6 Aralık 1940 Tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4

6 Aralık 1940 tarihli Halkın Sesi Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SAHIFE 4 — (Halkın Sesi) Ayasarandaile| #5”. pa Sefi T sayende ile (sean meni Jdarei OÖrfiye (fism mit ii mesi bek- “BELEDİYE 'Kargıyaki leniyor REİSİMİZ mıntakasında hırsızlık RADY© GAZETESİ Elbasan istikametinde iler- liyen Yunan kıtaları iki Berzakliyeri alayını ağır za- yiata uğratmışlardır. Metö- rize birliklerden müteşekkil olan bu alayların ağır zayi- ata uğratılması İngiliz bom- bardıman tayyarelerinin te- sirli yardımlariyle temin edil- miştir. Bu muvaffakiyetli hareket esnasında Yunanlılar Italyan- lardan 3 top, bir kaç yüz esir, bir miktar ağir meki- neli tüfek ve sair malzeme almışlardır. Iğtinam edilen toplar çe- kilmekte olan düşman kuv- vetlerins karşı kullanılmıştır. Moskopolisin (o batısında Berat istikametinde Yunan- hların harekâtı muvaffaki- yetle devam etmektedir. Yu- nanlılar bazı mühim mevki- leri işgal etmişlerdir. Bundan bir kaç gün ev- vel Italyanların çok güven- dikleri Fraşari müstahkem hattını yardıktan sonra batı istikametinde ilerliyen o Yu- nan kuvvetleri Permedide Kilisura hattına tamamen hakim olan 1050 rakımlı da- ğı işgal etmişlerdir. Bu ta- arruzun Tepedelenin şimal istikametine doğru inkişafı çok muhtemeldir Permedi kasabası dünYu- nanlılar tarafından zaptedil- miştir. Burada 500 esir, bir çok harp malzemesi alınmış-i tır. Permediyi terke mecbur olan Italyanlar şimdi Kili- sura-Tepedelen istikametin- de büyük yürüyüş (kolları balinde çekilmektedirler.Yu- nanlılar dâ makineli tüfek- lerle bu yolu ateşleri altına alarak düşmanı ağır zayiata uğratmaktadır. Kilisura-Tepedelen hattın- da yürüyen bir motörlü ko- la da tayyareler ağır zayiat verdirmişlerdir. Ergiri civarında muhsre- beler şiddetle devam etmek- tedir. Artık Ergirinin zaptı ehemmiyetçe tâli dereceye düşmüştür. Bir iki gün sonra Italyanların kendiliklerinden bu şehri teketmeleri muhte: meldir, Gelen haberlele görs bü- yük yürüyüş kolları buradan da Tepedelen istikametine çekilmektedir. Delvina da Alındı Cenup cephesinde Ayasa- randa istikametinde delvına kasabası zaptedilmiştir. Sa- hildeki Ayasaranda kasabası hâlâ mukavemet ediyorsa da bu kasabanın da bugün ya- rm tahliyesi beklenmekte- dir. im si, SA bay Behçet Uz bugün sa- bableyin havanın yağmurlu olmasına rağmen şehir da- hilinde tetkikat yapmış ve bilhassa yeni yapılan lağım ve yolları gözden geçirmiş- tir. PARTI MÜ F£&TTIŞIMIZ Parti müfettişimiz B. Galip Bahtiyar buzün sabableyin ekspresle Ankaraya hareket etmiştir. Sayın müf. ttişimiz Anka- rada birkaç gün kalacak ve önümüzdeki hafta şehrimize dönecektir. B. Atıf Inan riyasetindeki heyet geldi Bay Atıf İnanın başkanlı- ğındaki kuru meyve ve ib- catcılar 7. heyeti bugün İstanbuldan Tırhan vapurile şehrimize ar BORSA HABERLERİ 6,75 - 20 kuruştan 2230 çuval incir, İ1İ - 29 kuruş- tan 10503 çuval üzüm, 8 75- 9,25 kuruştan 105 ton buğ- day satılmıştır. Kal inn Gy mma o Ticaret odası Ticaret odası idare hey- ti dün öğleden sonra odada toplanmıştır. Dün. Yunan ve lugiliz tay yareleri hava muhbarcbele- rinde on yedi Italyan tay- yaresi tahrip etmişlerdir. Girit adasının Yunanlılar ve İngilizler tarafındaa hum- malı bir surette tahkim edil- diğini gösteren haberler gel- mektedir. ya İngiliz gemilerinin bimayesi altında büyük kı- talar nakledilmiştir. Girit Akdenizin kilidi mesabesin- de olup müstesna bir -hem- miyeti haizdir. Buraya istinat eden deniz ve bava kuvvetleri adalar deniziyle şarli akdeniz ara- sındaki münakalâtı kentrol edebilir ve durdurabilirler. Şimdiys kadar Iskenderiyeye istinat ederek ItalyadanLib- yaya yapılan sevkiyatı teh- dit eden İngilizler (o şimdi Italyan üslerine dört Oyüz kilometre daha yaklaşmiış- lardır. Bu suretle (o Otrant boğazına doğru Yunan de- nizinde ve orta akdenizde daha müessir harekâtta bu- nabileceklerdir. ŞİM ei Istanbul — Örfi idare ilân olunan mıntakalarda örfi ida- re kanununun ikinci maddesine tevfikan polis selâhiyet vi vazife kanununun 6, 13, 14, e 18, 20 inci maddelerindeki selâhiyetler örfi idare komutanlığına devredil:niştir Bu maddelere göre sarboşlar, halkın istirahatını 24 ten sonra gürültü edexlerje ahlâka uymıyan temsiller verenler divanı lar, geceleyin saat bozan- harbe sevkedilecekler- ir. Polis, örfi idare ii temaslara başlamıştır. VEKİLLER HEYETİ DUN TOPLANDI Ankara (A,A) — Vekiller heyeti dün başvekilet bina- sında Başvekil Doktsr Refik Saydamın riyas:tinde mutad haftalık içtimaıı akdetwiş ve ruznamede mevcut işler hak- kında müzakerelerde bulunmuştur. IŞIKLARIN MASKELEN MESI HAKKINDA Istanbul—Işıkların karartılma işi gece yarısından ir. tayyarelerle kontrol edilecekti Bu sönra kontrol neticesinde bazırlıkların ikmal edildiği tesbit edildikten sonra bu ı la verilecektir. şık maskeleme işine bir müddet fası- AMERİKALILAR 3000 TON TÜTÜN ALACAKLAR sene Amerikalılar ekimin 3000 ton tütün. ler Bi satın almağa karar verimişle Bu tütünler Basra si m Devlet de- miryolları bu tütünlerin sevkinde Amerikan kumpanyaları- iii na azami YALE göztermeğe AAA Türk Gazetele-, ri ne diyorlar? -Baştarafı 1 inci Sehifede- mi derecede istifade edecek halkın zaruri ihtiyaç ma delerinden dahilde istihsal edilemiyenleri de dışarıdan ithal etmek için her türlü faaliyette bulunacaktır. Hü kümetin elindeki hariçi te- diye imkânları hiç bir za- man bugünkü kadar yük- sek bir hadde erişmiş de- ğildir. “İbtikâr, diye adlandırı- lan içtimai istismar hareke- tine karşı “harbiumumide,, olduğu gibi hayırbahane bir bitaraflık siyaseti güdülebi- leceğinden şüphelenerek te- lâşlı mubayaalara girişmek, Türk iukılâbına ve inkilâp- çılarına karşı hürmetsizlik etme Bir ikinci cihan harbinde sefil ve en kalmamak içindir ki uriyet on yedi Galimnkesi; durmadan çalışmıştır. Harp ne kadar uzun sü- rerse sürsün odayanabilmek EEE malik bulunuyo- Dine göre teşkilâtlanaca gö- türmiyecek derecede mü- cehheriz. v pi ik ağlar karar vermi; A AAA Çinde Japonlar 20 bin kişi te- İefat verdiler Londra ( A A ) — Çung Kingten gelen haberler Ta- uokşang bölgesindeki muha- rebenin çetin olduğunu, Ja- pon taarruzunua kırıldığını, Japonların 20 bindea fazla ölü veadikle:ini, Çinlilerlerin cumartesi günü Kuansi civa- rıuda bir şebri istirdat etti- ğini, Japonlardan sağ kalan- ların Tonkine çekildiklerini bildiriyor. Baro yeni in- zibat meclisini seçti Baro yıllık kongresini dün yapmış ve mevcut işleri ko- nuştuktan sopra inzibat mee- lisibi (o seçmiştir. ' Reisliğe Nuri Fettah Esen, azalıklara Rasim Atalar, Tayyar Cullu, Kerim Beşerler seçilmişti İtalya kuru fasulye istiyor Italya memleketimizden 3 bin ton kuru fasulya satın almak için müracaat etmiş- tir, Karşıyaka 1700 üncü Va kakta Mebmet oğlu * ön Şefikaya ait olan evin k bapısının demir parmak larından içeri "ii sızlığa teşebbüs ettiği yakalanmıştır. Ka Tabanca Taşımak İkiçeşmelik dündar v ğında Ali oğlu şoför üzeirnde bir taba” şan Üz bulunarak alınmıştır. # dey ve çav lar hakkın —Baştarafı 3üncü sahifedi yetini de bilhassa ettirmek isterim. Bu göre müstabsil d birlerle zin sarfiyatı diğer nazaran iki misline © tır. Bu vaziyet (Okar | Almanyada yakın 0 manda benzin © sıl f düşmesi muhtemeldir: bu se ie ii s a EVW id Zira italyada “hiçbir den ve istihsal menbi tur. Bu yüzden on İ i vesair yerlerdeki stok zinler kalmıyacak V€ çök müşkül vaziyet€ 3 ektir. Italya harbe girdiğ man harbin böyle (| receğini hatırında pile | bl Sağl e girmiyordu.

Bu sayıdan diğer sayfalar: