5 Aralık 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

5 Aralık 1940 tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

INCI SENE — 209 Perşembe 5 Birincikânun 1340 Parti İdare Heyetinin Hayatta en büyük fe- toplantısı lâket zaaftır. (Hususi) — C. HL P. İdare n:.ı Nietsche v tiyi alâkaı eden erelerdo bulunmuştur. MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon : 20520 VŞerhi T aci sahifemizde) ah Ş 'Telg. Tasviriefkâr, İstanbul yidöriranie GÜMhUurreisimiz gençlere çok kıymetli | bir hıtabede bulundu Mülkiye ta!ebelerı ant içtiler —— *okok Vazifeni: rkı en iyi şekildi Bundan daha fazla olarak, yeni ihtiyaçları önliyecek ve memleketi ilerletecek tedbirleri bulup tatbik et- meniz asıl feniz olacaktır . Sizlerden büyük hizmetler ve çok yüksek vasıflar beklediğimizi tekrar ederim. Bu vasıflar sizde var, kavınızda var. Zira bizim milletimiz, milletlerin en Üa S eee el7 HNOT VE | * Molotof M yes okulunun kuruluşu- İkâmından bir çok " Berlinde neler ıoruşmuşler? İ i Mülkiyenin Reisicâmurumuz İsmet İnönü y_———— Si S B. Mussolini Hitlerden k> korkmıya Yal Borisin Berlin seyahati * Ka m z d — Gaşladı k lâzımgelmiyeceğini, Ber- aç Bolcarlara — itidal tavsiye | ek n....ı. de bulunduğunu Komutanlığa polis vazife Ka A Yugoslavyanın ve Tür- ve salâhiyetlerinden kiyenin harbe girmeme- e ü bazıları devredildi sini Lıtcnıı'; (Bunun üzerin £ | Si aa zaklieirda Üüi ltaea Kazakllam 2 bti gl desine tevfikan, polis salâhiyet ve vuzife kanununun 6, 13, Almanya Iurıııyeye Te TA S1 e) Tadd ldare Komutar: a de vredilmiştir l emina ı verm IŞ Kurulacak askeri mahkemeler Örfi iaare mıntakalarında yen iden askeri mı esi, görülecek Tüzum: Bıılıar Hırıı;ıve Nazırının Türkiye hakkındaki sözleri * deki vazife ve salâhiyetler, Örli Almanyanın Fransa i s__—ıııumı._., tevali eden bâ- ile anlaşarak İtalya bu tahminimizde isabet bu- 'uzerıne YUTumesı g;ı- hissini vermektedir. * Bulgar bükümdarının n-ı meler kurulma yapılacaktı 4 (A A.) — Daily azetesinin — diplomatik | * - Molota ü 'e 3, sütün 1 Lonüra, Bugün için böyle | d« mevzuubaha değildir (Devamı sayfa 3, sütün 3 Myahatini müteakıp, Başvekil ğ " Hlof'an da Berline çağırıldığı| Brenneri tahkim !.q Çıkmışsa da, İtalyan ajansı | İ | V a i ., n Koordınasyon Heyetmln yenı kararı ortaya atılmış olan bu Harbiye Netzâretinde Müsso-| Tini'nin sağ eli iken Arnavutluk cepllesinde mağlüp olan r a c a v e ı NüÇ" derhal Berlinden tekzip 9 bulunması, — hiç olm-ıııw li gi Y talyan Generali rasındanberi Hitler, Mus- De Soddü 'de Almanyanın, Balkan- İ Yeni bir mesele çıkarmak is- | ç. detildir. *e onu an bir KÜĞi zannını takviyeye me -| aa | TalEnlern marme | — gap gğ l l arı n ın f ıya tı e İTürk İngiliz ticareti gemşletılıyor &. ha sonra Sobranya Mecli - | N_'!yııı etmiş olan serbesi *Yat esnasında bazı meb - bükümete, Bulgaristanı Maceraya sürüklemekten k_:: şiddetle hücum etmiş da, Bulgaristanda — Y;:::ıklııelımm ü itlerini arttır - & ğt ümil SL_% Bulgar Hariciye Na - Popof'un irad ettiği ıııııuk İ N'k"" Ksanındaki itidal ile dikkati celbe şayestedir. ği bir. memlekette siya - yü iyenin istikametini tayin '&Nı Başvekilden sonra en * mcak anlaşmalara u."luvlu arzularına rağmen Tirasının h İngillereye karşı AA Yananileri | Maliye, Iktısat, Ziraat ve Ticaret : Kadür mümüt Slavaa 'ole FAO Vekillerinden muteşekk'l bir. heyet Tzi bar aa t idevam ediyor| ” tarafmdan tespıt edilecek Esırolmak istemiyen voya HB CY ” bazeteciler, Valinin şarelins alelâcele kaçıyorlar ran / laşti: e bususf hesaplar açilacak Merzuubabis anlaşmalar TATMr İilâhiyettar ve mes'ul olan üin iciye Nazındır, » ki Bulgar Hıri: e Na: ediyor Atina, 4 ÇALA.) — Salı a ı n Heyetinin e sarfoluna h î î d I N ici si âhi; ni neştedilen 38 say f AĞ c dar: üüü ei TaLığaş calen 38 sayılı - Yanan e a e c | ÜND zıya el verdiler Pogradeç mıntakasında şiddet- li muharebelerden s#onra Yunan- hlat yeni tepeler işgal etmiş ve e- dir almışlardır. “iz olduğuna şüphe yoktur. 'Spof'un nutkundaki mü - rden biri, Bulgaristanın / giddetini artı kalmıya — çalışacağı | Hünihte — söylediği nutukta N lmııılı mübayaası için A 4 (Hususi) — Hari Ziyafette Örfı İdure Komutanı ile tük izhar edilmiş buhıııın J_—ı— büsbütün boş olmadı delil olarak da kabul edı NŞ daki teminatıdır. Bu termi | — (Devamı sayfa ö sütün 1 de) —| “CDevamı sayfa 3, stun 2 de) Parti Başkanı da hazır bulundu îq,q::lvxı—nı şok dedıluâdıı yön SAa —— > —— — Seraz Işıklarını gızlemıyenlerın Kuru selııelıı_riı fiyatı tespit ediliyor Kış sebzelerinde ihtikâr olmıyacak bulgur, fasalya, nohut, kuru seb- fih, Belgar Nazırının bi- | x':—h:m-:ğğğî:.:nğî,; Vilâyet, Kaymakamlara bir tamim &,._ kaniim» tarındaki ifa-| Yaparak ihmali görülecek ala_ka_daîların ÇN., Biülmez. slalet Bııllıınl cezalandırılacaklarını bildirdi sıkı doştlük münase- İ ÜTT Meseleler Hitler ve Mussolini YüYKRARA A ARE 3U aA AA AAA A n mad - ederken, Bulgaristana | — İşıkları — maskeleme g Ş S zaRt ; Nı.:' her devletten ziyade ibundan sonra bizz deleri satanların bu maddelerden — | Ş L e Nu « L î: '.İwennıye çalışımı; ı karudlar Bu iki mdan | ellerinde bulunan — miktarı birer € ği füliyat rberlik Müdü- ümü bir parça mavi di $ beyanname ile Fiyat Murakabe Çünkü- T gece :nıınbul ci ,.İı.b.'.."u.'üî('.’_.,,.' ::,n.'::"o;hhnın K-Vnn mın'ı' .]ı.:,.mı:: için sün geceki ziyafette —Jali, Korgeneral All Rıxa w betini, dün akşam da Beyoğlu ci- r. Pencerelerini iyi örte- | a MA verilen mühlet >bu akşam bite - Artunkal ve Parti Başkanı Reşat Mimaroğlu 4 etini kontrol etmiştir. — İstanbul İmiyen ve mık sızdıran evlere de|| — $ Üncü sahifemizde —| <ektir Vali Löfi Kırdanın şehrimlzdeki |hi üü eeit - 'tarafında bazı ev ve dükkânların tlup şekilde maskelenemediği tülmüştür. — Bilhassa astİanmaıştır. Seferberlik Müdürlüğü, lstan - Dün bazı tacitler Komisyona (Devamı sayfa 3, sütun $ de) Mlette imizdeki bötün ga. ban mzlemrrirle » Yuın Peyım Sıfa

Bu sayıdan diğer sayfalar: