6 Aralık 1940 Tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1

6 Aralık 1940 tarihli Son Telgraf Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5. | SON TELGRAF Pa SAYI , 1847 Bahardaki hrtına nerede Patlıyacak ? Almanya ve İtalya son larını herhalde önü- Müzdeki bahar oe yaz fAylarında oynuyacaklar- | dir. Bu anda harbin w Mumileşmesi ihtimali de | bardır. |- | ş! ETEM İZZET BIJHICEW | Cyumuyanıı Vermek ve Avrupa devletle- amamını bu nizam ve ta- Kd altına almak taarruzu Yiakiyetle neticelenmedik - hu dban - İtalyan harbi de ltal dıktan sonça umumiyet Yeni bir sükün devri baş- Bu sükünun ilkbahara K Sürmesi ihtimalı zuvvetli Atuda, sadec> İtalyanın Ar - ,_":ııı... kâmilen sükülüp Mişi ihtimali vardır. Almanya İYanmn 1540 yılı sonunda kay- Üai harp bilânçosu harbin | ve galibiyet bakımından ! #ey kaydetmiyecek, sadece ite yaramamakla beraber askeri muvaffakiyetleri, Y devletin yıkılmasını te titirecektir. Fakat, yine Al- Maöm ve İtalyanın kollarını Sok zayıflamış oldukları gö- *ktir "Nııı.ı. hal ve şekli ile bilna- Ki' Almanya ve İtalya harbi tmişlerdir. Ancak bu her letin de yeni hamleler yap- a delâlet etmez. Bizce İki devlet önümüzdeki ilkba- | kat't neticeyi almak üzere, | harbi bütün dünyaya yay- Zörile son denemelerini ya- ve son takatlerini kay « bal G hazi kıyıdan dünya ve Avrupa korkunç, en kanlı yıl 1841 in Ve yaz ayları olacaktır. 'bin hareketi teşebbüsünde bu- &ı muhakkaktır. Ütün hayat unsurlarını im- İ ”lemek azmi ile hava hücum- H,_'Cıı—euı_ askeri ve sivil hedef İK “tmiyecektir. İN S Alman ÜŞtteken Misira kara ve hava N.i;'lıı. yapmaları ihtimali kuv- ü—- dışında — Avrupa kıt'ası hç Ve Balkanlar haricinde ka- saha kalmamıştır. YA ve şarka faşırmaları ve St bütün dünyaya yayma- Mlmalide yine ilkbaharın ve itdeki yaz aylar aller h e İtibarla, şimdiki sükünun İti * Whine bir hız ve cereyan a | 4 salladıkları ve barpten ön- | tan daha gok yorulmuş, | ve İtalyanların | Telefon: Başmukarrir: 20827 — — İdare Müdürü: 23300 İstanbul Nuruosmaniye No. &4 Ergiri de Yunan| ordusunun eline! geçmek üzeredir; kolları tecrit ediliyor Ayasarandadan da Şimale | çekiliyorlar İtalyanların Preme- dinin ötesinde ikin-| ci ve ha.ta üçüncü| ibir hat tesis ede- bilmeleri şüpheli | | İki isabet alan bir İtal- | İyan torpidosu yana yattı | Bir İtalyan fır- kası ağır zayi- ata uğratıldı y Bi İ ı | çihda büyük bir dünya fırtır | a " hazırlammakta bulundu - ü derşeyden önce inanmış ba- aK icap etmektedir ki, bu Üyüların ayrı ayrı tahlillerini ip yazılarımıza bırakıyoruz. | tadi arabası- | N ekle olan 308 164 kal. t u ha "ıvı Tüzirye el ÇAU vatmanı "'lı Bir Yunan tayyaresi uçmağa yhazırlanıyor B.B.C İngiliz radyosu tara- | fından bu sabah neşredilen haberler . Londra, 6 (A.A.) B.B.C. — Atina radyosu, dün gece geç | vakit Arnavutluk cephesinde vaziyeti şöyle hülüsa etmiş- | tir: İtalyanlar Ergeriden koği makta, sahilde Devamı ve iğer tel- graflar 3 üncü sahifede ' Ayasaranda Cophkeye yapılan sevkiyatın Atima sokaklarında bir görmnüşa.. | Torino şehri fabrikaları şid- detle bombalandı Müteaddit İtalyan |Fabrikalarda büyük| verilmiyecek yangınlar çıktı, inti.âklar oldu Duseldorf mühimmat! fabrikalarına da12 saat süren bir taarruz yapıldı Londra 6 (A.A.) — B. C, C. Çar- sonra arkadan ge- mı. vangınla - Yangınlar, 85 kılo « yordu İn- Almanvada Do - cum etmi: En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi | Sahip ve Başmuharriri: ETEM İZZET BE linci KÂANUN 1940 ı K YIL: 4 NİCE Buğday ve çavdar hakkındaki kararla- rın tatbikine geçildi 'Gazete sayfala- rını çoğaltmak müsaadesi e&e'te ee gaz Hükümetimiz b | bir şekilde balleti üzere yeni ve mühim kararlar almış ve bun- lar dünkü Resmi Gazete ile neşre- Tunduğu gibi Başvekâlet de bir beyanname niştir. Yeni kararların tatbikatı etra- a gehrimizde bu sahahtan iti- ni esaslı | Başvekilin böyle | bir teşebbüse mu- en faaliyete geçilmiştir. Mınta- vafakatından ve (» ... teşebbüsün kimin 'Örfi idare komu- ppamına yapıldığın- tanının kabul et-| | dan hiç kimsenin Hü | tiği ziyaretler | | | fi haberi yok et bugün guzete | ülarına göre al- kmâlarına <Vatan» 5a) n hac tışar ve sekizer sah ile kobrüinasyon Komutanlığa verilen | vazife ve salâhiyetler üzerinde çalışılıyor Örfüt idare kömutanı "Korgeneral) Ali Rıza Artunka! dün ve bugün akamında mı İstanbul iane emnivet müdür Ber bazı zev de y ları cok artmıs, memlekette de | ür mahkemenin — askeri arimamıs, azalmıştır. İalya - Yu- müddelumum!iliğine - tavin edilen üKi Elektrik sarfiyatı Si 4 günde 40 bin kilo- * vat saat azaldı! Elektrik Umum Müdürü ücretlere zam yapılacağını tekzip ediyor | bık Tartilmesi ve mas » ovat saat — azalmişken, bu miktar bugün 40 bin kilovat saati bulmustur. lovat zam va - Anadolulu tüccarların müracaatı ve reis muavini Rifatın zi- val ni kabul etmistir. ORFİ İDAREYE GECEN SALÂRİYETLER Diğer taraftan dün de vazdığı- mız eibi rezalet cıkaracak derece- (Devamı 3 üncü sahifede) Işaklarını iyi maskelemeyip ceza görenler Işıkların karartı! iyi dikkat etmiyenleri yakala « ( Devarı 3 üncü sahifede ) | lması ve maskelen « mak Üzere vilâyet merkez bürasundan #ç kazada yapılan kaniröllerde hakla- rında ceze zaptı kesilen ve ışıklarını lemedikleri gürülenler gun - Bakkal Ahmet: Saraçhanebaşı tramvay du- l: Patih teame | — Umüm müdür B. M söylemistir. | ASKER GÖZİLE i AAA |Tepe delene ve | Ergiriye doğru Arnavutlukta, Yunan - İtalyan cepbhesinde şiddetle devam eden Mmuharebelerde, dün ğişiklikler kaydedil: anlılar Ohri batısında, ba doğru çekilmekte olar İt ;yan kuvvetlerinin dümdarları (Devamı 3 üncü şahirede) En pahalı nesne.. Bizim mahut arkadaşla ko- naşuyorduk da, — Harp piyasasında en pahalı metâ acaba ne olsa gerek?. Diye sordu. Düşünmeden #a cevabı verdim: — Şimdiki halde ve her- helde « Yunan ciğeri» olmalı!. seul| 'Pasif müdafaada ölen ve yaralananların aile- ka ticaret müdürü Avni Sakman bu hususta bu sabah bir rimize şu izahatı verm «— 500 kilodam fazla buğday ve çaydarı elanlar beyanname vere- ceklerdir. E âbi ol - miyan yerler şunlardır: - Umumi muvazeneye tâbi daireler, vilâyet | husust idareleri, belediyeler, top- rak mabsulleri ofisi | Beyanmame verecekler. buğday | ve çavdar için ayrı birer beyan - name vereceklerdir. Dört gün için- de verilmesi icap eden bu beyan- nameler vilâyet tarafından alına- Ti efisine HÜKÜMETÇE ELKONAN BUĞDAY VE ÇAVDARLAR Milli korunma kanununun 14 ün cü maddesi kükümlerine müsteni- den, zahire ticaretile uğraşmıyan müstahsillerden gayri - bilü hakiki ve hükmi şahısları işbu kararnamenin neşri tari de bazı mahallerde bulunan buj İ 'Ofis, şehrimizden 9,75 kuruştan buğday müba__&asına başladı Buğdaya yapılan zam nisbetinde | ekmek fiatının iki gün sonra artması zaruri görülüyor Ticaret Müdürü ve Belediye İktısat Müdürünün mize bu sabah verdikleri izahat çavdarlara hükümetçe el- tur ve bunların hedelle- hsulleri ofisi peşh men ödiyecektir ve İstanbul, İz Bilecik, Manisa vilâyetleri da linde bulunan — yerlerdi — eksti buğdavları ofis dokuz kuruş, 30 paradan, ekstradan gayri olanları 9 kuruş 10 paradan, çavdarı 7 ku- Tuş 10 paradan satın alacaktır Beyannameden sonra 20 gün i- (Devamı 3 üncü sahifede) |Küçük bir çocuk ikaynar yemekle haşlandı Beyoğlunda Okcumusa cadde « sinde oturan Abdullah odasında vemek kaynatırken tencere taş « mis, odada oynamakta olan oğlu kücük Falk muhtelif yerlerinden haşlanıp hastaneye kaldırılmıştır. lerine maaş verilecek Meclise yeni bir kanun verildi Hükümet meclise veni ve mü - | him bir kamın | | | | | | Tüznameve lerde veval ferberlikte pasif k ve paraşütçülı kilât rında salâhi - rafından istih - mütebassıs ve var- dam edilecek “ÇERÇEVE Üç delil | NECİP FAZIL KISAKÜREK Tehlike, Balkanlar üs « tünde kanat germekte de- yam ediyor: İşte size üç tane okkalı delil!.. Birinci delil: Bulgar Hariciye Nazırı, son Bulgar cilvelerine rağ- —men milletinin mihvere bağ- hhığını, mahut toprak - ve mahreç isteğini açıkça be- lirtmiş; bu belirtişi- gölge- lendirmek için de, istinat teşkil etmez bir takım cüm- le oyunları yapmıştır. Her dervişin zıddına her politikacıda olduğu gibi, Bulgar Hariciye Nazırının zikri başka, Fikri başkadır. Zikri şu: — Mihvere sadık ve dos- tuz; amma komşularımıza dımcı tümlarine veden 50 kurus aslf M lunacaktır da dost... Toprak ve mah- reç davamızdan vazgeçmiş değiliz; amma bunları harp vasıtasile temin etmek is- temeyiz. Fikri de şu: — Mihverden ve mihver emellerinden başka hiçbir seye bağlı değiliz. Balkan- larda mihverin şimdiki za- af dakikası geçer geçmez, komşularımıza ve harp va» sıtasına karşı taahhüdü « müzden kurtulmuş olaca» ğaz. Fırsat kolluyoruz!. 1 4 delil: Bütün mihver propagan- dası, alâkayı Balkan'lardan uzaklaştırmak için sefer - berdir. Biraz nefes alsın ve güya iyi olmuş görünsün diye Balkan hastasının bur: nunda yüzlerce oksijen tü. pü kırılıyor. Üçüncü ve en okkalı delil: Mahut başmuharrir, teh- likenin Balkanlardan uzak- laştığını yazmışlır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: