11 Ağustos 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

11 Ağustos 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

AÂmerikada Sıcaklar ve sel Felâket | olmakta devam ediyor | Nev york, 10 (A.A.) — Midle -| Vestte yağmur ümidi kalmâmiş * Hararet derecesi gene 100 Fahrenhayt derecesinden fazlaya! çıkmışlır. İova, “Allahın Almanyas ya bir hediyesidir!,, tır. Misuri, Neb -| raska, İllincis da son iki gündür bir çok kimseler ölmüştür. Denver - Kolorado, 10 (A.A.,)— Son tuğyanlardari dolayı taşan nehirin üzerindeki küçük bir köp-| rüden geçerkön yödi kadını sular pölürnüstlür. Daüver : Kölorâdö, 10 (A.A.)— Danvos'n garbında tayfiye yerî' olan dağlarda hüküm süren fiftı- Hâ yüzünden iki kişi ölmüş, 18 ki- $i kıvbclmuq!ur Indiana, Ya'mz Hambuvgla 761 kişi kısırlaşlırı'dı Hemburg, 10 (ALA.) — Res -| men bildirildiğine göre, 15 hazi -| rana kadar bura mahkemesine 1325 kısırlaştırma talebi vaki ol- müşür. Bu taleplerin yüzde 59 unu bizzat alâkadarlar kendileri yapmışlardır. * Mahköme kafariyle — yalhız Hamburgün içinde 265 etkek ve 300 ü kadin olmak üzere 761 kişi kığıtlaştırilmıştir. - ——— Iki-İtalyan gemisi çarpıştı Röma, ti (A. A.) — Lidötmat dan Napoliye gitmekte ölan Uso: dimaro Yâttibotü Müstino boğa - zında Goetaya giden Pallade va: purd ile müsüdeme etiniştir. Va : püra bir şey olmamış fakat gam- bötün ön tatafı sakatlanmış w mürettebattan üc kişi ölmüş ve 17 kişi Şâatâlahiniştir. Mââmafih gan- bot yoluna devam etmiştir. Napo-! lide tathit edilecektir. Kaza hak -| kıntdla tahkikat yapılmaktadıt. UkmlO Sovyet tayyaresine — | ateş açtılar! | Taâllin,; 11 (A, ÂA.) — Kotima' | rovka Humtakasında bir Sovyel. üskörü tayyüresi Estonya ârazisi | üstünde uçtuğundah Estonya ht -| düt mühafızları tayyareye ateş ac mislardıir. Tahkikat yapiliyor. VAKIT — Mohmet AÂsim Höy bugünkli, Mükülesiide Halvdün vukü Bülduğü — Heiber vörilen hâdiskler Üzerine mütalea yürütüyor. Asım Bey bu hâberleri hulâsa ettikten sonrü | #öyle diyör: “Vakel Iptlda bigilik güskükle-| Halik gikân Bü Baberlör töyit — etlltanmüştir. Fakat sonradan muhtolif kaynaklardan. ge len hâaberler birleştirilerek totkik edilince - tülşüdâ dühili Vaziyötük tâmâmet —normal | wııııs öltadıği da anlaşılmıştir. İtalyadi ı;îvı yanta bir İhtildi hareketi olmamış. N aleyhindik Münterit Bi külitast rııııdıı da malüm değildir. DBumunla böru- | ber bu memleket hugün faşizm disiplimi — ve | Shnstir kuvyetile örtbss edilön bir gizli But-| Fân göğlEMmEkLedir.., Mehmet Ağmi Böye göre | Ba buhratim esasını — bilhassdi — Müsolininin Beynelmilel siyasetinde aramalıdır: Musolirl tkenibeketind kaditetir valtirrde — bulmülüy- ter, İAt #on rümânlarda siyaseti sert Ka - yülara çarpmıştır: İmam Yahya vasıtsile Ye-| mehde takip ettiği müstemleke siyaseti Tbnlik | Suut vasıtasile İngilirlerin darbesiği — üğrü- maştır. Dernç tmianina — yapılan nümayişi se- | merestz kalmıştır. Avusturya hâdiseleri Mu-| solininin Örlü Avrupa siyasetine son yumru- Bu vurmuştur. Bütün bunlar, gayet tabit ola- | Mmeclisi, Keuch baş papas Ludvig| | dan gönderildi. | denburgun vefatı dolayısiyle Gazi | yapla mukabele etmiştir: HABER — Akşam Postası — Hitler Bir Alman başpapazı - | böyle söylüyor Berlit, 10 (ALA:) — Almân! protestan kiliseleri birinci sinot Mullerin riyâseti âltinda toplan - muştır. İçtimaa hükümet namına Dr. Jüöğer iştirak etimiş ve dün, sine- dun dini sahada, — milli ıoıyali:!l Raiştağın siyasi sahada yâpmış öl; duklarını, yapacağını söylemişlir. Hosse - Nasstu baş papaz Dist- rith yeni Alman kilisesinin yeni fikriyetimi izah edetek demiştir ki: — Hitlar bize Allah tarafın - Bilâkaydü şart önün tarafından olmiyan, suüiniyet| sehibi bir adamdir.., Dr. Jâegör, sinot başlarken, ye- ni teşkilâbımi iadöce harici saha ile alâkası olatağını, hutusi eski ve| ananevi kiliselerle diğer mezhep- lere ve itikatlara dokuhmuyacâğı- nı söylemiştir. — AYİLİEDE Miralây Von Hinden- burgunReisicutihurumuza cevabı Yalova, 10 (A.A.) — Almanya reisicumhuru Mareşal von Hin Hazretleri tarafından miralay von Hindenburga çekilen taziyet tel - grafına mumaileyh aşağıdaki ce * Gazi Mustafâ Kemal Hazretleri Türkiye Reisicümhuru. Zatı devletlerihin yürakten ge * len ve teselli veren sözleriyle ba: bamın ufülü yasını paylaşmala : rından dolâyı zatı samilerine &n derin minnettarlığımı arzetmeği hâkiki bir ihtiyaç ve vecibe bili- rim edendim, Miralay Von Hindenbürt Fransadaki talebemiz Paris, 10 (A.A.) — Türk tale- be ve muallimleri Paristeki ziya- retlerini bitirdiler. Cuma günü sabahı saat yedide Liyona hareket' etmişlerdir. Kafile, orada üç gün| kâalacâktır. Liyon belediyesi ken-ı dilerine iyi istikbal hazırlamıştır. | Talebe ve muallimlerimiz Liyon- dâan sorirta Matsilyaya gidetek ve oradan vapurla İstânbula döne- ceklerdir. ae dÜ dÜ GA ÜÜÜ SA b e ua Sabah gazefelerı he diyorlar? Hak, İtâkydda âademi Memklkiyet — uğuldır. mıştır. CUMHURİYET — Yunus Nadi Bey “Bar: Sa İşletimizdeğ YÜKsülün İtiraz te — gikâyet kekleti,, hi Ktyühürem Müşünötlerini Yasığor. | Bu şikâyetler besadiki Vvadeli müameletei hakkmdadır. Borm acentalarından — barılari | Kallit Bükkâtârin yardıhildrindâk diğiirimi ol- dükler ç, nili bankaların bu alâkasızlığı Kürşisukdu diğer bazı bankaların vaziyeti di- | ledikteri gibi iktismar ettiklerini söylüyörlar. | Tünkbü Nadi Böy çiküşetlâri BöŞtAkE küğdeti tikten sonra diyor kl: “Mülli e ecükbi bühikn- lar kendi statüleri dahilinde ve işlerine gel | diği veçkille çalışacak — MÜĞMÜR öldüğü | Kh birtdin Hiş Şardim Stmediği, — ülgerinik Yardımlarını pek pallalıya mal ettiği makta: targ Üzerinde söylenecek fazla söz bulunmasa göreKtir. Müsrtiflk örükdk Bir dört — GinEnki, Herhâlir yarı vür Ki föryat yükelliyor. Bit börsü işlerinin belki hükümet — örphesinden Tâyık öldüğü takayylilla takip te İlilzam a » Tanmatlığini Köytemeği aaha diyâğk itütema: | yiliz. Borsa klerinin bizde dahi normal şe: itle cereyanı hükümetin sıkı alâkasfle takin| olunmak Hâzım geldiğine kanliz... MİLLİYET — Sürt Meb'usu Mahmut uq] -| ketek demektir. İngiltere l Bu yıl bizderi fazla üzüm alacak Ankara, 10 (A.A.) — Türkois! fis haftalık ticâti servisini büğün: | den ilâbaren neşre bâğlâmıştir. Iz- mir üzümleri hakkında fikrini sors duğumuz salâhiyet sahibi bir zat Şunları söylemiştir: İ “— Türkoöfis ilk Kaftalık servi- sinin başındâ ehemmiyetle kay- dedildiği veçkile temmüz Ve ağus- tos aylart, Yeni mahsul miktarları-| Hin ve yeni piyasanın henüz belir metdiği aylardır. Bu aylarda alivre gatış yapmış ölanlar ve baissier de- neh ve fiyatın düşkün olmasında menfaattar bulunan gruplar piya sayı Fena göstermek Ve ilk ağızdı yapacaklarını yapmak için neşri -| yât yaplirirlar, Ve hattâ kendi mü büyaa fiyatlarından daha aşağıya mühtelif piyasalarda küçük hazıı ve Alivre satığlar yaparak ve yap- tirarâk gazetelere ve müstahsil sâ- haya âksettirir. ve Fiyatlar üze- rinde müessir olmak isterler. Avusttalya mahsülü hem kalite, itibariyle fena ham de geçen yılır yarısı gibi bir şeydir. Cenübi A merika yani Cape üzümleri #icül dalgalarını takip eden ve toplama zamanına raslıyan — yağmurdar müğtâriptir. Bünün mâanasi İngil: tere bu sene bizden fazla üzüm çe- | Yuhanistan, Ifan Üüzümleri de geçen seneye nazarâan dıhı ııyıf tır. Kaliforhiyada rekolte "azdır | Hülâsa İzmir üzüm piyasası üzeri ne gerek doğrudan doğruya, ' ge rek bilvasıta tesir edebilecek müm- leketlerin mâhödl vabiyetleri — bi sene fiyatlarımız — -için| ümit verici bir haldedir. Almah: yaya vüki olatak ithâlâtimız içii ithalâtçı tarafından istenecek dö vizleri Alman hükümeti — istediğ | katdar ve sürâatle vermekte öldu || Bütdan en büyük Müşterilerimiz :| den birisi olan bu memleketiti hi sene dâha fazla mal alacağı tabit- dir. | Diğer büyük müştariletimiz c | lân İngiltere ve Amerikâya gölih | ce, iyi ve yüksek kâlite Mallafır daimi müşteriti olan bu iki mem leketin de göçen senelerden Fâzle ithalât yapacakları tâhmin öluna | bilir. Bundan başka Japötiya yen | müşteri olarak piyasâyâ girecek Br. üzüm “Türk hükümeti ve eenebi girketleki Böşlüğü: e taşıyan makalrainda, Puriste gıkan İafori düktiöh güzetedikli Hü Mevtti ÖYERNĞE — yuz: diği bir mükdlüden Hatisstitekti ve B Fran: #iz gülütesinir şirkötlere kargı olah ulüdmme demizi tenkit yollu mütalealarına esanlı - ve miakit öhtaplak termedtodir. ZAMAN — Btimtiya Zade Velit Beğ bu- günkü makalesinde “Bulgarlar gene ayıttı| hari,, serilvhaslle Bulgaristarda Türk ekak lyetine karşr san zamanlarda, küçlik kzikt.' lar Kattti bahatlt edilerek, — tekrar - başlıi yaz Lüğİğ sİyadkülari Bakikdlyöt: Veht Bey| ruıııı—ıı. bu Üdhânesinin ne kadak ' sudari| ve gürük dltuğlmu gökterdikide Ve Bülkariei| Tükin Türk Bitgiliyetine Ve — TURKŞAY6 kargi| takip etmikte diduğu siyadetin keddi Mmühfa-| ailerine ne kadür zit bulunduğunu işaret et- Hitleri #d6YA Yoyla Giğor: “GeĞİMMİZ üktep Şöcüklüki gibi dhbtokmtiyen sağı soln antlş- | mak; bütün afkadaşlarile bir gün İyi bir güri| fena geçinmak bir miliete yakışmaz ve — bi Tütida harkkatin devlet Üyasellerinak — Yeri yoktur. Hahasak, hi biz hendimize hâlimtü| diyoruz, fakat inirlerimiz çelikten — değildir.| Nihayet bir gün bizim de sabrımız, tükçatbj- lir.,, Ilm | 10827 “Bu gün kazanan pıyanko numaraları 25000 lira kazanan| 1279 12021 © 4000 lira kazanan, 13647 2000L. ' azanaâri 3350 IOÖO L. kazananlar 23383 — 14911 | | 28440 2032 125387 14659 16988 23031 283 150 İira kazananlar 9614 — 21254 2539 3695 | 21851 — 17970 7793 18513 12965 22688 12561 20253 18397 . 17560 17868 16903 12899 415 100 Hira' kazanarilar 19156 16479 - 23923 — 11912 23651 - 22047 4549 — 23919 22450 22771 19567 — 1740 1021 --2385. — 5391 — 13419 &8788 16367 11998 — 1537 95 -- 13481 7473 24062 13419 19345 16403 — 12449 20114 — Sldg — 3208 - 20779 8881 — 2263? .-8210 — 20348 13582 — 7314 10380 — 21057 50 lira kazananlar 22602 18380 21484 — 3774 10528 iğ7oz 21488 — 96838 | 18379 dedği 11673 872 8177 — 1783b 17558 — 235538 a07 — 6685 10927 tiğöb ii&54 — 3780 10278 < 18363 — 88b0 182i0 — 5863 — 6öse Boiör 22938 15124 öğüb 16632 — 148id 8782 — 4063 . 4l16| 18781 5451 1076 Böğe 21727 — ©018 12867 — 4502 — 17502 1669 — 57260 — 14260! 344 . 21638 — 6ö80 7418 . 2445.. 23446 10793 20118 ,15631 10764 15506 — 8172 A584 —— Ö796 — 2428 105691 10792 — 4466 168148 — 18390 — 2558 24278 17297 10445 1017 9937 14955 | eçt * 4084 8248 3073 22377 3419 1268 11018 9vib 702 13297 7834 10932 24924 3825 21633 17140 4225 2737 21217 130 İira kazananlar, 19338 — 20037 8146 TiT i873 12218 16888 — 1994e 13377 15088 24807 21483 7721 — 1498 — 9012 — 2588 | 15150 -10336. 35376 . 6737! 23823 ilt18 164868 — 8ğ06 4489 — 4444 - 15902 | 13381 Drzidö 8408 16264 22338 6418 871 19674 13175 19251 | 11956 12530 Büğ 8178 5097 2113 17481 22099 14944 22780 20684 6768 11989 10136 178676 13831 14768 2275 21084 17349 15307 8258 3814 g911 3061 80184 24227 8542 22678 12258 2522 7251 15419 5771 l4159 i 1 58 2212 18088 18807 24285 20587 21887 20441 1520 6339 9852 1ÖT7TÜ 3054 3234 933 18783 11988 13241 Havanada tektâr ? karışıklık başlıyacak mi Havana; 10 (ALA) — Talitit şirketi grevci işçileri işe almâ' karar Fakat uhİM yerne alınân işçileri de çıkarttı! caktır. Karığık'ık çıkmâdı - ndişesi 'h Machadonun sukütu yıldönümü lâh 12 — 8 de hör türlü nümdt'| yusak-ödilmiştir. Fakât bakır # denleririşcileri, btr yasak kalıl madığı lâkdirde, grev yapec tti bildirmişlerdir. M. Litvinof BRörltirde vermiştir. bi kendis'ni tedavi eltire€ Betlin, 10'(AÂ.) — Satakliti târ Almakn mâhafili, M. ııw'r" Fan İame'linik Husüusl mah''” olduğunu beyan etmiştir. kü mümalleyk dökikslara hı*d #i Muayöne e'tlirmek içih gâı tir. | KŞ iğğRiü, ' | Köcasını öldüten kadif Hlektrik sanda'yasında" lNev york,10 (ÂA.A.) — Kn"f ı öldürdüğünden dölayı MW 15 ay Mmühpüs yattık'an sahre y ig Ktplshanasınde eektrik sanı” yağina ölürüüş Ve Bd Ii (_'b“. nası idâm etilmiştir. “ Suç örtakları ölan Sactlâ , Feraci 'de Ketiöü ölddü sonfü * dam edilmişlerdir. öi Yörlmm 'Amerikada gümüşün "':' Hteştirilmesi düşünülül” bandra, 10 (AA) — GN ler, Vaşingtondan gelen bir b* vi yazmaktadırlar. P Büu hübete göre gümlüşün _'“i,ı leştirilmesi, gümüş mıdıüll:,' tikrarı ve içinde gümüş bu' bir para ölçüsü için yeni b"/ tayini ihtimalini gösteren b' müilel Bir tedbir oluuıına let edebilir: 'İ Val - Strete göre, gümüşll p lileştirilmesini hariçte bııyük' K yasla gümüş mübayaası (4 :J decetitir. Ve Bü altım dolar a balitayı kı_y_ı_ı!ît_inden düşüre Ür. g” vi

Bu sayıdan diğer sayfalar: