22 Aralık 1919 Tarihli İrade-i Milliye (Sivas) Gazetesi Sayfa 3

22 Aralık 1919 tarihli İrade-i Milliye (Sivas) Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Vazaif Madde 7 - Heyet-i idare, Cemiyetin heyet-i icraiye ve fa'alesi olub la-akal on beş günde bir ictima iderek Cemiyetin umuruyla iştigal ider. Reisenin göreceği lüzum ve katibe-i mes'ule tarafından vuku' bulan davet üzerine daha sık ictima idebilir. Üç def'a bila ma'zeret gelmeyen a'za müstafi add idilerek derhal yerine diğeri intihab idilir. Cemiyetin bil'umum muharreratı cem'iyetin mühr-i resmisiyle temhir edilip reisenin veya reise-i saniyenin ve yahut heyet-i idareden birinin ve katibe-i mes'ulenin de mutlaka imzası bulunacakdır. Cemiyetin hükumete karşı murahhası heyet-i idarenin reisesi ve reise-i saniyesi ile katibe-i mes'ulesidir. Madde 8 – Cemiyetin sarfiyatı heyet-i idare kararıyla ve katibe-i mes'ulenin imzasıyla icra idilir. Bütün heyet-i idare azası: Aza-yi tabi'iye kaydı vazifesi ile mükellefdir. Madde 9 – Cemiyetin umur-ı hesabiyesiyle meşgul idare reisesiyle katibe ve veznedardan mürekkeb bir kasa heyeti olub bu heyet idareye karşı mes'ul olduğu gibi heyeti idare a'zası da kongre heyetine karşı mes'uldür. Cemiyetden vuku' bulacak davet üzerine kongre heyeti üç ayda bir kere ictima' iderek; hesabatı tedkik ider ve mu'amelat hakkında izahat ister. Madde 10 - Cemiyet inde'l-lüzum muvazzaf memurlar istihdam idebilir. Cemiyetin varidat ve sarfiyatı lüzum görüldüğü zaman aza-yi fa'ale ile tabi'iye toplanarak teberru' idecekleri i'aneden ibaret olacakdır. Madde 11 - Lüzumunda kongre kararıyla nizamname ta'dil ve tebdil idilebilir. ------------------ Kilis Sokaklarına Fransız Tabur Kumandanı Tarafından Talik Olunan İ'lanname Sureti Memleket içinde iğtişaş vuku' bulduğu takdirde Fransız askeri kumandanı zirdeki tedabiri ittihaz eylemiştir: 1 - Sokaklar mitralyöz, el bombası, gazlı obüslerle süpürüleceğinden adavet fikri taşıyanların hanelerinde kalması lazımdır. 2 - Herhangi bir hanede silah patlarsa o hane tamamıyla yakılacakdır. 3 - Bütün Türk memurların salahiyet ve hükümleri muvakkaten ıskat edilip, askeri kumandanına aid olacakdır. Teşkil idilecek divan-ı harb-i örfi bütün ahali üzerinde hayat ve memat hükmünü vermeğe salahiyetdardır. 4 - Her kimin silah taşıdığı görülürse muhakemesiz kurşuna dizilecekdir. İğtişaş zamanında öldürülen ve yaralanan her Fransız askerine bedel iki adam kurşuna dizilecekdir. Mahkum olanı bilmek için kur'aya tevvessül idilecekdir. ---------------- Erzurum'dan: Sivas – 13 – 12 – 35 İstanbul'da teşekkülünü haber aldığımız Kürd Te'avün Cemiyetinin vücudunu şiddetle red ve takbih ideriz. Kürdlük nam ve hesabına mezkur cem'iyetin söz söylemeye hiçbir hak ve salahiyeti yokdur. İşettiğimize göre Osmanlılıkdan iftirak emeli besleyen bu cem'iyet mensubini olan Kürdleri bütün mevcudiyetimizle protesto ideriz. Biz Kürdler asırlardan beri Osmanlı sancağı Osmanlı namı altında Türklerle öz kardeş gibi yaşadık ve böyle de yaşamaya da kararımız mevcud ve la-tagyirdir. Bu karar üzerine hiçbir Frenk tesiri olamayacağının ve Kürdlük nam ve hesabına söz söylemeye hiçbir ferd ve cem'iyetin hakkı olamayacağı ve bu hakkın ancak metbu-ı mufahhamımız efendimize aid bulunduğu ilan ve beyan olunur. Adamanlı Reisi İbrahim Diğeri Resul Zilanlı Aşireti Reisi Ali Belediye Reisi Hacı Nuri Karapapak Reis Arslan Diğeri Resul Karapapak Reisi Emir Karapapak Aşiretinden Emin Eşrafdan Abdullah Eşrafdan Hamdi Eşrafdan Kadri Eşrafatan Abdülrezzak İrade-i Milliye İstanbul'da vesair mevaki'de bazı muhteris ve sergüzeştcu Kürd gençlerinin birtakım tesirat-ı ecnebiye saikasıyla hem Türkler hem Kürdler için bir felaket ile neticelenecek suretde besledikleri iftirakamiz emellerinin ne kadar vahi olduğunu bervech-i bala derc-i sütun ettiğimiz telgraf pek bariz bir suretde isbat etmekdedir. Vahdet-i İslamiyenin, selamet-i atilerinin zamanı olduğunu pek muşikafane bir suretde hisseden ve cami'a-i Osmaniye'den olarak mevcud teşkilatımızla tevhid-i mesa'i eden Kürd kardeşlerimiz elhak şayan-ı tebrik ve tebcildir. ------------------- Mar'aşlıların Mukarreratı Üç gün mukaddem Mar'aş'a gelen Fransız Generali Duko celb eylediği eşraf ve rüesa-yı memurin-i mahalliyeye hitaben vuku' bulan beyanatında Fransa kuvvet ve kudret-i askeriyesinden bahisle tehdidatda bulunduğuna ve izzet-i nefs-i millimizin bu vesile ile de tahkir idildiğine muttali' olan umum kasaba ahalisi bugün azim ve heyecan-aver bir miting akdederek kat'iü'l-müfad bulunan mukarrerat-ı atiyenin tarafımızdan iblağına me'zun kılındığımızı arz ile kesb-i fahr iyleriz. Evvela - Mütarekeden sonra namus-ı devletimizin hüccet-i kat'iyesi olan şerait ve mukarrerat-ı resmiyeyi ayaklarınız altında çiğneyerek bila sebeb işgal ettiğiniz İzmir, Adana vilayetleriyle Maraş, Ayıntab, Urfa müstakil livaları yedi asırdan beri cami'a-i Osmaniye'ye merbutiyetle müftehir Türk ve İslam ahali ile meskun ana vatanımızın bu mubarek aksamı cebren ve kahren aher bir hükumetin boyunduruğuna girmeyecekdir. Saniyen - İzzet-i nefs-i millisini en mu'azzam milletler kadar müdrik ve rüşd ve kemal-i siyasiyesine yedi yüz senelik hakimiyeti şahid İslam ve Türk milleti top, tüfek, tayyare gibi vesait-i imhaiyenizden hiçbiri ile sükut ve arz-ı teslimiyete icbar idilemeyecekdir. Salisen - Sulh konferansınca Devlet-i Metbua-i Osmaniyemizin hudud ve mukadderat-ı atiyesi tayin itmezden taht-ı işgale alınan memleketimizde sancağımızı tahkir, jandarma teşkilatına kıyam memurin *** tezyid, umur-u hükumete müdahale gibi her nev'i muhill-i haysiyet ve istiklal teşebbüsat-ı tecavüzkarane bütün vesaitimizle redd idilecekdir. Rabi'an - Taht-ı işgalde bulunan yerlerde birkaç müfrit ve serseri Hrıstiyan efradından başka Müslim ve gayrimüslim hiçbir vatandaşın kalbinde cami'a-i Osmaniye'den ma'ada bir guna his ve emel caygir olmadığı hakikatini General Duko girişmek istediği kanlı tecrübeden sonra tamamen teslim ve i'tirafa mecbur kalacakdır. Hamisen Fransız işgaline karşı ahali tarafından muhalefet devam ettiği takdirde külliyetli asker cesim toplar götürerek memleketi kan ve ateş içinde boğacağını Fransa hükumet-i medeniyesi namına beyan eden General Duko emin olmalıdır ki istiklalin mahz-ı hayat ve esaret-i siyasiyenin aynı memat olduğunu idrak eden anasır-ı Müslime-i Osmaniye vesatet-i maddiyeden ziyade azim ve iman ile namus-ı millilerini müdafa'a ve te'min ideceklerdir. Sadisen - Şayet General Duko mutlaka tehdidini ika'a karar vermiş ise ihtirasat-ı siyasiye uğrunda, kendilerine her zaman birlikte yaşamak mecburiyetini takdir ettiğimiz Ermeni vatandaşlarımızı alet ittihaz itmemesi icab ider. Aksi takdirde vazife-i milliyemizi bütün icabatıyla bi'z zarur ikaya azm iderek netayic-i vahimesi karşısında bir guna mes'uliyet kabul idemeyeceğimizden medeni milletlerinizin şimdeden haberdar edilmesini rica ile arz-ı hürmet iyleriz. İdare azasından Hacı Hacı Halilzade Hayri Malatya Muhasebeci Esbakı Nuri Mamuretülaziz Polis Müdir-i Sabıkı Hulusi Nakipzade Mehmet Meclis İdare Azasından Hacı Ahmed Vehbizade Habib İdare Azasından Tokuçzade Durmuş Katipzade Mehmet Doktor Mustafa İmza edilmiş olan mu'ahedata tevfikan halihazırda Berlin'de bulunan Türkiye'ye aid altın ihtiyat akçelerinin Paris'e nakline karar verilmiştir. ------------------ Nazilli: 8 - 12 - 35 tarihli harb raporu zirdedir: Elhamdülillah Aydın cebhesinde iki mühim muharebe tamamıyla neticelenmiştir. Düşmanın meydanda 400 kadar maktulü sayılmıştır. Kaçırdıkları ölü ile yaralıların mikdarı tamamıyla anlaşılamamıştır. Düşmanın yüz otuz tüfeği ile birçok eşya iğtinam olunmuştur ve müdhiş muharebede zayi'atımız on yaralı, ile on beş şehidden ibarettir. ------------------ Berlin'de İngiliz Sefarethanesi yanmıştır. Esbab-ı harik meçhuldür. ------------------ Almanya'nın Cevabi Notası Baron Konlernez (?) Almanya'nın cevabi notasını Mösyö Domasta'ya (?) teslim etmiştir. Bu nota ziyadesiyle i'tilafperverane olarak yazılmış olub üsera-yı harbiyenin mu'ahede mevki-i mer'iyete vaz' edilip edilmez memleketlerine i'ade idileceğine dair vuku' bulan beyanat mesned ittihaz edilmekde ve sefainin batırılmasından dolayı mes'uliyetin kendilerine raci' olduğu iddi'a edilmekle beraber bunu telafi itmeye amade bulunduğu dermeyan edilmekdedir. Müttefikler tarafından dört yüz bin tonluk liman alat ve edevatının tesliminden aciz bulunulduğunu, delail-i fenniye ile isbata çalışmakdadır. Bu maksadla Paris'e bir komisyon-ı mahsus gönderecek ve alat ve edevat-ı mezkurenin teslimi Alman bahriyesini tamamen mefsuh bir hale getireceğini isbata çalışacakdır. --------------------- Daily Telgraf Gazetesi Yazıyor Londra müzakeratının netice-i mukarreratından biri de İngiltere, Fransa, İtalya ve Cemahir-i Müttehide mümessillerinden bir Meclis teşkilidir. Bu meclis Meclis-i Ali makamına kaim olarak parlamentoların vaziyeti müsaid oldukça vakit vakit ictima' eyleyecek ve fakat Cemahir-i Müttehide mümessillerinin her işi Washington'dan istizan itmemek için salahiyet-i kamileyi haiz olmaları lazım gelecekdir. O zamana kadar meclis-i ali vazifesine devam idecekse de teşkilat-ı hazırasında birtakım ta'dilat yapılacakdır. -------------------- Londra'da Konferans Azası Londra'daki konferanslarda dört devleti mu'azzamayı temsil eden on imza bulunmaktadır: Lloyd George, Curzon, Chamberlain İngiltere'yi Clemenceau, Paul Gamillon, Loşur (?), Fransa'yı temsil etmekte Amerika Sefiri David ile İtalya Hariciye Nazırı Emaluim (?) ve İtalya'nın Londra Sefiri Emiryali (?) bulunmakdadır. ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ Temps gazetesi milel-i İslamiyeyi nazar-ı dikkate alarak Türkiye Sulhu'nun akdine Fransa ve İngiltere'yi davet ve teşvik eylemekdedir. ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ Anlaşılmaz Muammalar Şam riyaset-i hükumetinde bulunmakda olan sabık meclis-i meb'usan reis vekili Azimzade Fevzi Paşa'nın bu kere Şam'da irtihalinden dolayı ailesi feth-i meyyit ameliyesinin icrasını taleb eylemiştir. Şam Hükumeti Harbiye Nazırı Rikabizade Rıza Paşa dahi bazı kesan tarafından öldürülesiye darb edilmiştir. ∼∼∼∼∼∼∼∼∼∼ Franchet d'Esperey'nin Seyahati Şark Orduları Başkumandanı General Franchet d'Esperey Selanik'e ve oradan da Atina'ya giderek Kral Venizelos'la görüşmüştür. General Patras şehrinde pek parlak bir hiss-i kabule mazhar olarak hakkında pek büyük tezahürat vuku' bulmuştur. Irad idilen nutuklara cevaben Venizelos'un himmet ve gayretini yad eyleyerek şu sözleri söylemiştir:

Bu sayıdan diğer sayfalar: