5 Aralık 1940 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1

5 Aralık 1940 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GÜVEN Sigorta Sosyetesi MAYAT YANGIN NAKLİYAT KAZA Galata - Tel: 44969 - 40630 am Üne 11 — No. 3 ME İ 720 2205 Yazı ee ari lee telefonu: son Posta PERŞEMBE 5 BİRİNCİKÂNUN 1940 dare işleri telefonu : 20203 Fintı 5 kuruş Milli Şefin beliğ bir hitabesi Reisicümhur Siyasal Bilgiler TEBLİĞ Okulunu şereflendirdi ili Şer İnönü yarının idarecilerine tutulacak yolu işaret buyurdular “Bizim milletimiz, milletlerin en büyüğü, en şereflisidir,, e... e El eme “ediniz kadar ince görüşlüdür. Güç beğenir ve kusur arar değildir, | elverir ki vazifede bulunanların idealle çalıştıklarına kani olsun. ; Zi | Türk milleti, idare hayatında göreceksiniz ki, tasavvur edemiye.) i i aramama senasasane00earonaasnanansesanan v1 var vemmesamassemn onanan sense sane 1491 109E9EUREN 4000093 v0en0N9AE ANLA PANAAMN çan 4 (A.A) — Siyasal Bilgiler Sy okulunun o kuruluşunu * Ve yüksek tedra müemessi SUN 63. üncü yıldönümü, Cet an Okul binasında büyük bö inatar, ker İsmet İnönünün yüce Yen şereflendirdikleri bu me - B. Mille; Meclisi Reisi, Baş - & Vekiller, meb'uslar ve içle &. Kğ döle devairi erki 4 ar taş Nin eti okuduğu İstiktar| Ün Müteakib Direktör Emin E - ki Edir hitabesi o başlarmış iy Rİ bu hitabesinde Mili Yek Müraseseye karşı g kakdikleri| ie Ve kiymetli alâkaya minnet.| İç ey eylemiş, Mülkiyenin eski ve Ouz, 1 Whları arasında © mukayöze|okulu t, gibi, vağa, vatanla < Milli Şefin Üniversitede in de bizden öncekiler ink ve mille, kaygusunu ve © Mae MR takiben, okulun eri eski KEL EİN e N rinden Ordu meb'usu Ahmed Jiienetini kâfü biriet olan Cüm-| mızda Lek gaye tan: 'ab ederse nefis da edeceğimize and alınmış bir resimleri içten gelen saygı ve leriz.» sevgilerimizle di. N ede du duygularını 4 2 Bet hat he at ve kendilerini hümüzderi örnek. Aik) asa yuyurmuşlardır. ak, Milli Birliğin koruyucu| Reisictümhur demişlerdir ki verici çerçevesi içinde hal.| Arkadaşlar stiklâline ve| o Siyasal Bilgiler okulu dare hayatına her sene seçme en kiymetir snües Diğer büyük (Meva 7 nci sayfada) talebeye £ nutukla büyükleri devkirive k Sderek sözlerini şöyle bitir. ku memleketi - medeni; durmadan in.'mism şmak, lerek ideal -İuzuvlar yetişt un, tekzib edilemez bir ha. seselerimizden biridir timad buyurmanızı| ğinin ziyafeti. amman | t üstün NN toplantımıza şereflerin en kişafı Ni bahşeden yüce huzuru -İmizdir. Bu asal Bilgiler kikat olduğuna Basın Birliğ £ i Gazeteciler dün gece iki zekli vazifeyi birden yaptılar: : i Örfi İdare Komutanı ile yakından tanıştılar ve Lâtfi Kırdarın İstanbulda işe başinın yıldönümünü kutluladılar. Askeri vazi yet I İngiltere hava v ardımanları ile aştiha icbar Sdilebilir mi ? İZ Yazan —— Emekli general a, Emir Erkilet Posta, nın askeri LL Muharriri A irana her nereye ordu leşi NI, Yani tank, top ve Ri sokabildiyse orasını İma ister, istemez hük- SB alabildi: Cekya, Le- a onun bu suretle ve bülemü altına al lekelerdir Fakat Al Mi Jp Mans geçemedik- tu Sin, ppiltereye yalnız. AH My yö olanı akın etmekte unlar gâh şurada ve N Men ÜS mlm Secil A yal Lai Sr) Keki örfi idare komutanı korgeneral Artunkal #ccİf çok | mutanı korgeneral Ali Rızk Artun- Dün geceki ziy: İstanbul gazele İmâni olmak arzusunu kında şunlar yazmaktadır ka Koordinasyon heyetinin yeni kararları Ithal ve ihrac maddeleri için up | fiat tayin edilecek iki memleket arasmdaki ticaret hac-| epex ii kiye mini ticari mübadelelerle, eid ec| hicaret Vekâleti hesabına ve Ziraat Bankası emrine nakil vasıtalarına mahsus i lâstik mübayaası için kredi tahsis edildi etihce Türkiye ile sterling arasında yapılacak tediyelerin, Türk liras ile) | Ankara, 4 (Hususi) — Koordi- İngiliz lirasının bali hazırdaki pari-| nasyon heyetinin üç yeni kararı neş- tesi esası üzerinden icrası derpiş e-| edildi. Birinci karara göre Maliye, dilmiştir. Türkiye ile Britanya im-| İktsad, Ziraat ve Ticaret Vekille-| ndaki ticari ve di-| rinden mürekkeb bir heyete milli olaylaştırmak mak- korunma kanununun 29 uncu mad- sadile hususi hesablar açılacaktır. | desine istinaden lüzum görülen ithal Mevzuubahs anlaşmalar 3 Subat) ve ihraç maddeleri için fiat tayin 1940 tarihinde Pariste imzalanmış) etmek ve bu suretle tayin olunan olan ticaret ve tediye itilâfının mü-| fiattan fazlaya ithal veya noksanı- temmimidirler. İngiltere ile yeni ticari anlaşmalar aktedildi ehemmiyetli arttıracak anlaşmalara varmışlardır. Bu anlaşmaların mer'iyeti müd- na ihrac yapılmasını meneylemek m verilmi İkinci karara nazaran hükümetçe aktolunan mukaveleler veya ittihaz edilen tedbirler dolayısile bir molın dahili satış fiatı ile harici satış fiatı arasında fazla kâr hasıl olduğu tak- dirde milli korunma kanununun 27 nci maddesine istinaden bu fazla | kârdan Ziraat Bankasinda bir fon tesisi için Maliye, İktsad, Ziraat ve (Devamı 7 ndi sayfada) Bir İngiliz zetesine göre -İ| Hitler-Molotof mülâkatının neticeleri “Moskova harbin Türkiyeye yayılmasına Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen makamında Işıkları maskeleme kararının . tatbikatına yakında fasıla verileceği söyleniyor Polis vazife ve salâliyetlerinii bir kısmının idarei örfiye komutanlığına devri kararlaştı izhar etmiştir ,, Londra, 4 (AA) <- Daily He- rald gazetesinin diplomatik muhabi ri, Hüler - Molotof mülâkatı hak- üzakereleri es-| nn teklif e- (devamı 3 üncü sayfada) | nasinda | (Hususi). — İdaresi Bunun için hükümete ışıkların ıntakalarda," bu | söndürülmesi va maskelenmesi işi > detince hir kı-| nin matlâb şekilde ve derecede yü sım polis vazife ve snlâhiyetlerinin | rüdüğü kanaatinin gelmesi İâzim ol Elenler Elbasana idarei örfiye o komutanlığına devri; duğu ilâve edilmektedir doğru il *. ' Vekiller Heyetince kararlaştırılmış Şehrimizde yeni kararlar I er.Iyor.ar m e OE Vali ve Belediye Reisi dün kay- ılıklara yeni bir tamim gö: Atina 4 (AA) — Balı akşamı neş.| salâhiyet kanununun 6, 13, 14, 18, k nahiye müdürleri ve zabıta n 58 sayılı Yunan tebliği 21 numaralı maddelerile, 8 inci) memurlarının. ışıkları söndürme ve adeç mıntakasında şddelli inu) maddesinin D ve dokuzuncu mad) maskeleme işinde çok hassas dav harebelerden sonra (o Yunanlmar yeni) desinin F fıkralarında gösterilmiş o- sıklaş- tepeler işgal etmiş ve esir almışlardır.) lan vazife ve salâhiyetlerdir. Devamı 1 me: sayfada) Diğer taraftan bazı mehafilde MT .— söylendiğine göte ışıkların söndü - ilmesi ve maskelenmesi hakkın -| keli olarak bırakılan lâmbaların kâ- İktisad Vekili geldi | |&. daki kararin tatbikatına “yakin bir) fi miktarda ışık vermedikleri görül İkusad Vekili Hüsnü Çakir bu sa, | Zamanda fasıla © verilmesi ima esi Vilâyet yeni bir tedbir ol- bâhki Ekspresle. Ankaradan şehri - YER Belediye işlerinde çalışan sahıkalılarla mülâkat Fransa neden bu kadar çabuk mağüb odu? Fransa harbinin bugün öğrendiğimiz içyüzü - YAZAN: Emekli Generaf © | , H.Emir Erko “| Ankara 5 örfiye ilân edilen vaziyetin devamı mü: ranmalarım ve kontrolların trılmasını bildirmiştir Diğer taraftan, sokaklarda mas 2 iz tan nın Askeri maharririnin çok şayanı dikkat bir yazı serisi niyet Müdürlüğünün elele vererek Kuru soğuğu ve çiseleyen yağ- buşarmağa çalıştıkları çok isabetli samimi bir aile gili. findik, iki| kal ile yakından tanışmak, ikincisi zevkli vazifeyi gnd <h iii et-İ de İstanbul Vali ve Belediye Reini < i butğufl e. Lük be dde tahribata NN 3 üncü sayfada) İlk yazı bugün ikinci sayfamızdadır mura rağmen, meydanile ndaki arsada bir içtimai davanın

Bu sayıdan diğer sayfalar: