27 Aralık 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3

27 Aralık 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

sı .nada aklıselimin harekete geçişi - dir. , keleden düşmüş, dm hastahaneye kaldırı! - t «genç lâf atmış, Ze şikâyeti üze- rine yakalanmıştı İ işaretler i 7 Şeker bayramı | #eklindeki manzarası ılık iklimler insanlarının, yaylâ havası tenef - füs edenlerin akliselimine açık bir tecavüzdü ve çölden gelen bu misafir gel zaman git zaman bi - yüzlü, ei bir şenlik alâmeti olda. Ona mavi göklü, dık Hür ei Yurtta aklıselim Şeker Bayramı, dedi. Şeker B. Onu hatır'ar ken aklıma e tatlı, güler yüz- lâ, çocukluk ve neşe günleri geli- yor. . Şeker Bayramı tepeden tırna- $a kadar bizim öz yerli malı, isti. günlerimizdir. Bayramların ey sm ekti M almak tir, Sonra bayram buğün in her yerinde yalnız meşrulas tenbellik günü değildir. ye 2 ramın, sosyete içinde göreceği bir fonksiyon vardır. Bu vazifeyi gör- iği zaman o yarım kalmış bir işin topallığını muhafaza edecek- tir, # » Bayramı adı üstünde, ! SN 7 y eri oba yurtta in) sarfedildiği bellidir. Adam ba- “sına takriben yılda dört buçuk ki- Sadri Ertem Polis haberleri: ———— Feci bir kaza Eyüpte Camii kebir mahalle - sinde iskele edesin çoturan üs sahi, üsün a & ken kriko ile kaldırdığı otöbüs üs- tüne yil bel kemiği kırılmış. tr, in hastahaneye kaldırı - MR AĞIR YARALANMA — Rum- eli Kavağında 41 inci ilk mekte - çaya OYNARKEN — ri hanede Mescit sokağında kahvesinde Ahmet ve ri is - © minde-iki kisi kumar oynarken yakalanmıştır. DOLANDIRMA — Galatada| turan Niko, Muhiddin eğ birisinin 700 kuruşunu dolandı - diğını iddia etmis, Edip yar kalanmıştır. LAF ATMA -- İfakat ismin « de bir kız annesile Beyoğlundan geçerken işminde, bir METE TEA TN Noel yortusu Sent Espiri kilisesinde Türkce vaiz edildi Noel yortusu de Beyoğ lundaki Sent Es; kilisi sinde yapılan âyinde Sinyör Ron- kalli'vazmı Türkçe olarak ver - m e kadar Me ka to) lik. kiliselerinde bir yortu günü ilk defa olarak Türkçe vaiz veril a oluyor. undan sonra bütün âyinlerde Yü Türkçe yapılması için katolik iller *aralarnda ka - rarlaştırı! amaa Kaygalı kongre hakkında araştırmalar Hukuk fakültesi ğa e emi te etme rsite hukuk fi takilesinde to ops ko - misyon çalışmasına dö etmiş» tir. gi ongrada bulunan bir çok taleb bak sorguya eN DU talebelörden bazıları kongra; ilişikleri olmadığı icin eriğin Komisyon çalışmasına bayram ertesi tekrar devam edecektir. Hukuk ln yönetim kurulu ayın otuzun: azartesi günü hu- kuk aâklimesitide ki duruş Patrikhane temyiz kara- rının tashıhini istiyor . Sirketideki Sanasâtyan hanın! velediyeye ait olduğu hakkındaki mahkeme kararı temyizce tasdik e ir. hakkında bele- diye aleyhinde dava açan ve kay- beden. ermieni'patrikhanesi tem » yizin kararmı tashih isteğinde bu- Tunmuştur. İİ özel okullar için hazır- lanan talimatname Özel okullar için bir talimatna. me hazırlamak üzere kültür di - rektörlüğünde çalışmakta olan komisyon dün enin ba- zı maddelerini incelemiştir. Özel okullar için hazırlanan bu tali - matname ayni zamanda yabanci ve azlık okullar için muteber ola- caktır. Yabancı ve azlık okul di - ye de toplantıda buluna - rak o rr hakkinda fikirlerini işlemeler Talimatneme ilkincikânun akşama kadar hazır- lanmiş olacak veikinci günü ya- pılacak m bir toplantıda göz - den geçirildikten sonra bakanir - ğa gönderilece Talimatnamede özel okul aç - mak isteyenlerin teminat veya -İ banka mektubu göstermeleri kay: di kaldırılmı niltur işler: ! REK A iselerde ve orta okul- rda imtihanlar Lise ve-orta okullarda birinci klam ültü nlığınn gönderdiği tamim üzerine 1$ bi - rinci kânundan itibaren başlana- caktır. Bu yıl imtihanlarm şekli yeniden değiştirilmiştir. İmtihan limen değişen madde. lerini tesbit etmek üzre kültür ba- lığında kültür müsteşarı Bay Ridvan Nafizin SERA bir komisyon çalışmaktadı! Duyduğumuza göre, gk eşki talimatnamedeki olgunluk Kahire kongresi Bir tıp heyetimiz dün ısıra gitti Üniversite tıb fakültesi nisaiye profesörlerinden Bay Tevfik Rem. zinin başkanlığında operatör Bay Kâzım İsmail, Ankaradan Bay Ö- mer me İzmirden Bay Feridun Şevket mürekkep bir heyet dün m Toros eksperesile Bas-

raya gitmiştir. Bu heyet, salı gü - nü Kahirede toplanacak olan bey. elmilel Ocerrahi (o kongrasında memleketimizi temsil edecektir. Bi ta sürecek olan kongra- da Bay Tevfik Remzi ile Bay Kâ 3 — KURUN cesi NONYNTZZ | Gezintiler | Bayram eşiyinde Ö zorlu günlerinde sık sık: Ki çocuk olsam!,, pes hatırarıı vakit çapraşık bir iş 1m sb ği ne ve kit önüme pese kör düğümleri özecek kendimden başka yar- dımcı bulmadımsa, geçmişin bu beyaz ve hiçbir gam bulutiyle kir- lenmemiş aydınlı ım. “Arife,, ler de, Beni çocuklu. ka imtihan vi dır.) Zim İsmail birer teblide buluna -| Bayramdaki Bunu ariçten | vw ve or. caklardır. Yalnız her gelene şeker suruldır ta okula isa Kr Gk Lee bir nn Seimik Z Radyo şirk vurarak işletme ği kendisi- ne bırakıldı; cap eden yenilikleri yap irmiş » Müracaat vekâlette tetkik pine dir. * Akay ve deniz yollarının yeni Se geler kamutayda kabul © — Tünelin Karaköy « Pi in şa olunacak bekleme sal kuzunun 'bu sere bol. olacağını — Büyük bir Romen fırması, memleketimizden çok mikdarda bağırsak almak üzere teşebbüse ugoslavya m memleketimiz - den ellibin ton tuz satın almıştır. hrimizde orta bir hesapla ie 60,000 çift torik satılmak - * Almanyada bulunan Kadıköy halk tramvayları direktörü Nec - meddin e dönmüştür. 4G y lisesi son sınıf laleler 7 bir gurup ba münasebetile Köstence yolile Ro- maya gitmişlerdir. * Vilâyette yapılan son bir top lantıda başı boş köpeklerin la rülmesine yeniden karar verilmi tir, köpekle isi bunları mutlâka bağlı taşıyacak - lardır, ma Mesire yerleri İstanbulda mevcut gezinti, yer- arı için bir proje yep cak, hudutları kat'i şekild & tes bit ia en sonra imar işine başlanaca! plânı 7) rakılmam; Maçka ve Beşiktaşlılar e şikâyetçi rip Nişantaşı, Ortaköy, Be- Bu iranda oturan sular idarı , gündüzleri sularm ELİM kesildiğini sormuştur. İda: den, , bu arizalarm borularm tami- va tamiratım gece yapılması- nı, kendilerinin gündüz susuz bi - amalarmı istemektedir. Briç turnuvası için yine yon ri hazırlıklara baş - lanmıştır. Birçok ekipler daha şimdiden müracaate imkani Kömür depoları Tüccarlar kömür depolarmın 2” zi cağı ) plânı yapılırken tesbit edilecek - tir. Ata Türk köprüsü İstanbuldaki nakliye işinin bir intizama girebilmesi için Atatürk öprüsünün mümkün olduğu ka « dar çabuk yapılması iktiza etmek- tedir, Müteahhitle yapılan muka- Kas. ise , in: müddeti üç se ne gösterilmiştir. Skam! lar bu a iddetin bir ha kısal tılara » Köprünün 19 1937 yılında sne için müteahhidin müva - PM almaya karar vermişler- aa A yi mesine müsait açık hava yerleri - ne bilhassa ehemmiyet verilecek- ktır. Şehrin ye yapıldığı By halkım alan Mir şatranç şampiyonu danyoya | girdiği zaman ne görür ve yapar? — Yatakta niçin ayak üstünde du. | Tayorann? — Arkamı güneşten yaktım, ancak ayakta uyuyabiliyorum! — Tren dördü beş geçe kalkıyor. — Dördü on geçe olmaz mu? Eğer olursa ben de binerim? Har) bir lokum mezesine di: an yutulacak şey değil, gali" 'avrusunun sevindiğini gör mekte kimbilir nasıl bir tat var ki, üstünde çarpan mini mi here bir hiç olduğunu görmiyor muyu: Ben, bayramı, all sisle diği için severim, e bundan başka da bir dabi yoklar Giyin- miş, kuşa, oğlanlar ve kele bek haline sokulmuş kız çocukla bile bir inci Bundan ötesi, hep sıkıntı, yal- nız rahatsızlık ve sürekli WE yar dirgamadır. Durmadan! k çalınır ve yılda bir görüşdükleri. nizle karşılaşırsınız. , Çocuğunun gönliyle kendi ii içi. iniz bam” ze se girme ya gününden son Kı ayağımız rin biri Ükamaandı İs - tanbulu kolaçan etmekten mız çıkar ve tli büyük bir yorgunluk . içinde kaybolup gider. Bu yıl bütün bayramlar birleş- 4. İslâmlarla birlikte Katolik, Or- e kamunun gönlünde düğün Şi olur. le katla olsun. S. Gezgin Kadasturo mektebi Tapu ve kadastro Yy oku - lunun Ani nakli etmiştir. Memur talebeye ü mevki tren biletile ailelerinin kli için birer maaş miktarını avans verilecektir. Mektep birinci devre Side larını ikincikânunun kadar tamamen itirecek ve ve ME ları Ankarada yeni teşekkül ede- cek heyete devredecektir. n- KADIKÖY SU ŞİRKETİ — Ka. dıköy su şirketi hakkında beledi- ye müfettişlerinden Bay Osman rafmdan yapılan tahkikat sür « iğ On beş güne kadar bir e almması muhtemeldir. , . eni. kii e yl di ME —— £ Ela aşa ene gbi

Aynı gün çıkan diğer gazeteler