1 Haziran 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10

1 Haziran 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ea — 2 diği | Kral ve Kraliçeyi pen- | cereden seyretmek için Parislilerin müsaade almaları lâzım... Fransız polisi birler kararlaştırdı Ayın 28 inde gelecek ol İngiliz Kral ve Kraliçesi per Üzere bütün Fransa hazırlanıyor. Bu ara da, en büyük faaliyet poliste görül. mektedir. a sivil ei ei memle- eni çok sıkı ted- 150 likler (9 uncu sayfadan ve pi vekili, 46 — Hoc: brahim: Kütahya matsar dürrahman: Adan sih zade İbi | ki Silin ei talıklar 4700, ön EN İERİNE 5700, ay- | tut- Alsas -Loren | ie ıfadan devam) adamın ken, birkaç kere e gümrük muayene me- murları bizim paramızla 1000 - 2000 lira kadar bir para bulmuşlardır. Şpizer, memlekette bir reyiâm ya. halkm le 80 - 85 inin muh- tariyet lehinde rey vereceğini söylü - rindeki Alman > dası arasında, birçok neşriyat vardır. Bunlardan başlıcası “E. L. Z.,, (Alsas Loren gazetesi) dir ki, 4000 nüaha İr sia nin 1500 üshasını a teler 1000, ki ar 15400, diğerleri maktadır ki, bunların yekünu 70.000 sonra. dışarı, yanımd& enik ei bulunmak şartile s7 mağa bi m geçti, Bir pazar günü, erkek a a ere » Devlet reislerinin bir Kala mem- ühi tehlikeli bir iş İyi etmektedir. Bel ki İngiliz Kral v Fransa- 'e dükkânlara alm - yı ziyareti başka zaman olsa bu kadar mayasıl. Mağaza ve dükkânlarda teihiizre ihtiya göstermezdi. Çünkü ipleri ve satıcılar da; in bir milletin hükümdarla- | Kaşe pir mecl Ü M komşularma gi iyorlar., Bu yollar üzerindeki oteller, a Hâ- “yaka, Avrupanın ü karışık | ziran akşamma kadar, m lerinin. vi ve isimlerini polis a emmi em- nra ora- sı br ii mani ceza göreceklerdir bir İz Gaz yol üzerindeki bütün lekette Siki tedbirler peel e yı ziyareti sie ai vee metinin aldığı tedbirlerin masrafı, Fransanm ettiği masrafm 250 maili tahmin olunuyor... , 'Hitlerle Mussolinin kendi memle- İrina de, Site mii bir ii ve li ei iri ye 300 si- il polis tarafından daimi bir muhi beki Baraya yaklaşanlar sete sorgudan geçirilir... Bundan başka, Mussolinin daima gidip gaprmimi laz Üzeriile lunan daima hak- |, yilan tahkikat GRİ ağn ev. Eitlerle le m in resmini her İs- in çekemez. Bunların kendilerine mahsus fotoğrafçıları vardır ve ken- dilerinin müsaade etmediği resimlerin heşrolunması yasaktır. Yalnız, iki hi kümet reisinin bazan, kendilerini toz toğrafa almak için müsaade verdikle- ri bazı kimseler v: Hitlerin eee eskil e len daha ki z diğer gizli Kii teşkilâtı da 9000 kişi- den müt Gerek imz birkaç sene Pi yaha r m: nöbet beklemiş, bindikleri trenler yüz- lerce polisin nezareti altında ilerle- yeiir: Rİ AE ep li Eralmm daki otellere reisi mi söker i bi astinin Kara orman kariyesinden, almis ir). ni ez oca: Eskişe- hirli, en oğlu hee sil alı. 77 Azri şa Lângalı e. Gönenli. 79 — e Sait: Gönenli: (ölmüştür). met: Mütekait binbaşı ki s1 e | ler. şiş e Düma (oğul) şöyle der. gençken doğan bir sağım bam yine bâbası Hakleri u anlatırmış: keti esasen çoktan! nüsha etmektedir. > temizlemeye bulama. a Bu neşriyat Alsas Loren arazisin. | Tün kim olduğunda şüphe yoktu: Ge hâdiseler üzerine Fransada Birak ; de, asıl fiatlarınm yarısma satılmak- | <9 Yari m 1 di bulunduğ tadır. “dam! : mış ve Dahiliye Vekâleti bunları ei : ve ortadan kaldırmaya karar ver- > 10 Elektrik sadalyesi pal cana; 2 gördüğümü a azırlanan idari | mi: vi SE 1 karda ii ez > Altıncı sayıfadan devam) RE; bulama iy c i Gizli ibtilâl ie imei o müddettenbe: an idari me pi VEE çi , 4 Profesör d'Arsonval bu şapkayı bu | “erhal Karakola gidip hâdiseyi habef Jan kukuleteliler mesel malümdur m ve tedbirler neşrolunmuş ve | tür. gün hâlâ giyer ve daha dün alınmış gi- vermekliğim için Mi ettiler, da hükümeti nel ir e a, | halka bildir Ml mini Sa A kumandan bidir., $ Fakat buna meydan pe bir idare kurmak için, , memleket- Buna göre, dört gün zarfında, pro- e i Mehmet e Yine Arsen d'Arsonvalin “Kaplan, | 8i günün gazeteleri söyle bir havadi$ izli ko- | “gram rmucibin (Klemanso) hakkında anlattığı bir fı. | yesretüler. J mitenin evvelâ silâh depoları bul ği yollara bakan evlerde oturmak (7 Hükme ktan. Dömipke; pik Lan a “Dün gece, açık renk yağmasrhuklıl muş, bundan sonra reisleri meydana için herkesin bir ae varakası | Ahmet, Çorkos Momle Herabör kaçı “e... m kaplan adar; ayari ve bir , karısım, öldürmeğö arılarak mi alması lâzımdır. e ce ei çikan | gk la ERDAL ur Kedilane'ann 71 sırada, işitilen çığlıklar üze? Bundan ai birçok diğer hâdise- | cakların da mü şekilde vesika alma- | Bağ Osman: Hendek kazasında Şilli ii biri bakıyor. Fakat, dekor rine adam yal ve yapılan mil “ler ve bilhi ari Sİ; cinayetle- | ları e dir. kariyesinden. 66 — İ m Hakkı: hastalanıyor ve ölü; icesinde deli olduğu anlaş rin tahkikatı neticesinde şüpheli Ol-| O vesik m birin di B. a ME a kr Sı Biri ir. 6 zaman Klemanso e diyer larak timarhaneye götürülmüştür. ukları görülen kimseler hudut harici Segine si almacaktı, O tarihten e e a — -—'Bu a, talihin il Allah Gazetelerin bastıkları resim, edilmiştir. sonra müracaat iye- EPA ha m canını vri ve bütün canavar bakışiyle, bâ Fransız sivil io İner e cektir. Vesika er inme Gİ tepe “karyesinde, Kn Nİ m aldr., na karanlıkta saldıran adamm tâ ken* pu kp Tahkikat | Jena oner oğlu esen: Söke Mİ Aleksandr Düma Çoğul) da profe- | disiydi! j ında, le, kadln iğ için ie esnasında şüpheli zörülünlerii orülar. |1298 iy - ki " esin hal > sörün gençlik ye idi. Malümdur İngilizceden: pil ali ile e aya Kiri da oturmaları yasak edilecektir. e lie 10 ki A. Dümanm babası da Aleksandr Çeviren: HİKMET Mi ni numaralı polis hafiyelerin - . Eh 1 Bezhie pimi eçeceği caddeler üzerin | mete Ahmet: ett etmiştir). ii Pi iştir ve orada, Şi ön me ” dmei > in ii Faal o günler yeni istenil. Mana Ali. 74 — Harünürreşit; 2 Düma per (baba), di- Siirt De Yakında Suya i zaman teftiş olunacak ve vesika- nl Aleksandr Düma fis (oğul) der. vuşuyor faaliyeti Siirdde de kendisini ed ve asırlarca bakımsız olan tari- hi gehir yeni bir ii ve canlılık bul“ i ilamıştır. İneği; *82“-Şamlı Ahmet Nuri ölmüştür. 88 — Tahsin: İstanbul polis müdürü (Ro a arabacınm yanına otururdu: ri meh iyi işler görmeğe çalışıyor. Vi mi 84 — Kemal: Polis müdür emal: İspartalı Gömniyei umumiye müdür di alardan, yn gin seyredecek sisalkrin e | mâsı lâzımdır. de bulun: e men yel üzerine alı e eri İ ev pencereden başkalarını X akmleclerr çalarım ee da- Gi Seri mr beirünek yer yaj a de polisten müsaade almak ra lecektir... ğer taraftan, Kral Al izabetin P. hı dukları dört gün büyük bir bayram şeklinde kutlanacaktır. İlk gelişlerin. de ik merasim ve t büyül geçi! ya- ni Paris üzerinde eği filo- ları u de ay- Tica ali tertip ek birler de çok ( Yeni Neşriyat Yl aylık derginin 86 ncı sayısı zengin ünde ei çıkmıştır. İçi: ar Celâl ve Reşadın polis, mira ii Beniz paraşüt kulesi, Kadıköy Halkevi müsabakası projeleriyle mimar razılarile başka mem- | Tekellerde mimari faal yetlerden bahset- ir Mimarlara, mühendislere, be- lediyelere tavsiye ederiz. KALKACAK VAPURLAR Saat Yapurun adı Gittiği yol 18 Bursa n 16.30 Trak Mudanya 0 İlge: Bandırma 15 Kemal Ayvalık GELECEK VAPURLAR 12.30 aradeniz 1.20 Mudanya 0.30 ni Bandırma 17.30 Bartın Ayvalık İzmir İzmir ci Şuba müdürü. 87 — Hafız ea İs- € ir). 88 KN momurlarıdan Get tür). Arkada kalmamak için.,, vekili albay Fevzi Aynı bimmetile Profesöı YA 11 g ir bina yaj yaşındadır. 3 . tır. Hazirandan itibaren husust Prostun plânı | sebe tayyare meydanı ivarmda a ik adan devam) '& ayni vaziyete girmesi bakm olan Ki yolunun ©- rat tarzında ve gidiş, geliş isti- kamer biribirinden ayrılmış hal ie — Nedim komiseri, 91 — t“ İzmir merkez me- muru ve Teline kaymakamı, 92 — Hacı Yusuf, Adana polis müdürü. 93 2 Sakallı Cemil: Unkapanı merke: emuru, 94 Büyükderi merkez me: , 85 — Fuat, Beyoğ- 96 — Mevlan zi GAR elem ve keder kaynağı hi line gelen Masi mi otomobil ha za) için bu; h Z zaruri ve ço o yerinde Si iel Temenni edelim manmda da alınabilsi Gelecek yinimisda mevzuu teşrihe devam edeceğiz. KALAMIŞLI raya verilmek üzere yeni evler yapıla#| Siirdin yati derdi olan su Li ri halledilmek üzeredir. Belediyelef 0 bin lira istikraz edile ik tesisata başlanması takarrür etmiği ve buna ait muameleler tır. wi her yıl on bin Me ve si i ira da hususi mı ek suretile altı senede mİ ta suya kavuştuktan, sonra hiç "an Kii la bay Ramiz, Biürdi bükün teş kilâ a tamı bir irfan ocağına kavuştur” Eskişehirde Yenidoğan Kital Eskişehir - Köye üzeri - No. 14 Kurun'un m bayii. nevi ilân ve reklâm kabul doğan Kitabevi — Vakıt mat- Yenidoğan Kitabevine müracaat edebilirler, Tü ürkee ve eN eli her ne- vi gazel İn Dea EN YENİDOĞAN KİTABEVİ — Sü İbrahim Sabri Mustafa Sabri Hoca- nın oğlu. 113 — Bursalı Cemil, Fab- bine a — Çerkes ayi irk reisi, il yr ini etmiştir, 117 — Binbaşı Çerkes Be- kir Nigehbah gurubu müessislerin- en, Suriyeye Ge Ma orada öl- müştür. 118 — p, Bursa fabri- mi el dei 11972 Hulüsi İzmirtumuru islâmiye ab Cölmüştüd). umaralardan sonra listeye dahil olanlar Bandırma, Gönen, Su surlık ve Manyas havalisinde Anza- vür Ahmet Me yl esat eden LE ve halk tatil kırlarda yese ve m çoluk çocuğunu ve yiyeceğini alarak dışarıy#|. “dökülmektedir. isin e ee sıcaktır, Bi yüzden : konferans: Rüştü 20,48 O; a ilk 21 klâsik Türk musikisi; arkadaşları tarafmdan E ayarı), ayi 45 orkestra: 1 — Çe! şi Marş solnel, 2 — List: Rapsf 4, 3 — Deföse: Serenad, 4 — “ a? eleji, 22,15 ajans haberl& 22,30 plâkla sololar, opera ve opd”” parçaları, 22,50 son tel

Bu sayıdan diğer sayfalar: