5 Aralık 1940 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

5 Aralık 1940 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İzmit tepelerine kar yağdı İzmit, 4 (A.A.) — Iki gündenberi devam edan Bakip Mevsimin ilk karı Kel- tepe ve civarmdaki yüksekliklere yağmıştır. Söğuk dalgasını mü Radyo gazetesi — İKINCİ SAYFAMIZDA — Mü PERŞEMBE 5 1. KANUN 1840 İDARE EVİ: Ankara Cad. İSTANBUL *Telgraf: VAKTT* Posta kutusu İkiyenin kuruluşunun 84 üncü yıldönümü kutlandı VAKI YIL: 24 & SAYI: &8227 * 40* 'Telefomt 21413 (Y Manifaturacılar - Hava Kı- rumuna 21165 lira verdiler Türk Hava Kurumuna İstanbul manifatursar ülberiçiler grupu lira yatırılmıştır. Adanada Mülli fabrikası sahipleri Kuruma yenaiden ları grupu namma 21165 ama da 142 Mensucat 10.000 ları bu sure arı) .2 iİnöonü'nün Mülkiye- | lilere hitabı: Türk matbualı Türk - Bulgar münasebetlerini bozmağa mı e Milletlerin çok mücadeleci bir zamanda yeni Türkiyenin istikbaline hük- metmek üzere yetişecek arkadaşlardan büyük hizmetler, çok yüksek vasıflar beklemekteyiz.. Milletimiz, milletlerin £ en büyüğü ve en şereflisidir.. Ankara, 4 (A.A.) — Siyazal Bilgiler “Mülkiye,, Okulunua kuruluşunun &( üncü ve Yüksek Tedris Mü- essesesi oluşunun 63 üncü yıdünümü, Cebeeideki okul binasında büyük törenle kutlanmıştır. Reisicumhur İsmet İnününün — yüce huzurlariyle gereflendirdikleri bu merasime — Büyük Mitlet Müctlal Relsi, Büşvekü, vekiller, meb'uslar ve içlerinde muh- telif devlet devalri erkânmdan Bbir çok seçkin zevat, «ski mezunlar, okulun profesörleri ve talebe hazır bu- Tunmuştur. (Devamı £ incide) Ticaret hacmini genişletmek üzere ıiııglltoro ile anlaş- - malar imzaladık ve yırtıcı oldukları Yunanlılar Aya Sarandaya girmek üzere Yunanistanda şimdiye kadar bombardımandan 695 kişi öldü | | Atina, 4 (ALA.) — Atina rad- diği man ördüusu wı ye ild metre kadar bulunmak- tadır, Aynı radyo, merkezi mmta- kada, kilit vazifesini gürmekte ©- lan Ergiri şehrinin gark — kısmma hâkim bulunan iki mühim tepenin de Yunanlıların eline geçmiş bu- | göre Xuj kilo- Soldan itibaren: Örfi İdare Kor Valimiz Lütli Kırday, Parti Reisi Reşad Xtiys İstanbul Mıntakası Reisi Hakkı Tarık ea Artımkal, , Basın Birliği Basın Birliğinin dün geceki ziyafeti Ziyafette vali, örft-idare — komutanı, parti vilâyet idare heyeti reisi bulundu m'l'urk Basın Birliği İstanbul mmm- | tip etmiştir, Vali, örfi idare komur ası idare heyeti doktor Lütfi | tanı Korgeneral Ali Riza «Artun- | — Ankara, 4 (A.A.) — tebliğ: daki paritesi esası üzerinden icrası lunduğunu hâber vermektedir. | Kırdarm buzün İstanbul valiliğin. | kal ile Parti vilâyet idare heyeti çalışıyor ? Yazan: ASIM US Bulgaristan harlelye nazırı Po DÖf sobranyada beyanatta bulun- Muş ve bu münasebetle Türk — Bulgar münascbetlerine temas ©- derek müteenbil hürmet ve dost Taktan. bahsettiği — gibi iki memle- ket arasında mevcut — dostlük ve #ltaraflık muahedesinden mülhem olan bu İyi komşuluk münasebci- lerinin istikbalde daha ziyade İn- kişaf cdeceğine kani bulunduğunua Söylemiştir. Bu —güzel sözlere bir Türk sıfatile toşekkür etmekten Böşka diyecek bir şey olamaz. Su kadar var ki Bulgar hariciyo hazırı © sözlere “Türk matbuatın dan yükselen bazı nühoş se«lere Tağmen,, kaydmı da her nedense İlâve etmek lüzumunu hissetmiş> fir, Bu ifade tarzına bakılırsa Tür- kiye le Rulgaristan arasında İyi Münasebetleri bozacak hiç bir se- bep yoktar; yalnız bir Türk mat at vardır ki arada “Kara kedi” Tolü yapmakıtadır! Berekot versin ki bu menfi gayretlere - rağmen Türk — Bulgar dostlüğu — yine Mahfuz kalabilmektedir! Bilmiyoruz, muhterem Bulgar dplomatı kendisinin söylediği bu 'î;_*':: "ı;u köndisi imanıyor mu? # Türk gazetelerinin Bulga- ristandan bahseden makalelori, müfalcaları — moydandadır; buna mukabll bir de Bulzar — matbuat- nın Türkiye hakkındaki neştiyafı vardır. Her İki tazafın — yazılarını yan yana getirip mukayesa etmek ten ve Türk matbastının mi Buül- garlar, yoksa Baulzar matbuatının mı Türkler aleyhinde daha hakarz hareket etmekte olduğunu toabit eylemekten — daha — kolüy bir gey Yoktur, Ve eğer Bulgar harlciye Nezareti Tki memlekelin iyi müma. sebetlerini — mubaf! Küzumlu zörüyers: N bitaeaf bir vanhkc vala olunabilir. J Türkler 19141918 —harbinde Partilesi He yanyana — siüâh arka- * tmlş olan — Bulgarlara rü 'a Almanlardan daha yakmdır; (Devamı 2 incide) emeye bile ha- Türkiye ve İngiltere hükümet- leri, iki memleket arasındaki tica- İret hacmini ticari mübadelelerle, (ilmit ettikleri veçhile, ehemmiyet- Dt surette arttıracak — anlaşmalara varmışlardır. Bu anlaşmaların meriyeti müd- | detince Türkiye Ho Sterling ara- smda yapılacak tediyelerin, Türk | Krası ilo İngilirz liraamm halihazır- Benzin sarfiyatmı tahdit mak- lerin'gün aşırı nöbetleşe çalıştırı!- ması hakkımdaki karar umulan derpiş edilmiştir. Türkiye ile Bri- tanya imparatorluğu arasındaki ticari ve diğer tediyeleri kolay- laştırmak maksadile hususi hesap- lar açılacaktır. Mevzuubahis anlaşmalar 3 gu- bat 1940 tarihinde Pariste imza- lanmış olan ticaret ve tediye iti- lâfınm mütemmimidirler, Taksilerin nöbetle çalıştırılmalarından Umulan benzin tasarrufu temin edilemedi benzin tasarrufanu temin edeme- sadile tek ve çift numaralı taksi- | miştir, Takailer bundan — evvel umumi- (Devamı £ incide) Koordinasyon heyetinin üç mühim kararı Dört Vekilden mürekkep bir heyet lüzum gördüğü ithalât ve ihracat maddeleri için fiyat tayin edecek Ticaret Vekâletine nakil vasıtaları için lâstik mübayaası kredisi açıldı Ankara, 4 (Hukasi) — Bugünkü Ga- ihraç maddeleri için fiyat tayin etmek ve bu su- Afina, 4 (AA.) — Atina Tad- yosunun verdiği rakamlara göre göre harbin ilk ayt zarfında İtal yanlar tarafmdan açık gehir ve | köylere kargı yapılan hava akm ları esnasmda 605 kişi ölmüş ve 1070 kişi yaralanmıştır. göce Parkotelde Deyli Herald'ın bir yazısı Molotof'an Berlin seyahatinden sonra Almanya Türkiyeye teminat verdi (Yansı £ nolde) de ilçüncü idare yılma ayak bas- makta olması münasebetlle dün bir ziyafot ter- ! Rezni zetede koordinasyon heyetinin üç mühim kararı intigar etmiştir, 63 numaralı karar — gudür: TScaret Vekilinin gösterdiği lüzum üzerine hariçten olomobil, kam- yon ve ciğer nakil vasıtalarına mahsus lstik ile Sudkostik mubayaası için mezkür vekâlet hesa. bina Ziraat Bankası emrine 890000 liraya kadar kredi tahsda olunması hakkmda koordinasyon he- yeti kararı Vekiller Heyetince tasvip olunmuştur. 62 numaralı karar: Milli korunma kanununun 29 uncu maddesine göre Maliye, İktırat, Ziraat, Ticaret Veklilerin- den mürekkep bir heyete lüzum gördüğü ithal ve retle tayin olunan fiyattan fazlaya ithal ve nok- sanına iliraç yapılmasını menoylemek salâhiyeti verilmesine dalr koordinasyon kararı Vokiller he- yetince tasvip olunmuştur. —— 81 numaralı karar: Hükümetçe akdolunan mukaveleler veya ittihaz edilen tedbirler dolayı- | sile bir malm dahili satış fiyatı ile harici satış fiyatı arasında fazla kâr hasıl 'o)duğ!ı takdirde Milif korunma kanununun 27 nei maddesine İsti- naden bu fazla KArdan Zirast Bankasında bir “Fon” tesisi için Maliye, İktısat, Zirsat, Ticaret | Vekillerinden mürekkep bir heyete salâhiyet ve- | rilmesi hakkındaki koordinasyon —heyeti kararı | Vekiller heyetince kabul olunmuştur. .ü"au:'_:nr bundan tam beş sene evyel hanı Zünü sahah saat sitıda "_b:f*- Kâzım adında birisini ve Haa ile bir köşe başmda be amdATIM güründükten sanra arka kamlan bir kaç el ateş ederek adamı 'nlar içinde yere sermişti. Gülizarın bu cinayeti işlemesine se men S KAzımım bir müddet evrvel Trab m:: kardeşi asanı öldürmemi ve iküm olduktan sonra da kısa bir | **man hapla yatarak Cumburiyetin (Devamı £ incide) e | malg reisi Bay Retşat Mimaroğlu göhri- mizde çıkan bütün - türkçe siyasl (Devamı 2 incide) Katil Gülizar 15 sene hapse mahküm oldu Karısını öldüren Ahmet Böcek de yedi sene yatacak Günlerin peşinden: Sıiyasi barometre — Biyasi vaziyet artık iyiliğe Biriyor değil mi? — Nereden anladın? — Altm fiyastınm düşmesindan, Bir hafta evvel piyasada bir altm ö liraya kadar çıkmıştı; şimdi tekrar yavaş yavaş düştü. Gazete- Terde son rakam 23,90 dir. .. Dün iki kişi arasında cereyan e- | den bu muhavere gösteriyor ki pl- yasada sltm fiyat dalgalanma: lmilel ai ı gösteren yür başladığı vmı_u ğini görüyo- n &1 makaleler okuyarak, yahut bi- ajana haberleri - nalışlarından ayı ariyeti keşfe çalış- maktansa sadece altm fiyatmm ip çıktığını Akl satırlık ©in « gösteren gazete havadisi okumak daha ko lay değil mi? Hiasan Kumçayı

Bu sayıdan diğer sayfalar: