6 Aralık 1940 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1

6 Aralık 1940 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

x ama Halkın Sesi HERGÜN | ÇIKAR SİYASI GAZETE Sahib, Kii ir gire Abone: Senelik 7. e e 1 | ix ia Dai | “FIYATI (10 (100) e ema, iğ İl INCI YIL No. 4159 Kkısa VE AÇIK b Yunanistanda memnuniyet. E ulgar air harley Daziri Bay Popofun, Bulça tİstanın Türkiye ve e. ları ile iyi geç nmek ve harp barici kalk işin karar adi » a. » . BB c 3 . 5 n b | 5 3, B z ağ a a” amman ile karşılanmış- Çıkan bütün Türk gaze- teleri Bay Popof ve Bay Çankofun bu hususta söy- rüzgârının Türkleri Memnun ötmekten hali kal- sönen tekrar edip dur- eme Türk gazetelerinin am in an hiç ve gin ve nn hiç bir ğ. en doğrudan (doğruya ve durduğu yerde çatmış “e ie z; Türk gazeteleri rel çatanlara daima r belki daha (büyük bir Şiddetle © çatmakta devam *decek ve bize samimi bir dostluk gösterenlere de her Zaman sevgi ve samimiyet kollarını açacaktır... SIRRI Sor Hogiltere dahi- liye nazırı diyor ki: Yunanlılar müttefik.) lere ilk kara zaferi. * oni kazandırmıştır” A.A) — Ingiltere dahiliye nazırı dün söylediği bir nutukda (Yunanlıların İevkalâde kahramanlığını Votluktn gösterdiği kabra- manlık Müttefiklerin ilk za- İerini kazandırmıştır. Yunan- hlar ingiliz silâhlarının da Yardımiyle pek yakında da- ha büyük zaferler elde ede- “eklerdir.,, (6 L1INCI KÂNUN 1949 CUMA) Padokale Sazında topçu YUNAN TEBLIĞI Atina (ALA) Ay-Dü muha- larında yeniden muvaff yetli taarruzlar yapılmış ve düşman tardedilmiştir. ür mağ hava muha- . rebeleri Londra (A.A) — Dün In- giltere üzerinde düşman ha- va faaliyeti hafif olmuştur. Kent üzerindeki hava muha- rebelerinde İngiliz avcıları 13 düşman tayyaresi düşür- müştür. Bir logiliz tayyaresi kayıptır. B. Laval Dönüyor B. LAVAL Vişi (A.A) — Berline gi- den Laval yarın Vişiye dö- abi 2 makamlariyle maslar ve müzake- ai A rg Mareşal Pe- tene malümat verecektir. Ölülerin idaresinde denizaltı gemisi an Abidin çok meraklı ve sizi si bir he leylek bo- Romanyadaki nehir vapurla- il oldü düellosu rile petrol te- Londra (A.A) — Padoku- lede güneş battıktan sonra e şiddatlenmiş- e. bir saat devam etmiş- bii (AA ) — Dün akşama kadar Almanlarınl4 tayyaresi imha edil- miştir ve cenubi garbi açık- larında da bir ağır bombar- dıman tayyaresi düşülmüş, iki Ingiliz tayyaresi düşmüş- sede pilotların birisi kurtul- muştur. — e IFransanın Va- şington elçisi Lİ . . istifa etmedi Vaşington (A.A) — Ha- yas ajansı bildiriyor büyük ( elçisinin istifa ettiği hakkında çıkan şayialar asılsızdır. e Büyü elçi Petenin büyük Selma dila iyileştirmeğe çalışmaktadır. sisatları istim- lâk ediliyor Bükreş ( AA manyadaki nehir vâpurlarile petrol tesisat borularının is- timlâkine hükümetçe karar verilmiştir. Yahudilerin nehir ve de- kâ- — Re iz vapurlarile binalar milen istimlâk edilmiştir. idiltercile bü- tün gıda mad- a (A. e — Royter ajanşı bild diriy: Ingilterede çil türlü gıda maddeleri et, şeker çok bol-| dur. Lokantalarda yeyecek müşteriani iştahına bağlıdır. Halbuki Italyada haftada dört defa et yasağı olduğu gibi Italyanların en mübim gıdalarından olan makarna ve hatta pirinç dahi eksik- liğini göstermiştir. ri Fopagandasının uydu. Bakarlar kâmilen İli NARLIDERE YO- İ LUNDA iKi KAM- İYON ÇARPIŞTI VE BiRiSi DEVRİLDİ 1 KADIN YARALANMIŞTIR | yesinde kayıtlı ve şoför Ah- devrilme hâdisesi olmuştur. Aldı; miz malümata göre Urla kayıtlı iyanın idaresin- 31 numaralı kamyo: İzmire gelirken karşı istika- metten gelen Urla beledi- — Annen Mar mek EN e ER AĞI A — yecan fırtınasına kaptıracak yazıyı yarın (Halkın Sesijnde medin idaresinde 35 numa- ralı kamyonla çarpışmış ve 31 numaralı kamyon devril- miştir. Kamyonda bulunan yolcu: lardan bir adın kaşından bafif surette yaralanmıştır. Ve diğer yolcular sağ salim kurtulmuşlardır. ve HALKIN SESI MATBAASINDA BASILMIŞTIR. Iktisat Vekili Istanbulda Iktisat) Vekili Hüsnü Çakır leyen — Iktisat vekili y Hüsnü Çakır şehrimize gelmiştir. Türk Gazetele- ri ne diyorlar? —— ee —— ULUS: Bahtiyarlığımızın Kadrini | Bilelim Hüseyin Sami Ur ebusu He hiieb Mini kadrini ilelim. Kendi elimizle ken-, * etmeğe cevaz vermiyecek hususi bir mahiyetttedir. Halkımızın güvenebileceği en büyük ve müeessir kuv- vet; Türkiyenin idare me- suliyetini ikinci cihan har- binde bir halk hükümetinin deruhte etmiş bulunması- Ir, Bu hükümet vatanımızın her türlü istihsal imkânla- rından ne yapıp yapıp aza- | Devamı düncü sayfada | —m mm Torino yeni- Londra (A.A) — Ingiliz tayyareleri Torinoda yeni çok düşman limanlarına mu- : vaffakıyetl hücumlar o yap- mışlardır. Bir (o tayyaremiz dönmemiş ve diğerleri sali- men üslerine dönmüşlerdir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: