25 Haziran 1938 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8

25 Haziran 1938 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fransada THERMALE istasyonları e di ğnlnlii 28 a Geçiriniz. n iğ Golf - Tenis - Yachı Yaz'ı Dinar'da - Les - Romatizma, Kadın hastalıkları En Bire e on Rents ” R. Gür li - Mere, Pari Dinard 1 Haziranda açılmıştır. le Grand Hotel 6 Tatilini: Gree memleketini geçri 0 Franktan başlar. Ve Gir ei e de L'opera, OPE. 66- işi bin - Gue deki. Pe aint - Cast akan ei a Kutupleri) LA ni de la COTE Celtic - Hotel Mücssesesinden malümet iste- 200 oda, büyük zvoğia bay yiniz. ın ikametler için gö- fiyatlar, güzel plâ; e kum, türü şeraitini gösteren ve golf, tenis, cazip ve güzel Dİ E D'İNİTİATİVE'de m a ân NNE uyu. dan emire ik ÇOCUKLAR CENNETİ su ile a En hoş ve en güzel dudak ruju, OT ettiği COTY'nin size ÇE peg ia ilgiye İlle DİKKATI Paris COTY fab edilmiş bir fransız mustahzarıdır. , takdim rikalarında imal ve ihzar CHATELGUYON : Barsak ve LE MONT- D SAİN Suları ile meşi teneffüs L'Auvergne ppm Nefes « NECTAİR! Gayet e Av ve Tanınma hurdur. B uemsalsiz tarzı tedaviden isti- fade ik av ler için en mül Mi Çoc: cihazları, Karaciğer - ROYAT; re Akciğer boruları, ; Böbrekler e 1 ve ideal ista sinir bezleri, NÜM li nluk, kan: m; m er hastalığı SEE em PARKI Tafsilât için Syndicat — initiative des Stations Direktörlüğüne müracaat. Thermale Kalb, re - Zengin Arsenikli Kadın ve Çocuğun istasyonu. L miştir. 15 Haziranda açılmıştır. euil « de - Bains Otel, METKOPOLE, ILICA ve letablisimanı PARKI karşısında (mükem- mel) pansiyon : 60 Franktan Kir Bl Tres adresine es Bains REN ISTASYONU 1938 senesinde 8,000,000 Frank ER - Teşrinievvel sarfile tamamen tecdit edil- tablisimanı ACMA BA Plâj, Golf, Tenis, Gazino caktır. muhit VErmıtage DEvian OTELİ kantası, tedavinizi kolaylaştıra- kt HOLANTSE DANV ÜNİ Eid Birinci Ticaret Mahkemesin- Sahib. ve maliki bulunduğu 31 Mayıs ve 23746 numaralı hamiline mu. /78 liralık çekin zayi olduğ! Elbiselerinizi GÜVELERE r 37 m. dl bahis sle iplaline karar ya Çak- makçılarda Sünbüllü handa 24 numarada biz Kaneti tarafından bâarzuhal talep e. dilmiş olmakla Ticar. bii 858 in. ci maddesi m n bulan Sahibi ASIM US Neşriyat müdürü Refik A. Sevengil | detin eye ib. iğ akl edilmedi ilân olunur. (25 KURUNA abone olu- nuz ve edininiz — KURUNun kitap şeklinde roman tefrikâsı, — Sarlok Holmes iş başında Ba re yaa SR bir sahneye ben- zetirim. yerle rada yunlar, melodramlar, ko- ediler, kısac ia neler oynamanın. © di olduğum bir bu oyun- nde Doktor Hakatabı ismini taşi- ie si ri Il ki koklıyasm.. Küpüzik kâğıt Re in türlü Di almış, bir dok eti tte ki a i i t Kavun deği Bizans İmpara- torluğunun Tarihi Bizans o mevzu uzun yillar ayn ayrı tetkik ve te- tebbü edilmiş bir mevzu olduğu h de bugün bile a; dınlatılmamış a çok tarafları var- dır. Tı lioğlu l evfik Yeti arafndan tün Bizans tarihi- ne tı deri Şarki Av im- paratorluğunun bin senelik vulu atını hikâye o et- mektedir. Fiyat: yüz ku ruş olup her ki- tapçıda — bulunur. Toptan müracaat mahal stan- ME Sultanahmet Sulh 3 üncü Hukuk M4 pe mesinden Zeynep, Nefise ve Hayriyenin $09 > mutasarrıf oldukları İstan <üçüka”” ve Mein Ka işi mabarminesi ( rltari sekiz e ra Birinei mas? a iğ tarihine şemd? günü saat onlan on a ikiye ali şeri olunacaktır. meli muhammin esini yüzde yetmiş Bi şi m akdirde en son artıranı baki ipi şartiyle on beş gün müdde” le temdit edilerek ikinci a m Biz farihine müsadif cuma gü ondan ön ikiye) kadar icra kın” m en çok arlırana ihale edile lek m alacaklılarla diğe men ve üzeri hi asri af 2 mbabiederiyi inde bildirmeleri zam, Aksi, ald hakları tapu sicilleriyle sabi! sadi da satış bedelinin ağlişienirieli kalacaklardır, Müterakim — vergil” barlar li hissedarlara v e dal liye ve r kanunu mucibince vel mesi man > yirmi senelik taviz be li pulu ve tapu ma ella mü terim” i ri ari esi işbu

Bu sayıdan diğer sayfalar: