5 Aralık 1940 Tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1

5 Aralık 1940 tarihli Vatan Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

YATAN EVİ ; rcl'ş:mbo CAĞALOĞLU Na 388 r h'u Altında Paris | TELEFON: 24136 Yatağa Serilmiş Ağır Bir Has- Tnci Künun'il SEECĞAN VATAR V€ taya Benziyor. « N BAŞMUHARRİRKİ: 1940 AHMET EMİN YALMAN (Yazı 3 üncü sayfamizda) — Ça - Fiyatı:5 Kuruş SİYASİ SABAH GAZETESİ Yıl: 1—Sayı: 107 | Almanyanın Yokladığı Her Kapı Kapalı Yalnız Bülgarlar iki ta- Yaflı siyaset çevirmek is- Tiyorlar. Tü yolu Ümidi kesmiyoruz. Yazan: Ahmet Emin YALMAN veni nizam cemup yolların- daki her kapıyı birer birer Sokladı. Hepsini kapalı buldu, rp köşesindeki İspanya za- t bitkin bir haldedir. Boğazı- 42 derdindedir. İngiltere ile ye- M Zapuğı mali ve ticari anlaşma, Biğiseleri yeni bir gözle görmiye ığına, mükadderatını İngil- tarafına bağlamayı kendi he- Nbima daha kârlı bulduğuna ilk Sümettir. myolların kalbinde daima Mikaç arslan yatar, - Büyüklük İYalarına — dalmazlarsa — tahat Büyük bir milletin kizmetine girmek — üzeresiniz. Ru milleti an'ane olarak, aile olarak sevmekten daha “ Ulus,, Arkadaşımız Diyor ki : Balkanlar İçin Bir Parola Var: TESANUT Milli Şef'in Mülkiyelilere Hıtabeleri “Bizim Milletimiz, Milletlerin « Bulgaristan Olmadığı Ankara, 4 (Telefonla) — Uluz gazetesinin yarınki (bugünkü) sayısında Falih Rafkı Atayın inti- şur edecek makalesinde şu söz. ler vardır: «Sofyadan gelen sulh temina- tının Türk efkârı üzerinde ne ka- dar mesut akisler bıraktığını söy- lemiye bile lüzum hissetmeyiz. Bulgaristan “bu teminatı yerine getirecek vaziyet ve kudret $ ları içindedir. İktidarı elinde tu- tanlar, memleketlerinin menfaat- lerini sulhun müdafaasından ayır- mamak azmini muhafaza ettik- â " el Milli Şef İsmet İnönü Olduğu Yerde Kuvvetlendirecek, Mevcut Yerde Yaratacak Mevkidedirler. ,, göüstereceğiniz gayrete birinci derecede bağlıdır. bilgileri elde etmek için bunların size anahtar olarak (Dovami: Ba. 4, Sü. 1 de) ve Türkiye Bu Tesanüdü Zayıf |nun, Bulgaristanla Türkiyenin ' liğinde ne lüzum, ne de faydı münasebetlerinden bahseden fık- gördük: Bulgaristanın tamir ralarında milli müdafaa hazırlık- mek lâzimgelen bir takım hak-| larımızla bazı Türk gazetelerinin sızlıklara uğramış olduğunu da| neşriyatına temas etmiştir. Hemen her zaman takdir ettik ve bu ta- W.nyı;y,,ı;m ki, biz barış ve emni- mirlerin sulh ve uzlaşma yollarile yete değil, harbe ve tehdide kar- | tahakkuk - edebileceğinden — asla | $ hazırlanıyoruz. Bu hazırlanışta ümidi kesmedik. İnsaf sahibi hiç Bulgaristanı rahatsızlığa sevkede- | bir Bulgar, Türkiyenin bu husus- | cek hiçbir. kötü niyet tahayyül taki dürüst ve samimi siyasetini ile edilemez. Bulgaristan bizim | unutmuşluktan gelemez. sade komşumuz değildir, dostu-| — Bazı gazetelerin neşriyatına muzdur. Bu dostluğu da bugün | gelince, muhterem Hariciye icat etmiyoruz: O, Cümhuriyet | , nn kolaylıkla tahkik edeceği tarihinin âdeta ananesi olmuştur. İşıkları Söndürme ve Maskeleme Kararı Yakında Kaldırılacak İTALYANLAR, Almanlara Karşı Korunuyorlar Londra, 4 (A.A.) — Ti mes gazetesinin Vaşington muhabiri yazıyor: Laval'in yakında Berlin'i ziyaret edeceğine dair do- le tefsir edilmektedir. Söylendiğine göre Yunan macerasındanberi — Hitler, Musoliniden memnun değil- dir ve onu pek emin olm- yan bir ortak telâkki etmek- tedir .;:" şayialar, muhtelif şe- SinlekE Ankara, 4 (Telefonla) — Al- İdığımız malümata göre Ticaret Vekâleti fiyat mürakabesine ye- ni bir hamle verilmesi ve müra- kabenin muntazam ve daimi bir retle yapılması için yeni tedbir. almıya karar vermiştir. Fiyat mürakabesi tercihan en lüzumlu |maddeler üzerinde teksif edile- |cektir. Kaput bezi, basma, pamuk ip- liği, bütün gıda maddeleri, lâstik çivi gibi maddeler bu aradadır. küçük piyasalara te- siri olabilecek büyük ticaret mer- kezlerini daimi kontrolü altına alacaktır. İstanbul bu piyasaların İbaşında gelmektedir. Vekâlet mürakabe işinde güçlükler doğu- ran memur meselesini halletmiş- hükümleri değişiyor Mürakabesine Hız Verilecek ür. Ankara, İstanbul ve İzmir gi: bi büyük şehirlerde lüzumu ka- dar memur temin edebilmek için tedbirler alınmıştır. Bu memur- ların tayini için önümüzdeki pazartesi günü bir müsabaka bm- tihanı yapılacaktır. Bundan baş- ka mürakabe teşkilâtı Ticaret Vekâleti teftiş heyeti tecrübali unsurlarile de takviye edilecek- d ir. Milli korunma kanununun ih- tikâra müteallik hükümleri tatbi- kattan alınan neticelore göre ta- diki için icap eden lâyiha Meclise | verilmiştir. Bu lâyihaya göre ör fi idare olan sahalarda bu idare ihtikâr suçlarile meşgul olabile- cektir. /| Pogradeç Mıntaka- sında Muharebeler Atina, 4 (AA.) — Sahı ak- şamı neşredilen 38 sayılı Yunan tebliği: Hitler, mümkün olduğu taktirde Laval'e doğru dö- necektir. Çünkü Akdenizde- ki Fransız filosile Fransız üs- lerinin İngiltereye karşı açı- * lan harpte İtalyadan daha |müessir olacağı kanaatin- Pogradeç mıntakasında şiddet- Ki muharebelerden sonra Yunan- hlar yeni tepeler işgal etmiş ve esir almışlardır. TÜRK - İNGİLİZ İktisadi Anlaşması Ankara, 4 (A.A.) — Tebliğ Türkiye ve İngiltere hükümetleri, iki memleket arasındaki ticaret hacmini ticari — mübadelelerle, ümit ettikleri veçhile, ehemmi- yetli surette arttıracak anlaşma- İara varmışlardır. .0 . v c00 . e e İ n DBu ugu’ n .sereflisi lr” Ne Zamanmı? Ne Zaman Bu Tedbirlere (— : Alıştığımıza, Vasıta ve Hazırlıkların | Milletlerin Çok Mücadeleci, Çok Yırtıcı Oldukları Bir Zamanda Yeni | Tamam Old uğuna Kanaat Gelirse... '!, Türkiyenin İstikbaline Hukmetmek Üzere Yetişecek Arkadaşlardan yağlakara, 4 (Telefonla) — Şer mek maksadile verilmişti. Ba| / Bir iki güne kadar tayyareler — BÜ 5 y 4 irlerimizi maal elemek hal kında. itibarla tatbikata Kili ihtiyaç ân- |rin şehirler üzerinde uçtukları Yüksek Vasıflar Bekliyoruz. Bunlar Sizde ve Kanınızda Vardır,, |: Vekiler Heyetinin 15 ikinci- 'na kadar famla verilebilmesi için 'zaman almacak netico de kararın — URŞE € ünde verdiği karara ait her şehrin bütün teferruat!i nas- tbik fi ilmesine Gâmil t _ııııı..— A (MA) SA s“n—ıvu Bilgür (Mülkiye) oku- B fazla, temiz bir aşkda hissotmelisiniz. İdare hayatın- | |tatbikata yakın bir zamanda fa- k—le:muı olduğ: ve balkın derei | ı;ıı.eı:ı:ı: Bi vnüce mueı.:: ol ( aa Karalayanın mcR “ydlatmi / Casekdaki da, İKtmaf ve eaaliye sahasgıde ve her sahada, mile- | sla verileceği öğrenilmiştir. Ka- Di lamamile öğrendiği bakkında | ,, kararın ” tatbikatına yakın bi M Şef İsmet İndaü kürsüiye gelerek ” aşağıdak Teti ŞaNine Görelllare " e ol <e )) yar, zaten halkı pasif korunmaya hükümele kanaat gelmesi Hazan L AAA Fanıla verilecek ve fa Bi e l ça ll düke bu mülssetölle Tellmkün elduğe kadar kuvvet- || “İtürmak. ve bütün memleketin halkın en küçük bir ihmale yer Kat icabında fit tatbikata geçil fistadaşlar, H bilgi vermiye çalışıyoruz. Kabul etmelisiniz ki, size ihtiyaç ânımda derhal maskelen- kalmıyacak derecede imtihanı| mesi için her şey her an hazır bu Biyinat Hüşüe Ülule mamdüniyeiln iöare HAŞU, ButlA velanbika öldüğü kadar engin ufuklar eçmeye İ| miye Kazır bulunmasını temin et-| geçirmesi İâzımdır. banacaktır. t tna —ım mlxh; ı:-mı-—- a kaymetli Ççalışıyoruz. Zira hayatta çok geniş bir bilgiye ihtiya- > h öüceecen! e lğer GüyüE: Ha zollağe b ae v : BE ? ŞŞT ea Serinen ve klilerini bürenleri Ka Saan ve çe lilmn ira el Hat İ BRENNER'i Milli Korunma Kanununun çıkarıri onlara serbesi mesleklerde de laş- " Y a Memleketin idare hayatında milletimizin temas İ Ü n l S | Fen ea geraalp Ha ei üt gKa ganlan c Tahkim İh Ok a .. . ' Bezi u z A mesimemmez | — tıkara Muteallı | gözönünde tutuyorlar. Ömürlerini . N Ni ME tağAğ ae T gildir bu, — sizin ihtiyaçlar karşısında — tesadüf yi üt nn hakışkyonar Mendlekele Taydel, . HBA ee pandin aa e'|| ” Bdiyorlar makanizması içinde vazife alıyorlar. Bu bakım- | ——— , San ha müesmerenin hüşesiyeti v Kendihine aha Arkadaşlar, Hitler, Musoliniden ı ve imtiyazı vardır. bi Bu mevzua temaş edişimin sebebi, şudur: Mücane- Pa N M g . KAn ea > - Ğ seyi Bitirmekle ümin bitmediğini, ancak tüzim olan || Memnun Değil Büyük Ticaret Merkezlerinde Fiyat | Haa bztayenm Afikada C akka va aai mülletlerimiz | Biz: Ballamlar enshiyet 've aiza. | Zt0 Olaİik DİSlİr vekl Türk S Cephenin asir ” kımmlarmda| | Bu anlaşmaların meriyeti müd- BK Suuslümanlarını kim " İiçin mevsimlik değil, devamlı bir | mını daima bir kül olarak aldık gazeteleri tarafından olmamıştır. | — Petain ise Fransaya yapı-| muharebeler, Yunanlılar lehine| detince Türkiye ile slerling ara- ae n a et olaçakt ve Bulgaristansız, yahut, Bulga- | Cazetelerimizin neşriyatı, müte- klifl bt tem. bazı terakkilerle devam etmek- | ©nda yapılacak tediyelerin, Türk * rolüne girmiye bayılırlar. | saade: T N lan teklifler ne kadar müsa- ilerle devam i K İ megattellir ha deniyı Bulgar Hariciye Nazırı nutku- | ristana karşı bir Balkanlılar bir- | (Devamı: Sa 4, Bu. 4 tenğp | , R BT L lirası ile İngiliz Krasının halihazır. '.:lwınyı ned-çx ŞARLKRRA Z it olursa olsun bir Berlin - Hü bürke e e, |daki paritesi esamı üzerinden İc akımından, ne de rüyala- | —— ombardızaın — tayyarelerimiz | — y Di AGilmiştir. Türkiye ile gerçekleştirmek — tarafından ve İtalyanın candan Hya Yoldaşı olamaz, Simali Afrikada Dün Akşam B asın Birliğinin Verdiği Ziyafette Paris mihveri kurulması ta- raftarı değildir. Bu şayialar, İtalyadan ge- düşman kottarına ve geride bu- lunan depolara hücumlar yap- mışlardır. Büyük yangınlar çık- Britanya imparatorluğu arasında ki ticart ve diğer tediyeleri ko laylaştırmak — maksadile — husus Wfz davasında en büyük raki b | Üserme S0 — Gazeteciler Örüü İdare Komutanına Dediler Kit —— |ien bezıkimselerin verdüler v Bee Mamile suya düşmesi İstidatla- & İspanyanın önünde umulmaz 'h_lh.- açmıştır. İngiltere ile son :" edilen anlaşma, İspanyanın Mtsatlardan istifadeye yolunda ilk adımdır. Yeryüzün deÖrfiİdarelerinBu Kadar sevimlisi görülmemiştir tedir. Bunlar, İtalyanın Bren- ner geçidindeki hududunu |takviye etmekle meşgul ol- |duğunu bildirmektedirler. anyadan sonra İsviçre ge- gel s İ Yeni nizam mikropları İeviç- Molotof Mülâkatına j e İstilâcıar leviçrede ;'“'hn inonalar her şeyden ev- İikglöyicrelidir ve bunca asırlık lerini çok pahalıya sata- Sklardır. Unanistan, ” kına gelen davetsiz misafirin :f"."'* karşı kendi kapısını en L'.lqkkıldc kapamiştir. Ava ge- , Arnavutluk dağlarında Manmaktadır. MEE iç açıcı örneğin Yugoslav. ._I.'_n kati kararını vermesine ve ş_&'; birliğini perçinlemesine her le çok tesiri olmuştur. Berlin gecenin üçünde Dün akşam Başın Kurumunun Park Otelde İstanbul Valisj Dr. Lütfi Kırdar şerefine verdiği zi- yalette meydana çıktı ki İstanbul gazetecileri Vali ve Belediye Reisimizden çok şikâyetçi... Hüseyin Cahit Yalçın bütün gazeteciler namına bu şikâyeti yöylece ifade etti: — Belediye işleri gazeteciler için klâsik bir hücum mevzuu idi. Siz İstanbulun sevebildiği ük Be- Valimizden Bir Şikâyet: Bizi Klâsik Hücum Mevzuundan Mahrum Ettiniz. ,, İstanbul Halkını Memnun Etmekle Dair İfşaat Sovyetler, Harbin. 'Türkiyeye Sirayetini; İstemiyorlar Londra, 4' (AA.) — Daily Herald gazetesinin - diplomatik muhabiri, Hitler - Molotof mü- lâkatı hakkında şunları yazmak- tadır: Berlin müzakerele- | n Mdyosı, “ Yugoslavya birliğinin lediye Reisi oldunuz. Bu hoşnut- . Yugoslavya iye Reisi ol | Vti ikinci yılı vesilesile Yaptığı (luk hissi iki senedenberi azalmı vi esnasında, Hitler tarafından î:"imı.: «Bu deki, köhme Hikir- TeplA vazgeçin, yeni nizama gi- Yor) diye tavsiyelerde bulunu- M Berlinin köhne Fikir dediği K Almanyanın haricindeki bü- milletlerin — milli istiklâl ve 'N::""i'd"' yeni fikirler lâ- küğtn da bir milletin Almanyaya Olması kastediliyor. (Devamı: Sa. 4, Bâ- 1 âe) © yar, artıyor. Bu itibarla siz bizi başlıca hücum ve tenkit mevzuu- müzdan mahrum ettiniz. Sizden #ikâyetçiyiz. Hariçte hücum ede- cek mevzular * bulmasaydık bil- mem halimiz ne olurdu? Dr. Lütfi Kırdar cevap olarak dedi ki: — Bütün işlerimizde daima cl (Devamı: Sa. 4, Sü. & te) FO Dün akşamki ziyafetten iki intiba: Yukarıda Vali, Örfi İdare Komutanı ve Parti Vilâyet Reisi sofrada, aşağıki resim - Misafirlerimiz gazeteciler arasında teklif edilen taahhütlerden hiçbi- rini kabul etmemiştir. Bu haber, dün resmi Rus mahfı ellerile sıkı | ziyette müstakbel Sovyet siyase- ti mütemadi ve tereddütle- (Devamr: Sa. 4, Sü. 1 de) e İTALYADA: Babası — Aferin becarildi imişsin! Çocuk — Baba, baba, Atinayı ele geçirdim.. Bambino, Sen bizir bizim kumandanlardan daha

Bu sayıdan diğer sayfalar: