6 Aralık 1940 Tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1

6 Aralık 1940 tarihli Ulus Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

5/12/194€0 FOSFARSOL, kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır min eder. Vücuda devamlı gençlik,dinçlik — verir. suzluğu giderir. Muannid inkıbazlarda, barsak hatlerinde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve FOSFARSOL'ün diğer bütün kuvet şuruplarında VET, İŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk tah te- uyku- neka:- Tatlı ü Sinirleri canlandırarak asabi buhranları mbelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma ©o almakta şayanı hayret faydalar temin eder. ü DEVAMLI BİR SURETTE KAN, Ku- hal göstermesidir. FOSFARSOL Kan, Kuvvef, İştiha Şurubu Sıhat Vekâletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. kullanan âIII!lllllllilllilllllllülH|||Il_l|l||||||||||lll||||||l|||II|I|||I|I|II|II|Ilâ Sivas - Erzurum Demiyolu tahvilleri Maliye Vekâleti ve Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasından 28/5 ve 15-12-1934 tarih ve 2463/2614 numaralı kanun - lar mucibince ihracına selâhiyet verilen ve geliri tamamen Sivas - Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan Te7 rli Sivas - Erzurum istikrazının 20 senede itfası meşrut 5 milyon liralık yedinci tertibinin kayıt muamelesi 5-12 1940 akşamı nihayet bulmak üzere 20/11/1940 sabahından itibaren başlamıştır. Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmış . tır. Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve müesseselerce, vilâyet hususi idareleri ve belediye- erce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan milli emlâk bedellerinin tediyesinde başabaş kabul olunacakları bi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvillerin ta mamen itfasıma kadar her türlü vergi ve resimden muaf bu- lunacaklardır. Tahvillerin ihraç fiyatı 9095 olarak tesbit edilmiştir, ya. ni 20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve S00 liralık tahvil be -« deli de 475 liradır. Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye İş, Emlâk ve Eytam, Halk. Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer. Eti Banklar tarafınnan icra edilmektedir. Diğer bankalar vasıtasiyle de Türkıye Cumhurıyet Merkez Bankasının 30-11-940 vazıyetı AKTİF KASA ! Altın : Safi kilogram Utaklık DAHİLDEKİ MUHABİRLER : Türk Lirası HARİÇTEKİ M Altına tah Diğer döri AHVİLLERİ * evrakı nakdiye karşılığı # inci maddelerine tevfikan an vaki tediyat Deruhte edi Kanunun 6 hazine ta: SEN Ticart ge ESHAM ve TAHRVİLÂT CÜZDAN' hte edilen — evrakı tu kanuna göre aç iklbı avana EDARLAR 1 TELİF 1 LİRA PASİF 15.000.000,— 12188066158 19.000.000,— TIST2ASAMM 78.124187,00 34S4YMATOT tahvil alrmı temin olunabilir. Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren sahalarda işletmek isteyenlere keyfiyet ilân ve 15 günlük suskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatlarının kendi menfaatleri iktizasmdan bulunduğu işaret olunur. 4592 E z H||||II||II|||II|I|||lIIl||lIIIHIIlllII||lIIIllllllll!lllIIIIIIIIIIIIlIllIl llll'lll"llİllllllllllIlI|lll|I|llll|ı;' Operatör Dr Recai Ergüder Operatörü Emlâk ve Eytam Bankasından PEŞİN PARA VE AÇIK ARTTIRMA İLE 6. 12. 1940 CUMA GÜNÜ SATIL CAK EMLAK : İZAHAT ve Dişçi Daniyal cercahi — kıliniği Memurlar kooperatif şirketi veki başmaavini esi Derrim ilk okulu u ap. No, 9 TL 3359 Z| 1228 Keçiören Dan V ııııııl' de tarla 1817 nt mev Ortaklarının odun ihtiyaçlarını taksitle temin etmektedir. 739 Ayokkabı alınacak Ziraat Enstitüsünden ve M. Alinin ahırının kare amaçtadır. € Süvarı kışlası- min s9 « e esk Mesüt aralarında mül ve 14-12-1940 cu- törlük binasındaki ko- uvakkat teminatı n Sıhiye deposunda —Osman stanı ile 55 taj No. lu evi Tz/SNN sarikine mileme Müddera f)h Menadı rakıldığı menkür 28127040 de gıyabında mosme ü Te Tübe çi | Yol Üzerinde ve Hayati'ni: edir. minatı ve teklif mek- n önce komlsyon reisli- Etlik, Kızılçukur mev- sikaları ihal kiinde tarla : t n « ' önünde ve tel örgünün y okum: iyenle: (8161) tnamesin n Enstitül 18152 Tutarı mesind ar bulunmadığı — ve bir ve telörgünün göndermediği takdir ktarı ân 67 taj No, Ju evinin ce. Erkek 365 adet Kız iskarp y Muvakkat teminat 229 iska: işgalin « n ve İskender bağları arasın « n | 3054,50 4ÜUUAAATA MA AUK AA AA AAA D AA YAK AA YAK AAA AAA KUNYK YAK A AAA AA YA KA KK RC AUA UKUU STENO KURSU DAKTİLO KURSU incı devresine ilkkânanun tik hct devresini de € S0 tenai asında — başlıy . (2 Yâtla açtı. (BİR) ayda Giplo- yda diploma verilir. mâ verilir Tahali aranmaz. DİKKAT: Her 1ki kursa « velce yi Gakttic kursumuzdan dip NO Ücretinden ©6 10 tenzilât 13 7869 314,80 urttadır. ları yazılı emlâk para ve açık ye müş- Del yal, llanantarın m ürlerini Notı eri ve mü- bedel mükadder kiymı , taliplerin « İmtiyaz sahibi a İskender Artun yit eyi i 14 dir eşriyatı İdare eden 9 zamanda a alanlara Mümtaz Faik FENİK Mücasese Miklürü : Naşit ULUĞ ULUS Basımevi ANKARA © tahliye ettiği «722 Memkurlar Kooperatifi karşım Birinci — Noterliği 337 doğumlu! SVUKURUAAKAUN DA KK ARA KK AAA G Ankara Yabancı As. $. 1 —2 kânun. 940 (aununun 2. inci Sus Sinemasında | SÜMER Sinemasınde Bugün Bu 1-SÜVARİLER ŞARKISİ - HUDUT ÇETESİ Tiiken el 2 - Maskeli Öldürücü 2- (Casus Hacı Musfala | — ».. kotüe 5 BN KEN MAYNA Kiae 'îlu“'m“;_ı Knı c aip e p | Haık Sinemasında YeEnİ Sinemada Bugün bu gece —14 —16. —-12. —14 8 Ücur 14. matine 10.30 — 12.30 — 14.30 — 16.30 — 18.30 — 20.30 10.30 — 12.30 — 14.30 — 16.30 — 18.30 — 20.30 —16. —İi8. —20. — —18. — 16. —16. — 20, — 18. —18. —20. —20 — 12. 10. ““ 1216 Yeni Sinema hafta arası * gece Cumartesi . Pazar Bugün Bu BALALAYKA | İf’f“—' KADIN | LEYLA VERBİ İlona Massey | Seanslar: 14 - 16 . 18 . Besmaları 12 214 .)6 -18- Halk Sineması hafta arası Cumartesi Ketx —a Oynıyanlar: Nelson Edây — | yusUr Sus Sineması hafta arası 12 M. * Cumartesi - Pazar : 10. —12. —M. —16. —18 — 20. Sümer Sineması hafta arası : 1215—14. —16. —18. —20. — » — Cumaftesi - Pazar 10. . —M —İ6 —I18 —20. Siyaraaeranarna nn man a AAA KVTULAM HüAm UKUU YÜN - İPEK gece 20 de Ankara'nın en yeni ve zengin çeşitli yünlü ipekli fantazi kumaş mağazası Anafartalar caddesi No. 43

Bu sayıdan diğer sayfalar: