11 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

11 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

özeli Adustos 1934 Südvmea eee düşe — AM N C ASA Kumbaâra Sahipleri? (D Eylül 934... tarihine kadar Bankada asgari yirmi beş lira yatırmış olmalısınız! S oslası tarafından VereS|ye satılan elektrik cihazları sayesinde SAYFiYEDE RAHAT YEDi SATİŞ MAGAZASI: Metro Han Beyoğlu Telefon 44800 Cumhütiyet meydani Taksim 40918 Necati Bey caddesi Salı Pazarı ü 43439 Elekttik Evi Beyant 24377 Muvakkithane cad. Nö. B3 — Kadıköy ş 60790 Şirketi Hayriye iskelesi Üsküdar a 60312 hei , 23 Nisan caddesi No, 19 Büyükada n 55128 1 Teşrinievel 934 kumbara keşide- lamaammaunnamunuu.mamuuu:u:”.” |İİ4 | Ş v sinde talihlerini denemek istiyenler | — Fsk aörüanüden ameliya. J| — — Kirahk köşk sız kürtülmak — İsterseniz, ölçü Bakırköyünde — Kârtaltepöde Bankada asgarı 25 nraları bulunmasl ile yaptığımız son sistem fennil! Meşrutiyet caddesifide 13 - tuma:» | rali v& on bin âtşın bahçeyi hati fevkalâde nezaretli elektriği, su> yü Mükemmel o iki odalı bir kasık bağlarımızı kullanılız. lâzım geldıgmı unutmamalıdırlar. Galata, Karaköy, poğaçac fitimit yanında No. 38 Fintla kiraya verileceğinden talip- Midö; bürüdik va'külü' ” kor lerln Gâlatada Melek - hanında 7 Senede 10.000 İlra mükafat! lKaponerıdı ee keseelR e — -Türkiye Iş Bankası — | Humarâya Mmüracaatlârı. (2855) seleri yapılır. (1558) | HNT 7 ÖÜÜÜTÜRÜĞÜ | L erarmen eee enearnaremennn || İ Çok sevilen —_W b serler Gi Herce Baş başa Haşit . alder ODEON . PLAKLARINDA OKUNMUŞTUR ADAPAZARI a— Kımyî:ger -i TUÜBKİYE vi HUSAMEDDİNİ Turk Tıcaret BankaSl IÜ Tüm tdtar tahlili 100 karuştur. p. Z ' g A AT Bilâmüm tahlilât. — Bahçekapı, l Merkezi Adapazatı (| Emlâk ve Eytâm Bankâsi kâr- İstanbul şubesi: Dördüneü Vakit hân zemin (| şısında İzzet Bey Hâni kat Tel: 22042 | - Komisyon ve ticaret kiâmı: Tel: 23823 Galataşubesi Tel: 43201 g TECAMTTTER TT OEEDUNEETA Üsküdar şübesi Tel: 60590 HA BER İtimadı Milli Tel: 4 BĞ Akşam Postası | G İSTANBUL AN bö KARA CADDESİ Bandırmâ, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö- ır::f:ı, ":::ı E;:—:—n::,,:lıîr'; yük; Bursa, Düzce, Eskişehir, Hendek, İâmir, Ka - v tamürsel, Kütahya, Mudurnu, M, Kemalpaşa Gâla- | RBONE ŞERAITI ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Sılrınbolu Tekirdağ, ÜDiküdar, Yönişekir. Müsalt şartlarlamevduat, havale kabul eder. Tahsile senet âlır. İkraz muamelesi yapar, Mevdu- at Faizlrei müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. 5 8 at aşlık Pürkiyer 120 3Ö0 Gü0 1250 Krş. BCenebi. Va0 do 40 1Rl0 İLÂN TARIFESİ Ticaret Günlürgün satırı 1230 n ğ | Ütüsmni itdsiker V0 Kurüştar Komisyon ve ticaret kısmı her neti emitiâi - ti- e A aa e anemam ee cariye satışına delâlet eder, Sahibi ve Nöştiyat Müdütü: HASAN - RASİM (ıtimadı Millî)- Kendi sîgoıtasıd Bağıldığı yeri (VARIT) Maethaaa $ VAKTT”ın gezinti kuponlarını toplayınız Na sahülücüğk üi ü gae fi | HABER. gazetesi ae bi /e DA DA , ıF.l":—zııı tâahfin kuponu BiRik T iREN | Düi RAHAT-EDER

Bu sayıdan diğer sayfalar: