5 Aralık 1940 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 1

5 Aralık 1940 tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PERŞEMBE 1 inci Kânun 1940 » Telgraf: Başmuharriri: ABİDİN DAVER ADRES: Cağal Nuruosmaniye Cadd. Ne. 64 İKDAM İstanbul Siyasal Bilgiler Okulunun 84 üncü Yılı dün kutlandı ? Kn. yaklışı Töreni Şereflendiren Milli Şefi- miz Talebey Bulgaristanın sulh yolunda- ki teminatı ak Bulgar hariciye nazır i irşat Buyurdular ni işinden aipenim Türk milleti, ida- ki iz ki, tasavvur edemiyeceği- | «Türk mile yel üşküd an ve ir e verir ki, fede lunan le vE ir ki, vileda Ta Mülkiyeliler Milli Şefimizi coş- kun tezaküratla selâmladılar Yunan Ordusu Ayasaranda ya şirini yalandı şarkında 2 mühim tepe Yunan- lıların eline geçti —— m-— # ununtuyyulcı ri hücumlar yaptı GÜNLÜK SİYASİ HALK GAZETESİ 476 — SENE 2 FİATI ii KURUŞTUR Son Telgraf Matbaasında Basılır Polise ait örfiidare Ankara, 4 (İkdam muhabiri fiatlarla satış yapılmasını menet BAZI MADDELERE FİAT TESBİTİ İÇİN 4 Vekilden Müteşekkil Komisyon Kuruluyor görülecek ithalât ve. ihracat maddeleri içi imek e ak üzere, Maliye, rene Zin ve Ti vazifelerden bazıları komutanlığına verildi inden) — cektirBiriken fonların sureti sarfı Koordinasyon ÖRFİ İDARE KOMU ei VERİLEN SALÂHİYETLER fazla 1 nize olm Vekillerinden müteşekkil bir yemi Ankara, 4 (İkdam iekebirindeni — Örfi Hükümet, ittihaz edilen tedbirlerle bir ma- İl takalarında. polis vazife el kanma Un a 7 fiatile harici satış fintı. arasında 16, 18 vezi inci madde ele iline maddesi sında <i ii tesisi için, yukarıda zikredilen Ve- yetlerin Örtü İdare e devri Vel Romanyada katliam hare- keti önleniyor Herkes silâhla- rını hükümete nın, hükümetin, Balger ristanı harp fh GN iyasal Bilgiler | ve kiymetli alâkaya minnetlerini arzey. | den esirgemi MU yi uluşunun 84 İlemiş,'mülkiyenin eski ve yeni durum. ire, Sülün daki gayretlerine devam aye üksek tedris milessesesi olu» İlar) ara apış ve bir i i te) ıldönümü, Cebecidetti | meslek! mektepten yil gayelere edeceği hakkınd Farız |0Pun $ N Süyük törenle kutlan-|işaret ederek, ilk mülkiye mezunundan minatı b taral Je i m bugünkü siyasar bilgiler okulu talebesi- dan ancak ME mn yö mu ada, bu le in ve takdirle gi bi- — re re İhalka hizmeti giar olduklarını : 2 elemli lir. yretlerin mu)” r illet Ye elsi, yi şvekl, er ettirmişi me Tü akişrye ii e) Direklörü takiben, okulun en eski Kaltak olm ie iler Me açcunlarmdan Ordu, Mebus Ahmet ei kiye de, : Yarım asla esirgei i b bulunmuştur, |bir sesle duygularını ifade ve bazı kıy-| O Yunan ileri hareketini ve yecektir . Mem aaa a sti İmei hatıralarını nakletmişür. En ceki| —— Eabasanı gösteren harita Zin zundan sonra anıt smnzz şanı e e lebesinden İsmail ii Beya kanla Atina, 4 (A.A) — Atina radyosuna Yazan; Abidin DAVER selin il hama en sam güz, ve aycan bem İn, Yan ar Aya Sa. 4 Sü, 1 'unanistana hak- | kârşı gösterdikleri ela, Aynı radyo, merkezi muntakanın 8ız tecavüzile yarı Liza m ye ai ei Yunanlı ın Balkan sul- ine Verilen Ziyafet im iki mühim tepenin de Yunanlı. erefine Verilen afe ların eline geçmiş bulunduğunu haber uş olan Balkan suk Valimiz ş Yy eri uğunu i ir | —— ananlılar Yeni Tepeler dı ki başta urkiya Ettiler Atina, 4 (AA) — 38 sayılı Yunan teslim edecek Eir çok tevkifler * yapıldı Molotov.Hitler Mülâkatının Akisleri “Molotov harbir Türkiyeye yayıl. masınıistemedi,, Gin ie ili Mühim bir İçtima yapıldı Yeni Amara ileri. © yapacağı yar- dün hakkında | kararlar verecek Vağington, 4 (A.A.) —Reuter mubabi, pena ad Bu mü'âkattan sonra k i | Birleşik Amerikanın İngiltereye ya-? Almanya Türkiye. alâkadar. e em Magreanu ile Yorga-| Sie Aram nee ye y Mi pü Pogradeç mıntakasımda şiğdeti mu-İnn katilleriidam edildi|rerlar verilmeden evvel “ toplanması | “ye teminat vermiş , ihtirasa kapı! İtak (Devamı Sa, 3, Sü, 3 de) mutad olan devlet ricali konferansı, koşar, meselâ ii — — —— Bükreş, 4 (A.A) — ; İdün hazine yypzaretinde içtima etmiştir. arsa, HAVA HAR Bİ SEN neşrettiği YE beyanname toplantıda hazine, harbiye, iye il bakı, Ge gün sarmda slühları, | reel federal ikrar ei Kare ————— teslime davet etmiştir. meclisi elsi, genelkurma ig z il NAPOLİ Me ları hazır bulunmuşlardır. B bardı 7) İssnâcektir. Leğyentrlrin geti Hora), Selâhiyettar bir membadan ilâhi om ma dkreniiğine göre, İngilterenin mal Sa . > meselesile e memi içir z m sin e Birlesik: Amerikadan b mesi kün la ünlerde cereyan: eden hüdiselere | mübayaası. kabiliyetleri ki başlır. © ve C Hava, |*İ iliş veren bir çok kimseler mek ca mevzuunu teşkil etmiştir. len ÜNİ e Tağmen, |Cdlistir. Pr. Yorga ile Masveanu'nun | Diğer bir membadan haber alındığına | eği tayyareleri İtalya üz: im uça- İdam edilenk tetkik edilen meseleyi İngiltereye bombalar atmışlardır, am dali teskil etmemiş, yalnız lunmaktadır, İngiliz siparişlerinden dolayı husule Ji DEE Şiddetle ateş açmı; ei ve sin - | Birli; İsta: g5 Mıntakı 3. lm ğin gelen vaziyet tetkik olunmuştur. İngi- Ko Vali ve Belediye — hey Bes akk ni e İzmitte k ğd bazı Lütfi Kardarın Vi e el ee : zmitte kar yağdı gk milyar dolara baliğ olmakindır. Bu a ei pk landıkları değerli Vali- | muharebeler olmuştur. Bir İtalyan ave) , e hkkörina En dekzihi ve |ğimde İNCİ YİN a Glam erinin kendisine söz vermedi; işürülmüştür. Napoli rıht. rini 4 (A-A.) — İki gündenb a e si Va in emen Mi üçüneii mesai Vi Birliği tarafın: | esasen ne söylese bütün arkada da apura bombalar isabet et eden soğuk dalgasını miki olara varmış bulunacal Sovyet Hariciye Komiseri kl, adi, lak münasebetle Basın ni e duyduk N çile ie Mir vaplrın yanaga lee ae e m e e eşime Ea a endisile daim m Parkotelde, Vali , gra biün İnel tayyar aki Hkeklkler yapışı dan gore nie ça Kğ ru ate niiy Herald gan Hünli yinmek * istediğimiz kom. yiz sefi bir gi-| ni söyliyec sany Sünni 57 Hariciye mazırlarile mütehassnları zetesinin” diplmeee Senan EE İs m ve Ma ihti- | Belediye Keki ziyafete, V pazar günü Yaya SER side ler - Molotof mülâketı halkında şunları östeş ge aceraya. hâkim olduğunu |yafet Veri idare Komutanı | lerini de şimdiden selâmlamakta Mısırdaki İngiliz lava DA par nizarial kendine bağ- | Latti Kırdar, "za Artunkal, İs-| oldukları bu sırada bunu alkışla Filosunun T. ingi e re Talay ke ei ln arti Mülettişi |mak gerek kendisine, gerek aziz) Kahire, SAA — e İnak. nları karıştırmak iS-|, ybul Min irleri ü ös- | liz tayyareleri Napolide demiryol mk man sının da, Salyanın| e" dare Heyeti Kelt, Acil, İs abe | ei bam dim etmişiz ile Yen i İma WE en many maroğlu, gazete Mi leri bulun- | sandesini istiyebiliriz., demiş, zi. | Gara isabet vâki olmuştur. Çıkan vr il ini | “-İAanl ma > e MA e mebel Gergi Jarına doğru Basın | tir. mekte idi. n a 5 m siy in sonların: (Arkası Sa. 3, Sü. 2 de) Benzin 7 asarruju Tü timi hi i- © .. icaretimiz ehemmi eni Güzer yetli surette artacak z Yazan: KİB Şoti sist Cemiyeti: altmış herkesin şehrin merkezin. Tebliğ: ti mz A ia ot de günki : günlük alâkası bulunduğuna si RR hükü- || | miyeti Rei: lerdeki e re bu yüzde altmış lâ; lat Gernzme İİ yanali) asiler için verilen tahdit | nakil a Si ihtiyacı ii an kararının benzin sa, Ml mü- yin rm se Mİ > — essir olmadığını gösteri Cen eriiyer t Reisi bunu salim «— Kararın tatbiki sar yl tasarı — in vr vaki ce daha “i nie ma Vasıtalarına bir dere memiş, | yacı artırmıştır. Hele kıs ve ii u anlaşmaların mer'iyeti ve müşterileri birçok | mı hesaba alı- müddetince Türkiye ile er Ja Karşılaştıfmıştar.n > / | per meyal GER e ling arasında yapılacak ted: eşi O halde İstanbı ul dit yan ri üş yelerin, Türk ise e İngiliz | | şehrinin hususiyeti yine İstanbul yal ta , tırmışi Bu man yg rk ay için a ğer Hey'etinin ka- | mukabil Yi ar iy İle ımı tadil etmesini icap ettiri- me tir, a 300, bir vi e bi Türkiye i ie ri yor, demektir. Bu va a e pi 550 olar: ni en Edaş ote- e rasın- dil yapılırken | gün vi in e diğer tediyeler ip | mobile a vu ri ne olursa olsun i Sa kiridak mikaağii Ee ide, mn İ Susi besaplar ierik avağında ve daha öbür Bostancıda bir şehir ii ye bu: Jund üz gas a e hagilik Hira Majeste Jorj'ün ziyaret ettiği birsaskeri karargâhta alınmış resmi i - (Arkası Sa, 4, Sü, 3 de)

Bu sayıdan diğer sayfalar: