22 Aralık 1919 Tarihli İrade-i Milliye (Sivas) Gazetesi Sayfa 4

22 Aralık 1919 tarihli İrade-i Milliye (Sivas) Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Yunanistan ahrar rüesasının dehası ve askerlerinin kahramanlığı sayesinde amal-i milliyesini mevki-i fiile isal eylemek üzere bulunuyor. Yaşasın Venizelos, yaşasın Yunanistan demiştir. Sulhumuz Pek Yakın Sulhumuzun uzak olmadığını belki de meclisin küşadından evvel vuku' bulacağını Saltanat-ı Osmaniyenin hudud-ı milliyesi dahilinde tamamiyet-i mülkiyesi ekseriyetle iltizam edilmekte bulunduğunu Yenigün gazetesi yazıyor. ------------------ Tehcir olunan veya memalik-i müstahlasin ahalisinden olub da me'va-yı kadimlerine avdet edenlerin rüsum ve tekalif ve temettu' vergüsinden istisnaları lüzumu Şura-yı Devletçe takarrür eylemiştir. ---------------------- Wilson Felce Düçar Olmuş... Washington'dan gelen son haberlerde Reisicumhur Wilson'un (Woodrow Wilson) felce duçar olduğu ve fakat merakiz-i asabiyeye halel tavrı olmadığından dimağı bütün fa'aliyetini muhafaza ettiğini yazıyor. ------------------------ İngiltere'den Avusturalya'ya ilk seyahati havaiye icra eden tayyareci Yüzbaşı Roussy 10000 lira mükafat-ı takdiriye almış ve 11294 mil mesafeyi yirmi yedi gün yirmi bir saatde kat' etmiştir. Esrarengiz Bir Tayyareci Bir Alman tayyaresi makinesine arız olan sakatlık üzerine Besarabya'ya inmeye mecbur olmuştur. İçinde iki Alman zabiti 360 milyon ruble banknot tab'ına mahsus makine, binlerce mücevher ve müsa'adere idilen evrak arasında Almanya'nın muakkaflara karşı samimi hareket itmediğine dair mühim bir vesika bulunmuştur. Bunda Berlin ile Rus Bolşevikleri Litvanyalılarla mütteheden harekete ve icabında silah kuvvetiyle tart itmeye karar vermişlerdir. Papalık Makamında Neler Söylenmekde: Fransa ile Papalık arasında münasebat-ı siyasiyenin tekrar te'sis idileceği ve Papa'nın Fransa'ya vekil göndereceği Fransa'nın da ruhbanın hürriyet-i siyasiyesini taht-ı tekeffüle alacağı ve buna mukabil Papa'nın Şark'da Hristiyanların himayesini Fransa'ya tevdi' ideceği Papalık mahafilinde açıkdan açığa söylenmekdedir. Gürcistan Ahvali Gürücistan Ordusunun Kafkasya köylerini yağma iderek buldukları her şeyi alub götüren çetelere karşı fa'aliyet ibrazına başladığı Londra'dan bildiriliyor. Osmanlı Heyet-i Murahhasası Bab-ı Alinin Osmanlı Heyet-i Murahhasasını Tevfik Paşa'nın riyaseti altında teşkil ideceğine dair son günlerde Paris'e gelen haberler memnuniyetle telakki edilmiştir. Matbu'at a'yandan Tevfik Paşa'nın sabık Londra sefiri olduğunu ve müşarünileyhin mahafil-i siyasiyede bilhassa tanınmış olduğunu yazıyorlar. Son Haberler Lloyd George Avam Kamarasında atideki sözleri söylemiştir: Türkiye ile sulh akdi ve Adriyatik ahvali ile sulh konferansının aynen icraları ve akdedilmiş olan mu'ahedat-ı sulhiyenin tasdiki hususlarında mühim müzakereler cereyan etti. Fransız parasının fiyatının tedennisine dahi çare olmak üzere icab eden tedabir tezekkür olunmuştur. Ve Fransa'nın İngiltere'de istikrazat tahvilatı çıkarmasına karar verilmiştir. Rus meselesi de tedkik edilmiş ve müttefikler ile bu hususda tamamen mutabık kalınmıştır. Türkiye ile akd idilecek mu'ahede ahkamını tanzim ve nihayet Adriyatik'de vaziyeti takrir ettirmek üzere yakında tekrar müzakerata ibtidar idilecekdir. Fiume'nin İşgali Petit Parissien gazetesi Roma'dan istihbar eyliyor: İtalya asakir-i muntazaması Fiume'yi işgal eylemiştir İngiltere gazeteleri üç Düvel-i Müttefika mümessilleri arasında Osmanlı meselesinin fasıl ve tesviyesine aid müzakerat-ı kat'iyenin Noel yortuları akibinde başlanmasına esas itibarıyla karar verildiğini zanneyliyorlar. Türkiye Sulhu'nun Ta'cili Lazım Temps gazetesi yazdığı mühim bir makalede bugüne kadar Türkiye'de sulh akd edilmemiş olmasından mütevellid mahaziri ta'dad iderek sulhun ta'cili lüzumunda ısrar ile diyor ki: Trakya'dan İran'a ve Azerbaycan'dan Arabistan'a kadar mümted olan vasi' arazide yaşayan milletlerin hududlarının henüz tayin edilmemesi pek büyük bir noksanlıktır. Filhakika Rus meselesi daha mühim ise de bunun halli bugün imkan haricindedir. Halbuki Türkiye meselesi böyle değildir. Türkler sulh murahhaslarını göndermek için istic'al idiyorlar. Türkiye'yi bugünkü vaziyet içinde bırakmak daha ziyade birtakım mehaliki mucib olabilir. Mütarekeden beri Türkiye atıl ve hareketsiz bir halde olarak intizar etti. Kendisine hitab edilmeye tenezzül idilse idi derhal istenilen şekilde bir sulh akd idilebilirdi. Fakat Yunanistan'ın İzmir işgalinden sonra Harekat-ı Milliye başlamıştır. Türkiye meselesi hall edilmeyecek olursa, yeneden başka buhranlar baş gösterecekdir. Binaenaleyh İngiltere dahi Türkiye meselesinin halli hususunda Fransa kadar menfa'atkardır. Amerika olmadıkça Türkiye Sulhu'nu nasıl tanzim itmeli? sualine karşı cevaben bu meseleyi daha ileriye götürmek vakti gelmiştir denilebilir. Müttefikler Türkiye hakkında bazı tedabiri ittihaz itmelidirler. Azerbaycan - Ermenistan Münasebatı Zangezur muharebat-ı ahiresi Ermenistan ile Azerbaycan hükumetleri arasındaki münasebatı vahim bir şekle sokmuş idi. Bakü ve Erivan hükumetleri ahiran Tiflis'e gönderdikleri murahhaslar vasıtasıyla münaza'un-fih olan mesail hakkında Gürcistan Hariciye Nazırı ile İngiliz Fevkal'ade Komiseri Miralay Haskel'in mümessilleri hazır oldukları halde müzakerata başlanarak işbu müzakerat bir i'tilafa müncer olmuş ve 23 Teşrin-i Sani tarihinde bir i'tilafname akd edilmiştir. Ba'dema her iki memleket arasında zuhur idecek ihtilafat hakem vasıtasıyla hall olunacakdır. İtilafnamenin imzası münasebetiyle i'ta olunan ziyafetde her üç hükumete mensub rical-i siyasiye hazır bulunmuştur. Sulh konferansı Arab mukadderatının tayininde müşkülat çekecekdir. Hicaz Emiri henüz metalibatı izhar itmemiş ise de vasi' arazi elde itmeyi arzu ideceği muhtemeldir. Avrupa'nın daimi nezareti altında bulundukça Hicaz idaresi ahali için hayırlı olamaz. Hicaz'ın namuskar ve ehil rical yetiştirmesi çok zamana muhtacdır. Halihazırda Şark idarelerinde görülen iltimas, hırs, terakkiye adem-i itimat ve ta'assub orada dahi müellim bir şekilde meşhud olmakdadır. Arabların inkişafat-ı hazırası Türk İmparatorluğu idaresinden daha iyi rical yetiştirecek mahiyetde değildir. Eğer Hicaz Emiri ve Arab erkanı yalnız vergülerden bir hisse almakla iktifa iyler ve aynı zamanda idareyi tanzim eylemek için Avrupa mütahassısları kabul olunursa Şark umerasının, istibdada olan meyline set çekilir ve refah ve sa'adetle Arabların arzu-yı tabi'ileri hasıl olur. -Clemenceau, Lloyd George'un İkametgah-ı Hususisinde- Londra'da bulunmakda olan Clemenceau (Georges Clemenceau) Lloyd George'u ikametgah-ı hususisinde ziyaret eylemiştir. Almanya'nın hatt-ı hareketi ve mu'ahede-i sulhiyenin mevki-i tatbiki vaz'ı mevzu-u bahis olmuş bu hususda her iki baş vekil tamamen i'tilaf etmiştir. Bugünlerde müzakerata Londra'da bulunmakda olan İtalya Hariciye Nazırı da iştirak idecekdir. Vaziyet-i umumiye Fransa ve İngiltere'ce kabul idilen nokta-i nazar dahilinde tedkik edilmekde ve Avrupa'nın mukadderatı ağleb ihtimal her iki hükumetin tesanüd ve sıkı bir suretde teşrik-i mesa'isine tabi' bulunmakdadır. İngiltere ile Fransa arasında iktisaden teşrik-i mesa'i edilmesi, İstanbul'un istikbali de dahil olduğu halde Türkiye ile sulh akdi, Adriyatik meselesinin halli, her iki hükumetin Rusya hakkındaki siyaseti, mu'ahede-i sulhiye Amerika tarafından tasdik idildiği takdirde tahsil idecek vaziyetin bir suret-i tesviyeye iktiran ettirilmesi pek amik bir suretde tedkik edilmiştir. ----------------------- Türkiye Meselesi Temps gazetesi Türkiye meselesi Clemenceau ile Lloyd George arasında tedkik idilecek hususatın en müstacelleri meyanında add edilmekdedir. -------------------------- De Nile Chronicle Gazetesi Yazıyor: Clemenceau'nun Londra ziyareti pek büyük bir ehemmiyeti haiz bulunuyor. Cemahir-i Müttehide'nin istinkafı halinde ittihaz olunacak siyasetde i'tilaf olunabilmesi için vakit geçmemiştir. Avrupa ilanihaye atıl kalamaz. Avrupa intizar-ı kaffesi hasebiyle şimdiye kadar pek mutazarrır olmuştur. Binaenaleyh Amerika'nın müzahereti olmaksızın mu'ahedenin mevki-i meriyete vaz'ı şayan-ı temennidir. Amerika'nın suret-i kat'iyede çekilmesi neticesinde tahaddüs idecek ahvale mukavemet için i'tilaf olunmalıdır. Maaş Zamaimi Umum memurin maaşlarına zamaim icrasına bu zamaime karşılık olmak üzere müsakkafat vergüsinin yüzde üç yüz zammıyla mevki-i tatbike vaz'ına irade-i seniyye sadır olmuştur. Zammiyat Kanun-ı Evvelden itibaren i'ta idilecekdir. Abonelerimize Tahrirat ve kıymet-i mukaddereli mektublarda adresler ve imzalar okunamadığından bundan böyle adres ve isimlerin okunaklı bir suretde yazılması rica olunur. ----------❖---------- İLANAT MUAYENEHANE-İ TIBBI Emraz-ı dahiliye ve intaniye mütahassısı Bakteriyolog Doktor Behçet Adil Frengi bel soğukluğu mütehassısı Radyolog Doktor Ahmed Naci Sivas'da Eczane-i Ali Rıza karşısında te'sis idilen muayenehane-i tıbbide, dahili, intani, harici, asabi, cilt, frengi ve bel soğukluğu hastalıkları taharriyat-ı bakteriyolojiye ile vaktin en son usulleriyle teşhis ve tedavi olunur frengi yaraları henüz başlangıçta iken mikroskop vasıtasıyla teşhis ve bu suretle bu müdhiş hastalığın tedavi-i kat'iyesi taht-ı te'mine alınır. Nüksü itmemek üzere bel soğukluğu sür'atle tedavi idilir. Her türlü kan, balgam, idrar, gonokok muayenatı icra idilir. Her gün vakt-i zevalde hasta kabul olunur. ◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆-◆- Milli Sigara Kağıdı [Dünyanın en iyi ve en nefis sigara kağıdı] “Hem iyi sigara kağıdı içüb sıhhatinize hizmet hem de Müslüman ve Türk müessesesine yardım etmek ister misiniz”... İstanbul'da Türk ve Müslüman müessesesinin nefasetiyle pek büyük rağbete mazhar olmuş “Milli Sigara Kağıdını” isti'mal idiniz. Numunesi Sivas'd a Mahkeme Çarşısı'nda “Al Yıldızlı Mağaza”da Sükuti Hocazade Şükrü Efendi'nin ticarethanensinde mevcuddur. Siparişatın İstanbul'da Çakmakçılar Yokuşu'nda Sümbüllü Han'da üst katda (1) numarada “Milli Sigara Kağıdı” i'malathanesi sahibi Keskinli Abdullah Niyazi Efendi'ye verilmesi ilan olunur. [Sivas: Vilayet Matbaası ]

Bu sayıdan diğer sayfalar: