tedbir hut olduğu gibi bırakmak, çok yu- muşak yatakta yatmağı tercih et- mek, yastık yastık üstüne (o koyup başı pek yüksekte tutarak sabah - lamak; yatarken odadaki aydınlığı söndürmemek, Bunlar, sıhhate zarar “getirici şeyler olarak tespit *“ olunmuştur. Hangilerini yapıyor, “hangilerini Yy yorsunuz?.. Bunların aksine riayet edenler vok değilse bile, her halde pek azdir. Halbüki, her- kesin sıhhati olan şekilleri tatbik etmesi kolaylıkla nkündür. Şu halde en ziyade kolaylıkla tatbik edilebilecekleri yerine getirmek - ten başlı; yatıp uyüumağa ait olan sıhhi tedbirler programma uygun harekete hemen geçebilir. siniz! Uyuyan Kadın için yapılacak şey nedir? Bir tav- siyeye göre, eğer patlıcan saplariy- le birlikte koparılarak hiç örselen- meden kömür tozu arasına konu- lur ve üzeri iyice kapatılırsa, sene- sine kadar bozulmuyor, tazeliğini muhafaza ediyor. Mevsimindeyiz.. Tecrübe edi » niz. Gelecek sene bu zamanlar ne- ticesini görürsünüz, Mevsimi gel- meden özliyerek çıkarıp ta pişir- mezseniz! Bir Güneşlenme Manzarası >n Tue, âv AGÜ gürkkİ4 amman K ) ) ) V) M2 Mr

Bu sayıdan diğer sayfalar: