1 Aralık 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1

1 Aralık 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

üç aylık maaşlar veriliyor (Cetvel 7 nci sayfamızda) Haftanın filmleri (6 ncı sayfamızda) Adananın umu mi görünüşü. Adana bu seneki sayıma göre ar y Jüncü büyük şehridir. Seyhan gi- tir nehrin kenarında olması, çok *Zerli bir ovanın içinde Ankaradan Diyarbekire: 4 (Adanada bayındırlık 18ler ayın on ikisinde toplanıyor den eskilik ER arasında göz - den kaybolu; çeş ileri gösterebileceği ba- jansı muhabiri, Mısırdaki vaziyet hak. Ingiltere petroldan başka pamuğa ve bakıra da ambargo koymak istiyor! Italya Libyada tahşidat yapıyormuş Mısır endişe etmiyor. Çünkü Italyanları hecinlere binmiş Araplar, mitralyozlar, siperler ve yolsuzluk beklemektedir! le e ne göre, Malyayı çok ayi etmek yavaş yavaş genel vaşa gitmektir. Fransanın bu işte hiç bir menfaafı yoktur. Italya umumi seferberliği ra, 30 (Dadyo ile) — İtalya. tekzip ediyor! tığı anlaşılıyor. Fakat bu dat 2. NE memleketlerde hiç bir endiş yandırmamaktadır. MISIRDA İTALYADAN KORKAN YOK İskenderiye, 30 (A.A.) — Röyter a. kında şunl . u bulunması | vasıtalar ile techiz edilmiştir. İvlayısile her v tabiatin en büyük dana belediyesi mi zbahayı vücu İSSiz ve lütfuna mazhar olmuştur. De. | de getirmek için iki yüz — bin | Bebi ki son bir kaç yıllar müstes Ma tutulursa buralarda | halk daima | di her yıl mezbahadan altmış, yetmiş İ Skar içinde yaşamıştır. in lira hasılat elde etmektedir. A şe aadaki. | dak mek tl Bir ger olduğun etin açık a- ada ağır olur, O | Biheti olabilecek ali bahçeler, evsi va akit halli bük ün büyük bir ehemmiyet alır. Belediyenin: yaptığı an rpan bu bayındır)" Kuyöni mi İkilinin Ge Ni £serleri tabiatin feyiz ve e mühim nedense ziyaretçile EŞISM! a Min edemiyor. Asfalt yol ile iki yi eğildir.. Bununla bera - sey da temin etmiştir. Yazın en sıcal inlerinde bu sayede halkta istedikleri kadar kilosu iki ku. bir çok mani ey ileri gelmektedir. 300 mil vüs'atirdeki munlakalarda, (Sonu Sa. 4 Sii, 3) len bir tek Mısır devlet adamı- M-İ na rast gelmedim. Bu emini, ıyusunu husule ge “| tiren sebep, Mısıra doğru ilerliyecek ee ordularının

maniaların mevcudiyetin A mamanriyet nümüneleri birtaraf,| ruştan buz satılabilmektedir. $ehir insanda büyük bir köy tesiri İrakıy r. Azlık derecesinde olan ye: ASIM US Bilik ve bayındırlık çokluğu teşkil e- (Sonu Sa, 5 Sü. 3) ç ğ e Arap imparatorluğu! Kıral ibnissuut | büyük biri impa- ie tâtorluk vücude getirecekmiş.. Bağdatta çıkan (Elirak) gaze- besinin verdiği malümata göre ieiyetle Ciddede oturan ve İn- his enin Şark işlerinde en büyük Mi basar li sayılan şa ünlerde Fransız ce ri e Londr'i gene ende. kabul etmiş ve kendisine pi söylemiştir: al İbnissuut Arap yarım a- kavvetli, ve Başbakan | Yeni formül üzerine Dişçi mektebi, Gureba hastanesi, Spk m ziyai tesi dekanı ile > talebesi büyük sevinçle karşılamı NERUZ Tin ön uraba hasta - nesine de giderek radiyoloji dairesini çıkarılacak ekmek Değirmenci ve kırmacıların bugün müesseselerini açık bulundurmalarına izin verildi (Yazısı 4 üncü sayıfada) Zezmiş ve en modern İzatını havi olan bu daire müte arın İza- hatini dinlemişti Başbakan, Sipahi ocağını da ziya- ret etmiştir, Tevfik ie İki emar tap - kan, İstanbulda birkaç gün kala- caktır. Esbi gümüş İK katkıy abir bunun üzerine: İ hi İbnissuut, Pe bu dev- Ste iltihak edec (Sonu Sa, 5 Sü. 3) Kral İbnissuut ld yi . — 1 şubat tan itibaran m Türkiyede eski . müş ye N tedavülden ususta i defterdarlıklara kati talimat ver miştir, Habeşler, yakında bütün cephelerde umumi bir taarruz yapacaklar İtalyan işgali altında bulunan Habeşlerin silâhları toplanıyor - Bir Habeş kabilesi 183 italyan öldürmüş (Yazısı 2 incide) Yunan kabinesi kuruldu Demircis'in başkanlığında kurular yeni kabine kabine iş > iş başında Kandilis ayrı siyasa e siyam gökle Prens Andre “Venizelosu affetmek ahlâksızlıktır,, diyor Kral v Atinaya We gün Kondilis ile görüşürken Atin zel) — Yeni ğim gibi eri in ame bine kati sek dn de Lili, sayfayı çeviriniz,