5 Aralık 1940 Tarihli Yenigün (Antakya) Gazetesi Sayfa 1

5 Aralık 1940 tarihli Yenigün (Antakya) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

. A RON Pe »l ilk kânun (1940 m heryerde 2 2 kars —... Perşembe” e CIOGLU i am en , Sahibi ve Baş mu muharrir! : Neşriyat Müdürü a ait yazılar Neşri Abone : Yıllığı : ira , Müdürü adına gönde: ileeeliir * Yabancı m 3 Lai “iğ Nânların ber kelimesinden Günü geçmiş sayılarğ5 kuruş $“kuruş alınır ücret peşindir Ge mmm delelens 146 Ri HER “GÜN LEDEN SONRALARI ÇIKAR HALK SAZETESİ — TESİS TARİHİ 1928 YIL 12 SAYI 2645 ADRES: YENIGÜN:ANTAKYA ; i. amm 2 e » a | Niçirkazı. © Will Şef'in hitabesi e -İ danıyoruz? | Harbin Balkanlara ve bilhassa Türki Gagnildöyrepiiin Sarp ! Bilgi ınd. - pi İnönü ii a giler okulunda yük- | yeye sirayet etme “et mili padulrn mu muna 'İsek tahsil gençliğine yeni direktifler verdiler il mai aleyhdar za ve müda ondra A.— Deyli h icap eden tedbirleri. il « Yakında keodinizi büyük bir milistin hizmetine vakfedeceksi- herald gazetesinin m ür bigi e ana | yiz. Türk milleti tasavvur edilemiyecek kadar ince görüşlüdür | muharriri , Molotofun Ber- era en biri olan| Ç. kusur arar değildir. Elverir ki vazife başında bulunanların lin seyahati hakkında şu dik — a sulb, cihanda sullı,, kate değer malümatı vermek Simi sadık kalarak harp | ciddi harekâtına kani olsun. Nefsinize itimad en büyük vas- harici vay Şi etmiş | fiz olmalıdır. Bu vasıflar sizi» karınızda vardır. Milletimiz olotof Hitler tara- m el milletlerin en büyüğü Ve en şeretlisidir... den biçimini kabak, oi de bir vej vermek niyetin e, ve önünüze engin oufuklar itimadını kazanmak sizin eli- | tir. ber Sovyet res- de olmıyan Türkiye, harbin | saı Bilgiler ( Mülkiye ) okulu a çalışıyoruz. Bunlar | nizd mi makamlarile sıkı temasla ie hergün değişen ve gittik nun 84 üncü yıldönümü mü * ze bir anahtar mabiyetin. | Türk milleti, idare hayatı - / rı olan Moskovadaki yaban- dal budak salarak bütün dün | nasebetile bugün Siyasal Bil- i mızda da g epi e cı mehafillerden beyan 'olun- yayı kana boğmak teklikesi- | giler okulunda merasiw - “amleket mevzularına dr ünl O a dır. ni gösteren bu korkunç man | pılmış ve bu merasim Milli | temas eden hai birin id gerek ye ve ii Rusyanın herhanyibir bir zarası karşısında yurd Şef Cümhurreisimiz İsm a a di ğlı kalınız. öcü vi ei vx memleketle kendisini (ibtilâ- 3 dafaası tedbirlerini yeni Vâ- | fpönünün huzurlarile şereflen Ar kadaşla Ma gil anla fa sürükliyecek O herhangibir ziyetlere göre tadil ve takvi miştir, Milli ter. başka | Bu mevzu ğe ederken iŞ iadiğilir ba bale rekete geçmiyeceğini Mo- ye etmiş, nihayet bu tedbir | Meclis | Reisimiz, Başvekil, bu müesseseyi | itirmekle il- BN ği eğe lotof Hitlere beyan etmiştir, ler cümlesinden olarak Son | Vekiller, mebuslar, ve çok in bitme: ve ve ane iy NİN beri a Molotof, Rusyanm bir ni defa ışıkları maskeleme ve güzide bir kalabahk merasim HİS bir . tar verildiğini kacak kadar şan ve şeref ka- mıntakasına değil bir emni- * karartma kararını almış bu- | de hazır bulunmakta idiler. göstermelidir.B undan ie Zanmıslardır; yet mıntakasına muhtaç oldu lunmaktadır. Okul öğretmenlerinden biri memleket bizmetinde yeni Sri bü memilekelin istik- ğunu,iharbinBalkanlara ve — , n Bazı kara düşünceli Ve Hi. okulun ilk mezunlarından ibtiyaçlar aramak ve bulmak | Saline salâhiyyetle hükmede hassa Türkiyeye yayılması: ı zayıf — imanlılar, hükümetin or lu mebusu Ahmed İbsan sizin vazifenizdir. Kuruculuk a “e aldığı bu fevkalâde tedbir- lere bakarak memleketin ya bir harbe vr sürük- lendiği kanast ve zehabile belki de ire düşmüş” lerdir. Fakat derhal ve hemen zırlıkkı ve yu çiçin her fedakârlığı va azmetmiş milletlerin ne hariku: 1ar yarattığını çok parlak ve göz kamaştırıcı misallerle ispat etmiştir. Yine bu harplerden aldi *. ğımız derslerden biride, ar tık cepbelerin hudut olmadı suretile çöküp gilmişler rdir Yarının neler e ni, gebe adoğuracağım hiç ata rağmen, saba rşi süre bir matamden bir aç'saat sonra lecavüze baş fandığı bir devirde yaşayo ruz. En kötü aker ve herhangi bir tecavi m hazırlıklı, in? İM a il “ öl vd dun ber bucağıdır u harp: te ortadan kalkan milletler cephede döğüşerek değil, olan gecelerin neler ki Tokgöz ve son sımf talebele rinden biri taralınd çok beyecanlı nutuklar ui ve nutuklardan ipin olan Milli Şef kürsüye gele- rek bir nutuk irad buyurmuş ve demiştir ki : Arkadaşlar sal ii okulu memleketimizin | idareh vi? en kuvvetli müesseselerimiz: den biridir, Bu mi tirip çıkanlar kedile te diyor ve başlıca idire nie nizmasında vazife alıyorlar. Yakında sizlerde büyük bir milletin m kendi- nizi vakfedec z. Bu vazi biz e p. e beder Fire bilgi vermeğe hizmetine V ve ! . ve yapıcılığı yalnız zekâ gös termez. Önünüz geniş mikyasta di çıktır. Memuriyet bayatındı nsfsinize ( itimd en büyük vasfınız olmalıdır. Âmirleri- “z size her zaman iyi yolu gösterecek v muamele edeceklerdir. Bir insanı sevk ve idere etmek o kolaydır. Teveccüh ve iyi e karşısında insan kendini bötmemelidir. kr imzaladık Ankara 5 A. A — Resmi | arasındaki ticaret | hamini tebliğ : Türkiye ve lugiltere | ve icari om eleleri Hükümetleri iki memleket | ehemmeiyetli surette artıra tetikte beklemek, hiç harbe girmiyecekmiş gibi sulh için de çalışırken, n harbe eme başlıyormuşuz gibi o bazır- ıklı bulunmaktır. Bütün bu fevkalâde tedbirlerden mak sat ve Ka de bundan ibaretti Md müdafaası neyi icap ettirirse onu oyapmağ ağa ve bu uğurda her şeye kat Janürak ber fedakârlığı göze almış bulunuyoruz. o Bunun için verilen emirleri tamamı tamamına eksiksiz yerine ge trmek suretile (o hükümetin aldığı tedbirleri ( tahakkuk ettirmek her vatandaşın baş ta gelen vazifesidir. v— karartma inde | işini , diyerek am li etmek bir hiyanet, bi- lerek ve kasten eksik yapmak ta vatana ihanettir, Bunu ya panların vatanperverliğinden ve hattâ düşmana yardımın- dan bile şüphe etmek hak- kımızdır Türk milleti bütün kötü ibtimalleri düşünmüş, hesa sap- lamış ve en ince teferrüata ka- dar ber tedbiri almıştır. Ba va kahraman Milk Şefi ve yenilmez ordumuzla En erkek yedisinden yet: mişine kadar bütün bir mil tiyenler harbe hazir olmalı- dır. Biz işte bunun için hazır lanıyoruz gr” Selim ÇELENK di GÜ daki çam a İT ürkiye - İngiltere | Ticareti inkişaf edecek İngiltere ile yeni bir ticaret muahedesi cek yüksek seciyelere v> ü- mit verici unsurlar olarak birer çin çok, hizmet beliyor! Yeni, “Pürkiyenin parlak ve büyük hizmetlerine vücudu: nuzu vakfedeceksiniz.Bu va- sıflar sizin kanınızda vardır. Zira milletimiz milletlerin en büyüğü ve en şereflisidir.,, Bu hitabe coşkun Mi arasında bitmiş ve mer İ den sonra davetliler imi o lunmuşlardır nı istemediğini Hitlere ere bildirmiştir. “Hitler | söylen. diğine Dn Rus kıtalarının hudut den ar rşılıyacağını miş Fakat Molotof hiçbir za za man Rusyanın yette olmadığını ündüz a gece evam edil irmiştir. Girid adası süratle tabkim ediliyor cak anlaşmalara varmışlardır Ingiliz lirası arasında e hazırdaki oOesas kiymetle eyi en muamele görüleçek Atina dA.A. akis tahkimat yapılması- gi digini cevaben Hitlere bil Press iie göre yl 3 e Yunanlıla yila bir şekilde ve söndü ya kıtaat ve mühimmat leden ir n Sayısı vok büy üktür Ingiliz İpeği bik cari mübadelelei tediye kolaylığını temin için hususi hesaplar açılecaktır. Bu anlaşma 3 şubat tarıhinde Pariste imzalanmış olan ticaret anlşmasının mü irak İngiltere ve gerek SONDAKIKA Yunanlılar Dün çok mühim muvaffakiyetler kazandılar Dün ak- şamki Yunan tebliği Poğrade sin garbindeki çetin muhare beler mühim muvaffakiyetler le Mel düşmanın anudane mukavemeli topçu- | tceler vermiştir. temmimidir. muzun şiddetli müdahalesile. kırılmış ve düşmanın tanklar la yaptığı hücumlar ardlun ki Promone şehrini işgal tik. Düşman ağır zayıata uğ mış, 500 den fazla esir 6 top ve çok mühim miktarda mi zeme aldık. Hava kuvvetle ii mizin faaliyeti de mesud ne ke memnu ta —Assosiyatid ğ le tahkim etmektedirler, Ai böyle bir nik va 11

Bu sayıdan diğer sayfalar: