11 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6

11 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HABER — Akşam Postası Her pafı;çaıı ayrı bir he;ec;nla okunacak macera, kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı ASLANLI HÜKÜMDAR SÜLEYMANIN OĞLUŞ BİRİNCİ 1 Yeni canbazhanenin aslan terbiyecisi KISIM Kahirenin oldukça serin günle- rinden biriydi. Öğleden sonra yer yer toplanan bulutlar, yağmur is- tidadı bile göstermişken, hafifçe| esen bir rüzgârla yeniden dağıldı.| Ve Kahireye ender nasip olan bir| serinlik yayıldı. Ön gündenberi, dünya türnesini yapan en büyük canbazhaneler-| den Yeni Sirk burada bulunuyor-| du. Yalnız bir hafta kalacaklardı.| FakatMısırlıların kendilerine gös-| terdikleri fazla rağbet karşısında oyun müddetini uzatmak lüzumu- nu duymuşlardı. | Sirk müdürü mösyö Ernest Mo- liye, şöhretinin hemen hepsini ken disine borçlu olduğu aslan terbi- yecisi Süleymanla müdürlük çadı- rında karşıkarşıya oturuyorlardı. Mösyö Moliye çadırın mikelı penceresinden dışarıya bakarak: — Süleyman, dedi, hava düzel- memiş olsaydı bugün için sarfetti- ğimiz reklâmlar boşuna gidecekti. Bereketki açıldı. Süleyman: — Evet.. rımızı tamamile dolmuş bulabile- ceğiz... Ernest Moliye Süleymanı çok| defa samimi olarak takdirden ge- ri durmazdı: Ancak, bu gece çadı- — Zannederim, diye cevap ver-| di. Süleymanın, katil aslanın ağ- zma başmı nasıl sokacağını bile merak ediyorum. Süleyman müdürün bu merakı- nı öğrenmek istemişti: — Sebep? Ben, katil olsaydım, Afrika toprağına ayak basttığımı anlar anlamaz, yabancı! memleketlerde elinde bir esir gibi haklamayı ve elinden kurtulmayı düşünür-| düm. l | ben| aslanın yerinde inlediğim terbiyecimi Elbette Afrika toprağında bü- yüyenler dünyada ağzında insan başının bulunmesını hazmedebile cek uysal bir aslan görmeyi — me-| rak ederler.. Yalnız: bukadar mı| ya., | Süleymanın daha on iki yışınıî doldurmayan oğlu Yavuz, babası-| nın mesleğine Afrika toprağında bu gece başlıyacak... Herkesi bir hamlede tuzla buz edebilecek vahşi hayvanların, bir çocuğun kamçı şakırtıları karşısın da, perende attığını görmek zevk midir? az| Süleyman cevap vermedi. O, terbiyesi altında bulunan hayvan-; lardan her birinin bir kedi ve bel-|; ki de onlardan daha yumuşak ta- biatte bulunduğuna kaniydi.Bunun için katil aslanın ağzı içine başı- nr uzatmasımı okadar — fevkalâde bir şey bulmuyordu. Hattâ zaman, kendi kendine düşünür, Canbazhaneye, bilhassa aslanları| görmeğe gelen halkm zavallılıkla- rına hükmedecek kadar ileriye gi-| derdi. çok | Yan net'cesinde de gözlerini kapa- Tefrıkı No. 1 ,’ırı Bir aslanın perende atması, boy sırasına girmeleri, çenberden atlamaları, bir kedi veya köpek gi bi arka ayakları üstüne otuürarak susta durmaları ve hattâ başını ağ zı içine koyması bukadar fevka de bir şey miydi ki, akın akın ge lip seyrediyorlardı. Ş Süleyman biran icinde bütün bu| düşünceleri kafasından geçirerek insanların bukadar zavallr olaca-| ğını da kabul edemedi; canbazha-! nenin tıklım tıklım olacağının se-| bebini ne kendisinde;ve öğlu Ya- | vuzda buldu: | — Zannetmem, dedi, sebep bu değil; belki, günün: porşembö insanların eğlenceye düşgün oluş- larıdır. — Öyle'ssi?: Dembik: tohlikeli hayvanları bir çocuk oyuncağın- dan farksız buluyorsun.. — Şüphesiz.. Bence, hiç bir hay van, kendisine zarar tehlikeli değildir. — Ustan Fredrik Haym'ı unu-| tuyorsun galiba?! ve verilmezse Canbazhane müdürünün, Süley-| mana, bunu hatırlatması mânasız| değildi.Çünkü Süleyman onun ye- rini, feci bir kazadan sonra almış-| tr. Fredrik Haym aslen Yahudi ol-| masına rağmen, vahşi hayvan ter- biyesinde çok istidat ve cesaret göstermiş biriydi. Canbazhanele- rinin Pariste bulunduğu birgün, ©-| aslanların en hır- çınına kolunu kaptırmış ve kangı- yun esnasında mıştı. Süleyman dudaklarında ince bir tebessümle cevap verdi: — Bu vak'a iddiamı çürütmez.. Ustamın kolunu koparan ve bu| gün katil adını verdiğiniz aslanı-| ma yaptığını yalnız ben bilirim. Arslan olarak yaratılmış bulunma Elâzizde tren Sporcularımız Leningrat'ta — | Leningrat, 11 (ALA) — Türk sporcuları şehirdeki âbide ve mü-| Gcköİkü” yeikkişkirdr " Cerdir Kerim Bey hariciye komiserliği-| nin mümessili ve şehrin Sövyet ve- | isi tarafından kabül olunmuştur. | i | im- sı, başka türlü mukabelesine kân vermezdi. — Ne yaptı? — Çatal zıpkını hayvanın ağzı-| na batırdı. Mösyö Moliye ufak bir duşun- ceden sonra: | Ona ne diyelim? daha altı yaşındayken bir aslan yavru- su ile oynuyordu. Çocuğun hayva-| na hiç bir şey yaptığı görülmemiş- ti. Yavru aslan, cinsinin - vahşili- ğini gizliyememiş olacaktı ki bir- — Ya Yavuz.. Süleymanın oğlu Yavuz, denbire Yavuzun üzerine - atladı,| daha tam kuvvetini toplıyamamış pençesini indirdi ve pantolonunu yırtarak baldırında üç Urnak ya- vası açtı. Çocuğun yavru aslandan aldığı bu yara aylarca geçmedi.Ve bu üç çizgi derin bir iz halinde Yavuzun baldırında kaldı ve ömrünün nuna kadar kalacaktı da.. Süleyman: Ği — Yavru aslan, oğluna, daha küçük yaşmda istirabın ne demek O da benim gi- hayatın- 80 olduğunu öğretti, bi, bugün atı da, terbiyesine alacağı hayvanlara fenalık yapmazdan evvel bu acıyı | ağı yeni hatırlıyacak ve onlara fenalık ya- pamıyacaktır. p YARIN İ Süleymanı çekemiyen ; | Kim?. 115000 liralık suisti- Baş tarafı | & Demiryolunun açılma merasimi saat on altıda büyük tezahürler a- rasında yapılmış, bu münasebetle| nutuklar söylenilmiştir. Elâziz sevinç içindedir. ServelW membar Ergani madenlerine biraz daha yaklaşmış bulunuyoruz.. — Avusturya isyanı (Üst tarafı 1 inci sayıfada) ile Peşteye hareket etmiştir. Ken- disi Macar başvekili M. Gömböş ile görüşecektir. Berlin, 11 (A. A.) — Havas ajansı muhabiri bildiriyor: Bazı Berlin gazeteleri, M. Seh- uschnig'in, Peşte ziyaretini — dik- katle takip etmektedir. “Boersen Zeitung,, — gazelesi, Avusturya başvekilinin Avustur- ya Macaristan anlaşması çercevr si dahilinde umumi vaziyet hak - kında görüştüğünü söylemektedir. Habsburg'ların tekrar tahta ge- | tirilmeleri hakkında, bu — gazete, Macar ve Avusturya Başvekilleri- | nin tehlikeli bir teşebbüse girişil- meden harekete karar verdikleri ni zannetmektedir. Viyana, 11 (A. A.) — M. Seh- uschnigg, Viyanaya dönmüştür. | Mal nasıl yapıldı? | | dan doğruya zimmete Fni yazmışsa da | cepheden tetk'âat (Üst tarafı 1 inci sayıfada) Suiüstimalin yapılış tarzı, doğru -| geçiriler| paranın aylık cetvel yekünunun kabartılması suretiyle ört baş e - dilmeğe çalısılmasından ibarettlir. Yeni bu memurlar zimmetlerine geçirdikleri paraya mukabil evra- kı sarfiye gösterememişler ve yal- nız cetvel yekünunu kabartmış - | lardır ki bu yüzden çok çabuk meydana çıkmıştır. Bu sabahki Milliyet gazetesi —müfettişlerir teftişleri esnasında bu işin mey - | dana çıktığını ve tahkikata defter| dar Mustafa beyin vazıyet ettiği- Istanbulda def-| terdar namiyle kimse mevcut ol - madığı gibi defterdarlık da mül- | gadır. İstanbul maliye murakıbı Rüştü bey, kendisiyle görüşen bıı muharririmize demiştir ki: | “— Milliyet gazetesinin yaz -| dığı doğru değildir. Tahkikatla heyeti teftişiye meşgul olmuş ve | failleri meydana çıkararak adli - yeye terketmiştir. Biz yalnız mali| yapıyoruz. Bu| işle Mustafa bayin alâkası yok - tur, Cevdet Kerim Bey demiştir ki: “— Sövyet dostluğunun nasıl doğduğunu her iki millet arasında| da bilmiyen tek bir kimse yoktur. Binaenaleyh Türk ıporculırvnın Sovyet Rusyada büyük bir misa - firperverlikle kabul edilmelerinin Dost- Tarımızın geçen seneye nisbetle her sahada büyük terakkiler elde ettiklerini görmekle bahtiyarız. ! -| ki memleket gençliğini karşılaştı- ran müsabakalar — milletlerimizi| birbirine daha ziyade — yaklaştır-! makta ve Türk — Sovyet dostlu -| ğunu teşvik ve tarsin bylemekîe- şev ”4 I sebebi pek çabuk anlaşılır. Mt Ü Rana Bey döndü Şehrimiz muhafaza başmüdür: lüğü mıntakası dahilindeki mu - hafaza mevkilerinde umumi bi: tetkikat yapılmak üzere — Şileye | kadar giden gümrük ve inhisarlar | vekili Rana bey dün avdşt etmiş- Ür. | Bükreş sefirimiz gitti Bükreş sefirimiz Hamdullat | Suphi Bey Yalovadan gelmiş Sofya yoluyla Bükreşe gitmiştir. -—c y Yeni Kitapar | de giden motosikletin 17 Ağuslos 1934 3 Maslak yolunda (Üst tattfı 1 inci sayıfada) Arkadan gelen motosiklet, Ö” solunda? geçmek istemiş ve tam vitese bât motosik” İşte bu manevralar esnasında iki ” tosiklet birbirine şiddetle çarP ” mış, birbirinden otuz metre uzaâ4” tığı zaman önden giden let te sola geçmek istemiştir. lığa düşmüşlerdir. Biraz sonra yoldan geçen Ot0” mobiller vak'adan jandarma kâff kolunu haberdar etmişlerdir. Bir müddet sonra da Sarıyer jandâ” | ma kumandanı Yakup Hilmi Bey” le müddei umumi muavini Ekref? Bey ve zabrta doktoru kaza yerifi? gelmişlerdir. Zühtü Galip ve Âdi' Feyzi Beylerle M. Arman muh*f' lif yerlerinden yaralandıkları içi” Etfal hastahanesine kaldırılmış'a” dır. Parçalanan motosikletler hâ” lâ durmaktadır. Bugün keşif yap?” lacaktır. —— ——— Mahlüllerin miktarı Şehrimizde bilâvaris vefat © den kimselerin emlâk ve — iratlar evkafa kalmaktadır. Şimdiye ka * dar mülga evkaf idaresi bunları! hakiki mevcudunu - bilmiyordu: Geçen sene faaliyete çeçen husi” si bir komisyon bu mahlülleri” miktarmı kısmen tesbite muvaf * fak olmuşutr. Komisyon birkaf güne kadar faalieytini bitirecek V€ mevcut o zaâaman tamamen anla * şılmış olacaktir. Hüyi Hü aS (DUN ve YARİN) Tercüme Külliyatı Bütün milletlerin edebi, içlima! iktısadi, mali... en muhal- let eserlerinden seçme kitapların tercümesi ve “DÜN ve YARIN,, tercüme külliyatı ismi altında, yılda muntazam fasılalarla, otuz cilt kadarının çıkarılması suretiyle yüz ciltlik bir kitaphane vü - cuda getirilmesi temin edilmiştir. alunmuştur. lerin yardımlarına müracaat —— Altıncı &vzi merkezi VAKIT MATBAASI J. Rasin Külliyatı Ahmet Reşit (H. Naıım) Fiatı: 75 En küdretli kafaların, kalem * Kitap ISTANBUL ANK CADDESİ Şimdiye kadar basılanlar 1 — SAFO, Döde — Haydar Kifuf $ — AİLE ÇEMBERİ, Morun — L H. Alişan 180 — Kurüş 100 8 — TİCARET, BANKA ve BORSA, İktmat doktoru Mühlis. Ktem 4 — DEVLET ve İHTİLAL, Lenla — Haydar Rifat — , B — SOSYALİZM: Kadtaki — Sabiha Zekeriya 86 — KULLİYAT J. RASİN, H. Nazımı Yakında basılacak olanlar L — İŞÇİ SINIFI İHTİLÂLI, Lenin — Haydar Kifat ? — İSFAHANA DOĞRU, Piyer Loti —1 H Alişan 3 — KAPİTALİZM BUHRANI, Profesör Piru — Ahmet Hamdi & — RIRMIZI ve KARA, Standal, DİZRABLİNİN HAYATI, A. Mamma 3 — GOÖRİ0 BABA; Balrak — Haydar Rifat 6 — İSA: Paris Ruhiyat mektebinde Profesör doktor Bine Sangle — Haydar Rifat ? — ETİKA: Kropotkin — Ağnoğlu Ahmet 8 — İÇTİMAP KANUNLAR, Grcef — Ravf Ahmet 9 — ENGEREK DÜĞÜMÜ: — Peyami e rullah 1? — VERTEK, Göte — A. Kümi RUHİ HAYATTA LÂŞUUR, Dr. C. N — ÇOCUK DÜŞÜRTENLER H, Gömzalve, Menüsler — Prof. Safa Yüng — Prof. Dr. M Hayruliab Pr. M Hay- Gireson Jandarma mektebi kumandanlığından: Gireson Jandarma Mektebinin 934 şenesi idaresi için müma” kasaya çıkarılan on bin kilo Patetesin 25/Ağustos/934 Cumartesi gündü saat on dörtle ihale edileceği ilân olunur. (4215)

Bu sayıdan diğer sayfalar: