21 Kasım 1937 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 6

21 Kasım 1937 Tarihli Kurun Dergisi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ŞE V Mp "sina; ti 6--“IRUN 21 21. İKİNCİTEŞRİN 19: 37 « oJFransadahi “Sürete, X Fn Gal bir şehir- den “Con. zasiyle, Kim- berlideki Büyük, azaba ta- cirlerine mektupl, gelmişti. Conson, sun'i olarak elmas ya; mak üzere yeni bir metod keş- ettiğinden demvurmakta idi. Cenubi Afrikadaki elmas tacir- leri. i e Aİ seçmişti. derhal ma « Lizbon yoluyla mbuko- | ni a yollanmasını bildirdi. Aşton y olf, bir Kı sonra, teklifi kabul etti.. 'Aşton Volf, avni gün öğleden son- 1 Lizbona doğru yol alıyordu, Bura- a Cenubi Afrikalı bir meslekdaşla nluştular. Havard ismindeki bu de- ektif, fizik meselelerinde müteliase srt. leşi en gelen meslekdaşma bu ider eri verdi, mülâha- izbon. Ör vapura binildi ve Per- ambukoya doğru yola çıkıldı; ora dan da Pueblo osa gidi di. Mister ona Tabii bu seyahat, a Volfü ne olsa Kayra Buna rağmı basar bas ; ör şu “acaip “Mister £ i, şu Conso- ” Bilmekte da hemen hiç güçlük çekmedi. Kendisini orada Herkes ta» br ba yerini sağlık verir- yabancıyı garip garip; eriş siye rd, “Conso; ismine aldanan polis mk > fiyesi, yla şi > İngiliz — lacağımı sanıyordu; cama” al sakallı, ufak dk bir Fransiz» Nâ Karşılaştı. Ve... ) Volfün Maceraları £ Yazan: Voltigang Haynrih ——— Tefrika numarası : 3. X Pernambukoya doğru! Aşton Voli; Haziyenda Miriyâmda kuyumcul| ? Lömuvanla karşılaştı!!... en, —meslek icabı— vakit etmeğe gelmezdi. Bin Miriyama ai maz, “esrarengiz adam” 1 a- polis hafiyelerinden | & Lömuvan, başmı şalladı ondan e olsa gerek! Böy - le. ar sa İren pek daha uy » gun Ri , oturunuz. eni leyin Lömuvan! Be- gün e sebebi... umcu, kis kis ri sakalı » em İleri NN İçme emen bir aşağr, bir yukarı gezdirdi; Yaa! Dem dit var? Ne istiyorsunuz ac Öyle zannediyorum, ki Vernher, çoktan öldü? Deti if, , simdi Gm hayre « tin! gidermiş, — mış gö - m ire Gi ddi alarak, başmı salladı. — Evet; o le il ei — başka bir sebep te aba benden? Sör Culiyas ZA rmağmı . rt onun önket di düğmesine ba Bae? ui — Fakat, dedi, sizin ie yaşadı - Emızt görüyorum, Lömuvan! Ve biz emar Hindi, bunu size ha « tırlatmı m var m1... Si re eskiyen bir maziye ait ye Ti... SUNİ lee. yapılaı muayyen bie Tuna vE eli ! nun içindir, ki bizi Cenubi Afrik: ii im gırdılar ve ben de.... an, sakalmı göğsüne bariz - yank ar, eğildi: Beni di saygı ya eğer “Aston ni Sörira, samimi bir Javgrla ve sevim» li bir tarzda iknaa gi! Siz, ben a Mahküm olunca Mahkeme huzurunda! d. Oziliiigi Şehrim Ta metresi “Nazifenin mahkemesine (gönderilmiştir. Katıl bu kadımı şehvet hırsile öp- medim. 12 sene hapse mahküm olmuş bir adamım. Kendisini bir daha ks de göremiyece, dum, Onü öpüşümün sebebi budur. Demiştir. Burhaneddinin skimdân zoru olup olmadığının tahkiki i için mü- ayenesine lüzum görülmüştür. Yahudiler ey yazı yazmak davası Muharrir Cevat çi hleyklne Ya hudilik aleyhinde ri ha- linde Dal o sureti ayal inci ceza mah- bir dava görül - Birinci ve ikinci cezada a görülen, her iki davanm birleştir - - sıl olmuş, tevhiden rüyetinin. doğru halli â için iş yüksek vazifeli ağırceza mahkı ine veri ti. Dün asliye ikinci ceza mahkeme, - iriş ni istediğiniz gi Tryabilirsiniz; serbestsiniz! aleyhimdeki şüphen ind. —siz, eğ ben sahiden sun'i su » rette elmas yapıy vam edilmiş, ai ağırceza mahkeme he- yeka işi tetkik sonunda Verdiği ka raf per madığmı sükünetle kaydederim. Bu « nu suizannmıza karşı enerjik bir e, her iki: davanm |; protesto mahiyetinde telâkki etme - maliye aym v a iy miş da ayni iz, yerindedir! Buna rağmen, ister ihetle dava: sa seniz gen di kanaatini a - erek — Yi i faza ediniz. ve ri bir şey ya - |; laylaştıracak hem sri ede ii ve verem ii ünkü. —OJbun dan dolayı iki davar tevhidi ve 3 erimi birinci cezada görülmesi mu - ae e, bu karar üzerine ev - ( a var) taktı müddelimemiliğe iade etmiştir. S PC ir Hintli pehlivan bugü" © iu u! -l Tekirdağlı Hüseyin |: ile Karşılaşıyor un dedikodulardan sonra niha- ae Tekirdağlı ile Hintli karşı: çok kuvvetli bir pehlivan ısbat eden Hintli bir aydan g aman burada dinlenmiş, ve hayli idman yapmış bir vaziyete. Tekirdağlınm acı ri veti İse Dia ümdur. ln Hüseyin Hintliyi altına e iyice ezeceği ah il r yandan bü MANEN için bütün kuvvetini sarfede- ektir. “Dün ntli ile görüştüm. Hüseyin- İe e yapa müsabaka hakkmda şun- ları 8 ledi: iü üiseyin ile yapacağım güreş muhakkak ki en çetin bir müsabaka olacaktır. . Türkiye başpehlivanınm beni on dakikada yeneceğine dair bir beyanatını okudum. Beni şimdiye kadar beş, on dakikada yenen hiçbir pehlivan en 1 pi aten d gibi beni p ul Tie, bir payi olduğunu isbat eder. Sö- zünü yerine getirirse kendisine bütün dürli ğe ehlivanları e Min reşmesini teklif “ederim. Bu akaların hep: sini DAMAR emin olabilir. apacağım o müsah e yenilsem de, maği yapnıryac. dile bile kabul 7 “Gini di e aklar Tepki , sol s6 döğüş şeklinde g inin söy iie göre, kendi- si yaza, küçük kardeşiyle tekrar Tür- e lek Burada müteaddit mi 5, Hayret?!1? Bu torba sakallı, ufak tefek İrini

iz ir Lömuvandan başkası a t Vali, an ee ordu: ve — Nasıl, mi sizsiniz, ha? Kuyumcu, tatl bir ülümseyiş- Je detektife elini uzattı. O da misa- firini tanımakta zorluğa uğram. ğe tı doğrusu! İki eski aş'na, biribirleri- ni nasıl olur da tanrmazlardı? — Sizi burada misafirim olarak gördüğüme memnunum, muhterem detektif! dedi; bu ne kadar canda bir özlenti, ki beni ziyaret için tâ Pa- rsten kalkıp buraya kadar zahmet et- tiniz, kısa bir müddet içerisinde o ka- al ide ekzotik isimli merhaleler, değil mi?. Her hal- de çoğu öyle! o Fakat, hiç birisinde uzun müddet kalamadınız! Bununl beraber, umarım ki burada, Haziyen- da Miriyamda biraz fazlaca © uyumcu, ziyaretini bekler vazi- yette karşılaymca, bir kat daha hay. ret eden detektif, sözünü bu öl da kesere! rek: — Demek, ded!, beni bekliyordu- muz? Bu kadar. Vaytenek şatosuna gelen çin- gene Ivan Farkas, en rın önünde, bü, ke. man, çalıyor. Karısı eş ile X — torunları Roçika ve Bela da be. raber gelmişlerdir. Bertram jon 7 o Hohenhag, oğlu Hâns Georg ve * gelini Citta kar, ki » ofash bittikten sonra, Bela & Roçika, iki kardeş, salonun or- T ta yerine doğru ilerlediler. Ta- ” vandan sarkan Vi tarzın- 7 daki avizenin pırl mi ziyası, # onların çalâk vücutleri üzerine adeta akıyordu.. Simbal ve keman nağmelerinin refa. katile, bu iki canir, hayatiyet kuvvet- leri taşıp dökülen bu iki genç insan, kız ve erkek iki kardeş, raksa başla- dılar, Bütün e çalâk yaban kedilerinin kımıldanışları, atılışları gibi kıvrak ve cazipti. iri, koyu bakışlı gözleri, e a ii an kırm malla dizleri gnekiyol Uzun. iş lüle lüle saçları, ancak ipek kadar vererek, iki omzu - Gövüesire ge- zikanm gü- iyi imi açık bırakıyordu. bileklerine takılı gümüş talakla ve biçimli ayaklari- üş Halka- ordu. Kendi- sinden 3 yaş büyük erkek kardeşi Be- Edebi Roman: 44 mu SEVGi; Uyanınca... —xu Yazan! Maks El la da, dar kalçalı, uzun ve yek şıklı ve ihtiraslı bir dı ez Çılgıncasına, sm da bir Bela partnerini tu- tup onu yukarıya yaş Sl ve başının üzerinde fırdolasıya çevirerek usul usul indirip, tekrar yere ayak bastırıyordu; arada bir de Roçika ba- şını sağ kolu üzerinden geriye atı. ve rl ki sarkan sâçları, hemen hemei li Asırlardır kendilerini | hür hi; n, yurd kir Sons pi akları devreder- kentaj çingene okanınm .— pr e de ruh ve vücuütleri- ie ye bu safhada, baktığı çakıldı mr, hemen ürkek ve mahcup bir halde, gözlerini indiriyor- ut Müzik gittikçe daha ateşleniyor, Pari gitgide daha çılgın ve daha İhni darmadağın edici bir tempo tut- - yordu. Hans Georg, Roçikaya büyülenmiş ! gibi gözlerini dikmişti; kendi bakiş- larile kızm bakışları karşılaştı mi, kanı damarlarını tlata: gibi cevelanlanıyordu Gitta da, Hans Ge- ini çingene kızı bakişlarile “ adeta ttuğunun farkındaydı; Roçikanm gülümseyişini de dns ini dı görüyordu. Derken, Gittanm kalbi ke- mirici kıskançlıkla sarsıldı. Hans , tehey- yücle sesi titriyerek, Gittaya döndü. — Çingeneler bir vals çalsınlar da.. dansedelim, haydi! Delikanlı, İl de hüsnü niyet gös- teriyordu; fakat, ii içerisinde de hiddet ve AN kabarıyordu. Soğuk bir tavırla, a aber, benden nini çingene kizi angaje Sale Göoerg, öfkelendi: — Peki canm nasıl isterse! Ayağa eN ve Farkasa işaret et- ti. Çalgr, kesil, — Bir vals a İvan Hans Georg, Bela; ei kenara itti ve Roçikayı an arasına aldı. di 'kas, Pa sabakalar yapacakmış. Yektâ İk nerbahçe İle Beşik İ Bay, mi Karşılaşmak İhsi ar Önümüzdeki bayram £& * birinde, by bir karşılaş mak için, Fenerbalıçe ve il b Mr müze bas hi : Tardır. Anlaşma hasıl in ik tali. biribiriyle e şampiyona vel mp yeiyi A z Romen Trikolif Pil Gelmek Tal Duyduğumuza nazaran, Ker en kuvvetli tamıklarınd8” ei Trikolor önümüzdeki ay ici rimize gelmek için klüp!© birisine müracaat etmiştir. yi) ne evvel bir kere ie bula m olan Romen ful?” burada elik i barlara Lie li Gür | iy za Serbest 4 k edildi (a egri SEM af öl lı i inek, hat miştir, Bu iş için eri esbab ee “Böyle spor olmaz! d Yugoslav Mik Takimi. a Karşılaşt”, elde milli takrmiyle im i Ikekli kumaş imâ' ni kim kontr ol edE, İpekli mensucatın damg? sma dün de ticaret odas sinde devam edilmiş! Sanayi şubesi şim: tipte 120 bin metre Sk 1 gal akat buna yi #aürücaatlerin arkasr halâ ? Daha geride Ni > yala! metre ipekli kum: j min edilmektedir. li göle | a ameliyesinin daha 15 - 20 e nin nizamnameye uygu! ştur, i Alâkadarlar, bu il 1 vekâletten direktif istey: Nk Altın yüks eliyi e ve le görmüş, ikinci ipek tahvilleri ' 3.90 > Bun a Arslan 0 yi 1095 den rnuamel€ 5 bir İngiliz lirasma Merke? daralan 626 kuruş ie ; edilmiştir yi, öne e müemedbr e sm ılık, teşne bir A çk dsl ile 1093 te kapa! kardı. Gi uda kları bii bir/Kümes hayvanlar! müddet abi çifti seyretti, Lâkin, Be ans Georga temi a #okülm. onun da N erler ai bakış kek nlakll seyre, uzun mü EM Pena im medi. Salonu terket! Arkası var) ndan da f vi hayvan kesimi yasağı 4 tır.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler