11 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5

11 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——İİ Ağustos 1934 Te _“'ıly olmuştu ki, hırsız, neden bu İ$i bu kadar geciktirmiş olduğunu kendi kendine soruyordu. Zah- ]'“C'İıizce salonu buldu. Bütün oda- Arın kapıları ardına kadar açık- . Maymuncuk istimaline bile ha- Cet kalmıyacaktı. Köşkte kimsenin bulunmadığı-| hi biliyordu. Madam “Kassar,, m Ha boylu, pancar suratlr, tosto- Barlak, yusyuvarlak hizmetçisi, bu! Xece izinli idi. Hırsız, bütün kapı karı ihtimamla kapadı. Açık kapı-| lardan — hoşlanmazdı. — Madam) Assar,, ın sayfiyesini baştan a- “Vİ'YI kadar kolaçan cdccck:lı Yükte hafif, pahada ağır ne var ne Yoksa, hepsini araklıyacaktı. Salona, şöyle bir, baştan sav-!| Ma, baktı. Madamın kiymetli eş-| Yası her halde burada olamazdı ya, Küçükköıke girmek o kıdıxx Bazan karanlıkta el yordamiy- le dolaşıyor; bazan cep fenerini ’fk')'nrdu. Bir defasında, fenerin| Ziyası, masanın üzerinde duran Renç ve güzel bir kadın resmini aydmlattı, Hırsız, gülerek: — Madam “Kassar,, ın gençlik Zamanından kalma resmi! - dedi âını da değişmiş ha.. On beş gündenberi, bu sayfi- Ye mahallinde gayet muntazam bir hayat sürüyordu. Ağır ve ki- bar bir yürüyüşle gazinoda görü- hüyor; ve plâjda banyo yapmak. Üzere buraya gelenleri, çaktırma- dan, tetkik ediyordu. Herkesin ne Zaman nerede bulunduğunu, en fazla kimlerle gezdiğini; ve niha- Fet, yatmak üzere, saat kaçta e- Vine çekildiğini öğrenmişti. Büna Yağmen, şimdiye kadar tırtıklıya- bildiği şeyler pek ehemmiyetsiz addedilse sezadı: On beş gün- dür, vurduğu vurgun, bir altın ta- baka ile bir yüzüğe, ve içinde yüz frank bulunan bir cüzdana inbhi- tar etmişti. Halbuki burada geçir- diği kibar hayata nispetle; bu, el- bette pek ehemmiyetsiz şeylerdi. | Şimdi bütün ümidi madam “Kas- imli acuzenin evinde idi, Ne alelâcaip koca karıydı bu, Yarabbi! Yüzünü kat kat, katmer| katmer; allı pembeli morlu be:| Yazlı boyar; tendürüst zabitler gibi dimdik yürümeğe yeltenirdi. Takıp takıştırdığı mücevheratın enfes şeyler olduğu nazarı itiba-| Ta alınırsa, hırsızın bu gece işi iş kaşığı gümüştü!. | Fakat bu evdeki kıymetli eş-| Yâayı nereden bulacaktı?. İşte me- Bele... ııto... İ;h.. Bir gümüş çekmece! | Hırsız, çekmeceyi açtı. İçini karıştırdı. Eline kötü bir köstek geçti. Bunu beğenmiyerek bir köşeye attı bir bilezik buldu. E- Yirdi, çevirdi. Altındı bu! Cebe| indirdi. | Fakat tam bu sırada parmaklı- #n gıcırdadığını; ve sonra, sokak âpısının anahtarla açıldığın duy- du. Merdivenden ağır ağır ayak tesleri işitildi. Hırsız derakap - seğirtti. Kalın ife perdelerden birinin arka- tina saklandı. Fena halde canı sıkılmıştı. Hiddetlenmişti. Kocakarınım on ikiden evvel tazinodan avdet ettiği asla vaki *lmazdı. Perdenin aralığından o- Aün, odada dolaştığını görüyor- 4 du. Madam “Kassar,, artık bir zabit gibi dimdik yürümek külfe- tine katlanmıyordu. Kendini koy- vermişti. Bir genç kız şapkasma benziyen şapkasını, başından ke- mali dikkatle çıkardı. Hırsız, bu şapkanın altındaki saçların takma olduğunu farkediyordu. Dekolte elbise, ayaklarının dibine düştü. “Kassar,, bol dantelâlı bir ge- celik giydi. Boyalı suratiyle, ve bol entarisiyle dişi bir palyaçoya dönmüştü. Hırsız, diş gıcırdatı-| yordu. Yumruklarını sıkarak: — Şimdi ne yapmalı?, Bura- dan nasıl tüymeli?. diye düşündü. Gürültüyü ve kan dökmeyi kat- iyyen sevmezdi. Geçen her dakika onu daha ziyade asabileştiriyor- du. Fakat Madam “Kassar,, onu sı kımtısından kurtarmak ister gibi, başını perdeden yana çevirerek bir an baktı, baktı.. Sonra, kara- rını vermiş gibi, hırsızın saklan- dığı yere doğru yürüyüp perdeyi açtı. Açmasiyle iki üç adım gerile- mesi bir oldu. Kadit ellerini yü- züne kapatarak karyolasına da- yandı. Harsız, ilkönce, bu müsait fi sattan bilistifade, kaçmayı dü- şünmüştü. Lâkin ihtiyar kadınır gayet tatlı ve niyazkâr bir sesle: — Nasıl?, Aman yarabbi! Bunu nasıl yaptınız?. Demesi üzerine duraladı. Kemali hayretle acuzeye bakı- yordu. Acuze devam etti: liyordum.. — Anlamıştım.. Sizi ilk gördüğüm gündenberi an- lamıştım bunu.. Fakat bu kadar büyük bir maceraya atılacağınıza asla kail olamazdım.. Her gün, gazinoda, nazarlarım sizi arıyor- du.. Beni adım adım takip ettiği- nizin farkındaydım.. Ve ben de sizi adım adım takip ediyordum. Esasen gazinoya — muntazaman gelmemin sebebi de sizdiniz.. Bu akşam, sizi orada — göremeyince asla duramz dım.. Kederimden e - ve döndüm.. İçimde bir hissikab- lelvükü vardı.. Önüme çıkarak bana ilânı aşk etmenizi bekliyor- dum.. Yolda size raslamayınca öyle mahzun olmuştum ki.. Lâkin şimdi mes'udum.. Demek ki aşkı- nız, size duvarlar - aşıracak, kapı- lara maymuncuk uydurtacak ka - dar büyük, öyle mi?.. O halde hiç bir itirazım yok.. Evet, hiçbir iti- razım yok.. Sizin olacağım ! ... Vakıa meşhur meseldir: “Ya- vuz hırsız ev. sahibini bastırır!,, | derler. Lâkin bazan öyle acar ev sahipleri vardır ki usta hırsızları da bastırır. Nakıll: (Hatice Süreyya) | yaşında kızlar için: | nik derece 0,55 | — İçeri girebilirsen binlerce lira | sahibi olacağız. — Orası öyle ama kapıyı açaca- Bım diye çakımı kırmat “bir randıman vermiş oldu. akıt'ın büyü k yüzme müsabakaları yapıldı Çok güzel olan müsabakalarda 3 tane de Türkiye rekoru kırıldı Vakıt refikimizin gençliği de- niz sporlarına teşvik yolunda ha- zırladığı büyük yüzme müsabaka- ları dün yapıldı. Geçen seneki ilk müsabakalar- dan çok daha güzel ve canlı olan dünkü yüzmeler, gerek Vakıt re- fikimiz ve gerekse memleket he- sabma birçok muvaffakıyetlerin kazanılmasına vesile oldu. Bu müsabakaların memlekete üç yeni Türkiye rekoru hediye et- mesi de, işe takdire şayan bir hu- susiyet vermiş oldu. Hiç'şüphe yok ki, dün Moda deniz hamamlarındaki yüzmeler, istendiği kadar, hatta fazlasiyle Gençliğe yapmak istediği hiz- mette tamamiyle muvaffak olan Vakıt refikimizin ve Türkiyeye üç yeni rekor kazandıran sporcu- larımızı tebrik ederek, dünkü mü- sabakaların neticelerini aynen ya- zıyoruz. 50 metre (Grovl - Styl) 12 yaşı- na kadar kızlar için: Birinci Hedvig Bodner, ikinci| Hilda Bodner (İ. S. K.). 50 metre (Grovl - Styl) 12 yaşı- rm kadar erkekler için: | Birinci İbrahim (Beykoz) ikin- ci Necdet (İ. S. K.). 50 metre serbest 12 - 14 yaşm- da kızlar için: Birinci Simon (Fenerbahçe), ikinci Vecihe (Fenerbahçe). Tek- nik derece 0,44 B0 metre serbest 12 - 14 yaşın- da erkekler için: Birinci Mahmut (, S. K.), ikin- ci Mustafa (Galatasaray), üçüncü Fikret, dördüncü Hüsnü (|. S. K.) Teknik derece 0,33 2/10 100 metre serbest 14 - 16 yaşm- da kızlar için: Birinci Hamiyet (. S. K.) Tek- nik derece 2,22 100 metre serbest 14 - 16 yaşın- da erkekler için: Birinci Mahmut (|. S. K.), ikin-| çi Hıristo, üçüncü Fethi (Fener- Bahçe). Teknik derece 1,19 100 metre serbest 16 - 18 yaşın- da kızlar için: Birinci Lola (Fenerbahçe), i- kinci Jale Hacıbekir (. S. K.), ü- çüncü Mary Erane (1, S! K.). Tek- nik derece 1,46 100 metre serbest 16 - 18 yaşın- da erkekler için: Birinci Jorj Birkof, ikinci Fethi (Fenerbahçe) üçüncü Nezihi. Tek- nik derece 1,17,2 50 metre kurbağlama 12 - 14 Birinci Vecihe (Fenerbahçe),| ikinci Süheylâ (Fenerbahçe), ü- çüncü Simon (Fenerbahçe). Tek—: ,yaşmda erkekler için: 50 metre kurbağlama 12 - 14| yaşında erkekler için: Birinci Vebap Halim (1. S. K.), ikinci Fikret Hüsnü (1.S. K.)) ücüncü Rolf Houser - (İ. $. K.).| Teknik derece 0,50 HPa S ea LÜM » eli ee n ee z 206 ĞİBE ÖD ir K 100 metre kurbağlama 14 - Iı"[ yaşında kızlar için: Birinci Hamiyet (İ, S, K.). Tek- nik derece 3,10 50 metre kurbağlama kızlar için: Birinci Hilda Hedvik Bodner. B0 metre erkekler için: Birinci İbrahim (Beykoz), ikin: ci Fahiman (İ. S. K.), üçüncü Şi-| nasi (İ.S.K.). | 100 metre kurbağlama 14 - 16| yaşında kızlar için: | Birinci Lola (Fenerbahçe) ikin-| ci Jale (İ. S. K.) 100 metre kurbağlama 14 - 16 Styl ı Bodner, ik'ınci[ kurbağlama — Siyl Birinci Fethi (Fenerbahçe), i - kinci Hıristo, Muzaffer! (Beykoz) 100 metre kurbağlama 16 - 18 yaşında erkekler için: Birinci Haldun (Beykoz), ikin- ci Fethi (Fenerbahçe), üçüncü Mansur (Beykoz) 100 metre kur! & yaşında kızlar için: l Birinci Lola (Fenerbahçe), ikin- ci Jale Hacıbekir (İ. S, K.) Küçükler arasında atlama: Birinci Artuldi ile İbrahim! (Beykoz), ikinci Necdet (İ.S.K.) 100 metre serbest erkekler: Birinci İsmail (Karamürsel), i- kinci Fuat (Fenerbahçe), üçüncü Ahmet (Karamürsel). Teknik de- rece 1,13 100 metre serbest hanmlar: Birinci Lola (Fenerbahçe) “ye- ni Türkiye rekoru yapmıştır,, ikin- €i Nüzhet (Fenerbahçe). Teknik derece 1,40 100 metre sırt üstü erkekler: Birinci Niko (Beykoz), ikinci Ali Haydar( Karamürsel), üçün-| cü Mekin (Beykoz). Teknik dere- ce 1,40 200 metre kurbağlama erkek- ler: Birinci Yusuf (Karamürsel) *“3,14 yeni Türkiye rekoru,, ikinci| Sadi (Beykoz) üçüncü İzzet (Bey-| koz) | 200 metre serbest erkekler: Birinci- İsmail — (Karamürsel) | 2,49, ikinci Cihat (Galatasaray). üçüncü Mekin (Beykoz) 200 metre kurbağlama lar; Bu müsabakaya iştirak eden ol- mamıştır. üçüncü hanım- | kürek teşvik 400 metre mukavemet: Birinci Fuat (Fenerbahçe) 6,17.| ikinci Salim (Fenerbahçe), üçün- cü Ahmet (Fenerbahçe) | 4X200 bayrak yarışı: | Birinci Fenerbahçe takımı (Ce mil, Salim, Ömer, Fuat) 12,8 ye- ni Türkiye rekoru. İkinci İ. $. K. küçükler takımı 13,28 4X 50 bayrak yarış rasında: Birinci İ. S. K. takımı (Jale Ha- hanımlar a- Kürek şampiyonasında Galatasaraylılar - Istanbul kürek şampiyonasına hazırlık mahiyetinde Anadoluhi- sariyle Kandilli arasında yapılan müsabakalarından sonra şampiyona için büyük bir itina ile hazırlanan denizcilik he- yeli yarış yerini Yenikapı sahille- ri olarak tesbit etti. Kandillideki büyük akıntıda emdikleri süt burunlarından ge - | linceye kadar tabiatla mücadele ede ede kürek atan denizciler Ye- nikapı sahillerinde ilk defa hakikt kıymetlerini ölçebilmek imkânını buldular.. Atletik sporlarda bir atlet için birinciden beşinciye kadar olan kulvarın nasıl yarış ve müsabık üzerinde rolü varsa biribirine zıt akan anaforun da kürekçiler üze- rindeki rolü çok daha ehemmiyet- lidir. * Esasen bu maksatladır ki Peş- tede defaatle seyrettiğimiz gibi, Paris ve Amsterdam olempiyatla- rında dünyanım en — kuvvetli kü- (Alt tarafı 8 inci sayıfada) G. S. kongresi Yarın öğleden sonra toplanıyor Galatasaray spor klübünün i- dare heyetinin görülen lüzum üze- — rine toptan istifa etmesinden do- layı toplanacak olan fevkalâde kongre, perşembe günü de yazdı- ğımız gibi, yarın öğleden sonra klübün lokalinde toplanacaktır. Hedvik Bodner) 4,16. 50 metre gazeteciler arasında serbest: Birinci Aslan Tufan (Cumhuris — yet) 0,46, Akinci Âli (Vakıt), ü- — çüncü Şükrü (Hafta mecmuası). Bu yarışa giren gazeteciler arasın- da maruf muharrirlerden Osman Cemal Bey de bulunuyordu. 50 metre mütekait sporcular a- — rasında kurbağlama : Birinci Galip 0,50, rem Rütü, ücüncü sim, Su Topu: Üçe karşı iki ile Fenerbahçe ta- kibız Beykosu yanmiştire Atlamalar — Erkekler (Tramp- len) : Birinci Halit (Vefa), ikinci Sa- di (Fenerbahçe), üçüncü Behçet — (Beykoz) Atlamalar — Erkekler (Kule) : Birinci Sadi (Fenerbahçe), i- — kinci Mazhar - (İ.S.K.), — üçüncü Halit (Vefa) N Atlamalar — Kaâdmlar: Â Birinci Vefa (Beykox), ikinci ikinci Ek- Mazhar Be- İ eıbekir, Hamiyet, Hilda, Bodner,| Jale Hacıbekir (1.S.K.).

Bu sayıdan diğer sayfalar: