7 Aralık 1940 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

7 Aralık 1940 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

/ HER Gİ GüN ÇIKAR SİYASİ GAZ alkın Sesi ee rpm Sahib, vel Amiri ve Maharriri SIRRI SANLI 0 aylığı | lira O N No. e (100) PARA “FIYATI | 2 LİNCI YIL Ne. 4166 © VE AÇIK “ITALYA KMAZDA... | R.. nin (Yunanistaca | 4 karşı yaptığı habersiz Vw İtalya için bu kadar " bir hezimet ve bu de- * bütün dünyayı bayret ( İinde bırakan kötü bir “4 Yanlıkla ve bu kadar az 4 büddet içinde neticele- fini kimse tasavur ede- di, işin doğrusu budur. Wsus ki İtalyanların bu yapmak için on ay- #ri gizliden gizliye ha- i ci hezimetler, bu kötü yünlik neden doğmuştur? vin halde Italyan gazete- ii a di ni, havanın kötülüğünü, münasebetsizliği, kin dağlığı, Italyan ge- ““giliz tayyare ve topla- i“ dehşeti gibi ortaya at- P ve âmil olsalar 81 meydana (o koymak 4 gülünç bir harekette K a & en büyük (bezimet £ İ *lâket saiki, Italyanları ” *ci çıkmaza sokan en dir edememeleridir. SIRRI SANLI | Ananlılar bü- Ja cepheler- “ileri hare“ Mtlarına dl ii < ediyorlar MİR ITALYAN ABURU ESİR KN ilerlemelerine o devam de-| | A irler. | Marafı Süncü sahifede — (7 1INCI KÂNUN 1940 CUMARTES 1) Türk Gazetele-! Badoğliyonun istifası et- rafında Mareşal Bodoğliyo Londra (A.A) — Italyan orduları genel kurmay baş- kanı Mareşal Badoğliyunun yerine general Ugo Laverlo tayin edilmiştir. istifanın iki sebeb olabilir: Aanavutluktaki Ital- yan. bozgunluğunu özerine alarak istifa etmiş olması veyahut parti teşkilâtına karşı takındığı (o vaziyet üzerine azledilmiş olmasıdır. Bu vaziyetler ve Arnavut- luktaki Oo muvaffakiyetsizlik dolayısiyle faşist şefleri ara- sında ikilik zuhur etmiştir. . . . k değerli ve kudretli muharrir B: Abidin Daverin “Ölülerin idaresinde deni- zaltı gemisi, adındaki me- raklı ve heyecan verici ya- zısını 3 öneü ( sahifemizde okuyunuz ri ne diyorlar? YENI SABAH: Balkanlarda vaziyet Hüseyin Cahit Yalçın: Türkiye ile Yunanistanın cesur, açık V t mes- leklerine Sevyetler birliğivin uzak ve dirayetli zimam edince, rikaları ve emelleri için mü- said bir zemin olmaktan çıktı. Fakat Yunan, Türk v Sovyetler politikalarının he- men azi bir İs“ o hemen müv; tikamet takip etmeleri n.-: ticesinda tekarrür eden sul:- Bulgaristanı mewnutı edeceğinde şüpheliyiz. Bul- aristan için bu bir uslu alınamıyor. zaferinin orada da derin bir ferahlama husule getirmi: Coğrafi vaziyeti icabı, mih- ver devletlerinin tazyikieri- ne pek 'maruz Sbir (halde kalan Yugoslavya, mihverin: bir kolunun kırılması epi cesinde daha rahat bir n fes alabilir ve Lküildeezeii zorlukları daha serin kan- lılıkla muhakeme iwkâamı bulabilir. Istiklâl ve bürri- yetine pek merbut olan Yu- goslavyalıların, icabederse, vatani vazifelerini ifade kvı- sur etmiyeceklerine okimse- nin şüphesi yoktur. Fu.kat Yugoslavyadan sebepsiz ye- bir maceraya (atılmak hareketini (o beklemekte de mânâ yoktur. Büyük 'bir di- rayet ve kiyaset ile :memle- ketin mukadderatına riya- set eden prens Pol, Yugos- lavyanın selâmet ve şerefi için en münasip yolu pek güzel takdir ve tayin ede- cektir. Bundan dolayıdır ki Yugoslavya da Balktanlarda istikrar ve sükün temini bahsinde mühim bir âmil olacaktır. Rumanyaya gelince..., fa- kat artık bir Rumaryadan bahsedilmesine imkân kal- mış mıdır AKŞAM: vir iki Devlet Aldandı kim Necmiddin Sadak Biri Fransızdır. | Harbe girişirken maddi kuvvetinin, manevi kudretinin hesabında yanıld. Anavatan cephbesin- de hezimet felâketini gö- | Devamı 4incü sayfada | olacağında şüphe edilemez. | HALKIN SESI MATBAASINDA BASILMIŞTIR Mili Piyango Ankara 7 (Hususi) Bs gün Milli piyango çekilmiş- tir. o Aşağıdaki numaraları bildiriyorum: 9,000 LİRA 252698 Numaraya 1000 Lira 131797 48309 5 Bin lira kazananlar 280292 197968 2000 Lira 205608 229521 185373 23447 111954 189044 226244 195926 (140105 20618 1000 Lira 7951 194 7986 500 Lira kazananlar 2722.2045 4529 4900 4781 numaralarla nihayet bulan ay 500er lira kazanmış- 100 lira kazananlar 549 la nihayet bulan numa- lar 100er lira | kezerniştir. 0 lira küzananla ar 599 530 la nihayet ( bulan numarlar 50 lira kazanmış- ar, İİİ EN ALİN — Karım — Öyle ise kadın! 9689 218300 82747 ö ile değil onun evde giydiği bir pija resmini yapmak lâzım gelecektir 91 ile nihayet bulan bi- letler 10 nar lira kazandı- lar. AMORTİLER 2 ve 7 ile nihayet bulan bi- Jetler 3 şer lira alacaklardır. Ayasarandada bir italyan mubribi battı Atina (A.A)— Resmi teb- liğden anlaşıldığına (göre Ayasarandayı işgal eden yu- nanlılar limanda bulunan bir mubribinin Webetler neticesinde bntmış olduğu nu görmüşlerdir. Yugoslâvyaya iltica edenlta- iyanların adedi 6 bini: geçti Londra (A.A) — Yu- goslavyadaki kamplarda bu- lunan Italyan ve Arnavutlar aralarında kavga çıkardıkla #ından ayrı ayrı tefrik edilmişlerdir. Yugos- lavyaya iltica eden İtalyan- ların miktarı altı bini geç- miştir. .Ranadada2500 Amerikalı ta- s .. .. İim görüyor Okta (A A) — Kanadada hava kuvvetleri için 2500 Amerikalı talim görmekte oldukları bildirilmektedir. da resmini me istiyorum, fa- Müşter kat onun çi değil, bacaklarının da görülmemesini arzu ey arın sokağa çıktıkları kıyafet ma veya uzun entariyle

Bu sayıdan diğer sayfalar: