11 Ağustos 1934 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8

11 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

görümveen Fakat Eva eski hayatımı boz- mak istemiyordu. Yine hiç olmaz- sa bir iki elbise yapmak, bir şapka almak, ipek çorap giymek ve bilhassa beş çaylarında dansa gidip erkek ahbap bulmak.. Hayır ©o para ile bu hayatı yapmak imkânı yoktu. Peki © halde ne yapacaktı?. Evvelâ ken- dine zengin bir dost aradı. — Bu, bütün Alman işçi kızlarının idea- lidir. Halbuki Alman erkeklerin- den para menfaati beklenemezdi. Onlarda amma yaman şeylerdi... Hepsi de müthiş açık gözdüler. İzdivaç Almanyada çok nadir birşeydi. Parasız bir işçi kızı için çalışıyor bir. cihaz parası biriklirmeden — evvel evlenmek adimülimkândı. Hele muharebe- den sonra bir erkeğe on altı ka: dın düşen bir memlekette bu şey adeta masal hükmüne geçmişti,.. Kadınların bundan kolay - elde edildiklerini de ilâve edecek olur- sak bunu anlamak daha basitle- şir. Bunun İçin Eva kat'iyyen bir koca İstemeyi aklından geçirme- mişti. Onun istediği, biraz evvel de söyledik ya, zengin bir âşıktı. Fakat Berlinli erkekler evlen- mek değil, bir kadınla devamlı bir münasebete bile girmekten çekingendiler. Aşk artık bu son senelerde ekseriyet için bir nevi spor veya dans gibi bir şey o maştu. En ateşin sevdaların!!.. ferdası yoktu. Medeniyet belki onlarda bu hissi bu kadar iptidal şekline rucu ettirmişti. Herhalde şimdi burada bunu muhakeme etmek niyetinde değiliz. / Ş6 Biz bunu anlatmak istiyoruz ki zavallı Eva kendisine zengin bir Aşık ta bulamamıştı ve nihayet bir gün bir de baktı ki.. Köşenin başndadır. Bu hikâyede iddia ettiği gibi bir haikulâdelik yoktu. Bu, Ber- linde binlerin Almanyada belki yüzbinlerin macerası değilmiydi? * Eva öteki çorabı da dikmişti. İkisini yanyana koydu ve devşirdi. imre — hâlâ koltuğun — arkasına başını dayamıştı. Sigaranın külü düşmemişti. Gözleri kapalı idi. Eva ona baktı: “Ne düşünü- yor acaba?,, diye düşlindü. Bütün kadınlar ve bilhassa bütün Alman kadınları gibi hastalık derecesinde kıskançtı. İmresi gözlerini böyle yumdu mu kalbine bir şüphedir geliyordu. “ Acaba bir başka kadın mı düşünüyor,, diye kendini ! — Gazetenin esas yazısile bir sütanun ikl satırı bir (sandim) sayılır. 2— Soyfasına göre bir santi- min ilân fiatı şunlardır: sayla | sayfa | sayfa |sayfa » Siyerler -ıy!ı 3—-'Bir santimde vasati (8) kelime — vardır. 4—Ince ve kalın yazılar göre tutacakları — yere sanlimle ölçülür. k ve macera romanı — G8 — 301 | gİ Yazan | Suat Süzan h yiyordu. İşte — ondan terslenmeyi göze alarak: İmre, dedi. Düşündüğün şey nedir, bana anlatır mısın? — Mühim iş Eva, çok mühim bir iş... Onun izahat vermeyişine fena halde içerileyen genç kadın: — Yine senin namuskârane işlediğin büyük işlerin değil mi?, — Ne demek isteyorsun? — Ne demek isteyeceğim. Yine bir yerde kumar mı oyn- yacağız? Yine beraber bile yapıp adam mı soyacağız?. — Prenses Hazretlerinin şimdi namus nöbeti tuttu galiba. — Namus nöbeti mi?. — Mi- temadiyen bana hakaret etme İmre. yeniden — Senin namusun hakkında birçok şeyler bildiğimden sen de malümattarsın yal.. — Ne biliyorsun bakayım. Eskişehirde Muharebeden Yaralı Dönen Leylekler Tedavi Ediliyor Bir leyleğin tedavisi ( X işaretli muhebirimizdir) Eskişehir (Hususi) — Bundan birkaç gün evvel İstanbul gaze- telerinde Kartal ve Leyleklerin muhbarebe ettiklerini Eskişehirde de herkes okumuştu. Dün bazı bacaların Üzerlerine gelen leylek- lerin ayaklarından yaralı olduk- ları görülüyordu. Bazı Eskişehir halkıda yaralı Leylekleri görmek için caddeleri kalabalıklaştırıyor. Bu yaralı Leylekler meyanın- da bir tanesinin de ilfaiyenin kü- çük bahçesine inmiş olduğnu öğrendim. Bahçeye giderek mu- harebeden yaralı dönen Leylekle bir mülâkat yapmayı düşündüm. Ve yanına sokuldum, şöyle bir göz gerzdirirken —ayağının sarılı olduğunu Bu sırada yanmıma gelen itfal- ye kumandanı Hrfzı Bey anlatmı- ya başladı ve dedi ki: — Bu hayvan buraya yaralı ola- rak misafir geldi, Biz de bunun harpten d&ı:ğhl görünce hemen yaralı olan ayağım alçıya koyduk karnını da doyuruyoruz. Öyle tahmin ediyorum ki bir | kaç gün daha bizde misafir kala- cak ve uçarak bizden ayrılacak- tır. Kendisine lâzım gelen misa- | firperverliği yapıyoruz. Kendisine küçük bahçemizde ikamet etmesi için bazı gölgelikler. yaptık. Ne- | me lâzım hiç olmazsa bizden mem- nun kaldığın arkadaşlarına bildir- l sin.,, Dedi. — N B. —ü SĞT ĞDİÜRÜĞEEŞÜAÜNEŞÜELEŞEEDİĞİY Na AŞT RRüeakenninenişRRa a ŞERaaaaN aNŞ Şeamameaan 11 - 8 - 934 — Mazini biliyorum. — Ya ben... Ben senin mazini bilmiyorum. Sen benden mazini saklıyorsun bu daha korkunç yal. — Sus rezil karı... Ben senin bu gün hamin sayılırım... Eğer elimi uzatıp da seni içinde bulun- duğun çamurdan çekip çıkarma- saydım hâlâ kaldırımlarda titre- yerek sabahlayordun.. (Arkası var) Bir Hırsızlık Muharrirlerimizden — M. Sait beyin evine evvelki gece aat 2,30 da pencerenin demir par- maklığı altındaki duvarı delmek suretile hırsız girmiştir. Hırsız. elbise dolabını. tema- men boşaltmış, fakat bu esnada ev halkından. birisinin uyanması Üzerine yalnız Sait beyin elbise- lerini çalarak kaçmış, gitmiştir. Hırsızın yakalanacağı ve elbise- lerin bulunacağı Ümit edilmek- tedir. ( Tîıilı Evotloı ) Askerlik Yoklaması İçin .. Kadıköy askerlik şubesi re- : Ia iğinden: 1 — Kadıköy askerlik şubesinde kayıtlı yerlive yabancı 330 doğumlu- ların İlk ve son yoklamalarına 2 Eylüâl 934 tarihinden itibaren başlanacaktır. Taplanma Kadıköy kaymakamlık bi. nasının evlenme salonunda — yapıla- $ — 330 doğumlularla munmeleye tabi daha evvelki — doğumlulardan gerek tahsil ve gerek sıhhi aaziyet. leri dolayısile ertesi soneyâ - terkodi- Tenler de 330 doğumlularla - birliktâ yoklamaya gelecektir. 3 — Hangi mahallelerin hangi ta- rihte yoklamalarının yapılacağı aşa- gıda gösterilmiştir. 4 — Yoklamaya geltceklerin yar nında dört adet fotograf, yeni harf- brle yazılı nüfas hüviyet cüzdam, tahsil dolayısile tecil edilenlerin hangi sımıf talebesi olduğu, ve unıfı geçip geçmediği ve mektebe giriş tarihleri gösterilmek suretile mektepten ala- cakları vezikalarıda beraber getire- ceklerdir. Mahaller e Tarihleri Ozman eğa ? 2, 4, 6, 4, 10 Rasim Paşa 13, 16 Cafar ağa 18, 2A, 12 M Hasan Paşa, İkbaliye x İbrahimağa, Osmaniye, Meci- diye, — Zütü Paşa, — Tuğlacı Nustafa Bi 30 Eylâl Göztepe, Merdiyenköy, — İçerenköy 2 b Sahrayıcedit, Suadiye 4 Laşrinlervi Korzyatağı, Bostancı G teşrimtevvel &; 10 Teşrinievvel de mahallelerine tahsiş edilen günlerde gelmiyenlere tahsis olunmuştur. Aleni Teşekklür 30 senedenberi Amerikada bulu- man kardeşim Nuri Bey — Ayvalığa geldi. Kardeşlerine ve bütün akraba- larına yüzer lira teberru etti, bizleri sevindirdi. Bu alicenabane hareketin- den dolayı kendisine candan ve ale- nen teşekkürü bir borç bilirim. Ayvalığın Zeki Bey — mahallasinde eturan ve Midilli mübadili ve Çömlek köylü Ça- kır All Elendi kerimesi Hanife Hasım -— TAKVİM — Gün CUMARTESİ Hızır Si 11 Ağustos 934 98 Arabi Rumil 29 Rebahar 1953 | 29 - Temmuz -1550 Vıkll cı... | Öğle ıt..ı.ıv"ıı Vakit |Ezanl 980 | 5 06) Akşam 12 — | 19 16 400 (12 10| Yata (1 45 |2i 01 Ttadi (V 56 | V8 11f lmcak (7 54 |8 09 Ka TR a Tn aa a dn aa aNN LNİi aa Di iüdamma aai aeadid andülürn Kdi MAT A SA aA ii Bugünün Mese_jele;ihden İğrençliğin İstismar Edil ( Baştarafı 1 inel sayfada ) okumuş olacaksınız. Bunların sa- yısı az da olsa, cemiyet içinde mikrop tesiri yaptıkları için behe- mehal köklerinin kazınması icap ettiğiğine şüphe yoktur. Yine o yazımızda bildirmiştik ki İstanbul zabıtası, Şişli haricindeki bahçeli gazinolarda edepsizlik yapıldığını tespit etmiş, cürmü meşhut yap- müş, çok iğrenç manzaralara sah- ne olan bu bahçeli gazinolar ka- patılarak üzerlerine birer mühür vurulmuştur. İstanbul polisi, şehrin ahlâkt seviyesi ve sıhhati namına, iğrenç- liğin bir kazanç vasıtası yapılma- sına kat'iyen fırsat vermemek kararındadır. Maalesef, kanun ve nizamlara uygun olarak çalışa- caklarına dair söz verip gazino ve kahve gibi umumi yer açmak müsaadesini alan bazı kimaselerin ablâksızlığı istlsmar ettikleri an- laşılmıştır. Haber aldığımıza göre bu yerler (eıbh edilir. edilmez vese— || mesine Fırsat Verilmiyor u Başı Ne Yapalım'? İ | etrmümeşhut yapılmakta, bu gibi süfiü — düşüncelilerin — ellerindet ruhsat tezkeresi geri alınmakta, açtıkları yerler de kapatılaral kendileri mahkemeye sevkedik mektedir. Bu yerlere devam edet ahlâksız kadın ve erkekler hak kında da kanul takibat yapık maktadır. Hulâsa : Iİstanbul - polisinis, dürüstlük maskesi altında ahlâk* sızlık yapılmasına ve iğrençliğis kazanç vasmıtası olarak İstismaf edilmesine — meydan — vermemek hususundaki kararı çok kat'idir. Diğer taraftan gizli randevü evlerinin meydana çıkarılmasına ve — yenilerinin açılmamasınd ehemmiyetle dikkat edilmektedir. Yeniden birkaç randevu evi dahâ meydana — çıkarılmış, — buralar8 devam eden uygunsuz kadınlaf muayeneye gönderilmiş, bunlardan birkısmının — hastalıklı — oldukları da görülmüştür. Fencilerimiz Artıyor ( Baştarafı 1 inci ııyhdı Bununla beraber vekâlet, fen, teknik ve ilim sahasındaki bütün yeni terakkileri günü gününe takip ederek yüksek mühendis mekte- bimizin de bu feyizli neticelerden hisse almasını temin edecektir. Nafıa vekâletine merbut — diğer mücsseseler de bu maksada uy- gün olarak kuvvetlendirilecektir. Diğer taraftan, Nafia veküle- tinin tanzim ettiği bir İstatistik cetvelinden anlaşıldığına — göre, memleketimizde muhtelif fen şu- belerine ait nazari ve teknik mü- tehassıslar seneden seneye art-. maktadır. 5 927 senesindenberi memleke- timizde birçok mütehassıslar ve mühendisler yetişmiş, bunlar ih- tisasların. isbat etmek suretile ih- tisas vesikaları almışlardır. Bu ilim adamlarından bir çoğu da tahsillerini Avrua ve Amerikada tamamlamışlardır. Bugün mem- leketimizde on beş kadar yol mü- — —a — — — mübendisi, 60 kadar da yol, de“ miryolu ve köprü mühendisi var" dır. Şu hesaba göre Türkiyedeki yol mütehassısları yüze yakındır. Aynca yol, köprü, şimendifef ve İnşaat mühendisliği için ihtisas vesikasi alanlar da vardır. Bunlar* dan başka — demiryol ve limat işlerinde ihtisas yapan mühendis” lerimiz de mevcuttur, Su — mühen: disliği için de iki zat ihtisas vesi kası — almıştır. Diğer taraftaf Inşaat, makine, tayyare ve makinc: tayyare inşaatı, elektrik, rad| telgraf mühendisliği vesikası ların adedi de bir hayli yeküö tutmaktadır. Bundan anlıyoruz ki memle' ketimizde fen ve tetnik sahasındıi her işi tam bir mütehassıs « hiyetile başaracak fen adamla mız günden güne çoğalmaktadır Son iktisad! plân neticesi ola' rak girişilen sanayileşme h P| ti dolayısile fen sahasındaki tisas erbabinin adedinde zamanda bir hayli fazlalık o hendisi, 6 tane yol ve demiryolu | ğına şüphe etmemeliyir. j Almanyada Dini Teşkilâ Hareketleri Şaşladı Berlin, 10 (A. A.) — Almâan pro- testan kiliseleri birinel sinot mecllsi, Köh baş papazi Ludvig Müller'in riyaseti altında toplanmıştır. İçtiman — hükümet — namına — bir jseger iştirak etmiş va dün Sinodun, diat sahada, millt sosyallat Rayştagın siyasi sahada yapmış olduklarım, yapacağını söylemiştir. Hu- Nıınv bu papazı Ditrib, Saksının Yaralndığı Kadın Bundan dört gün evvel Fa- tihte Kayseri hanının bir odasının penceresinden düşen bir saksının sademesile başından ağır surette yaralanan komik — Naşit Beyin kardeşi Nail Beyin refikası Hay- riye Hanımın başındaki yaranın vehamet kesbetmesi Üzerine ze- bıta doktoru tarafından - tekrar muayenesine lüzum görülmüştür, Hitler blxl Allıh tarafındi” gönderildi. Bilâ kaydüşart onun fından olmiyan sul niyet sahibi adamdır. Dr. Jaeger, Sinot başlarken, teşkilâtın sadece — harlei saha alâkası olacağını, eski ve anantf kiliselerle diğer mezheplere ve luılıı—ı dokıınıııııunıııı söylemişt Ders Yılı Hazırlığı Istanbul — Maarif — müdürlü yeni ders yılına hazırlık - olm | üzere tamir ihtiyacında olan m tepleri tesbit etmiş, tamirata * başlanmıştır. Maarif idaresi * rıca mekteplerin ders levazı: ait eksikleri de tamamlamakta' Bu sene talebe tehaclimü şısında hiç bir talebenin mekt siz kalmaması da şimdiden tef edilmiş, ona göre tedbir alınmıf”

Bu sayıdan diğer sayfalar: