11 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7

11 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1 l | diği Kazbadalya, Alde İ Ye Serdar Gunu N, z Tn —— ee Yaz mevsimi at yarışlarının Üçüncüsü dün yine Veliefendide Yapıldı. Seyirci tribünleri, geçen aftalara nazaran daha kalaba- k, yarışlar da daha güzel ve daha heyecanlı idi. Geçen sene ile bu sene ara” sında bir mukayese yapacak olur- tak, halkın at yarışlarına göster- alâkanın seneden — seneye ; fazlalaştığını söyliyebiliriz. - İlk koşuya altı hayvan DESE Akif Beyin Kazbadalya'sı birinci, İsmail Hakkı Beyin Bayyar di ikinci, M. Bins'in Salvator'u üçün- | tü geldi. Mesafesi > 2200 >metre olan ikinci koşuya dört ve daha yu- karı yaşta yerli ve yarım kııg ve halis kan Arap hayvanları girdi. Birinciliği Kemal Efendinin Al Karagümrükte Güzel Bir Maç Seyredildi Olimpiyat mecmuasınin federe olmıyan kulüpler arasında tertip ettiği futbol turnuvası dün niha- Yetlendi. Dünkü — müsabakalar yine Karagümrük sahasinda Altin Hilâl - Akınspor takımları arasın- da final maçı olarak cereyan etti. Müsabaka çok canlı ve sıkı oldu. - Her iki takım da kendile- rinden istikbal için büyük Gmitler beklenebilecek derecede muvaf- fak bir oyun oynadı. Fakat Altın- hilâl takımının — hâkim oyunu, maçın her ” safhasında kendisini gösteriyordu. Daha seri ve daha nefesli olan — Albnbilâlliler, - maruf — futbolcularımız İ'udır muüvaffakiyet gösterdiler. Neticede Altınhilâl takımı 2-4 sayı İle galip gelerek, federe olmıyan kulüpler arasında ikinci defa olarak şampiyonluğu ka- zandı, Galatasarayın Fevkalâde Kengresi Galatasaray — kulübü heyetinin istifa ettiğini yazmıştık eni idare heyeti intihabı için idare Daha Heyeca îvi; Ceylân, Bekâr | ir - Kürek Müsabi Galatasaray Kürekçileri Dünkü Yarış- larda Ön Safta | Yarın kulüpte fevkalâde bir kon- | &re yapılacaktır. Eski idare :'y“'ine mensup azadan bir çok- “ı"'" tekrar — intihap - edilmesi Vetle muhtemeldir. | nlı Oldu Birincileridir dliği M. Ali Efendi- lgi, f &nîı:çük dası, üçllncmng_ll de Kemal Efendinin Ubeyyen'i ka- zandı. Üçüncü koşuya yerli yarım kan 'îıngiliı hayvanları girdi. Me- safe 1600 metre idi. Birincilişi Ahmet ve Fikret Beylerin Yıldı- rımı, ikinciliği Ahmet Efendinin Ceylânı, üçüncülüğü Rüstem Efe - dinin Nonas'ı kazandılar. —. Dördüncü yarışta Akif Beyin Bekârı birinci, Ahmet ve Fikret Beylerin Piper'i ikinci oldular. Beşinci — yarışta da kolordu kumandanlarından Salih Paşanın Serdar'ı birinci, İszret Beyin Mes'- udu ikinci, Tevfik Beyin Leylâ'sı | üçüncü oldular. Bu koşuya yerli I yarım kan Arap ve halis kan Arap hayvanlarından altı hayvan girmişti. KSK Dünkü kürek yarışlarını Mıntaka denizcilik heyetinin tertip ettiği- kürek yarışlarının üçüncüsü dün Yenikapıda Sandık burnu — sahilinde — yapıldı. -Sahil çok — kalabalıktı, — baylı lııııılî yapılan yarışları — yüzlerce kişi seyretli. Teknik — neticeleri — sıra — ile yazıyoruz: Müptediler çifte: Birinci” Ga- latasaray, —ikinci — Fenerbahçe, üçüncü Haliç. İkinci çifte dirsekli: Birinci Galatasaray, ikinci Fenerbahçe, üçüncü Beykoz, İki çifte: Birinci Galatasaray, ikinci Beykoz, üçüncü Fenerbahçe. | Dörtlük: Birinci Galatasaray, ikinci Anadolu, aa ca Profezyonel Güreşçilerden | | hazırlanmaktadır. — emrera aa Güreşçiler Bir Kısmı Bugün Geliyor | Dünkü nüshamızda bahsetti- ğimiz dünya profesyonel güreşçi- lerinden bir kasmı bugtün şehri- mize gelecek Romanya vapurun- dan çıkacaklardır. Muhtelif — milletlere — mensup meşhur — güreşçilerin iştirak ede- | cekleri bw müsabakaların — ilk maçları gündüz, ondan sonrakiler ece devam edecektir. Gece müsabakaların tekip edilebilmesi için stadyomda elektrik tertibatı Memleketimizde açık havada ve devamlı bir surette yapılacak bu güreş müsabakaları İstikbalde | bizim için iyi bir tecrübe olacak- tır. Memlekette güreş müsabaka larının gece ve açık havada ter tip edilmesi çok muvafıktır. Sıcak geceler - kapalı — salonlar müsait | olmadığından — yaz — günlerinde futbol tatilinden istifade ederek geceleri güreş maçları hazırlamak imkânını elde etmis bulunacağız. e AT İ Merkezi Avrupa tenis kupasının Avusturya, Macaristan, Çekos- | lovakya ve İtalyanın dörder takı- | mı arasında yapılan merkezi Av- rupa futbol kupasının - nısfinihat maçında İtalyanın en kuvvetli ta- | kımlarından Yuventlis ile Viyana- | nn Admirası karşılaşmış ve 3-1 | galibiyetle Viyana takımı rakibini | haklamıştı. O maçın intikam kar- pılaşması İtalyada yapılmış, bu | sefer de İtalyantakımı 2- 1 galip gelmiştir. Birer galibiyetle müsavi olan bu iki takımdan, fazla gol çıkarmak — dolayısile, Admira ta- kımı son maçı oynamak Ürere seçilmiştir. Nihai maçı Admira İtalyanla- | rin Bolonya takımına karşı oyni- | yacaktır. Dünya Tenisi Geçen segedenberi dünya te- nis — birinciliğini gösteren Davis kupası İngilizlerin elindedir. Bu seneki — mÜsabakaların sonunda İıglliılır Amerikalılara — karşı çıktı ve neticeyi bire karşı dört galibiyetle kazanarak meşhür ku- panın yine İngilterede kalmasını temin ettiler. Davis kupası nizamnamesine göre; kupa final maçlarının bir sene evvelki galiplerin toprakla- ryında yapılması şarttır. Bu se- beple dünya tenis birinciliğini almak İstiyen milletler pek uzak yerlerden kalkıp İngiltereye ka- dar gitmiye mocbur oluyorlar. Bunun hem idari hem de mali Şehrimizde okı güreşlerini görece- gimiz Finlandiyalı Huhtanen sabakaları Geldiler güçlüklerini hesaplıyan bazı mu- rahhaslar Davis kupasının — her | dan bir datiba Üç çifte: Birinci Haliç, ikinel Galatasaray: Kumsuz tekler: Birinci Fener- bahçe, ikinci Haliç, üçüncü Ga- ıl"ııı:: lvyııfg. gdirsekli: Birinci Fe- nerbahçe, ikinci — Galatasaray üçüncü Haliç. İki çifte: (bu yarışa - başka Birinci Galatasaray, kulüp iştirâk miştir.) n Mâç çifte: Birinci Haliç, iklnci - Galatasaray, üçüncü Fenerbahçe. k.x çet .Fanelblh““i" hanımları tek | » &l kipsiz olarak birinci iki Ç'_f"d; yaeP 0? İki çifte dirsekli: Birinci Gala- | gelmişler "' tar g:vı.( ikinci Fenerbahçe, üçün- | lular : ü ykoz. ş::yıııi" M'i'fd F'“"blhç_" ee İkiyç:fıle: Birinci Galatasaray, ikinci Galatasaray, üçüncü Beykoz. ikinci Beykoz, üçüncü Fenerbahçe. Kupasının Neticesi Dünya Tenis Birinciliğini Bu Senek Müsabakalarda Da İngiltere Kazandı z final maçını oynıyacak Bolong : takımı bir maçta ya AĞA ŞA . çe Bu seneki Davis napasını kar Tagilir takımının kaptanı Perı meşhur kepe teslim edilirken sene yapılacağına iki senede bir yapılması ve bu suretle müşkülü- tın hafifleştirilmesini teklif etmiş- lerdir. Bu teklif beynelmilel komitede müzakere olunurken, her sene ya- pılmasına taraftar olan murahhas« İar ekseriyeti kazanarak kupa nİzamnamesinin — değiştirilmesine mani — olmuşlardır. v £ L n ae *_. : Sü'l ' Yarışlar arasında bir istirahat sahnesi Dünkü kürek yarışları, gu:â lerimizin denizciliğe fazla raği gösterdiğini isbat etmek nokta- sından da göğsümüzü kabartacak bir mahiyet arzetmiştir. $

Bu sayıdan diğer sayfalar: