6 Aralık 1940 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

6 Aralık 1940 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

H ALKIN GÖZÜ Pa H ALKIN KULAĞI Bti dlğ e krinamili HALKIN DİLİ Sene 11 — No. 3721 YUNANLILAR BİR ŞEHİR DAHA ZAPTETTİLER Büyük bir muharebe arifesinde Üzlerce esir ve toplar Elenlerin ı eline düştü hıMıılıı- bütün cephede ric'at ediyorlar Atina, 5 (ALA.) — Yunan umu- Şöargübinin 4 İlkkânun tarihli ae alı tebliği: z Rradeçin —garbındaki — dağlıl wa:hdı cereyan eden şiddetli İşj, Yebeler, mühim muvaffakiyet- m"uiulınmiım. işmanın Piremetinin şimal mın- ğ—“d- göslerdiği mukavemet, )—u"“l!un metin müdahalesi sa- Ede kııı!mx:lıı. - an, yolun iki t Nk-v;baı.ı.ıf muva Tda bulunmuş! 5H'l'7ıeıı_vi isgal ettik. Düşman a- YeyöYinta uğradı. 500 esir, 6 top İüpçal Malzeme zaptettik. Tayyare Aağgellerimizin faaliyeti de pek iyi '&t Vermiştir. ı.:î::ıv ve sabit hedefler üzerinde Büyd2 istikşaf ve bombardımanlar .q—. neticeler vermiştir. Bir düş- ş__"n—.n-,.i bir hava muharebesi yyatda — düşürülmüştür. — Bütün & Velerimiz üzlerine dönmüşler- M Ye h İtalyan tebliği Alyada bir mahal $ (AA.) — Devamı 3 üncü sayfada) ıMmanya ve talyaya hava akınları 5 (AA) — Hava nernreti. Va hç MAmMbayı Perşembeye — bağlıyan Mi i Rlir hava küvvetlerine men - ir güfbardıman tayyareleri, Düssel- |F azında mul AU höcumlar nlar yapmışla h K dman netiresinde İnfüâklar * — Gelmiş ve yangınlar çıkmış - ı—%: bir tayyare grupu, Torino'da :. .mden—_—ı bombardıman etmiş. Abardıman — tayyarelerimizi n Öügütbatı büyük hasarlar vukua Sya Müşahede etmişler deri, ayr: (I)! Bombardıman etmiştir. S 'ramı 3 üncü sayfada) — ıwçinliler Japon alarını hezimete & Uğrattılar X u*'* (AA) — Çinin Londra se a lbek 7 Zelen resml bir telgra K Yiâyetinin şimalinde taar-| ı?şğ:“ Japon kıt'alarının müthiş *t uğratıldığı bidirümek -| "h*'“nı., Wh binden fazla ölü ve ya. AA tam X lı“_ truzunun hedefi Tahung- İdi Muharebe çetin olmuş- W #ümlar ikve edilmekte - het W Mam Cumartesi günü Ku - T & Şş:î::m:::wnü Çennan- %: Sağ kalanların Hindi. i0'e çekildikleri söylen - » | düşman SA AYA Yazı işleri telefonu : 20203 Son Posta CUMA o Eısnsnnş Pogrıdş Harekât sahasını Yunanistandaki İngiliz hava kuvvetlelinln zaferi Birçok İtalyan tayyare- si düşürüldü, bir muhrib hasara uğratıldı Son harekât netice- sinde Yunan cephesi kısaldı Atina 5 (LA) - İngiliz umum! karargâhı bugün İngi- liz tayyarelerinin mühüm bir — zafer kazandıklarını resmen bildirmekle - dir. Resmi beyanatta şöyle deniliyor: ân eden gildetli bir muharebe e& - da, avcı tayyarelerimiz bir. çok tayyaresi — düşürmüşl 'Tepedelen bölgesinde alelâcele — ric'at etmekte ol n kıt'alarına İn- Bliz bombardım. avcr tayyare ri muvaffakiyetli hücumlar yapmış - (Devamı 3 üncü sayfada) Polisin örfi idare komutanlığına Yunanistandaki ! 'r%'îbıka%alic Biklrste YA söni:e gösterir harita Âskeri vaziyet Balkanlarda bu kış yeni bir harb çıkmıyacaktır — YAZAN Emekli general || | H Emir Erkilet | «Bon Posta, nn askerl muharriri omanyadaki iç hâdiseler- den ve Arnavudlukta ce- reyan etmekte olan Yunan - İ- talyan muharebesinden başımızı çevirirsek Balkanların kuasur ka- lan yerlerinde ve hattâ Yakın- şark denilen semtlerde, en az bu kışın sonuna kadar sürmek isti- steren, nisbi bir süküm devresine gitilmiş olduğu görü- lür. Filvaki Manastırın bombar- damanı ve Yugoslayyaya — tağ- dan ve soldan savrulan tehdid- ler bir aralık — Yur - İtalyan harbinin bu memlekete de sira- yet edebileceğini göstermişti. (Devamı 4 üncü sayfada) devredilen vazife ve salâhiyetleri nelerdir ? Örfi idarenin devamı müddetin- 934 tarih ve 2559 sayılı polis vazi- fe va salâhiyetleri kanununun 6, 13, 14 ve 21 nci maddelerile gene 8 n- €i maddesinin D ve 9 uncu madde- sinin F fıkralarındaki salâhiyetlerin örfi idare komutanlığına devri ka- rarlaşmıştır. Bu maddelerin metin- lerini yazıyoruz: »Madde 6 — Haricden gelen filmlerin gösterilmesi ve dahilde ya- pılacak Elmlerin çekilmesi — polisin iznine bağlıdır. Polis, filmlerin ve senaryoların tetkik ve muayene İşi- ni alâkalı makamlarla birlikte — ve nizamnamesine göre yapar.» Madde 13 — Yakalama salâhi- yeti: Polis halkın rahatını bozacak ve rezalet sayılacak sürette sarhoş olanları sarhoşluk halinda başkala- rına tecavüz edenleri ve mutlak su- rette âmmenin istirahatini bozanla- vı yakalar ve haklarında tanzim e- deceği evrakile yirmi dört saat için- de adliyeye verir. v «Madde 14 me: Sehir ve - ki mesken içinde ve ; 24 ten sonra, ,her Gürültüyü önle- balarda —gerek olsun civar halkın raküt vap huzu- runu bozacak suretşe gürültüğyapan- lar polisçe menolunur, - buğyasağı dinlemiyenler hakkında cezaj kanu- nunun 546 ncr maddesine ghre ta- ek dısında saat | MüLiminen Örfi idare komutanı korgeneral Ali Riza Artunkal İcok düğün ve müsamere ve balolar bu kayıddan müstesnadır.» «Madde 21 — Bir neşir vasıtası için abone yazmak veya bunlar için yazı, yesim ve ilân gibi madde ka- bul etmek maksadile matbuat kanu- nuna göre alınmış, vesikası olmak- sızın idare ve evleri dolaşanlar veya dolaştırılanlar, şantajdan veya böy- le bir. hareketle dolandıncılıktan maznun olarak takibat altında bu- | dir 6 BİRİNCİKÂNUN 1940 Yıldırım harbi hakkında Sovyetlerin mütaleaları “ Fransanın süratle münhezim olması dahili zâfından olmuştur ,, Kızıl Yıldız gazetesi diyor ki: «Alman — muvaffakiyetlerini yalnız Alman kuvvetlerinin üstünlüğü temin etmemiştir» Moskova, 5 (ALA.) — Kızılar- dunun- organı olan — aKızıl Yıldiz» gazetesi neşrettiği bir makalede yıl- dırım harbinin leh ve aleyhinde mü- talealar yürüttükten sonra diyor ki: Düşmanı yalnız kat'i bir muhare- bede ezmek tarzı Napolyonun tabi- yesidir. Bu tarz 1914/1918 de mu- vaffakiyet temin edememişti. Şim- di ine tahakkuku daha imkânsızdır. Yıldırım harbi ancak kuvvetler ara- aında çok fark olduğu ve muharebe mevzileştirildiği. zaman — kabildir. Hattâ o zaman bile muharebe tek bir darbe ile bitmez. Bunun bir mi- sali İtalyan - Habeş harbidir. Son harbin başlangıcında her ne kadar Almanya bu süretle — muvaffakiyet kazanmışsa da nihat zafer meselesi henüz halledilmiş değildir. Fransa- nın süratle münhezim olması dahili züfından olmuştur. Alman muvaf- tlerini yalnız Alman kuvvet- üstünlüğü temin etmemiştir. affakiyetlerin büyük bir kıs- mınin sebeblerini Fransa ve Polon- yünmi 'zâfında görmek — doğrudur. Sovyet sevkulceyşçileri garbin yeni vsüllerini aynen kopye etmeği de- gil, daha ziyade onları tetkik ve - lah eylemeği düşünmelidirler. “Almanya— petrolden müşkül vaziyette ,, İngiliz İktısadi Harb Nazırının beyanatı Londra, 5 (A.A.) — İktisadi harb mazırı Dalton demiştir ki: — İngiliz ablukası iyi işlemekte- Düşman bazı maddeler husu- sunda hergün artan bir — sıkıntıya düşmektedir ve endişe içindedir. Tekrar ediyorum ki, benim fikrimce düşman senelere değil, fakat aylara şamil bir devre içinde petrolden müşkül vaziyette kalacaktır. Bunu seçen Temmuzdanberi yorum ve bu hükmü şuna istinad ettiriyo- rum: Hava kuvvetlerimiz parlak ha- reketlerine evvelce olduğu gibi bu- gün de devam etmekte ve ilerli devam edezektir. Şarki Akde de elde tuttuğumuz hâkimiyeti me ettireceğiz. Düşmanın da harbe faaliyetle devam edeceğini hesab etmektayim. Dalton, Almanların işgal ettikle- ti memleketlerden çaldıkları petrol, kauçuk ve bakırın şimdi tükendiği- ni ve bugün aynen bundan altı ay evvelki vaziyete düştüklerini söyle- miştir. Dalton, petrol meselesini tetkik — Türk - İngiliz ticareti gittikçe genişleyecek Londra, 5 (A.A.) — Royter a- janst Türk - İngiliz ticaret anlaşma- s1 hakkında çunları yazıyor: Bu anlaşma Türk ve İngiliz hü- kümetleri arasında uzun müzakere- lerin mahsulüdür. Avlaşma Türki- yenin İngiliz krallığı ve Britanya imparatorluğu ile olan mall ve ti- cari münasebetlerinin bütün saha- larına şamil bulunmaktadır. — Sureti tesviyeler Türk toprak mahsu! satılması Türk milli ekonomisi için lâzım olan diğer istihsalâtın mübı yaasını teshil edecektir. milyonlarca liraya baliğ olacaktır. Diğer taraftan sureti — tesviyeler Türk hükümetine ve mahalli ithalâtçılarına İngiltereden ve Bri- İdare işleri telefonu : 20203 ( Hüküme Fiatı S kuruş l t buğday meselesini esaslı bir surette halletti BAŞVEKÂLETİN TEBLİĞ Toprak mahsulleri ofisinin 6.5 kuruşa aldığı buğday fiatı çiftçinin lehine olarak 8.5 Yeni kararnameler I Ankara 5 (AA) — Başvekületten İ tebliğ edilmiştir: Hükümelin, buğday işini esaslı 0- larak hal için almış olduğü karar. lar, bugünkü Resmi Gazete ile ilân edilmiştir. yorsunuz ki, sön zamanlarda, yin ve alelâmum hububatın 1 ve bunların tevzü bazı fev. fade eden bir manzara arzetme - mekta idi, Bir tara: çiftçinin kendisine elverişli bir fiat bekliyerek mahsu. lünü pazara sevketmekte ağır dav- ranması ve diğer taraftan hubu - bat stoklarına sahib tücearin mü - temadi bir fiat terelfüüne intizaren mallarını — piyasaya arzetmemeleri bu istikrarsız manzaranın belli baş- h iki unsurunu teşkil ediyordu. Buğday fiatlarını müstahsile vefa edecek bir hadde tutmak ve çift. | çinin mahsulünü ucuz fatla elin . Üai Pasif korunma kanununa| kuruşa iblâğ edildi dün mer'iyete girdi den kaçırmasına mâni olmak mâk- sadile, Cümhuriyet — hükümetince teşkil edimiş olan Toprak Mahsuls leri Ofsinin evvelce mübayan fig- U olarak tesbil eltiği 5 kuruş, müds. tahsillerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığı ve Ofi. sin yurdumuzun ber tarafında aha cı merkerler açması temennisi U « mumileştiği halde, son zamanlarda bu flatın 5,50 ve müteakıben 6 ku. ruşa iblâğ edimesine rağmen, — bu âmiller y nden Ofis merkezleti. ne satış için vâki müracaat taleb. leri de günden güne azaldı. İşte bu vaziyet karşısında, hükümet - bir taraftan piyazaya istenilen nizam vermek ve dğğer taraf. ve mili müdafaa ihtiyaç. | ün zaruri kıldığı büyük mam. tokunu temin etmek maktü. | sle, bu sedbirleri almıştır. Bu ted. | birlerin esasları şunlardır: | —— (Devamı 3 üncü sayfada) ek kanun lâyihası Meclis ruznamesine alındı Vazife başında malül düşenlerle ölenlerin ailelerine maaş bağlanacak Ankara, 5 (Husust) — Hava ta- arruzlarına karşı korunma kanunu- na ek kanun lâyihası Meclis Tuzna- mesine alınmıştır. Lâyiha esaslarına göre hazarda pasif korunma tatbikatında fevkali de hallerde veyahud umumi ve kıs- mi seferberlikte pasif korunma işle rinde ve paraşütçülere karşı - olan teşkilât ile avcı gruplarında salâhi- yetli makamlar tarafından istihdam edilecek mütehassıs ve yardımcı ka- |dın ve erkek şahısların bu vazifeleri başında hastalanmaları veyahud ya« ralanmaları halinde kendileri askeri İve mülki hastanelerde tedavi altına Talınacakları gibi malül — düşmeleri İ|veya ölümleri halinde kendilerine ve yetimlerine aşağıda yazılı şekilde maaş tahsis edilecektir: A — Askeri ve mülki tekaüd ka- nunu hükümlerinden — müstefid olan mülkiye memurları vazife icabı (Devamı 3 üncü sayfada) an Kongrede pamuk z :Pamuk kongresi ay içinde Ankarada toplanıyor er'iyatının artırılması pamuklarımızın ıslahı ve en uygun pamuk cinslerinin tamimi m İzmir 6 (Hususl) — 23 Birincikâ . nun Pazartesi günü Ankarada t0p - lanmasına karar verlen pamük kon. gresi bazırlıklarına başlanmıştır. Pa. muk köngresi ruznamesi şöyledir: 1 — Halhazır şeraiti karşısında p: muk ger'iyaş ve istihsalâtının artı « yılması, 3 — Türk pamuklarının kalitesinin slahi ye mubafazas. 39 — Yunrd şeraitine en uygun pamuk cinslerinin tamimi. Pamuk köngresine İzmirden birçok eseleleri görüşülecek : alâkalı pamuk müstahadleri de işti -|. rake karar vermişlerdir. Malüm olduğu üzere Türkiye iki &. gaslı pamuk mintakasına — ayrılmış - r. Biri Adana mıntakasıdır, klev . land pamukları yetiştirmektedir. Di. ğer mıntaka Bgedir, yalnız Akala pa. muğu yetiştirmektedir. Memleketin bher iki mıntakasında Mübayaat 81 milyon Hra sarfile meydana gı rilmekte olan sulama toşkilâtinin bi Hassa pamuk mahsulünü alükadar Türk İetmesi ve pamuk reköltemizi bir kaç telâkki eylemek zamanı gelmiştir. misline çıkarmak istidadını gösterme. itbarile, artak Türkiyeyi Masır. gibi, X | - İzmirde yetişen pamuklardan | dört nümüne BUlü Şetimis İsmet İnönü D37 yulr Akbaharında, İzmiri . teşrillerinde ko. — BĞ g UA Ü

Bu sayıdan diğer sayfalar: