6 Aralık 1940 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

6 Aralık 1940 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ARSCDUN Z V Te HERYERDE 3 KURUŞ VAÂAKIT Vekiller Heyeti dün toplandı İzmitliler kahraman asker- lerimize hediye toplıyor —- Tzmlt, & (Hususi) — Kahraman gekerlerimize kiy bediyesi toplamıa faatiyeti, Valimizin refcilğindeki ko- Kı, candan ____.A“'""- 5 (ALA.) — İcra Vekilleri Heyeti, bugün da Bi Jette Başvekfi Dr. Refik Saydamın de haftalık mutad toplantısını yapmıştır. mizyonla, bir kat daha artmıştır. İzmi Ka İ Bir sevgi de yiğit Mehmetçiğe bu grat böraratle Radyo gazetesi Ca SS a ada aa ada — İKİNCİ SAYRAMIZDA — — n Ane Evİ; Ankara Ced İSTANBÜN “Telgraf: VAKTT* Posta kutusü; 46* Talefan: 21418 (Yazıp 207 Buğday meselesi etrafında Başvekâletin mühim tebliği |- Hükümet, muayyen mıntakalarda — tüccar elindeki buğday ve çavdara ayni fiyatla el koyma salâhiyetini ala: 10 (ldarey Kai )t D A | YGOSLAYYA| lli 'l'l';i Türk milletinin B büyüklüğü Yazan: ASIM US Urzun sentler hükümet rebi e fatile Müfkiye Mektebi — mezanla- TIRı İş ve vazile başında yakından tanımış olan Mülli Şef İsmet İnönü dülma ba İrfan mücesesesinin yıl dönümlerinde yapılan toplantılara Yükseti — huzurları İle şeref ve Firdi. Bes, altı yıl evvel Atatürk tarafmdan yine bir iltifat eseri ©- larak adı “Siyasi Bilgiler Okulu” na çevrilen bu irfan mücssesesinin Bi üncü yıldönümt — münasebetile evvolld gece Ankarada Cebeckle- ki mektep binasında cski ve yeni Mezunların iştlirâk ettiği münevver bir toplantıya —lütfen — şeref ver mekle bütün Mülkiyelileri minnet tar etmiştir. aa ha delaki İ hlnı—»lömlıln L aziz Cumhurreisimizin — şahsen de alâladar olmalarından ibaret kal- Mamışlır. Bu alâka Üzerine gerek mektep İdaresi ve alebesi, gerek mezunları tarafımdan izhar edilen Miİnnettarane — hissiyata karşı bir Butukla mukabelede bulunarak dev let ve millet hizmetindeki — bütün Vatandaşlara direktif teşkil edocuk Mahiyette güzel sözler söylemiş Tir, Nutkun en sonunda da bülhas Sa talebelere hitap ederek — süyle demiştir: “Milletlerin çok gok yırtıcı oldukları bir zumanda yoni Türkiyenin — istikbaline hük- Metmek üzcre yotişecek arkadaş büyük hizmetler ve çok mücadeleci ve Yüksek vasıflar bektiyoruz. Bu va Sıflar sizde vardır, Kanımızda var dir, Zira bizim milletimiz milletle- Tin en büyüğü, en gorefiksidir.,, Haş bir tesadiif eseridir Id An- karada Siyasi Bilgiler - okulunun Sski ve yeni mezunları ile bugünkü falebesi Milli Şefin ağımdan Türk milleti hakkmada bu tavsifi dinler kea Parkotelinde vali Lütfi Kırdı T İstanbuldaki — hizmetlerinin Ü- Süncü yıl dönümü — münasebetile tortip edilen bir toplantıda bütüün Bazetelerin sahipleri ve başmuhar ;’""' toplanmış bulunuyordu. Bü u"'"""!da büsusi bir hashıhal şek inde komuşurken örfi idare komu fanı Geneml Ali Riza Artunkal da muhataplerina Türk milletinin bü- Yüklüğünü anlatmak için oğlu as- ::k ::ı.. bir köylü ile arasında ' bir konuşmayı misal olarak Bösteriyordu. A Mühterem general, oğlunun as- kerden dürmesi geciktiği için ba- K feselli etmek İstemiş: S siz de sılaldımır Fakat ümlt Nü ederim, yakmda gele Demiş. Ba söze n VA şu olmuş: karsı aldığı ce — Havır, millet v; İŞ bize aılac ci au&ııâ:".',':_:fh'g (— Bo vakit hizum gürürse » valdt oğ- İamu gönderir, Vatan ve milk' Şyölünda icap ederse ölüm de bir #ereftir. Yatnzz oğlum değil, biz de emrinize hazırtr.,, Bir Türk köylüsünün bu sözleri filliyatı güpheli kelimelerden iha- ret değildir. Yirmi yıl evvel Ata- İirkim ve famef "önilaüir emri ve kuvandası altında milif mücadele farilini yaratmış ve yılalmış - bir İrakaratorluktar — yopyenl, dipdiri bir Türtdye Camlariyeti — vücude Ketirmis olan Türk milleti hep ba Orta Anadoluda müstahsilden buğday! alış fiyatına iki kuruş zam edildi Ankara, 5 ÇALA.) — Başvokâ- lettan tabliğ edilmiştir: Hükümetin, buğday — işini esaslı olarak hal için almış olduğu ka- rarlar, bugünkü resmi gazete ile ilân edilmiştir. Biliyorsunuz ki, son zamanlar- da, buğdayın ve alelümum — hubu batım fiyatları ve bunların tevrü bazı fovkalâde âmiller dolayısile istikrar — ifade eden bir. manzara arasetmemekte idi. Bir taraftan çiftçinin kendisine €lverişli bir fiyat bekliyerek mah sulünü pazara sevketmokte ağır davranması ve diğer taraftan hu bubat stoklarına — sahip tüccarın mütemadi bir fiyat tereffilüne inti- zaren mallarmı piyasaya arzetme- meleri bu istikrarsız manzaranın belli başlı iki unsurunu teçkil e- diyordu, Buğday fiyatlarınt müs- tahalle vefa edecek bir badde tut- mak ve çiftçinin mahsulünü ucuz fiyatla elinden kaçırmasına mani almak makendile, cumhuriyet hli - kümetince toşkil edilmiş olan top- rak mahsulleri — ofisinin evvelce mubayaa fiyatı olarak tesbit ettiği 5 kuruş, müstahsillerimiz tarafm- dan büyük bir mmönuniyetle kar- şılandığı ve ofisin yurdumuzun bör tarafında alıcı merkezler açması temennisi umumileştiği halde, son samanlarda bu fiyatın 5,50 ve mü- teakiban 6 kuruşa ihlag edilmesi- ne rağmen, bu Âmiller yüzünden (Devamı £ incide) Yeni Ticaret Vekili Mümtaz ökmen | Istanbuldaki ihtikâr hareketleri- ; nin sıkı kontrolünü emretti Yeni Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen imzası ile dün Vekâletten Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne ge. len emirde ihtikâr hareketlerinin bihassa İstanbulda tazla görüldü. ğü, bununla şiddetle mücadele edil mek lâzım geldiği bildirilmektedir. Vekilet, şimdiye kadar, teşkilât noksanlığı — yüzünden yapılamı. yan sıkı kontrolerin takviye edil, mesine karar verilen yeni kadros larla istenildiği gibi icra edilmesi —— lâzım gekdiğini de ayrıca tasrih et. © mektedir. Mıntaka Ticaret müdür. lüğü, elindeki memurlarla derhal dün piyasada şiddetli bir kontrol hareketine başlamıştır. Bu kon. trollara devam edilecektir. Diğer taraftan, Maliye, Iktısat, P Ziraat ve Ticaret Vekillerinden mürekkep yeni heyetin, ayni za manda ithalât ve ihracat eşyamızı fiyat takdiri ile de meşgul olacağı Ankaradan gelen haberlerden an. taşılmaktadır. Bu vaziyette şim- diye kadar fiyat takdiri ile meşgu olan fiyat mürakabe komisvanla, rınin vaziyetlerinde de değişiklik İi Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen olacağı anlaşılmaktadır. Bu komis- yon'arın, bundan sonraki vıxi(ele rinin başlıralarından biri de isti şarf mahiyette fiyat raporları tan zim edip merkeze gö Cül Caktır. “Ruzvelt deniz | Janonlar üslerini dolaşıyor | Büyük bir mağlü- Nevyork, 5 (A-A.) — Tuscalosa kruuîorg:ı refakat eden gemi - lerden alman bir telsiz telgrafa göre relsleumhur Ruzvelt Kükada- ki Amerika deniz üssü olan Guan- tanamo'dan halen ifşa edilmiyen bir yere müteveccihen hareket et- mişlir. Bu telgrafta Ruzveltin dün gün- lüz mezkür ümsün ebhemmiyetli su- rette tevsiine nit proje İle moşem! olduğu bildirilmektodir. Kruvazör zünes batarken hareket etmintir ——— ——— — Türk Köylüsü gibi insanlardan mü- heti Devlete hizmet için Türk mille- ' kçinden yetişen her Türk genci Milli Şefimizin dediği gibl kenadi- Sinde bu vasıfta, bu büyüklüktle, bu fodakârlıkta bir millet kanı bu- Tunduğunu düşünürse her hal ve kürda üzerine düşen vazifenin de nasıl yapılması lâcim gekliği anlar şılmuş olur, biyete uğradılar 20.000 asker öldü Lonâra, & (ALA.) — Çinin l4 dra sefaretine dün gelen resmi b telgrafta, Hupeh vilâyetinin şima- Tinde taarruza geçen Japon kitala” Timm müthiş bir hezimete uğratıl dığı bildirilmektedir. Japonlar yirmi binden fazla ölü ve yaralı vermişlerdir. Japon — taayruzunun hedefi ta Hungsan — bölgesi di Muharebe getin olmuştur. Telgrefta şunlar ilâve edilmek- tedir: Çin kıtaları çumartesi zünü Kuangsl — vilüyetinin cenubunda Kızılordunun fikirlerini neşreden Kızıl Yıldız gazetesi Yıldırım harbinin her yerde muvaf- fakıyet kazanacak birusul olmadığını yazıyor Alman zaferlerini yalnız Alman kuvvetle- rinin üstünlüğü temin etmemiştir | dunun organı olan “Kısıl Yıldır. gustösi neyrettiği lonyanın zaafımnda görmek doğru - dur. Sovyet sevkülceyeoileri gar- bin yeni usullerini aynen kopya etmeği değil, daha ziyade onları =|Rı ve mlah eylemeği düşünme- ler, İspanya - Portekiz - Bre- zilya yakınlaşması Lizbon, 5 (ALA.) — Lizbon ga- zetölerinde intişar eden başmaka- leler hep bir ağızdan bir Portekiz — İspanya — Brezilya bloku fik- rini ileri sürmektedirler. Bilhasta — Portekiz — İspanyol dostluğunu gösteren son işaretlere |'stinat edilmektedir. Tuhaf İnsanlar KENAN HULÜSİNIN Gazetemiz için “Beşer Dakikalık Hikâyeler,, başlığı altında yazdığı hikâyelerin ikincisi Yarınki Sayımızda... e- A, ! - Ka YUruRiS UN Arnavutlukta işgal ettikleri yerleri gösteren horita Almanya - Romanya ile iktısadi işbirliği anlaşması imzaladı 10 senelik bir program müştereken tatbik edilecek Almanya le Romanya araaımda ge- 25 | DND yürüttületi Hine ait esasdar tanbit edünülgtir. Ber Mnde ikameti emasında Generel An- salâhiyettar Alman erküat ederek iki ç Evvelki gece, idare Amirleri ve Mmomurlardan mürekkep kontrol he yelleri tarafmdan, şehrin muhtelif yerlerinde 5 saat kadar süren tef” tişler yapılmıştır, Bu teftişler ne tiscsinde umumiyet Itibariyle şeh” Tİn Işıkları maskelemek hutusunda muvaffak olduğu müşahede — edil mişte de bazı dükkân ve milessese” lerin bu emre itaat etmedikleri de l“"“""l’“r. Hiç maskelenmemiş mik kullanan bu müessese sahiple : kanunun verdiği salâ: İvet dahilinde cezalar tertin edil » Evvelki gece, mşıklarını hiç Maskelememiş kimselerle müesse” AA Ca 5 97 — — CO SORN A G Arnavutlukta şimal mıntakasında İtalyanlar Elbasana doğru kaçıyorlar Mngiliz tayyarecileri büyük bir zafer kazandılar Birçok İıalyah tayyaresidüşürüldü Atina, 5 (ALA.) — Yunan — umuml karargkbının 4 likkânun tarikli ve 39 numaralı tebildi: Pogradein garbindeki dağlık M takada careyan oden şiddetli muhare beler, mübim muvaifakiyetlerle neti- celerimiştir. Düşmanın Piremedinin şimal mın takaamda gösterdiği mukavemet, top gamuzun metin müdahaleasi sayesinde kırıtmıştır. Düşman, yolun iki — tarafında hü> cum arabalarile muvatfakiyetaiz Dü" cumlarda bulunmuştıur. (Devamı £ incide) İşıklarını maskelemiyen 35 kişi — cezalandırıldı Kısa pantalor, kısa etek İtalyada bir kısa pantolon modast başlamıştır. Bu modaya göre oa altı yaşına kadar olan ber erkek çocuk kısa pantolon giymeğe moc- burdur. Bu todbir için ileri sürülen 6e- babımucibe de gunlardır: 1 — Zarafet. Çocuklara dizden aşağı İnmiyecek surette kısa pan- tolon giymek daha ziyade yakışır! 2 — Tasarruf. Harp içinde olan bir memleket için bu tasarruf ehem miyetalg bir şey. değildir. 3 — Kısa pantolon giymekle w fak gocukların vaktinden evvel gönçler ve yaşlı adamlar arasına karışmaktan, bu suretle sigara İç> mekten, yahut büyüklere mahsi filmler görmekten daha kolay me- nedilmiş olur, Erkek çocuklar için kısa panto- lon giymek mecburiyeti konuldu » Runa göre kızlar için de etekleri kısaltmak monelcel Batra gölir. Fakat belki kızlardan ım'_'—h- larm kısa etek modasmı ihtiyari ” | olmrak tatbir ettikleri © veya ede kleri bu elhetten bir ” | mecburiyet konmasma İlsum hiş. '_=l-ııvı ç ea K

Bu sayıdan diğer sayfalar: