6 Aralık 1940 Tarihli Yenigün (Antakya) Gazetesi Sayfa 1

6 Aralık 1940 tarihli Yenigün (Antakya) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

A © Şakri BALCIOYLU Sahibi ve Baş aşmuharriri Gi vidi sit yazılar Neşriyat Müd ına gönderilmelidir Miri her kelimesinden “kuruş alınır ücret peşindir HER GÜN Ankara — Başvekâletten tebliğ edilmiştir: iükümetin Buğday işini esaslı olarak hal için almış ol- duğu kararlar bu günkü res- mi gazete ile ilân edilmiştir. Biliyorsunuz ki son zamanlar da buğdayın alelümun hububatın fiatları ve vi tevzii bazı fevkalâde amiller dolayısile istikrar ifade eden verişli bir fiat mehsülünü pazara ser ği davranması ve di ye a hububat stokla rına sahip tüccarın mütemadi bir fiat terejfüüne intizaren ilanı piyasaya arzetmemelej İç ribu e manzaranın belli başlı iki unsurunu kil ediyordi Buğday fiatların müstah sile vefa edecek bir ohudu- da sokmak ve çiftçinin mah sulünü ucuz bir fiatlu elinden teş» kaçırmasına mani olmak mak a memnuniyetle karşılandı ve ofisin yurdumuzun ili tarafında alıcı merkez: ler açması temennisi oOumnu mileştiği halde son zaman larda 5 kuruş 50 santim ve müteakibev altı kuruşa ibiağ * edilmesine rağmen bu «mil ler yüzünden ofis merkezle- rine satış için vaki müraca t talepleri de | yündegüne azalmıştı. İşte bu vaziyet karşısında hükümet bir taraf tan “piyasaya istenilen nizam İaa ihtiyaçlarının zaruri kal- dığı büyük er stoku maksadile almıştır. Bu di ye kadar toprak Yuştari me idi. rarnam, Yeni k vi kuruşa iblâğ olunmuş çi buşfiat ayni zaman | de geçmesini temin etmiş v m ğa GN LEDEN SONRALARI ÇIKAR HALK GAZETESİ — TESİS TARİH bu mınlakada li ir. Hükümet bu fist- la Türk çittçisine ümid e ği ve onun istihkakına > | olduğumuz fiatı toptan ver- miş oluyor. öizzat müstah- sillerimizin bunu o Mmemnuni- yetle takdir edeceklerine e minin, 2 -—- Başlıca istihlâk mer- kezlerinde azami satış fiatları tesbit ve ilân edilmiştir. düstahsilin elindeki 3 —Bu karaynameile hü- kümet muayyen mıntakalar - ida tüccar (oelinde bulunan buğday ve çavdara ayni fiat la el koymak selâhiyeti alınış | bulunmaktadır. Tüccarın elin deki stoklar için dahi el ko; ma fiatı orta Anadoluda 8 buçuk kuruş olarak kabul edilmiştir. Tüccarın elinde bul hınan buğday Ve çavdarın bugünkü maliyet filları göz (Sonu ikincide) Hava Kurumuna Şehrimizde ve iskenderunda geniş mikyasla deberrüler, devam edivor Hava Kurumuna şeh rimizde ve İskenderunda ge: niş mikyasta teberrüler git tikçe artmakta ve her şeyde olduğu gbi ri vazife sinde de vatandaşlar birbirile yarış etmektedirler, Bu dün Gündüz sineması sahip leri Nuri ve Fuat Big 100 jiru teberrü etmişlerd Yine dün eee Sa lâhattin Baki ve kardeşleri 225 Abdulgani Cezairli 100 Abdulgani Yılınaz 109, Niko la Saba laz da bu yu ör ve Yakub Cemal 25 lira ber etmişlerdir, MiniminilesiniHava Kurumuna teberrüü İlk okullardaki PE Ze Hav rumu arsı gösterdikleri asil ve masum alâka her az daha aresaliğdir. Yavrularımız gündeliklerin den arttırdıkları kuruşları okullardaki Hava Kurumu kutusuna atmakta ve bu ku tular her ay merkezinde açılarak teberrü kayıt olunmektadir.Dün Ulus ilkokulunun — kutusu açılmış ve 350 kuruş çıkarak teber kaydedilmiştir. o Sev, vgili rü kA AM takdir ve tebrikl ! Dünkü #eiike işareti Dün öğleden sonra Sa 15 şi 45 dakika geçe ansızın) mevki kom ve evvelce haber verilmeden bir alarm işareti ni ve bu tehlike isape seat sürmüştür eti tam ye Canavar dü idügünün şehrin uzak yerlerinden pek ax işi tilmesine rüğme era esasları şunlürdir: İğinakları girsiş ve ekiplerle a ile bu fiata kiloda | iki a zam edilerek sekiz i retiaden birbi eden halk beş dakika içinde tesbit ve ilân edilmiş olan sı askeri kı'alar, daha evvel ha berleri olmanığı halde, der- hal ve sürade vazifeteri bas şına koşmuşlardır. Hiç bir telâş eseri gösjer meden yapılan bu hareket, © tecrübenin wmuvaifakiyet 5 Valimiz katinde utamı pıt halde bütün arel dolüşarak tacrü benin seyrini tetkik eylemiş» lerdir. Geçen tecrübelerde olduğu! gibi gençlik teşkilâtı dün de vezilesini inlizamla yapmış ve muayyen noktalarla Genç lik Kaşlasında heri vazifesi başına Koşmuştu Ancak cava düdüğünün bugünkü yeri hiç te münasip değildir. Çünkü düdüğün se si şehrin uzak ve hattâ orta makallelerinden asla işitilme mektedir. Bu itibarla cana- var düdüğünün şehrin orta sında münasip bir yere ve yüksek bir minareye konma sı lüzumu bu tecrübe ile bir kerre daha anlaşılmış bulun- maktadır. 1928 YIL 12 SAYI 2 Buğday işi kökünden ve ka. ti surette hallediliyor Vekiller heyetinin verdiği karar Dünden itibaren meriyete gire bu karsrnme ile hükümet buğ dayın kilosuna 8 buçuk kuruş azami satış fiatı koymuşve ba- zı mıntakalarda tüccarın elindeki buğday stokuna el koyarak bu fiatla satın almak salâhiyetini almıştır uğdaylara dokunulırıyaca başinda Kurum Mimi heryerde 7 kuru) Sini n ği Sovyet mat- buatına göre Yıldırım harbi mu- vaffak olmamıştır —Kı zıl ordunun naşiri efkârı olan mütaleâ yürüttükten sonr di- yor ki : — Düşmanı yalnız ka- ti bir mubarebede (ezmek tarzı iz ye ee tabiyesidir. Bu tarz o zaman muvaffaki temin etmemişti. ise tahakkuku d sızdır. Yıldırım harbi ancak kuvvetler arasında çok fark a Hab harbidir. Son barbin , her nekadar Mana bu İşirerie muvaf- fakiyet kazanmişsa da nihai zafer By henüz halledi le r. Fransanın çabuk KE dahili zaaftan ol - muştur. mi muvaffaki - yetleri z Alman kuv- vetlerinin üstünlüğü temin eylemiştir. Bu muvaffakiyet- lerin büyük bir kısmının se- beplerini Fransa ile Polon - yanın Zaaflarında (oo aramak doğrudur.Sovyet sevkülceyş- çileri harbin yeni usullerini aynen kopye etmeyi değil, aha ziyade onları tetkik ve ıslâh eylemeyi düşünmelidir. P.Müfettişimiz Dün geldi Yirmi gündenberi Gazian- grelerinin içtimaımda bulunacaklardır. Kongrelerin yakında toplanması ği ha- zırlıklara başlanmı; ayın Müfettişimize | hoş gel | diniz deriz. SONDAKIKA Sovyetler ine yardıma devam r edecekle Moskova A.— Vi Ajansı Japonyanın Nankind ki kurduğu Çi Seir ait notayı Sovyetlere verdiği ni ve bu muahedenin Sovyet ler mad Sovyet etler notıya i man ve her yerde Cuma Selim ÇELENK Neşriyat Müdürü a ei one : Yılığı : 55 o Lira " Yabancı memleketlere $ Lira Telefon : 1 646 ADRES : YENIGÜRLANTAKYA TER ———— a. Işık söndürme | ve karartma Sayıri Valimiz; ışık sön dürme ve karartma işleri hak kında kısa fakat veciz bir beyanname neşrettiler, işin ehemmiyeti — anlatılmış 8 KT ğ atendaşların spa i e bahsinde i dilen işleri m. mi vazifeleri ise bugü ümetin sınır zaruri ve zumsuz akli söüdü: La lüzumluları da mas keliyerek harice sızdırmıya: caksın deniliy iy alir yapıla cak iş budur. tedbirin snineni icap ii. sebep e er, hükümetin beyanname - — sinde ae vi izah edilmiş- ir. Bu izahat verilmeseydi.. bile m üzerinde durma: © Yı ve sebebini — araştırmayı © zaid addederiz. Çünkü A müdafaasında ve memleketin yüksek menfaatleri uğrunda verilen kararları bilâkaydu şart yerine a mili ans ane ve şiarımı 4 ndir ez ellerine tevdi ettiğimiz. şef- lere itima v güvenimiz tam, bağlılık ve saygımız sar sılmaz ve derindir. Onların bizim kadar bizi düşündük- lerine ve aldıkları her ted - <4 EV menfaat ve selâmetimiz na- mına alınmış karar ve ted - birler olduğuna iman etmi- şizdir, > Hükümet ve şeflerine bu olan Türi: milletinin ve talimatada harfiyen ria- yet edeceği muhakkaktır. Bununla beraber; her za ( Sayfeyi çeviriniz ) EE italyansilâh : vi fabrikaları iddetle e yar 4 Loj Sa A.A. liz tayya Tori sela, büyük a silâh fabrika- larına muazzam bir hücum Dar iki saat devam (| n netice - © alevler içinde ami side fabrika cevap Vepimil ye Sovyetlerin kalmış ve çıkan yanlar 70. Çine ka aslâ rı olan siyasetinin kilometreden gör ülmi il değişmiyeceğini bildir. miştir. Nk id sala ei İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: