11 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 2

11 Ağustos 1934 Tarihli Akşam Dergisi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sahife 2 AKŞAM 11 Ağustos 1934 SON TELGRAFLAR Milletler cemiyeti konseyi toplanıyor Cenevre 10 (Hususi) — Mik etler cemiyeti umumi kâtipliği Konseyin 7 eylülde yapacağı 81 inci toplantının programını ha- zırlamıştır.. Programda him olan Sarre meselesi ve bu- rada yapılacak reye müri ttir. Avusturya başvekilinin seyahati Budapeşte 10 (Hususi) Avusturya başvekili, Macar baş- vekilile görüşmüştür, Bu mülâkat bakkında bir tebliğ neşredil tr. Tebliğde bütün U siyasi iktisadi meselelerinin tetkik edil diği bildiriliyor. Avusturya başvekili, maibi hü- kümet amiral Horti tarafından 'da kabul edilmiş, akşam üzeri tay- yare ile Viyanaya dönmüştür. Almanyada reye müracaat Berlin 10 (Hususi) — Reisi- cumhurun salâhiyetile başvekilin salâhiyetinin birleştirilmesi hak- kında 19 ağustosta halkın reyine müracaat edileceğinden hazırlık başlamıştır. Halk gizli olarak rey verecektir. Serbestiye riayet edil- in tedbirler alınıyor. Bir çarpışma Napoli 10 (Hususi) — Bir İtak yan torpidosu bir vapurla çarpış- mıştır. deme esnasında tor- pidoda üç kişi ölmüştür. 17 yaralı vardır. Vapura bir şey olmamıştır. Fakat torpidoda mühim bir yara açılmıştır. Şanghayda bir hadise Şanghay 10 (Hususi) — İki In- Ügiliz neferi Japonlar tarafından ürülmüştür. Japon hükümet tarziye vermiş ve katillerin çid- ya çarptırılacaklarını Dün de denizde 2 kişi boğuldu Ikisinin de cesetleri henüz | bulunamadı Dün gene iki kaza olmuştur, 1 — Beyazıtta Çatal hanın bir odasında oturan Nimet hanım is- minde bir kadın Florya plâjına gitmiş ve plâjdan çıkıp derin yer- lere açılmıştır. Nimet hanım ora- 'da yüzerken birdenbire ortadan kaybolmuştur. Kadının diğer arkadaşları etra- fh araştırmışlar ve polise haber vermişlerdir. Zabıta da denizde araştırma yapmışsa da kadının cesedi bulunamamıştır Nimet hanımın plâjdan yüz metre kadar açıldığı ve burada Su cereyanına kapılıp boğulduğu anlaşılıyor. 2 — Salih isminde bir hamal mek bilmediğinden boğulmuş de bulunama- Hava harbi Leyleklerden büyük bir kısmı öldü « Bursanın Orhangazi havalisi He leyleklerle kartallar arasında şiddetli çarpışmalar olduğunu yazmıştık. Bu çarpışmada iki ta- Kaftan da bir çok ölü vardır. Yav. ularini bırakarak çarpışmaya ko- şan leyleklerden çoğu ölmi Be rr ei ki de kalmışlardır. Yavru leylekler henüz uçacak ia olmadıklarından halk bun- tmeğe başlamıştı Bulgaristanda neler oluyor? Başvekil ve sefaret heyecanlı haberleri tekzip ediyorlar Sofya 10 — Son zamanlarda bazı ecnebi gazeteleri, bilhassa Belgratta çıkan Politika gazetesi Bulgar kabinesinin mevkii zik vaziyette gösteren yazılar yaz- mışlardır. Hattâ bazı gazeteler yakında çekilmeğe mecbur kalacağından bahsetmiş- lerdir. Bulgar başvekili M. Georgiyef bu haberlerin doğru olmadığını söylemiş ve demiştir ki: dir. Hiç bir tehlikeye maruz bu- lunmuyoruz. Verdiğimiz emirler her tarafta derhal tatbik ediliyor. Giriştiğimiz islahatın tatbiki ileri- ledikçe nüfuzumuz bir kat daha artacaktır. Milletin bizimle bera- ber olduğuna eminiz. Kanuna muhalif bir hareket vu- kubulursa bunun derhal önüne kabinenin Hükümetin mevkii kuvvetli. Hükümet bütçede müvazene te- minine çalışıyor. Yeni bir intihap kanunu da hazırlanmaktadır. Her şeyden evvel iktisadi meselelerle meşgul oluyoruz.» Bulgar sefaretinin hir mektubu La Turguie ve Milliyet gaze- teleri evvelki gün neşrettikleri bir Sofya mektubunda Bulgaristanda vaziyetin çok bitler arasında bi olduğunu, za- ,ok cereyanlar. dağıtılan eski fırkaların faaliyete geçmek için fırsat beklediklerini, kralın da bu- günkü nazırlardan kurtulmak için zamana intizar ettiğini ya- zıyorlardı. Bulgar sefaretinden aldığımız bir mektupta bu haberler kati su- ette tekzip ediliyor ve deniliyor ki: «Ordu her zamandan ziyade müttekiti kalara gelince bunların . Ölmüş olan siyasi fır- meydana çıkmalarına imkân yok- tur, Krala gelince, di umumiyetle tanınmış olan kralın imkân yoktur. Halka gelince, herkes umumi izale için cesa- retle çalışıyor ve hükümetin icra- atını emniyetle bekliyor. Kabine memlekette bütün siyasi, iktisadi ve içtimai teşkilâtı yeniden tan- zim etmekte ve dahilde ve hariç- te sulh fikrinden mülhem olmak- | tadır. Kabinenin başlıca hedefi İ Bulgaristanın komşularile mür sebatını ıslah etmek ve Balkan- mekti Usta mektebi Ankaradaki inşaat usta mektebine talebe alınacak inden vilâyetlere ir tamimde bu sene ta mektebine vilâyette kayıtlı olursa olsun müracaat edecek ta- lebenin kabul edileceği bildiril miştir. Maarif vekâleti mektebine girecek olanların imti- bir zarf inşaat usta sualleri mühürlü maarif müdüriyetlerine - İmtihanlar 20 ey- lülde yapılacaktır. İmtihana renlerin evrakı Ankarada inşaat vaffak olanların i müdüriyetine gi İncir kurtları Kuşadası ve Ödemişte mücadele devam ediyor İncir kurdu mücadelesine Tire, Ödemiş ve Kuşadasında humma- lı faaliyetle devam olunmaktadır. Ödemişte bir kısım bahçeler kontrol edilerek geçen sene yüz- 'de altmış nisbetinde kerevet yap- tarmış olan bahçelerin bu sene hepsinde kerevet yaptırıldığı, ve kerevetsiz bir tek bahçe bile kal- madığı görülmüş! Zir gösterdiği lüzum üzerine bundan sonra cirler munhasıran bunların üzer- lerinde ve bez örtülerde kurutula- cak incirlerin toz toprağa kalmasına meydan verilmiyecek- tir. Tire merkezine bağlı Boynu hoğuz, Çini yeri, Gördelli köyle- rine giden mücadele memurları incir bahçelerini tetkik eylemiş- lerdir. Bunlarda da incir kurdu mücadelesine ehemmiyetle de vam olunuyo, 20 bin muhacir gelecek Son zamanlarda Balkan mem- Teketlerinden muhacir

Bu sene eli vekiletinin Kadın yüzünden cinayet Bir genç, rakibini ağır surette yaraladı Galatada kadın — yüzünden bir cinayet olmuştur. Ali ismin- de birisi bir müddet evvel Kati- na isminde bir kadınla münasebet peyda etmiş ve beraber yaşama- ya başlamıştır. Aradan bir hayli zaman geç- tkten sonra o civarda oturan Ya- şar isminde biri de ayni kadınla tanişmış ve kadının Ali ile mü- nasebeti olduğunu anlayınca bun- ları ayırmak istemiştir. Yaşar bir kaç defa Aliye ka- dını terketmesini söylemişse de Ali bunlara ehemmiyet vermemiş ve münasebete devam etmiştir. Evvelki gün akşam üzeri bu iki rakip gene kadının evinin civa rında karşılaşmışlar ve sokak or- tasında kavgaya tutuşmuşlardır. Kavgada Yaşar bir yumruk vu- rup Aliyi yere yuvrladıktan son- ra belinden kamasını çekmiş ve adamcağızı bı ve karnını ından, böğründen olmak üzere üç ye- rinden tehlikeli surette yaralayıp kaçmıştır. Ali bu ağır yaraların tesirile bayılmıştır. Vakayı haber alan po- ler kendisini ölüm halinde has- taneye kaldırmışlardır.. Vakayı müleakip kaçan Yaşar da bir müddet sonra yakalanmıştır. Mahkemeye verildiler Türk parasını koruma kanununa muhalif hareket eden 3 kişi ikrü, Alber ve Levi isimlerin de üç kişi haklarında sını koruma kanununa hareketten dolayı kanuni takiba- ta başlanmıştır. Borsa komiserliği bu üç suçlu haklarında tahkikatını bitirip ev- rak tanzim etmiş ve kendileri ad- Tiyeye teslim edilmişlerdir. Suçlu- ların evrakları ceza mahkemesi- ne verilmişti Edirnede büyük hapishane Edirnede yapılmakta olan bü- yük hapishanenin inşa Idare rüesası Dre yeller eği. şiklik hakkındaki haberlere dair bir tebliği Ankara 10 (A.A) — Dahili ye vekâletinden tebliğ edilmiştir: Son günlerde gazetelerde idare rücsası arasında bir çok tebed- düller olacağa dair hususi is- tihbara müstenit biribirini nak- zeden havadisler görülmektedir. Bu havadislerin memlekette bir çok ailelerin huzur ve rahatini bozmaktan, işlere az çok fena te- sir etmekten ve gazete istihbarl, rının efkârı âmmede sıhhatsizli- Zine hükmettirmeğe saik olmak- tan başka millet ve memleket için faydası yoktur. İdare rüesasının in ve tebdil. leri mil in bilinmesi mümkün de- Üzümlerimiz Bu sene iyi fiyatle satılacağı Ankara 10 — Tü tiği haftalık ticari servisinde İz- mir üzümlerinin bu sene iyi fiat le satılacağını, üzümcülerin telâş etmelerine sebep olmadığını bil. dirmiştir. Bu sene diğer yerlerde, bilhas- 6a Kaliforniyada üzüm azdır. Bu sebeple İngiltere fazla üzüm çe- kecektir. Trakya şimendifercileri Trakya şimen: | yeti dün toplanmıştır. Şiddetli mü- nakaşalardan sonra seçilmiştir. Depo müdi 8 ğe, muhasebeci Nuri bey ikinci re- isliğe, müfettişlerden Rifat bey de murahhaslığa seçilmişlerdir. ferciler cemi. Bundan başka; Nihat, Şevket, Abdurrahman, © Necmi, Murat, Mustafa, Asım, İsmail ve Şakir beylerden mürekkep dokuz kişi âzalığa; Mesut, Nuri, Mehmet Ali, İsmail Hakkı ve Şükrü beyler ye dek özalığa; Hamdi, İbrahim, yaurakıpl a intihap edilmişlerdi tekrar | larda umumi sükünu temin eyle- | tâsdika iktiran etmedikçe | karanlık manevralara girmesine | Kürek yarışları dün yapıldı Galatasaray birinci, Beykoz ikinci, eki Mıntaka deni heyetinin. tertip ettiği kürek yarışlarından dün Yenikapıda yapık da Galatasa raydan Karakaş ve Mehmet be; ler birinci, Fenerbahçeden Zel ve Necdet beyler ikinci, Halieten Alki ve Nüzhet beyler üçüncü gel- lerdir İki çifte dirsekli yarışında Ga- latasaray birinci, Fenerbahçe ci, Beykoz üçüncü, iki çiftede ge- me Galatasaray birinciliği almış, | Beykoz ikinci, Fenerbahçe üçün- Emin, Salih ve Zühtü beyler de cü olmuştur. Sınıfı tahdit edilmiş tekneler yarışında da Galatasaray birinci- liği kazanmıştır. Kıdemsizler yarışında ili. ği Fenerbahçe almış, Haliç ikinci, Galatasaray üçüncü gelmiştir. İki çifte ve dirsekli yarışların. da Galatasaray birinci gelmiştir. Dörtlük, sınıfı tahdit edilmi teknelerde Galatasaray birinci, giftede Haliç birinci gelmişlerdir. Fenerbahçenin hanımları tek çiftede rakipsiz birinci gelmiş- lerdir. Kıdemsizler yarışında Fener bahçe birinci, Galatasaray ikinci, Beykoz üçüncü gelmiştir. İki çifte dirseklide ve iki çiftede Galata- saray birinciliği almıştır. Şampiyonada dikkate alınan kıdemliler üzerine yapılan umumi tasnifte 21 puvanla Gala- i, 13 puvanla Bey- 11 puvanla Fener. olmuşlardır. Yüzme yarışları Vakit refikimiz tarafından ter- tip olunan yüzme müsabakaları 'dün Modada yapılmıştır. Bu mü- sabakada 100 meterde Fenerbah- geden Lula hanım 1,40 ile Tür- kiye rekorunu kırmıştır. 200 met- re kurbağalamada Yusuf bey 3,14 ile Türkiye rekorunu kırmıştır. AAtlamalarda Fenerbahçeden Sadi bey. almıştır. 12-16 yaşındaki erkek çocukları arasım da yapılan serbest yüzmede Mah- mut bey birinci, Mustafa bey ikim- ci olmuşlardır. na: Bir sujistimal Fatih malmüdürlüğünde bazı memurlar 15 bin lira zimmetlerine geçirmişler İstanbul maliye teşkilâtını tef- tiş etmekte olan maliye mürakip- de yapılan mühim bir suiistimal meydana çıkarmışlardır. Yapılan tahkikata nazaran dul ve yetim maaşlarının kânunuev- vel ve kânunusani, şubat üç ay- lıklarile mart, nisan, mayıs üç aylıklarının bordrolarında yekün lar yüksek gösterilmek suretile bir kaç memur on beş bin irayi zimmetlerine geçirmişlerdir. mü- rakıplar mutemet (o Ahmet beye işten el çektirmişlerdir. Tahkikat "devam ediyor. Kaymakam ; tayinleri Ayvalık kaymakamı Rasim bey, Konya vilâyeti idare heyetine, yerine Geyve kaymakamı Hüsnü bey, münhal bulunan Dursunbey kaymakamlığına da hukuk mezun- larından İzzet bey tayin edilmiş. —

Aynı gün çıkan diğer gazeteler