5 Aralık 1940 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

5 Aralık 1940 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

z Ii j PRE ER A t 4 IN SON HAVADİISLER şi a Hm lmiamnz Mdare Tel 7 el Ker aşa; porun Nutku Minas sbelile M4, 9 Yakişır büyü, iş anl ve itidal gi Bahşi, saydı o Sata. © le, Yazan: Vöeyin Cahit Yalçın | Burcun | “me yaman Bay Popof kusunu kaçıracak i Hariciye Nazırı Bay | " Popar, Parlâmentoda nutuk | Maş e Türk matbuztından bazı Mişasler aisettiğini söyledi. taş, Hariciye Nazırma Türk 4S PM sesi hoy gelmemiş ola İN da at acaba bu seslerin me m” Tı yükseldiğini merak et N Ml? Çünkü banun sebebi bitemiş olsaydı Türk IM ses erkarmasının osef KL bu kadar ma ve itidal eseri gös” W hayret edecekti, Anl n Mep, Bulzar Hariciye Nazırı Saniy Gospadin Popof cenapla Kia yaibazt ile mesgul et izar gazetelerini okamı Mys balamıyor ve Türk gazete at e #ihi meeburiyetlerle, ns Sh Mtemadi tahriklerden 800 ve Arada sırada ufak bir Ah yane Hirum hissettiğini an” e haststa kendisine yardım in kle Bulgar mathaatmda Bayii t zün eastzoldiğimiz. ve ia *ket orasmda bir matbuat ma yaydan vermemek İçin sil alg 8 bahsetmemeyi tercih Ne humuz yazılardan bir ni k yy tiksn Mir gazetesinin m İM tarihli nüshasında “E WP yi GÖRÜNDÜĞÜ CE 1 ipa DUDUNDA” serlavhalı *-ylâj var. Muharrir Bul yek hududundeki Bulgar e den bir kem balkan by dediği i, bu köylülerin O Tİleri bulunduğunu, bu Kk olgiine TRAKYAYA avdet Mep Uğunu, köyde dükkünla May EDİR Maç” bi im yahut “EGE iç | taşıdıklarını M Sonra makalesine şöyle Ky Halemadır. e > iz Mai İddet zarfında Edirneye NS NİZ, Arabı olan Gos | üye. Arabarımız olan Go İ bir görseniz, Edirne” | ir nazarla bakmaktadır. YA uçmak Meliği orada geçmi an bu köylüler sa kayaş senedir burada hiç aç Adelik vukubulmaraıştir. ve hepsi de burada bulun ettikleri ar. Hem v olarak İp ÜYE doğru bakmak ör İN hk öriciye Nazırı Pay Po Ky ulgar seslerinden ha ir ig onları hi ötmesi tay ra İt ve hoş b adlı, Fa” yle b Türk kulaklarmân da wi ” yapacağını ımı zanne çi ela Atbuatı darup durarken, İŞ yi arafmdan tahrir edil Nip, Ssristan aleyhinde tek Yama yazmısların biz tece beyan etmiye hazırız. ik Ünen kuvvetlilere yakışır drgğini Sabır vo tahammül ve iti” x By öntermemiz olsa idi, o Yeni Popof hakikaten uyku" ük mi Sözler işitebilirdi. Kv m te takip ettiği kipi, Müsaadekâr hattı hareke ii rada tahammülü kaçıran karşı yaptıkları ufak Ay ie, ile farla bulan Bulgar in 4 msi kendi xazetelerinin Wi Yri dostane neşriyatı m, kücük bir teessüf eseri ti, ? Olsaydı bizden bü cevlibi | Epir D Sene 5 — SAYI:3156 cepkesinde Premedi Yunanlılar tarafından işgal edildi Ağır zayiat veren İtalyanlar IŞımale doğru iricat ediyorlar Ric'at, Ayasaranda ve Ergiride de başladı Atina, 6 (A.A) — BBC, ce Deşredilen resmi tebliğdir #ris yaptık rağinen Yunan kuv &r. Premedi Yunanlılar » tarafından işgal edilmiştir. Düşman öğır zayi ta uğramış, 500 esir, 6 top. © birçok Barp malzemesi ele geçirilmiştir Şimnlde Pögrdeçin gartinn doğru şiddetli çarpışmalar olmuştur, Yunan- iiar büyük muvaffakiyetler elde otmış lerdir. Yunan tayyareleri keşif uçuşları yapmışlar ve düşman kollarını vom" bardıman etmişlerdir. Bu srada bir İ- aiyan tayyaresi düşürülmüştür. Yu- ban tayyareleri salimen üslerine dön” miüşlerdir. KİCAT UMUMİLEŞİYOR. Alina, 5 (A,4.) — (BBO) Atina radyosu sekeri vaziyet bak” kında şumalümatı veriyor. Prome di vadisinden şimale duğru ricat eden İtalyanların yolu üzerindeki bir köp rü tahrip edilmiştir. Italyanlar Ayana: tanda ve Ergiridi de ricat ediyoriar İngiliz tayyareleri de harp harekâlı En iştirak etmektedir. Üslerinde bulu (Devamı 4 üneüde) ri Kerlemişlere Kitapçılarda Siyah kâğıt satışı başladı Kâğıtlara parça ve metre fiyatı kararlaştırıldı | Kiğit fabrikâsmm çıkardığı işik” ları karartma işinde kullanılacak | olan siyah kâğıt satışmı Sümerben” | kım Yemiş iskelesindeki satış şube” sinde temin etmenin imkânı bu (Devamı 4 ünetide) lilere hitabesi Hareketa harırlsran Bir İngiliz gazetesinin | Verdiği çok mühim Haberler: Moskova harbin Balkanlara ve bilhassa Türkiyeye yayılmasına mani olacaktır Molotof Hitlerin bütün tekliflerini reddetti (Yazısı 4 üncüde) bir Yunan tayyare... ingiltereye büyük bir Amerikan istikrazına doğru... İngiliz siparişleri iki buçuk milyar doları buldu Vasingtom, 4 (A.A.) — Röy, | bildiri, | ter ajansınm muhabiri yor: Birleşik Amerikanm İngüte- reye yapacağı yardımlar hak, kında mühim kartılar verilmâz. den evvel töplanması mutat o. lan devlet'rica'i xonferansı, vük hazine nezaretinde İçtirca etmiş- tir. Bu toplantıda barine nazırı Mor (Devamı 4 üneüde) Amerikadan gelen Şayialar; Roma - Berlin mihveri yerine Paris - Berlin mihveri mi? Hitler italyadan daha emin bir oriak arıyormuş italya Almanya hududunu takviye ediyor Londra, 4 (A,A,) — Times ga getas'nin Va, on muhabiri Yazı yor: “Laval'in yük'nda Berlini Zi& ret edeceğine dair dolaşan sayi Mülkiyenin kuruluşunun 84 üncü . yıldönümü merasimi münasebetile .Cumhurreisimiz, beliğ bir hitabe ile gençlere asıl vazifelerini anlattı “Milletimiz, milletlerin en büyüğü, en şereflisidir..,, Ankara, 4 (A.A.) — Siyasal Büyi ler “Mülkiye, okulunun kuruluşunun 64 üncü ve Yüksek Tedi mun 63 Upeü Relstcumhur İsmet İrönünü huzurlarıle şereflendirdikleri bu mera #me Büyük Millet Meclisi Relzi, Bay mebuslar ve içi erkânmdes (Devamı 4 üncüde) kul binasında b t devâiri tanımıştır. Veni kararlar ; Dört Vekilden mürekkep bir : Oo heyet teşkil edildi idhal ve ihraç maddelerine satış fiyatı tayin edilecek Piyasada muntazam ve daimi murakabe tesis edi- , Diyor. Otomobil lâstiği getirtmek için Ziraat Ban- kasına kredi verildi (Yazısı 4 üneüde) . Maskeleme kararı ı Yakında tatbikata fasıla verilmesi muhtemel i Yalnız, yapılacak kontroller neticesinin bütün memleketin ihtiyaç anında derhal maskelenmeğe hazır bulunduğu kanaatini vermesi lâzım Şehrimizdeki noksanlar tamamlanıyor len bir habere Ankaradan ve İ etmek mâksadiyle göre şehirleri: maksadın tahakkuk İ metçe kanaat getiri! iki güne kadar tayya İ roller yapılacakt Kontroller, müsbet netiee verir s2 kararm tatbik manda fasıla ve, lesbında derhoj fil tatbikata geçil” (Devamı 4 ünelide) | leketin keler: herımasın: temin İ Basın Birliğinin dün geceki ziyafeti Gazeteciler Vali ve örfi idare | Komutanile samimi hasbihallerde bulundular

Bu sayıdan diğer sayfalar: