12 Haziran 1941 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Dergisi Sayfa 4

12 Haziran 1941 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Suriyede son (Yunanistan har-, Alman hava vaziyet binde İtalya kuvvetleri a vik ir a. etik ir muk: teyi edil > Londra 11 vi tiye sahiline ba m uşılaştıkları ei ASKER İ sözgünüN VERDİĞİ Gi A, e Eee SÖZ“ cü har hakkında şu malümatı | > Su, |satiyle hizmet eden İngilizlerin mük- | tırılmı iştar. Bütün sivil kar 8 inden aşağı değil. Türküye- in yaplığı maddi yardım ehenmiyet- kıymeti İki milyon “Pürk İl Bai Şimdi İtalyanın başardığı bu deniz aşırı barbe ait bazı rakkamlar vermek rim, İTALYA ARNAVUTLUĞA NE ve ASKER G epi yurlarımız 1360 sefer y. maş. m li er müdafaa ok mükemmel bir surette ifa etmiştir. Alçak düşman e. saklanmasına yar - dım etmiş ve yar bulutla - rin e Sr e hü lan y ve ço) ALMAN TEBLİ: Berli Tae İKDAM 12 — HAZİRAN — 1941 e a İp Günün tEniBiLlCri (Baş tarafı 1 inci sayfada) | Dünyayı iyelim, i; yeni bir nizam vermi; ye bugü Sağlam Ve iştahlı! ceği ii b deaş an: t vetleri, Şama 15 kilometre mesa - fede Kisva civarına varmışlardır. amyen, 3072 Kisva, Şam müdafaasına dahil bu. |, e Yunmaktadır. Kiralar. yaşaması ve mul va Sahil üre, ii —İrebe sie ilm ra edildiği isik metre erkene İ Tie üz üzeri Suriye ara- dl, en e e 80 bilemek olmuştur. Eğer muhte - 1.8 fomobil ve er ve e ay, o A dayda ve 704.150 mesi isin silâl himmat hariç olmak ekiz El pişik, süpüe 00 ton yiyecek ve malzeme na ikletmekliğimiz lâzım gelmiştir. ğ ALMAN TAYYARELERİNİN ARDIMI Hava faaliyeti iki kısma ayn - in Ji (ALA, 1 di ları başkumandanlığının tebliği: Akdeniz sahasında, Alman savaş fa Hmanının tesisatına ve ben depolarına büyük iiatkkiyel le hücum etmişlerdir. İntilâklar ve e olmuştur. e - İta ie bombardı » miş, ve düşmanı e kes - seki ipa e man e - Şam büyük (yoluna Sağın 5 ihisak noktanı müttefik e tarafından ele geçirilir - ola» rak tecrit edilecektir. Fransız mal toplar iğtinam olunmuştur. İNİN DIĞI MALÜMA' Vichy, 11 (A.A) — Ofi bildiri- yor: Bee İtalyan tayyareleri cem in TİOZ saatlik uçuşla Armaval. -| Çö ılı is 30.851 insan ve 3016 t öçilin nu nutku zeme nakletmişlerdir. ii nak- (Baş fl sayfada) liye tayyareleri de 13212 saatlik | Bu sıra Ma Belsiha ayağa kal uçuşla 30.816 insan 2923 ion mal - İkarak İngilterenin Belçikadan çe. zeme nakletmişlerdir. KE sinemi sa mükemel e 97 İkiz e Kaybetmiş olduğunu i- MİŞ. şar zayiatma 1 Dünkü gün Suriyedeki mukavemeti, bütün muharebe hat- rindı 71 tayyaremiz hasara uğratılmış, hatayı Hore Belishaya | Bütün letmek niyetinde değilim. Fa- ti üzerinde y aşmıştır. Vichy'deki hissiyat, va-|bolmuş, 128 tayyarecimiz yaralan- ziyetin çok şayanı ini & mıştır. iz duğu o merkezindedir. — Gener; 'ALYANIN ZAYİATI Dentz ia olduğunu ve maneviyat kei AD bulunduğunu bildirmek lefat 13.502 dir. Esir veya kaybola- rak; göslerilenlerin mukadderetı Sahil x. vi dağı di bütün düşman hücumları geri püs- il ia tür. Ve bütün Fransiz muhafaza edilmiştir. Hakme ile Cebeli Düruz arası hafaza edecektir. miktarı 88.768 e e olmtiştur. UKTAN DONANLAR ardan donanlara gelince: e Yrahılarımızın |” ik “bir e bu ei Takır mim 5 si ler ür hususta tenkit yürüt - meği olanlar arasında en so m e va alda - nu dk ettirmek sür'atli bir suretle arttrıl - mağa başlanmıştır. Fakat ne olur- sa ol aş zn Almanla - nkine nazaran ve adet itibarile Topkapı nen Satınalma Komisyonundan — Ellişer bih liralık 9 parti ve otuzar bin liralık 3 parti ayaktan SP ya ciheti mil m tesisi edicek yasi saha alarma zarlıkla ve ayrı ayrı olmak üzere Sığır eti â” e n birkaç partiye veya hepsine birden teminatlarını yabs varak & e ee bilir, — İhalelerine 18/6/9- mba günü saat 11 de Topkapı Makteposin- yi Ae slm mt Parlak ei gartnameleri x komisyonda ve ir am ıkkat teminat her 54 Vira kür için 2250 liradır. — İsteklilerin ihale günü ayaktan ve sahra mezbahasın: yn vi er birine Ayrt ayı! Hatlar Iekli£ edecekler ve uygun görüleni inek ediz leci (423) liralık parti için 3750 lira 30 bin e hudutları ali Orman Çevirge Müdürlü — Antalya vilâyetinin Korkut ıl Gbeklri Sama) devet Eli çam ağacı biz ene ven yirmi gün müddetle 2— Arttırma Orman müdür! — Beher den teli kazası va şar arınatındı içerinde ghz a za ırmay öy, tale na lüğü binasında yapılacaktır. ri mamül metreküpün e bedeli (490) kuruştum ce — Muvakkat emin (854) lira (07) se 5 — Şartname ukavelename projeleri Orman umum müdüre lüğü ve Antalya göl Çevirge akalin İN 6 — Teklif va 20/6/941 günü saat 14 de kadar komisyon rels- verilmesi lâzımdır, e —— ie 7 — İstekilezin "Ticaret odası vesikasile | birlikte belli edilen gün ve na ee ei Aİ Kullanıyor ! | esi gantle ihale komityonuna müracaatları (4407) vi bekliyen milletleri düşü- kr l merek harbin uzamasını temenni | | Çocuklarınızı küçükten l tmek de insani; NİN diş macununu ni D. D iy mec AA “İl emir Yolları işletme U, M. ilânları ile günde üç > di Hem son sözü silâha bırakmak beş on sene sonra yeniden kanlı) ll

ze yetişmeleri temin Gi olmaz mi? mek istenilen dial kal ven uzlaş-| ma sulhü verebilir. Yoksa sarsı- İan yirminci asır medeniyetin- den hayır kalmıyacak, ZAYİ 10/6/933 senesindi azıt Noterli- erden Maile YANE sayılı borçlu Mehmet Akif, alacaklı Dursun Şekore 7 ncü Kolordu ii zamlarma tanzim kılınan senedi zayi İskân tayımamdan G2 Senesi e Mezkür İl yaren ME im Mari tari kei lan esas senedin Yenisini alacağımdan. eşki yoktur. e ebolnlu 319 doğumlu a oğlu Bekir Elaldı — 930 senesinde Üçüncü Ko- ci alay iken al tezkeremi, Ea cağımdan di kam yoktur. 322 doğumlu Mehmet oğlu Niyazi Tomba undan ka, alık bildirir sem 3 Bakırköy Zahı C.N8 Dursun Şekure İstanbul Dördüncü İcra Muhammen bedeli (200.000) iki yüz bin lira olan 1000 ton Rezidü yağı 21/8/1941 Cuma günü seat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara İdare binme nda satın alınacaktır. & işe girmek isteyenlerin (11250) on bir bin iki yüz elli liralik muvak- tinin. il kanan yine Elan İekliflerini ayni gün saat 14 de kadar yak Rel iz ei lâzümdr. Şar 1. (200) k: Haydarpaşa vemnelerinde satılmak, tadır. ri | istanbul Komutanlığı Satınalma Komisyon'u İlânları ) len fiyatı pahalı görülen 11000 tavuk 14/6/941 günü saat 11 de pazar» mi e alınacaktır. Mümin bedeli 8250 EK 8 olup kat'i peer 1237 dir. Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir, İsteklilerin belli gin ve 'e Fındıklıda satınalma komisyonuna gelmeleri. Gi * re taşımak üzere 700 - 750 tonluk bir şilep bir sene müd« > ramak Pazarlığı 14 Haziran 941 günü saat ve 3 akla se sa- tınalma komisyonunda yapılacaktır. Beher ton için aylık ti. olarak 137 kuruş tahmin e İsteklilerin belli gün ve tanalma komisyonuna g£ lıkla da sam bel ve köbelelerin hey'eti a esi birden da, hasım durdurulmuştur. Fran Bi derece > bati yani İksa kiyas kabul elmiyecek derecede * - İ Birinci ç hafif, yan noksan olduğu hakikatı — elyevm vi nda > cins ve miktarları yazılı yem maddeleri 13/6/941 günü hiza- sızlar bazı noktalarda muvaffakı: | bir tedavi ve istirahati zi bakidir. emurluğundan: v iy önizleme pazarlıkla satın «alınacaktır. — Şartnameleri m iin onuklar. Bize mali sete labile- komisyonda görülebilir. İsteklilerin teklif edecekleri fiyata göre katl kuvvetleri, » Kezalik tamamile iyileşen) rl İ ennalar ilarile birlikte Fındıklıda satınalma komi gelmeleri, © (4543) i derecede donuklar #82 ki çek mühim bir sual neden 2 li İma ee in iken | cis İON yi ö üzeri iye baliğ Üçüncü ve en| Orta Şarki a küvvetli ve hal Yel Bulun İbahim'e kilo at Fransızlarla bir İngiliz motörlülağır dare aklar 4391 kişi Z 0 si bunların da en büyük kısmı | olmadığımız bususudur. Lâkin bu- e wii İder ae tarafından Üsküdarda Kira — Ya Aim mi en | akne samanı 20.000 u de 2) ai cine & 28 Siyah gömlekli ölmüş, 3206 Bia ne e deer ii ©İ-İ| kerrer ve yeni 50 sayılı çayır uhdenizde iken 2 Eylül 334 tarihinde N ae b üni manlar| 2130 “ve “9 Ağustos 305 tarihinde > — — bağli ie kayan Mel > sim emi yine ele mi | | Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlânları © | > e tayyaresi düşürül- | 50 ölü ve zilan ibarettir. e a vi zum öden am SR Kolaylıkla aa b e nz göl e e e humin Kn o li an yukarda yazılı kösele ve vakela- "inci izumman KULLANDIĞI i ilerle Babrimuli » Askeri Babalar umum maiden meli enlemi (OPARLÖRLE! meleri bu iii yasıtasile lerimizi mi Eömilerie Bahrimüuhl tahki Blm zan günü saat 14,30 da Ez ihale edilecektir... le i (AA) — alar tekrar edilmiş ve İngilizler daki begi ısıra kadar bin müşkülâtia | kat neticesinde adresiniz bulunamamış olduğundan parasızdır. Muvakkat teminat (1387) lira (50) kuruştur. Şarki Afrika seferinde çok f: ei ay m e bir aj uriye seferinde de kullanılmak- ir Hoparlör, Suriyedeki ni az. kıt'alarını müttefikler tarafına rini izah eden mr” yap- öde, müddetle ve iki gazete ile ilânen İlana ESMA işbu mıştır. 7 1 Öğrenildiğine göre, müttefikler ii Kalaba Gu mbt vazifesi (o görmektedir. - General ve petrol göndermektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT B tarihi: a .B e İ ve ajans Pi ve ticari rini nevi ba meleleri biriktirenlere 28,800 lira Pin veriyor. NKASI me inden | tekdide ayrı ayrı Ga izle edlebik tık. Bu aradaki azim farkı kendi- Üz ettir pazarında bir tamirhane ve müşlemilikmen inşa tesisi ro mevelceii deği, yallz ve yal hari ie Mirada Bul çmcez Diki ri Akıl balde al Elin m ” yı Yi ni il öd ri tebliği makamına | if bedeli a 10) zn ölem yukamıda yazılı dmgeat Askeri ebriknlar i idir» Demiştir. | mürurunda rehnin paraya çevri EN an e A Mevzuu Yunanistan, Afrika cep- kin o lmak üzere ilân olunur, 11/6, it 15 te kapalı ar Bele lecektir. Şartname (1) Jira (8) kuruştur. Mu- izliği. n kuruştur. belerindeki tayyare kifayetsizliği- kat teminat (1612) lira (50) ne intikal ettiren Çörçil, tayyare- Üniversite Rektörlü ünden : e BN teklif m A güle aşi 14 çe bi Kilim a lara öndermek mecburi: | «, zurk İzli inci ikmal at vE ER | era da” Kömteran slnünda Sahibi: gi İZZET, Neşriyat Direklörü: Cevdet Karabilgin ya tevzii meselelerini ettikten Alâkadarların bulunması, — (4519) asıldığı yer: «Son Telgraf. Matbaası izah sonra ezcümle demiştir ki; «Bi umumi malümata vâkıf olmadan mek doğru değildir. Umumi ma- t ise herkese Ki bilecek iri değildir. ZAYİ — Süleymaniye yabancı 4,800 » » u » 3200» DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. dan ğa ie lere ikramiye çıktığı takdirde 7e 20 fazla. sile ver senede 4 defa Kur'alar Eylâl ve 11 Birincikânun 11 mart, IlHaziran 11 tarihlerinde çekilecektir. askeri terhis tezkeremi zayi ettim Yenisini alacağımdan yokti eskisinin hükmü Gison Camiikebir roahallesin © den 317 doğumlu Mehmet oğlu Ahmet Sabri Gümüş Isviçrenin ER saatı Dakik A ktit Lira Kasa: Altan: Safi kilogram (72604515 102.124.068.0ğ ağl0l92—. çe re MAİ aikarsasdnr birleri Türk Lira , , e 480-431.15 46643115 Mı Altın: Sat ikilogram (|o 12997317 18.197.37087 tahvil lal vkizi RR şi, vi, “lies 6.070001.50 Tahyilleri: Deruhte edilen evrakı imekdiye karşılığı . 108.748.063 — Me -8 ci maddelerine tevti- kan Hazine tarafından vâki tediyat 21253110...) 187406302 e 215.521.87219, HER YERDE a DOKTOR Hafız Cemal (Muayene saatleri: 2,5-6. Tel: 29398 Ticari sy 215.521.87219 Esham ve tahvilâi cündam: Deruhte edilen evrakı nakdi- yenin karşılığı esham ve tah. yaam 8. k ve Tahvili 89826. 53,044.170.05 > üzerine 4141.69 Taneli pi e 1408.12 abi kısa vadeli avan. Harineye 2850 No. lu kanuna göre ii açılan altın ALAMETİ rs smasonsa Bissedarlar . . « « « » « 4.500.000— telif “... Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 7 - 6:1941 Vaziyeti Pasit Lira m. 15.000.000. — İstiyat Akgesi Adi ve fevkalâde . » , « « yazadısas Musust , mineli 000.000. — 18.822.010.15 r Deruhte 158.748.563. — rüldeki Banimetları ie edilen evrakı nakdiye Kanunun 6 - 8 inci maddelerine Hazine tarafından vâki le ye Hazineye yapılan alın karşılıklı ağar HUEAE ee Nolı kanun mucibince ilâveten tedavüle vaze- ee yi 118000000 — | o 522405592— MEVDUAT: Türk Lira: 68.207.12616 Sati kilogram a 1.233.78203 | e94s0s08413 3850 No. Ju kanuna göre Hazineye Sile mukabili tevdi olu. Safi kilogram 55.541 930 18.124.167.90, 78.124.167.90 iz Taahhüdatız a Tail kabil dörller 0 Ta Dil a alacaklı > bakiye : 2400577034 | 2466577024 BÜY 108.169.530,83, 831.717.788.25

Aynı gün çıkan diğer gazeteler