28 Mayıs 1935 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 4

28 Mayıs 1935 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

—— 4 — KURUN 28 MAYIS 1935 Kumkapılıların Be “Hava tehlikesini bilen üye ,, olarak yazılanlar lediyeden dilekler ye , BAT iş yana yakıla anlatı- azın boğucu sıcaklarında e civa- rında oturan halk, Fi e Suadi. ye, Bostancı vesair pilâjlara gide“ miyecek kadar keseleri dar, vakit: leri kıt insanlardır. Kumkapıde enizhamamı gm mahzur- lu gören belediyenin bu mahzuru ortadan kaldırması daha yerinde olacaktır.,, Belediyenin, Kumkapılıların - dertl bir çare bulacağını marız. amam — Bakırköylöler ortaokul istiyorlar Bakırköylüler. yıllardanberi ken > semti pe ortaokul açıl- ını istemektedirler. Eylülden i- ke İsa bul Kültür mıntaka- ortaokul açılacağını ha- ber ii Beksieiylülee yeniden Kültür direktörlüğüne © baş vur- muşlardır | Gelenler, gidenler | YUNAN ELÇİSİ — Yunan elçi- si Bay Sakelâropulos (o Atinadan i şam Ankaraya git- ROMEN ELÇİSİ Romi gisi Bay Fileto oBükreşten yeli ini) ün akşam Ankaraya gitmiştir. KURUN Gündelik Siyasi Gazete Istanbul Ankara caddesi, (VAKTT) yürdu TELEFO! 3 telefonu; 24379 yeşim meşe. kuruşa çıkar. Büyük, fazla devamlı ilân verenlere ald ayr tenzil, vardır )J — Hava - Ankara, 27 (A.A. tehlikesini şili üye olarak yi zılan saylavlarımızın LA : 1 Hamdi Berkman 136, Dr. Kâzım Samanlı 137, Emi Haydar Rüştü Ölen har Müfit Kansu 141) Necip Ali Baske 143, | 146, Tevfik Bilge 147, Zekâi A- paydın 148, Zeki Mesut o Alsan, 149, Zülfi Tiğrel 150, Dr. Fatma Memik 151, Faik Kaltakkıran 152, Mecdi Boysan 153, Şeref Aykut 154, Ahmet Saffet Oktay 155, Fazıl Ahmet Aykaç 156, Fuat Ağ- ralı 157, Fuat Ziya Çiyiltepe 158, Tahsin Berk 159, Abdülhak Fırat 160, Aziz Samih Ülker 161, Hik- met Işık 162, Aziz Akyürek 163, “İ Dr. Ahmet Fikri Tüzer 164, Fuat Sürmen 165, General Zeki Soyde- mir 166, Nafi Kansu (167, Nafiz Dum , Necip Asım Yazıksız Özer 175, Ali bei a Bekir Ka- leli 177, Mehmet 1 Nuri Con- ker 179, y 180, Remzi Güreş 181, General İhsan Sökmen 182, Hakkı Tarık Us 183, İsmail Sabuncu 184, Muzaffer Kılıç 185, Münir Akkaya 186, Sadri Maksudi Arsal 187; Talât (Onay 188, Ali Öndersev 189, Durak Sa- Erdoğan 193, Emin lar 194, Ju 196, Hakkı Saydam 197, Hamdi LO 198, Abdülhak Hamit 199, et Hamdi Denizmen 200, Ali Barlas 201, Ali R. Neşet ea İrdelb 204, Dr. m fik Saydam 205, Fakihe Öğme; General Şükrü Gökberk 207, "Halil Edi , Hamdi Gürsoy 209, Hayrullah Ergin 210, Sadet- tin Uraz 211, Salâh Cimcoz 212, Yaşar yazıcı 213, Ziya Karamur- 1214, Benal Nevzat İştar 215, tü Aras 271, General Kâzım İnanç 218, Hamdi Aksoy (219, Hasan Ali Yücel 220, Hüsnü Çakır 221, | Sadettin Epikmen 22, Şükrü Sara- coğlu 226, Hüsnü (Özdamar 227, rahim Demiralay 228, Kamâl Bir defa 30, tici defası 50, Uç defası 65, dött defası 75 ve on defası 100 kuruştur. e eN beda- Dört satırı geçen Mânlarm fazla Kr beş kuruştan hesap edilir. NAAM MM Bir düziye herkesin kötülüğüne zel herkesi düşman edin- ye söyliyen, kaybetmez. Size o kadar dü si nız Ahmet, dün akşam bir toplan- mi boyuna iyiliğinize söyledi. » Bu meselede size karşınım, Dünkü reel dilergenizin yanatları azınlıkta kaldılar. Bu örnekte geçen yeni kelime- Unal 229, Baha Öngören 231, E- ! sat Özoğuz 232, General Muhid- din 233, Hüsrev Kızıldo- ' ğan 234, Mehmet Nazif Sirel 235, i Ömer Küntay 236, Dr. Şükrü Şen- ozan 237, ik oAslan238, İbrahim Giray 239, Sami Erk- man 240, Sıtkı Şerif o Eken 241, Şerif İlden 242, o Tahsin Coşkun 243, Velet (o İzbudak 244, Ahmet Hilmi Arga 245, Ferruh Güpgüp 246, Hasan Ferit Peker 247, Nahit Kerven 248, Reşit Özsoy 249, Sa- lih Turgay siye sie Demir- zen 251, V: ın 252, Dr. Fuat Umay 253, iri t Ödül 254, Rüş- 156, i Dikmen 260, Dr. Gİ. Ziya Nuri Bilgi 261, Hasan Hayri Tan 262, Kemalettin Olpak o 263, Nedim Bozatık 264, Ragıp Akça 265, Sa- lâh Yargı 266, Süreyya Yiğit 267, Ahmet Hamdi o Dikmen 268, Ali Mpzaffer Göker 269, Ali Rıza Tü- rel 270, Behire Bediz 271, Cemal Tekin 272, Dr. Osman Şevki Ul 276, Mustafa Eken 277, Mustafa yi 278, Naim « Hazım Onat General . - Kondilis Rejim meselesi, seçim savaşı sırasında müna- kaşa edilmemeli, diyor Selânik, © 27 (A.A) — Başbakan beri General Kondilis büyük bir ile çı kalabalık bir halk ai ö- diği o söylev. Bekit dar 282, Ferit Celâl Güven 195, Fikri Mut- | 336, sal Celâl Bayar 216, Dr. Tevfik Rüş- ye 388, Tı si Fikret Sılay 281, Dr. Lütfi Kır , Dr. Şakir hmet Deniz 283, Berin Atalay 284, İbrahim lim Mehmet Somer 286, Muhlis en 287, Naşit Uluğ , Öm sr Dİ 289, Recep Peker 290 Abdülmuttalip Öker 291, Dr. Mihri Pektaş 296, Taner 297, Va- sıf Çınar 298, Dr. Saim Özel 299, Hikmet Bayur 300, Kâni Akeken 301, Kâzım Nami Duru 302,Ke- 7 Orar 303, Osman (Erçin 304, ik İnce 305, Sabri Toprak 306, miş Hitit 307, Turgut Türkoğlu 308, Yaşar Özey 309, Hasan Reşit

Tankut 310, Kemal (oKusun 311, Mehmet Erten 312, Mitat Alan 313 Nuri Ural 314, Abdürrazak Şanta- na 315, Dr. Rıza Levene 316, Edip Ergin 317, Hilmi Rıza Erten 321, Dr. Hüseyin Avni Ercan 322, Nu- ri Tuna a Kipi aya 324, Yu- ıs Nadi 325, Hakkı Kihçoğl 326 Naki my 327, Şevki Çiloğlu 328, Şükrü Ataman (329, Ahmet Vefik Uluçay 330, Cavit Oral 331, Dr. Rasim Ferit Talay 332, Faik Soylu 33, Halit Mengi 334, Kâmil İrdelb Ahmet in Tokgöz Canip (o Yönten 337, Dr. Ziya ei Yaldırım 338, Hamdi Yalman 339,İsmailÇamaş340,Mu- hiddin Baha Pars 341, Selim Sırrı Tarcan 342, Ali o Tunalı 343, Dr. Asım Sürel 344, Etem Tüncel 345, Meliha Ulaş 345, Mehmet Ali Yü- rüker 347, Mehmet oGüneşdoğdu 348, Ruşenibarkın 349, Zühtü Du- rukan 350, Ali Münif Yegâne 351, Damar Arrkoğlu 352, Esma Nay- , General o Naci kğ 354, Hilmi Uran 355, İbr. Mete 356, Ömer Biçer 357, eri Hulki oOAydın 359, Ismail Müştak Mayakçn 360, Mah mut Soydam 361, Şevki Sünoy 362 Cevdet Kerim İncedayı 363, Galip Üstün 364, Hulüsi Oruçoğlu 365, ran 371, Remzi Çiner 372, Sabiha Görkey 373, Şemseddin Günaltay 374, Vasfı Raşit Seviğ o 375, Ziy. Başıma 376, Cemil Uybadm 37. cai Erişgen 386, 'enca 337, Dâniş Halil Nihat Boztepe 389, Hamdi Ülkümen 320, o Hasan Saka 391, Mitat Aydın 392, Raif Karadeniz 393, Seniha Hızal 394, Sırrı Day 395, Süleyman Sırrı (Gedik 396, Ali Saip Ursavaş 397, Behçet ar 398, Fuat kesaz Ahmet Yaz; 405, Münib Boya 406, Avni Doğan | endüstri ve deniz tecimiyle kü aatçı a ir arasi masal, öleli veri ve - büyük bayındırlık ei ne Er 'fe mecbur edilmesi i asal sosyalist İş programının tatbi - kini temin etmiştir. Rejim hakkında söz söyliyen Gene- e Köni bu rejimin ulus tarafın. seçildiğini ve partilerin fikirleri den sonra ko - ce | man(mümeyyi: Cumuriyeti kabul edenlerden biri o Kraletı: - Metaksasım "ortaya çıkmasıdıKen ÇALDARİSİN SÖYLEVİ Atina, 27 ii — Başbakan Bay al günü, Atina. da Pei na söyliyecek, ka- nk rü işleri urun) — Girit genel metçe Ül en istifa REJİM MET Mİ KURON) Atina, 2 (Kurun) — Cümhuriyet- i pa) ay Milonas, krallığı iade etmeğe çalışanlar hak - kında şu beyanatta bulunmuştur: — Rejim meselesini kurcalıyan Bağısızlar partisi General ur | Metaksastır o .Esefle kaydedilir ki, se e bu kurcalamaktadır. Zira reji - mi kita mecburiyet! tie ikin re « e er e baş vurulmasını ka. mesele; zl pini una beraber sonunda Krallı - zi yeniden kurulması büsün - den ai umuyorum.,, iel sonra ei Milonas Bal - ie eselesinden hah mi kadan — antlaşmasının en esaslı çarkı ve il 'Türk — Yunan dost- dur, — Yunan dostluğuna « en büyük güvenle bağlı bulunuyoruz. ol. ve çiftçi kütlesine dayanıyor İR e sermayenin vali i- alınmasını, 407, Erkem Pekel 408, Emin Dra- man 409, Ömer Evci 410, Sırrı İç- öz 411, Sungur (o 412, Celâl Sahir a 413, Mitat Altıok 414, sat Çakmakkaya 415, Halil Ka- ratavsu 416, Hasan Karabaak 417, Ragip Özdemir oğlu 418, Recep Zühtü Soyak 419, Rıfat (Vardar 420, mamamımmamza /laberle HAYVAN AHIRLARI — Çeş bel kontrolü nizamnamesinde yapı! nı istedikleri İle Türkofis rafını ei i Bakanlığına dirilmişti; Bakan! ii bu dilekleri me çirecek ve vardığı sonucu bildir tir, Bugün öğleye kadar terkos yok saatikide | İsi tanbulun al dar uzun sürecek şekilde su | UN | silmiyecektir. 'ünkü dünana rular tamamen değiştirilmiştir. giri Hidayet gömüldü Bir günlük kısa bir hastalı) sonra ölen Cümburiyet kız ol okulu müdürü Hidayet dün kel disini sevenler, tanıyanlar, Ü dar orta okulu, Vefa lisesi, Cün huriyet kız orta ol ve talebesiyle il yare aile ka alimli kadar götürülmüş, gö mülmüştür. EN Kültür e 1 ayırtman seçimi Lise direktörleri dün Kai ü direktörlüğünde toplanarak a; iz) seçimi üreti sele eagle n Kültür rektörü bir a kn ie olmuş ve lenmiştir. imiz * Bozuk sokaklar Belediyenin yeni fen girer mü dürü Bay Hüsnü İstanbulun b nn düzeltilmesine öner Vakıf sular Belediye evkaftan (o devraldığ vakıf suların yollarını Hazirand sonra — kend tamire başlıy len bi ları İn e Bu gece nöbetçi eczanele! İm S. Bakonakyan, Osm le: Şark Merkez, Kasımpaşa ei Marin; Halıcıoğlunda: Yel yy Geçmiş Kurunlar: A Iİ Mayıs 192“ -— erika hükümeti Türkiye” bulunan müessesatı tedrisiyenin 8 dedini artırmaya karar Mi satış mi küşadı yapılacaktır.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler