5 Aralık 1940 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

5 Aralık 1940 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türkiye ile İngiltere ticari mübadeleleri cak anlaşmalara — No, 7948 — Fiatı her Türkiye ve Bulgaristan (Ankara, 4 Kânunuevvel) perisan Hariciye Nazırı un parlâmentodaki son bö- Ankara mahafilinde en tesiri o yapmıştır. Bulgâ- harp dışında kalmak Sonuna kadar gayret ede- hakkındaki teminst ve Tür- İle dostluk münassbetleri- Arttırılması arzusu, Balkan- gerginliği azaltan başlıca €rdendir. nir komşu memleket Har- * Nayırının Türkiye matbuatı NE vüiklrini haksız buldu- RK üzu hemen ilâve etmek İste- Bundan evvel, sabık Başvekil da Bulgar Meclisindeki da, türk matbuafanın tan (oaleyhine şiddetli umlarda bulunduğunu söyle- Ve (Türk hükümeti bize kar- & dürüst hareket etmeli EÇ İEEEİI İİ Şe 1 ? # Eğ ii konmustur) demişti. büyük bulgar devlet ada- bulgar gazetelerine göz Üdirmeğe lüzum ( görmiyerek Mü edecek kadar bize tertc- Kiş bulunduğuna inanmak olduğu için, Türkiye gaze- Yi, Vin o Bulgaristan hakkında aye ğ yazdıkları yazılardan €y- lesr matbuâtında memle- İz. dair âdet hükmüne gi- kaba denecek derecede çirkin Rin ve karikatürleri, gördül- aş ganırız. Bahusus, türk yatını (yakından takib et- k *) söyliyen ve Türkiye İşleri- a gösteren bir sabik Baş- iş. kapı komşu memleketin Yalini Türkiyede hiç bir san- a “Olmadığını bilecek kadar cid- b etmesi lâzımdır. Türki- Sansür konmadığı ve mat- İâmamen hür olduğu için gEüzetelerin şu veya bu tarz- Tasriyatı İle hükümetin si- arasında hiç münasebet Halbuki Bulgaristanda Ka, Pita, e yer sansür olduğu Için re yazdıkları azçök hü- *n tasvibine de mazhar ol demektir. r politikasının bizi çok ti dan ilgilendirmesi Okadar Yay, PİT olamaz. Bulgaris- ayy a Türkiye - ahvaline karşı Yek, davranmasını kabul et- & beraber bizim alâkamızı bi stiren sebebler daha çok- Raye samimi olürak Bal Ri da sulhe ve istikrara ta- #dır. Bulgaristan pekâlâ bi- Niş Türkiye kimseye karşı taar- beslemez ve kimseden > v5 z da ürkiye sulh taraftarlığı- ve ettirecek kudrete siyasi istik- dolâyısile bizzat maliktir. tgarstan sulh taraftarı ok iz Ye ân etmekten çekinmi- A 3 iy Biz, Bulgaristanın, tek ba- Viz Zton herhangi bir teca- har Miniz reketine girişmiyeceğinden dk undan dolayı çok memnu- Bizim, sulh namına endi- , bizzat Bulgaristanın harp ine kapılmasında değil, İy,* laraflardan gelecek harp atip teşebbüslerine yol ve ret sahalarımızdan biridir. #, MN içindir ki Bulgaristana kek yabancı kuvvetlerin Tür- Ty Witeveceih olduğunda bir Necmeddin Sadak | (Devamı 4 üncü sahifede) arasında arttıra- varıldı BELE L üks Salonlarında Nişan ve Düğün Merasimi yapılır. Fiatler elverişlidir. Tel: 49427. Beyoğlu İstiklâl Cad. No. 213 ROTELİNİN yerde $ kuruş PERŞEMBE 5 Kânunuevvel 1940 Türk milleti milletlerin en büyüğü, en şereflisidir Milli Şef, Siyasal Bilgiler okulunun 84 üncü yılı merasiminde mühim bir nutuk söyledi Reisicümhur gençlere hitaben memleketi ilerletecek tedbir- leri bulup tatbik etmenin asıl vazifeleri olduğunu söyledi e heyecanlı i Türkiyede matbista | ei de yoktur. Ayni za-| A harp harici vaziyetini de-) mey Bulgaristan, * vaziyeti itibarile bizim (Mülkiye) ookulunun oluşunun 63 üncü yıldönümü, Cebeci- dekl okul binasında büyük törenle kutlanmıştır. Relsicümhur İsmet İnönünün yüce Buzurlarile şereflendirdikleri bu me- rasimde B. Millet Meclisi Relsi, Baş- vekil, Vektiler, mebuslar ve içlerinde muhtelif devlet devairi erkânından birçok seçkin zevat, eski mezunlar, okulun profegörleri ve talebe han? bulunmuştur. Törene talebenin okuduğu İstiklâl marşını müteakip direktör Emin Eri- alrgi'in bir hitabesile başlanmıştır. i Emin Erişirgil bu hitabesinde Mim İtalya yerine Fransa mı? : Amerikadan gelen bir habere göre Almanya bunu düşünüyormuş Londra 4 (A.A) — Times gazetesi- nih Vaşinpton muhabiri yazıyor; La- valin yakında Berlin! ziyaret edeceği- ne dair dolaşan şey'alar, sareti umu- müiyede iyi haber alan mahfillerden muhtelif şekillerde tefsir edilmekte- dir. Söylendiğine göre Yunan macera- sindanberi Hitler, Mussoliniden mcım- nun değildir ve onu pek emin olmayan Bir ortak telâkki etmektedir. Hitler, mümkün olduğu takdirde iavale doğru dönecektir. Çünkü Ak- denizdeki Fransız filoslle Fransız üs- ierinin İngütereye karşi açılan harpte İtalyadan daba müessir olacağı, Xa- nantindedir. Pötain ise Fransaya yapılan teklifler ne kadar müsald olursa olsun bir Berlin - Püris mihveri kurulması ta- raftarı değildir. Bu şayialar, İtalyadan gelen bazı kimselerin verdikleri haber ile teey- Füd etmektedir. Bunlar, İtalyanın j) Broner geçidindeki hududunu takviye etmekle meşgul olduğunu bildirmek- tedirlar. Valiler arasında yeni tayinler Ankara 4 (Telefonla) — Açık bu- İlunan Bingöl valiliğine Hâkkâri vali- İsi B, Sadeddin, Ağrı valiliğine Maş İvalisi B. Niyazi, Gümüşhane valiliği- ne Ağrı valisi B. Hasip naklen, Hâkkâ- ri vali vekâletine Gördüs kaymakamı İB. Rüştü tayin edildiler. Fransanın Vaşington | sefiri istifa etti Vaşingten 4 (A.A) — Vichy bükü- metinin Vaşineten esfiri Henry Hay istifa etmigiir. Dün akşamki ziyafette Örfi Dün, Dr. Lütfi Kırdarın İstanbul Vali ve Belediye iği vazifesine basmıştır. Bu Park Otel'de bir yemeği ver miştir. Yemekte Vali ve Belediye Retsi, 84 üncü ve yüksek tedris mücâsesesi| rini Ankara 4 (AA) — Siyasi Bügilerj Şefin müasseseye karşı gösterdikleri kuruluşunun | yüksek ve kıymetli alâkaya minnetle Mülkiyenin eski ve Direktörü takiben, okulun en mezunlarından Ordu mebusu Ahmed İhsan Tokgös kürsüye gelerek heye- canlı bir sesle duygularını ifado ve ba- n kıymetli hatıralarını nakletmiştir. Taneli oyan Yunanlılar Ayasarandaya yaklaştılar Ergerinin şark kısmına hâkim iki mühim tepe Yunanlıların eline geçti Çi Atina 4 (A.A) — Atina radyosunun haber verdiğine göre, Yunan ordusu Ayasarandaya ()ki kilometre kadar yaklaşmış bulunmaktadır. Ayni rad- yo, merkezi mıntakada kilid yazifesi- ni görmekte olan Erger! şehrinin şark kısmına, hökim bulunan /kl mühim tepenin de Yunanlıların eline geçmiş bulunduğunu haber vermektedir. Yunan tebliği Alina 4 (A.A) — Sah akşamı nejre- dilen 38 sayılı Yunan tebliği: Pozra- deç mmtakasında şiddeti! muharebe- lerden sonra Yunanlılar yeni tepeler İşgal etmiş ve esir almışlardır. Cep- henin sair kısımlarında imuharebeler, Yunan'ılar lehine bazı terakkilerle de- Tam etmektedir. Bombardıman tayyarelerimiz düş- man kollarına ve geride bulunan de- polâra hileüralar yapmışlardır. Büyük yangınlar çıkmıştır. İtalyan tebliği İtalyada bir mahal 4 (A.A) — İtal- yan orduları umumi karargihinin 180 numaralı tebliği: Yunan cephesinde birçok düşman gı ve yardımı ile mükörreren yaptığı taarruzlar, kıtalarımısın anudane müu- kavemeti siyesinde durdurulmuştur. Kitalarımız, şiddetli mukabi taarruz. İ larda bulunmuşlardır. Hava teşekküllerimiz, şiddetli bom- bırdımanlarmı bilhassa Ersek#'nin garbindeki mıntakaya teksif etmek suretile kılalarımızın hareketine yar- dım etmişlerdir. Dün akşamki zivafet idare komutanı, Vali ve Parti idare heyeti reisi Örri idare komutanı korgi are he- bul| maroğlu, gazetelerin başmuharrirleri, Basın Birliği Mıntaka Idare beyeti ve Haysiyet divanı Azaları bulunmuşlar- eral Ali ip arkadaşları namına güzel bir nutukla büyükleri tevkir ve tebell eğerek azlerini şöyle bitirmiştir; «.. Bu toplantımıza şereflerin en yüce huzuru K- | kaymetiisini bahşeden nuzda, biz, bugünkü Biyasal Bügiler iyasal | okulu talebesinin de öncekiler gibi, va- kâfi birteik vasıta olan Cümhuriyeti hayatımızda tek gaye tanıyarak O i weve feda edeceğimize and İçiyoruz. «Biz en büyüğümüzden örnek, ışık ve his alarak, milli birliğin koruyucu ve kuvve verici çerçevasi içinde hal- — kın refahına, yurdun istiklâline ve Os- (Devamı 2 nci sahifede) Ses vermiyen tayyare Amerikadaki çalışmalar muvaffakıyetle neticelendi Stokholm 4 (A.A.) — Stefani: Svenska Dagbladet gazetesinin Va- şington muhabiri, Besler kardeşlerin buharla işleyen sessiz bir turbinle müteharrik bir tayyare icad ettik- lerini yazmaktadır. Bu tayyare, az İhavalı yüksek £irtifalarda oÂrzasız uçabilmektedir. Örfi idare Polleö add “bir Mirim salâhiyetler örfi idare komutanlığına devredildi Ankara 4 (Telefonla) — İstan- bul, Edirne, Kırklareli, o Tekirdağ. mrt ve Kocaeli vilâyetlerin. e örlü il li desine tevfikan 2559 sayılı polis vazife salâhiyet kanununun 6, 13, 14, 18, 21 inci maddelerile 8 inci sinin (E) fıkralarındaki vazife ve ina devrine Vekiller Heyetince ka rar verilmiştir. EB»bikkamatlor: Türk matbuatından «Hoş» sesler gelmesi rm elindedir. «Hoş» perdeden tut- İ turacakları makamların aksi sadası İda elbet hoş olacaktır. “ Ifakat Vali ve Belediye Ri İmaddesinin (D) ve 9 uncu madde- | teşekküllerinin mühim topçu hazırlı-| BU SABAHKi TELGRAFLAR Yunanlılar Premediyi işgal ettiler İtalyanlar Ayasaranda ve Ergeri mıntakalarında da geri çekiliyorlar Atina 5 (A.A) — (BBC) Dün gece a. şredilen resmi #ebliğidir :Premedinin vemetine. zırhlı otomobillerle yaplık- Jarı mukabil taarruzlara rağmen Yu. nan kuvvetleri ilerlemişlerdir. Premedi Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir. Düşman ağır vaylata uğramış, 500 esir, 6 top, birçok harp malzemesi ele geçi- daki | uğurda ieab ederse nefislerimizi seve | şiddetli ça Sahibi Necmeddin Sadak — Neşriyat müdürü: Hikmet Feridun Rs — Akşam matbaası Alman - Rumen ticaret anlaşması Romanya zirai istihsali ve petrol istihsalini arttıracak Landra 5 (A.A) — (BBC) Roman- ya ile Almanya arasında 15 senelik bir anlaşma yapılmıştır. Anlaşma muci- bince Romanya arazi kurutma ve sair suretlerle zirai istihsali iyileştirmek için tedbirler alacaktır. Yollar islah edilecek, petrol istihsal arttırılacak- .; Almanya Romanyaya para yardı- minde bulunacak ve Romanya mah- sullerini, buhran vaziyetini nazarı dik. kate almıyarak evvelce tesbit edilen Tlatlerie gatın alacaktır. Bulgar meclisindeki müzakere Hariciye Nazırının beya- natı iyi karşılandı Sofya 4 (A A.) — Sebıraızlıkla bek- Jenilmekte olan Harisiye Nazır B. Po- pofun nutku Sobranya ayaları tara- fından memnuniyetle karşılanmıştır. Hariciye nasırının nutkundan sonra İF İ ape nazarı söz alarak, hükümetin son samanlarda aldığı tedbirler sayesinde aaşe İşlerinin temin edilmiş olduğunu beyan eylemiştir. Dahiliye nazırı B. Gabrovski, Bul- garistanı yeni fikirlere, yeni cersyan- lara ve yeni nizama intibak ettirmek Için hükümetin sarfettiği gayretleri tebarüz ettirmiştir. Bilâhare meclis, kralın nulkuna ve- rilecek cevabı aynen kabul etmiştir. Bu cevap bütün mebusların hüzurlle yapılacak bir merasim esnasında Kra- Ja takdim ödilecektir. Sokaklardaki mavi ampuller arttırılıyor Maskeleme kontroluna ehemmiyet vermeyenler cezalandırılacak Caddelerdeki lâmbaların artı, birler alınması O kararlaştırılmıştır. Kil aku yüke paz an “diğ mevcuttur, Beyaz ampullerin mavi- e boyanması suretile kullanılması- na teşebbüs edilmiş, fakat yapılan tecrübe neticesinde maviye boya- nan beyaz -ampullerdeki boyaların çok dayanamadığı analşılmıştır. Bunun üzerine evvelâ 600 mavi ampullü lâmbanın şehrin semtlerine konulması di koyu mavi işıklı iLâtfi Kırdar, tek ampullü bir lâm- banın kâfi derecede Yolcular — Bizi lütfen otomobilinizle eyimize sünüz Sayın böy şolör!.. için yeni ted: |larır Bu suretle şehrin muhtelif nokta- işer ampulden altı yüz lâm- a konacaktır. Binaların maskelenmesinden #on- ra yapılan kontrol neticesinde b: kişinin binasını hiç maskelemediği anlaşılmıştır. Bunlar hukkında polis zaptı tutulmuştur. Bunlar pasif ko runma kanununa göre müddelumus mas i kontrol etmiyen ve talimata mugayir olarak maskelen- me işine ehemmiyet overmiyenlet hakkında takibatta bulunmuyan na- hiye müdürlerile komiserler hakkın- da kanuni muamele yapılacağı ve bu maskelenme işi gölürür mü-

Bu sayıdan diğer sayfalar: