6 Aralık 1940 Tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1

6 Aralık 1940 tarihli Tasviri Efkar Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Muhtıralı ve haritalı cep takvimi TAKVİMİ RAGIP Tertip eden: Mahmut Ragıp Uluk ı1841 18 ibel yal vim malümatı, ilgiler, muhlra Cüt olarak fiyalı 40 kuruş KANAAT KİTABEVİ MÜSTAKİL YEVMİ GAZETE Telefon: 20 'Telg. Tasviriefkâr, İstanbul SOLDATS GRECS ARRETEZ-VOUSİ ici Cest la frontiğre K HUDUDUDUR.. Devlet Reisimizin gençliğe hitabı |EtEm tvlet reisimiz dün yine en | N"'" ve en candarı, cn heye- / yi Ve kuvvetli ı.uı.ıkıınııaııı“ <İĞR irad ettiler. Nutukları çok | ee N ve heyecanlı idi. Çünkü | hitap ediyo: çlerin ve gençliğin hakiki hiç kimse, hiçbir v e reisi, bir baba kadar & edemez. v.".”' ve güzellik — karşısında 4g Yoymak bilmiyen, ne verse- K daha fazlasını — İs- | S. ir insan görmek İs- Musunuz? — Bir. baba-| — Arnavutlukta Yunan ileri ıqn vuz. — Bir evlât, veçhen | harekâtımı gösterir harita Seyelli olabili ailesinin mali L eli müsail e güzel giyinebi- Fakat bi baba, bu yakışıkdı W iz “-inmiş olen evlâdına | e kca, hiçbir vakit tam mâna- x—üınuıı ve mutmain değildir, | ı;_.*'l-dınm güzel siması ve 'N üyafeli asla doyurmaz. ğ eıımrıı... kopmuş olan ıı.,__ruııu yavruya — bakarken, ıde hiçbir. vakit zail ol - akat gizli bir endi- » Çünkü bir baba çocu- Bözlerite bakmaz, onu dai- qğ-u— görmek, — yüreğile | ister, Acaba bu yakışıklı arkazında we vardır? A- bu kafanın içindeki düşün- Arnavutlukta Büyük bir muharebe bekleniyor yide zaptettiler Sıra Elbasanda F 5/ *c_ z midir, sağlam mıdır, | idrak kuvveti, iyivi fena- | Adka B (AA) İK üslimek hazanm haf midir? y 1 ae B h bu şık elbiserin altındaki Ma *SİP ve mert hislerle do- *ı lur; acaba © yürekte cesa- © İ8 fasilet var mıdir? işte bir avlâdına bakarken asla |" , zâhirde gördüğile | | N Enaat etmiyerek daima bâ. | * N""' 'mazar etmiye çalışma- s..d..ı Evlâdı ne ka- Olursa olsun, ne kadar ça- *man adar faziletli Kd , daba | h er, ister ki evlâdı dal- K'"ı—ı.ı. gök yükselsin, ka- de fevkine çık- 39 numaralı tebliği tindeki dağlık mem- idetli muha- kasında gö çomuzun n do din v kırılmıştır. Düşman, yolı cum arabalaril gradi. Ş00 esir, (Devamı sayfa 3, sütun 2 de) İtalya - Yunan harp vaziyeti l 40 1nc gunî Telgrafların hulâsası Yunanhılar Premetiyi zogt eylemiş olduğu bu çülmez, anlaşılmaz Pogradeçder mrvaffak lar Premetide et göztermişler t almng- muka. yüreğine zaman 1a- Na öyüe tükleri ser : k— alalann tta Yunanlılar 500 enir, 6 ğs_,_k bilmez baba şefka- | '9P e Bir hayli melseme olmıplar - ve faziletinin, kendine *” Sudeti addetmiş olan Dev- lı;ı.ı.n;',ı::zn Sitiyütkâr ma - .' den ada edilmiş | Hati Bive yakuda Ar- B avutlukla düyük bir muharebe bek- muttali olmak isli- | (enebileceğini teborüz ettirmektedir İler. Yırnan ilerleyişi tamı bir muvafe |Yunanlılar Pıremetı | hü-| hü- | öitik “Düşmen siyasetlerinin değiş- n medıgını bildirdiler | Moskova, 5 (AZA.) — Resmi | siy | ; | sebetlerini islah arzusunun de, FRANÇAİSE Yukarıdaki rermi dün etimize geçen bir İzviçre gazetesinden İktıbas etmiş Bulanuyoruz. Alplerde Franva azkerleri hududa bir lovha koymuşlar ve levhamın üserine de İtalyanların z den mülkem olarak gu ibuzeyi yacmaylardır; «YUNAN ASKERLERİ, B İngiltere ile Almanya arasındaki harp daha ne kadar sürecek ? Tince, tabil Bu harp bakar vi KAaE GEZE bu 37 Seneyi mütemadi telâkki etmek daha uygun düşer. Geçen Cihan Harbi dört sene üç Ay sörmüştü. (Devamı sayfa 3, sütun 1 de) | Komünizme karşı | mücadelede Japonlar Ruslara::: " teminat verdiler yesin- | Ruslar da Çine karşı| Sovyot ajansı, Japon Harici; Nazırı Ohaşi, geçen pakar gü Tokyodaki Sovyet Büyük Elçisi ni kabul ederek Nankinde Vang - Şing - Vei ile Japanya arasında akdedilen munhedenin, komnüniz- me karşı mücadeleye dair olan 3 üncü maddeninin hiçbir suretle Sovyetler Birliği aleyhine müte- veccih olma ibildirmiş oldu- Bunu kaydeylemektedir. Ohaşi, bu maddenin, dahili ha- yat şartlarmın bir neticesi oldu- Zunu ve bunun haricinde Japon- | yanın, Sovyetler Birliği ile | iği Büyük Elçisi | dün Ohaşiyi ziyaret ederek şu be- | yanatı yapmışlır: n ediyorlar . |EYafta, Hupeh vilâyetinin şimalinde bulunan buğday v elindeki mall. olmadığı Ankara, & (AA.) — Başvekületi Tiştir: Hükümetin, buğday işinl esaslı Aalmış olduğu kararlar, bu günkü ilân edllmiştir. Biliyorsunuz ki, son za manlarda, i'ı-hııv um hububatın fiyalları ve bun Sevkalüde Gmiller dolayısile İstikrar manzara arzetmemi Römi Gazete ile| Bir taraftun çiftçinin kendisine elverişli bir fiyat ma 6 Birincikânun 1940 * Marifet, milletin hâkim ola- bilmesidir. Bu rüşd, ispat edil- dikten sonra hükümdarlar millete tâbi olur. D'AGUESSEAU (Şerki T aei sahifemizde) 520 ; [ Orta Anadolu da buğdayı &| — 6,5 kuruştan alacak Yeni kararname ile muayyen mıntakalarda tüccar elinde e çavdara hükümet ayni fiyatla el koy- mak salâhiyetini almış bulunmaktadır. Müstahsilin ara vaz'ıyed edilmesi mevzuubahs gibi, tüccar elindeki stoklara el konulması keyfiyeti de ancak muayyen mıntakalara hasredilmiştir. ten tebliğ edil. | | bektiyorak mahsulünü pazara nevketmekte ağır dave ganması ve diğer taraftan bububat stoklurna sahip hal için | | elecarın Mmütemadii bir fiyat tereffüüme İntizaren malk larını piyasaya mrastmemoleri bu istikrarımz mapla « Tumn belli başlı ikl unsu teşkil ediyordu. Buğs buğdayın ve a-| | day fiyatlarını müstahslle edecek bir hadde tut m tevzii buzı| | mak ve çiftçinin mahsulünü ucuz fiyatlarla — elinden de eden — bir| | kaçızmasına müni olmak maksadile, Cümhuriyet bükü- | İmetince teşkli edilisiş olan Toprak Mahsulleri Ofisl. (Devamı sayfa 3, sütun 7 de) olarak Heyeti Vekile dün içtima etti Ankara, 5 îl':l:! ) Ve killer Heyeti bugün öğleden son- Başvekâlette —doktor — Refik min Fiyanetinde toplanmış- tır. Geç vakte kadar URADA DURUNUK, FRANSIZ | Arnavatluktaki mağlübiyetlerin. W | Sovyetler yıldırım harbinin | Ş0*nescer sörüşümürür ızınıcagına inanmıyor | ea uğes.. İ | — TANCA HÂDİSESİ “Almanya tammuzaffer İlliliz Elçiliği .. olamamıştır,, Hütuma uğradı : | | - Diyorlar ve ilâve Tancada dolaşıyor ; — Ayvam Kamara “Po'onya ve Fransanın | İnsiliz - Sovyet mün | mağlübiyeti Alman kuv- | , '?ıf(l",“fk.':m Ki ğ vetlerinin üstünlüğünden ( texmn. Tancanın vazi değil bu memleketlerin zulından ileri galmışîır,, H, dün “ı. h. İ pun İposta İdareri e bildi Düşmanı yalnız bede ezmek tarzi bi yesidir. Bu tarz - İllüntar da yerlerine konulmuş bu - fakıyot temin ee mdi İso| Tunmaktudır. tahakkokü daba h adır. Yd | O7 ancak kuvvetle n | keri olduğu ve muharebe zileştirildiği zaman kabildir. © zaman bile mubarebe aftan, yerli İspanyol as. | 1 bü mıntakayı İçgal cttiğin - v | denberi — takviye katastı — geh niy Bu mevza — hakkında niyeceğim (Devamı sayfa 3, sütun 4 de) gilizler Alman istilâ slerini hombaladılar Afrikada da İtalyan- lar ağır zayiat verdiler | Hava Neza- Hattâ (Ru itibarla vaziyet memn dekildir. bir dar | y fi muvaffakıyet kazan - meselesi benüz ı . Fransanın sü rat im olması dahili zan - fından olmuştur. Alman muvaffakı İyetlerini yalmız Alman kı ü Fransa ve Polonyı afında görmek dağrudur. — Sövyet sevkulevyoçileri garbin yeni wsulle rini aynen kopya etmeyi Yeğli, daha ik ve selah eyla » meyi düşünmelidirler, 20000 ölü ve yaralı n | Londra; retlnin Salı gün Pra Ludwigshave: leri üzerine filâk ve yangınlar miştir. Diğer bedefler aras yüksek fırmlar ve dij Dunkergue İlmam vardır. Tayyarele- rimizden biri kayıptır. Londraya hücum Düşmanın Japonlar Çinde bir hezimete uğradılar Londra, & (A.X.) — Çinin Londra sefaretine dün gelen resml bir tel « dirllmektedir. Japonlar yirmi ve yaralı vermiş! Japon taarrüzunün — hedeti' “İnk-| bıııdı»ı fazla ölü|mü çok mabdut oli gece Birmingkam şe (Büyük baskınına v Sovyet hükümeti, Japonya ile Vang - Şing - Vei arasında akde- dilen anlaşmanın üçüncü madde- hungşan bölgesiydi. Muharebe çetin gunlar zuhur etmiştir. | olmuştur. |taylat ezdır. Londraya bücum esna- Çin — kıtaları —emmartesi günü | sında 90 kişinin il | Kus yüdğyetinin. eçmubı İRastıra. bamıha, düşmü: ltalyan bahnyelılerı ölüm | gösteren fik | elde etmek için bunlar size anahtar olarak verilmişti İşıkları söndürmek hususunda . /|İhmal gösteren 37 yer para Gezasına çarptırıldı Mütenebbih olmıyanlar. kanunun hüküm- leri mucibince hapıs cezası görecekler Vil üyet Seferb Fiatih, erlik Müdürü te Eminönü ve Beyoğlu koş rulhıdz eınnm yapılan Serseri köpekler e toplanıyor Ur.'Serbest gezen tasmı hayvanların sahipleri ceza görecek ve kedilerle Tıbbiye oku alarla bir çok kahve ve maücak başın « |danberi dört gün içinde YA7 köpeli İve 132 kodi öldürülmüştür. Bilhaska, Fatih kazasında Saraçhanebaşında bakkal Ahmet, | Geceleri karanlık sokaklarda döleşe Fatib tramvay durağında Kaza,| maları teblikeli görülen bu hayvam Manav İsmail, Üncti Haydar Kı.|lar arasında numa - Beyoğlu lsnx:ı:ında Topha adesinde bakkal Mi p. cak numaralı tasmaları bulan: peklerin de serseri ki dürülmesini ve sabi peklerini başıboş tıkları için ceralandırılmasını bildit Bakışlar I ŞEFİN NUTKU Peyami SA F Şef'in Siyasal Bügiler okulundaki nutkunda Mülkiyelilerden ton- ra bütün yüksek tahsil gençliği, kendisini muzaffer bir yarına çıkâe racak en kestirme yolları gösteren ok İşaretlerini bulabilir. Bu nute kun her kelimeyi ve her mefhumuyerli yerine oturtan klâsik vuzuhu ve sadeliği, İsmet İnönü'nün mektuplarına, — resmi yazılarına ve birçok nutuklarına bas Üslübunun edebi kıymette en yüksek ör. neklerinden de biridir, Resmi kitabetin ve resmi bitabetin hiçbir klişesin? tenezzül etmiyen bu şahsiyetli ifadenin içindeki her for- mül, yalnız Mülkiyelilere değil, bütün memleket gençliğine yolunu irlerin 'ateşten çizgileridir. Bu formülleri sıralıyalım : 1. Büyük bir milletin hizmetine girmek üzeresiniz. Bu milleti an'ane olarak sevmekten daha fazla, temiz bir aşkla hissetmelisi niz. 2. Mektebi bitirmekle ilim bitmez.Ancak lâzım olan bilgileri 3. Maliyede, iktısatta, idarede, siyasette sizin esas rolünüz, al- iz vazifeyi, bulduğunuz çarkı, en iyi şekilde işletmek değil- Bunlardan fazla, yeni ihtiyaçları - önliyecek ve memleketi ilerletecek tedbirleri bulup tatbik etmek asıl vazifeniz olacaktır. 4. Kuruculuğu ve buluculuğu yalnız zekâ yapmaz. Bunlar bü yük mikyasta bilgiye, tetkike Ve İşerübeyo ihtiyaç gösterir. 5. Nefsinize itimadınız eşasli bir vasfımız. olmalıdır. 6. Hayatta hazmı güç olan muamele, âmirlerinizin iyi muame- lesidir. 7. Doğruluğu aramızda artık başlıca meziyet saymıiyacak kadar ileriyiz. B. Kanınızda çak yüksek vasıflar vardır. Zira bizim milletimiz, milletlerin en yükseği, en şereflisidir. un içinde çıkardığım bu sekiz formül milli hı 'ata ilk adı- manı atmıya hazırlanan bütün gençler için tam bir kül hlâk, seciye, idare, ferdi ve milli ruh yapısının çelik potrelleridir. Tştik- balini bunlar üstüne kuracak bir gençlik, memleketini ve kendisini Ai b Mürçünülllii hft S YN

Bu sayıdan diğer sayfalar: