19 Ekim 1937 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2

19 Ekim 1937 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ç e a adi PR EE 2 — KURUN ERME 19 BİRINCİTEŞRİN 1937 Anlaşılmıyan noktalar anlaşılsın Göbelse açık bir ders Dünya önünde Türki- venin vaziyeti sarihtir tahakkuk etmiş Kurtuluş hareketi Nasyonal el değil Kamâlizmin bay ra ğı alında Nasyonal sosyalizmin o propaganda nazıtı Döktor Göbels bir yebsle faşist enternasyonalinden bahs en Tü de Führer'in rks tuplar di sa ii oükeleleri arasma Ölem : iye e politikası önün- deki v. h değil midir ki nas- la sosyalisi ü eğildim bir cümle ile fikirleri çelecek; insan- avı ikna edecektir. Yahud Türkiye dei sosyal hareketle nasyonal 0s” Yazan: SADRi ERTEM coğra'y adan, tabiattan, yarn nkânsız kıla komünizm a İeihird yarılan.el hareketleri hic bir müendelesi vasfını kazanmamıstır. Bu hesabı bütün dünya bilir. Bü- tün e bildiği bu me ü vüzde gel çeşnisi de salip fikir zaman bir İnsanm aklına derhal, ve Aca ba Gbels'in 914 de yaptığı emriva - kiler aa sözlerle mi tekrar 'k isteniyor. Bu sonda - zır ona ad mr koyuy Dünya önünde kin vaziyeti alsak, Bu sarah, ürkiyenin 808- yal Falkinemplardeki ee tamam” lamaktadır. “Yurda sulh. cihanda sulh” pe ürkiy: iş ? a i şartlarınm weticesidir. Kem im namı ik anılan bu hakiki n hedefi: A — Milli kurtuluşların muvaffa- kiyeti temiridir. Türkiye harp sonra- ileri arasında “koloni zilniye- ei ER etmiş ve muvaff: m iğsi ir. Kendisi Koloni e kadar GE kud- vie vlei ei Büyük Harbin hesanlarmı tasfiye dl koloni iü kendinden uzakta kalan Gir Tari için bile kabul etmemiştir. Bu sarahatla anti pey li cer reyanı, “Koloni ee iy yanı ven eyki & nal s rn bak > hesani fi pray, ve ters pol ei 1 yanmak ek Bizi esabnmı” za bun anevi item ce ar etmektir. Tizletini b bir enli daha izh Mi bunun hayrete değer tarafı da yoktur. # Kurtuluş hareketi / tarihin seyri i- malizmi: ağı tah. miştir. K. r ettirdiği zaman bizim sabık müttefik- lerimiz: iü mukadderatı rü- şe; tasavvur edilmiş değildi. Biribirine hiç benzemiyen bı hareketlerden birin: tlaka asıl demek lâzımgelirse “sonradan Kuka çalışanın p> yk olması tabii olur. 2 — Kemaliz ei m içinde mütalea a Ve in kendi için be Zenliği tejimi ee a etmesini eda hürriyetinin tabii ve zaruri neticesi saymıştır. Halbuki nas- zm yonal sosyalizm böyle bir tolerâns mmlik. buna takan a benzemiyenler hakkında teassrbane taarruz imkânları ihdas eya 2 sağ Mr Kemalizmi nas mal sosy e bir cephede say - mak hatadan yk bir şey olr. yalizm insanlar £ oleun diyor.” Kemalizm “ — İnsanlar gi Te jimlerini kendileri tayin etsin diyor. Bunun için Teiümlee düşman değil ir. Bu iki şiarda benzerlik değil; zıd- hâdiseler etmektedir. avasma birisi kültür, ii sol esasa yana iki s0 mda Müzariy bakanlar değin di bu elli yanmda mütt hüviyetleridir. ak| k Kredin İm manası me Hâlâ Kayzerin politikasında israr edenler için bu bir ideal olabilir. Fa- kat biz, Kayzer odevrindenberi çok şey öğrendi! ie rm öğrenmedikleri tek şey es” Onl ki müttefiklerinin orijinal ve müstakil Seyit Riza (Üstyanı 1 ncide) Einlenenler arasında şahit olarak iki ni ie ei ürü ve bir de şahit Seyyit bla vardır. ehadetlerini yaparlar - PA reisi amer, Demanan aşireti Tel si Cebrail, Yusu an aşireti reisi pm azılı şaki Ka mer oğlu Fındığın, Seyit Rızanın is yan hareketlerini iğ ei ettiklerini ve anların Manzur suyu kenarında hü Şahitli ken Da lr et ak iz üzere iklerini nünları yü ie lerine çi söylediler Öğlede e Seyit za ve diğer tr lerinden ii - mer, Cebtniçde Sedu Huso ile 49 avenesinin mink eze geç vak - tekledi Bu celsede bir vz şahitlerin maz - ut Memi m devam edilmiş ve bir kısım şahitlerin de ifa deleri ermek Şahitler arasında köy muhtarları da bulunmaktadır. Sahitlerden rn İY e lu Hıdır, ifadesinde Sicikte ri | Bahti i elti ale haber göndere NN g zi geri sürmeyi emrettiğini söyle - miştir. ı mi inkârda devam etmekte- . de isyanın ilkbaşla irdi ma Mi ili iri Pan nahiyesi i karakollara bas- kın yapan a erer arasında bilhassa Demenan aşireti; bu. aşiretin reisi Cebrail ile oğlu; in oyna dıği rolleri e Mah ok i e mektup Y n bri a e Baş muharririmiz Asım Usun ve radeniz mektupları) başlığı altını yazmakta bulunduğu Akad) is minde bir genç bu mevzu ile alâkadar olarak mi dikkate değer öndermiştir Asım Usun yazı an dı ay- mızdaki Tesisinde se tarihli sayı mektupla; “e Karen ik Türklük var,. sı altındaki makalenizi okağıni Beni ç ri Özü mümi es Bay Tahsin zeki “Karadenizdeki bir kısım vatandaşlara |.âz demek ben - ce hamiyetsizliktir,, a ma e ben anlayamadığımı bu - ün hâlâ o mmtakaya “Lâzistan,, ve halis Türk olan ahalisine de del dan “Lâz,, denilmektedir. Bir halitadan teşekkül eden denileni ler bir milliyet ve bir isim izzat kendimiz tefrik etmemiz acı bir hakikat ir ii erektir Makalenizle açılan bu süne sorsanız göğüsünü kabartıp if- tibarla,““Türküm;; der; ve gühesiz öyledir. “Hopa: ve Pazar, gelince: Ben bu iki kazanım tâmi”ö tasına tesadüf eden Viçe mahiyesin z denim, Vakıa buralarda “Lâzca;, ye bir dil konuşu nikel küt; lmaktadır. Fal acaba buralı in bir'lâz milleti * yar| im ve konuşulan dil ona * ait bir dil midir İşte çocukluğumdanberi Beni meş gul eden bir mefhum ki, bugün ' bir içten ibaret olduğunu anlamak ve e ıtmal kta güçlük cekmiyeceğime e Dediği iniz gibi, bu mi da sa- yısı yüz bine alamayan bi. e mil- leti., yoktur ve olamaz. Çünkü: bir milletin mevcudiyeti mazisi, dili edebiyatı ve yazısı * ile kaimdir. , Burada halkın kendine has bir m, ve biç bir efsanesi yoktur. » Bilâkiş vize daima ürklüklerini is - er. Ve yi vatandaş Türklüğü mi iftihar eder. Edebiyat ve yazıları da voktur KA selesine gelin Bu kon Kl dilin yarısında; Pp hez m türkce kelimelerdir ,Geriye ayın yirmi ikisine bırâ- kılmıştır Otomobildeki kadın — Tavuğu nuzu çiğnediğim için çok müteessirim. mu aratmam»., » Fuket ben siz yi Köylü kadın — Peki ama, $İZ rlevha-|v. anıldıkları miği biz asli, Ml gre | dan ken ukalâlıklar Hopave Pazar Türkleri Bir okuyucumuzun bu mıntakada oturan Ö vatandaşlarımız hakkında gönderdiği şayan dikkat bir mektup lür: ( Gürcü, Tatar, Çerkes, Abaza) lisanla; İder İmiş “kelin:eler ki: Bu unsurların da kuvvetli delillerle Türk olduklarma şüphe etmiyoruz. Farzımuhal, bu insan kitleleri bi ralara yakm yerlerde bulunduklarm - dan, ticari münasebat ve münakalât tarikile bir takım kelimeler birbirine bilir, böyle büyük: tesirler karşısın- bu mları la da kelimeler dahi rn “İştih a,» oreksi; ipek, » Metaksi; rin rumcâ olduğunu anlayınca hay- ret ettim. Fakat yanılmışım; takada konuşulan diller birbiri” bil i rışabilir. Fransa, ne kadar uzak olduğ de ürkgeleşrğimiz kli i aalesef bü vaziyet hâl'ğ. vam Giy. Bundan daha acı: dün! meramımız Mai kelifileği ile edilmiyor muy Çok şükür vlan i. kartuluyoluz. Bizi 3 kurtaran “Nur,, u Allah b aşi eksik etmesin ve NN i aydınlatsın ki her hal öğrenelim — Me Tabii: ARADI her şey ola yeter ki milli duygularımız m a Dost ve müttefik Yunan devleti b timizin müsüfiri bulunuyor... Bu s#kendini karşılayanlar arasında görül Üniversite meselesi etrafında dünkü Ha- berde B. N Nizamettin “(Nazi yazıyor : ziz Hey üniversiteli! Hey liseli! emeleri, ancak yetiştirdikleri y. i nesilleri; ktep saniye kay emeleri ile kal e ba ola il, bu vazifeyi hi lena olan iki süne. Senin neslin vatan vazifesinde on lardan geri kalamaz. Oku! Du om Emi arık bhyein Sınıf gecmek için değil, si için Sal e. ey değil arkadaş! Siz zili” hazineleri, pe ve her ryile koskoca > millet ve bir devlet devredilece! De bir sie Fera ver meme de müsaade buyrulsv “Hocaya kalkan el kuru i Burhan Cahid Son Postada yazı or: Saltanat devrinin ham ve taslak şatafatlarından kurtulmak i için dü ne ait re eriği ileri pek . Dü yetin diline vw birç elime ler vardı ki bunları üilmizden sö üp çıkarmak elbette lâz w ari ii ürler yeni, “devlet günde kaç yumurta yumurtlarsınız?. e, bari leni z,, “hâkipa am ii gibi tevazudan| e ikba yınız,, Değe ekili General Metaksa$ ri sinde değerli Başvekil düm “ ade tabasbus manası galir e yo ok ki ekelyin — ziy; takdir edenler için zaten a! kaleme alınmayacak gülünç i, Fakat şimdi de öyle kalâ! tesadüf ediyoruz ki e m kabil değil.. Paşa ei er yok ki kanunların makablif* ği mayışı me böyle keli inkalplarn nın da düne ait” arla alâkasr olama? a sıra gazetelerde ölü e Wi kullam. Ani ar — ya gimeki İki Ha paşaya m âzım geri aydara mi? ali bi nesinden bahsederken * “ Ce rrahın hastahanı esi mi,, d giz? Beylerbeyi Dostum Ercümend fıkrasında bahsettiği gibi zer? sığan Ayşekadın. fasulyası" RAN yşe fasulyası diye mi Kim e derse desin bu ul lar insanım sinirine maya İN i Geçıniş Kurunla!? di i 79. T. EYİ ri Make de ir Hindersn' Ge iel bir rilm Ziya Yali on İs İş ve ili e matbuat erki Sİ Na: şmakta giri

Bu sayıdan diğer sayfalar: