31 Mart 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

31 Mart 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ba “İNÖNÜ HA DA sahası cereyan ederken muhte ika yy” « Ve İstanbul, PAZAR “34 Mart Telgraf resi: İstanbul, Milliyet Gase'a ve mzibönpa ci! hestslar için müdâriyale İdarehane: Ankara enddesi,»$ 100 Telefon numar: İstanbul, 3911 < 39 mürecent edilmeli v Müddeli ş eçerru alar 10 kurustur. Gelen errok geri cerilmez 5 ie sr TIRALARI — ÇDilşmü “binlerce smaktiktlesile: uldurduğn rivharebe meydi mini. silahlarımıza ferketmiştir., İkinci İnönü muharebesinin SEM garp cephesi kumandarı İsmet nim Metris “Tepeden idare ettiği Maharebe yayiyetini tespit eden bir paranın sor, cümlesidir. Bu ifade Melle bir aşkesi harekâtın, bir mü- “demenin hikâyesi degildi W « bir kaç kelimede mülk müjdeleyen bir man Ozaman, her şeyde olduğu bu manayı da herkesten İyi Gön büyük Milet Meclisi çeisi Sör Mustafa Kemal Paşa hazretleri VA Gebhestnin mümtaz kumandanına ie öevapiz . hislerini, ve kanaat NE söylece iade ediyordu: Man, Wrihte sizin İnönü meydan ularebeferinde derahde ettiğimiz dor agır bir vazife deruhte Kümanıanlar enderdir. Siz WE yalniz düşmanı değil, mille- maküs tallini de yendiniz; mızı tari, mefahırine Pive bütün müled hakkınızda edi minnet ve şükrana sevkeden Ük zaferinizi tebrik ederken, Üfünde durduğumuz tepenin size Mere. düşman: ölülerile dolu bir ağdan şeref. seyretlirdiği kadar, » “imiz ve kendiniz için itila şa- Drile dolu bir ufku istikbale de £ Ve hâkim oldugunu söylemek “ip 0 ecerrit etmek, o blyük hali“ vereyanına sahne olan arıları eğik Mazamdır. « Ancak bu şanı Ho harekât manasını daha Bg abii Kerçek İkinci İnötü İp tarihimizde yeni bir safhamı yk, oğicı oldu. O vakta kadar ve küçük muvaffakıyetlerimizin Müyeyz dama çanlar, onlan milli ka de orduman. kudretinde Yar tesadililin © tecellisinde dile ediler, hem bü de mülletin İnönü ere kadır olduğunu, one olanlara “yeniden gös RS İnn Zafirinin nründen bir inişi. Baş kumandan Gazi teltiş için <p | a belunuyorl Ordu ikinci tee Müharebesi yl dönümünü iş Bu münasebetle otde it reşmi geçide hazırlanmış. tüpe dolar Çay - İstasyonu — cvarmda Riçiş esislardı. Baş kumandan resmi Sefi > ine geldi. Refakarlarında Rus Aralar, Azarbaycan mümessili gün Abilof ve ateşemiliterleri İl Gaz teftişe başlamadan en topladığı bütün Kuman Nü Küpü bir: nutuk. yet etti, Say ç 4 Şol eyi hatırladığım hüla: ii Yeti ,<l İnönü zaferinin ekemmi- itiş e bityüktür. - İsteyorum ki Brüp, alamadan evvel bur zafer atayıp; Ulviyetint askerlere hatır- tup Bundan başka ordumu- Mukag akt bir zamanda düşmem “Söydg * fopraklarımızda'ı çıkara- hildüyu bütün. milletin emin bu- Salatası, Kahraman. askerimize 500), “e Bir tebligafınızdin Baş in dpeneye başlayacağım. Süre ye imani geri bir makine Taşla, ezamile yapıldı. Muayene e B$ kumandanın nazarı Mİ Üzerine dikilmişti. DA Sonda, Midü; yanındaki kaman. leri çı Züktaki kı Körü; taam süngü- alar Yar la Süngüsüz kıt- el . Baytar, penil ktüüi süngü dak — hazrei, ri, Düşmen- yer İnceye topraklarımızdan rleri; Mi yledi, iş al ui ülyi Hiv kareleri . attir. ecanı hissedi- res, a3 Teda — Ah. İemicim a mücadelenin rm halarını — hatıl aşi Hem bunca lasina — Kazanılan Kanı İnkilâba, karşı ir; hemde g eri yaratanlara, Siirt nebim Öd! 5 Eiumruştur Celâl B. — eee — Bankanın ma li vaziyetini izah ediyor Büyük bir inkişaf gösteren bankanın yeni teşebbüsleri Bankanın mevcut parası 4 sene içinde 1,902,982 liradan 13,653,847 liraya çıkmıştır elâmın .en beliği rak- kamların.sözüdür. Çün- kü bunların ifade ettiği ha- kikat münakaşa: kaldirmaz. En heyecanlı bir. nutkum; en kuvvetli mantığın telkin edemediği hakikatı rakkam- ların. sakin belâğatı anlatır. Evelki gün İş Bankasının 1928 senesi bilançosu hak- İş Bankası umumi müdürü Celâl Bey kında malâmat almak üzre Perapalas otelinde umumi müdür - Celâl (o beyfendiyi görmeğe gittiğim zaman gene böyle bir belâgat kar- şında kaldım. İş Banka- sının ismini telâffuz ederken her Türk bir gurur hisseder; çünkü - o, iktisadi : ve mali sahadak! kabiliyetimizin tim- | salidir. Mili — istiklâlimizi kazandıktan sonra girişti- gimiz bu mühim iktisadi teşebbüsün muvaffakıyetinde en mühim amil olen Celâl beyi, geniş. salonun derin koltuklarından birine gömül- müş bir halde gördüm. Bir ressam henüz bitirdiği güzel tablosunu, heykeltraş mu- vaffak olmuş eserini nasıl temaşa ederse, Celâl bey de elinde tuttuğu küçük siyah kaplı defterin bir yapra - gımdaki rakkamlara hayran hayran bakıyordu. En beliğ cevap Hvibeşten sonra İş banka- sının 1928 senesi zarfın- daki mali vaziyetin! sorunca Celâl bey ya'nız bir kelime ile cevap verdi. Deliterin ben içeri girdiğim zaman tetkik etmekte olduğu yaprağını uzatarak: İşte. dedi sessiz belâ- ğatin iinde ettiği hakikat | ilk bakışta nazara çarpıyor-| du, İş bankasının yalnız 1928 senesi değil, dört sene- lik faaliyeti bu küçük kâğıt üzerine geçirilmişti, 1924 senesinde banka- fa on kasadaki mevcudu iki milyondan asağı ihen 1928 a | | Seneler Yatıl prn | İri Meda lir TK. Sani ——— —— — — 1924 1,002,082 406,654 © 2,469,236 17405 1925 3,322,053 4413551 O BOGİS77 402,523 1926 4,036,872 © 0023858 14,247,201 1027 12,024,860 — 15,912,718 o 28,907,202 036,158 1928 13.653847 27807387 3462237 1362481 senesi k. sanisinde kasada | borsa - ilktündan daha dun bir | (43,053,847) lirası vardı. 1924 senesinde (ikrazal mihdarı ancak (486,654) lira iken, 1928 senesinde bu fasıl (27,307,387) Ura- ya çıkmıştı. Mevduata ge- lince, 1924 senesine “nis- betle (17) misline çıkmış (34,452,237) Uraya baliğ olmuştu. Kâr . olarak ta 4924 senesinde (17,405) lira gibi mütevazı bir meb- lağa karşı 1928 senesinde (1,362,481) lira yöslerili- yordu. Büânkarin ihtiyat akçesi (835,000) üra ül. Muvaffakiyetin” sırrı Bi suretini bu stltuna derdet” tğim mukayeseli cedveli tet- kik ettikten sonra iüli vaziyet hakkında benim sörabileceğim suallerin hepsi Sorulmuş,-Celâl beyin vereceği cevaplar da ves Filmiş demekti . Celal beyefen- n bu muvaffakıyetin Sirri sordum : Muvaffakiyetimizin baş- ca amilleri, teşkilâlımızın in- #izamı, halkin itimadı ve mem- dekette doldurulacak bir-boşluk bulunmasıdır: İş bankası ihti- tur. Banka, tesisi. günündenberi mütekâmil. bir terakki göstermiştir. İkra- gibi, halkın adını gösteren mevduat ta sipadeleşmiştir , Bankanın ta- rihi. tesi bidayetine kadar mi ihtiyat akçesi ( ya baliğ olmuştur; İtibarı milli ile füzyon esnasında: bu ihtiyat sermayenin tamami hissedar» lara tevzi edilmiş ve sermayeye Kalbeditmiştir. Hâli hazırda bu sene açıklan “ve. doğrudan; doğruya * kıymetli. eshana -mat-/ kabili ilâve olunacak: (250,004 | lira ve aynca açık ve nizami; Kârımızdan - tefrik» edeceğimiz. ihtiyat akçesile beraber, ihtiyat sermüyemizin yekünu (800000). lirayı tecavüz tdeteklir. Bu sene memleketin muhtelif yer- lerinde yedi şube açtık. Bu şubelerimiz fam bir sene çalış- müdılar, 1929 senesinde am birer sene çalışmış olacaklar ve bu senenin daha parlak olacağını ümit etmekteyim. Tabiat ta bu sene çalışmamıza daha müsait olacada benziyor. Sermaye tezyil ediliyor İğ“ sene hey'eti umumiyeye bir milyon İlra tezyidi sermaye teklif edeceğiz. Bu bir milyonla İş bankasının tediye edilmiş sermaye miktarı (5) milyonu bulacaktır. Sermayemizi, mem- lekette şahsiyeti maneviyesiyle ve sermayesiyle kesbi salâbet etmiş meli bir milessese yarat- mak için tezyit ediyoruz. Tez- yidi sermayede hâli hazırdaki hissedarlarımızın haklı rüçhan olacaktır. Bunları dörtte bir nispetinde hakkı rüçhanlarım istimale davet edeceğiz. Kendi- lerine — takdir. edeceğimiz fiat hissedarlarımızın istiladesinimucip olacak bir şekildedir. Bugün borsada nama muhar- rer onar liralık hisse Senetleri sin beheri (14,5) Wradır. Hami bine salt olan hisse sencileri duha serbes olarak alınıp satıl- | miskta olduğu için nama muhar- rer olanlardan duha yüksek kiymette bülunacaklardır.Buna tağmen yeni çıkaracağımız ha- miline ait, hisse senetleri için ef ederek dbu| Hat tespit edeceğiz. Hissedar- larımız bundan kazanmış olar caklardır.Yeni ihraç edeceğimiz hisse”#enetlerinin iki ay zarfında biteceğin! zannediyorum. Yeni bir teşebbüs ipkamız Ereğil kömür şir ketiyle müşterek üç milyon Uira seriiayeli bir kömür şirketi teşkli etmiştir Her iki tarafta aporlarını — getirmiş tillafname evelki gün inrafeyn murahiı ları m sizin Ankarada imzâ olunmuğlur. Şirkötin malik olduğu saha- daki kömürlerin yekünu 64 mil- yon; ton, olduğu Türk ve ecnebi iiüitel ların raporlariyle mi- eyy. Şirketin teşkili şüphe- *siz iktidüdi bir kombinezondür. Yapılan'bu kombinezona gört <Makdi fedakarlık yapmaksiğiii Iş. bir. buçuk. milyon bir kıymette hisse alik olmuştur. Hissâ, bağlı olan kıymetler 0 bin Hira nakit ve bir ette inşa edilmekte iâ&r ve elektrik santral mevcuttur, Yani esham hakiki ve ciddi eti haizdir , İçinde yapıldığı Zaman bu doğ» kasının ihtiyat akçe- yhpıldığı taktirde #tiya- tamuz Zömllyön lirayı tecavüz | etmiş ölacakır.. Yukarda işaret edildi içinde bulunduğu- müz - seni banka ilâve » edebiliriz. İş. bankası | ihtiyalının arması ve sermayesinin harşılığı bulunarak tezyidi suretile mütemadiyen ma- nevi şahsiyet ve küdretini takviye etmekledir.,, Celâl beye bu izahatından| dolayı teşekkür ettim. Yanın- dan ayrılırken bankanın son bilanço ile tebarüz eden muvaffakiyet! dolayısile kendisini. tebrik ettim. Celâl bey tebriklerime Şu sözlerle mukabele; etti. A © İşbankası; dedi; böyük Gazi ve halâslığrımızın iktisadi eseridir. “ ve e tedi beyin azimei IŞ bankası Umumi” Müdürü Celil beyefendi dünkü ek İsviçreye hareket etmiştir. K yonda bir çok zevat tarafından teşyi' alunmuştur. Celti beyfendi tetkik söyabetından yakmda av. dir. > H. Aymanun ziyafeti Mili Reasürans Türk Anonim şirketi müdürü MAymon de Mesiral ta an düm saat 17 de yanda bir çay Ziyafeti det ede yaletinde sigorta şirket leri ve malt muessesat mildür. leri belürmmuşlardır. numaralı ilâve- mizi yarınsabah mmüvezzilerden isteyiniz. Bu ilâve- miz jİlkbahara alt bulunacak, İki renkli ve nefis ba- har manzalarını ih tiva eden fotograj- larla çıkacaktır. uz senenin bilançosu ik tasavvurundayız. “karımı da | 3 Ark e #neli, Sene 1125 8 ve Nan ücretleri Gazetemizde çikan yâzıların hukuku mahfazdu. Abone şartları Tüsirpe 400 4x 750 1400 Tü uzssi Büyük Gazimizin iktisadi eseri: İş Bank Halâskârın bu mühim eseri kemalini bulmuştur. Kısıktı hatlı Unun üürlük (ağfve- dilli, 25000 Jira tasar edir Hey'eli unumiyenin dünkü içtima ve yeniden inşa edilecek batar aklımdaki kararlar Üsküdar — Kısıklı Halk tram- vayları anonim şirketi hissedar- ları hey'eti umumiyesi dün sene- | lik içtimai akdetti, Şirketin geçen sene zarlın- daki islerirx ait idare meclisi raporu. kabul kıp raporu tas- tik edilmiştir, Tasarruf temini için şirket umut müdirlüğünün ilgasi teklifi ik görül- istifa eden Rifat yyeibeyin | Feridun bey 'yerinemural- hasiiza sıfatile İntihafolunan | eski müdür Manyasi, zade Fe- | ridun beyin uhdesinde bırakıl alıştir Yeni murakıpliğe Habip zade Ziya beyintihap olunmuştur. Raporda, balli işletmek için | Emünctin tahsls- ettiği (150000) Mranın kâfi gelmediği, bu hu- susta şirketin de 15,675 lira sarfetliği mâsrafı azalmak için memur ve müstahdemin kadro» sunda tenkisat yapıldığı, imtiyaz mukavelesinin tadili dolayısile yeni hatlar yapılarak sermaye- den daha ziyade istifade edile- ceği beyan edilmektedir. Şirketin kazancı vasati he- sapla günde 282 liradır. Bilân- çoda masraf 118,365 lira, ve gayri safi varidat 59,682 ira olarak gösterilmiş olup açık mıkdarı 58,652 İlra İle kapatıl- mıştır, Bu açık (1929) hesabına, . devredilmiştir. i Feridun Bey, yapılan tasfiye İve tenkihat neticesinde (25,000) iralık tisarrut temin edildiğini, 20 memur çıkarıldığını, varidat az olsa da hattın işletilmesi, um- desinin değişmiyeceğini,ilk sene masrafın fazlalığı yeni tesisat- tan ileri geldiğini, bu vaziyetin, esaslı hatların İnşasına manla teşkil etmiyeceğini söylemiştir. | Ankara müzekaralı Yunanlar iki hükümetin emlâk için bir birine taz- minat vermesini kabul ediyorlarmış! Atinadan şehrimiz Rumca gazetelerine bildirildiğine göre M. Diyamandopolos o Atinaya vasıl olarak Türk - Yunan müzakeratı hakkında İzahat vermiştir. Yunan menabiine na- zaran M. Papaya müzakereye devam için talimat verilecektir. Ayni telgrafhamelere göre Yunanistan muallak meselelerin toptan hallini, ve iki hükümetin bir birine tazminat vermeksizin ellerizdekl emlâki muhafaza ken- di tabasına kendilerinin tazminat vermesini kabul edecektir. Bitn- raf âzadan M. Rias Vikinas Bugun Atinadau geçerken Yu- nan hariciye nazırı tarafından şerefine bir ziyafet “verecektir. Yunan Hariciye nazırı bu ziyafet esnasında M. Rivasa Yunanis- tanın bir itilâta varmak İçin şimdiye kadar yaptığı fedakâr» lıkları anlatacak ve bitaraf âza- Dın tavassutunu rica edecekmiş, BE LK EŞE 3 Gün içinde Fethi B. —.... — 473 mehtap Ankaraya da- Mektup sahipleri merakla soruyorlar: . Müsabakamız ne günü başlıyacak?. Haftanın en mühim ha- rini seçme müsabakası nın başlıyacağı günü ay- rıca ilân edeceğiz. Siz şimdiden kendinizi, bavadisleri seçmiyz alşlıınız! önlerin işlerindeki ktepliler içim men yötlerini kazırtadlığimız bu m ERİP 2 inci sahife Te inci sahifemiz- deki bu müsas İ bakâ — nizam- namesini o ile- ride her hangi bir. tereddüde: düşmemek için kesip saklayınız. e ur ei Hazırlık devan, : H.Şalın yerine başka hir mütehassıs geliyor Devlet bankası teşkili için tetkikata dıvam ediliyor Maliye vekâ- ledi bu işle ciddi surette meşgul olm- aktadır. Bu hususta fikri alınmak üzre davet edilmiş olan Alman milli bankası M. müdürü Şaht elân riste tamirat fg komisyonunda Alman mu- rahhası olarak bulunmaktadır. Paris müzakeratının ne zaman biteceği henüz malüm olmadığından bu işin daha fazla gecikmemesi - için M. Şaht başka bir mütehassıs göndermiştir. Bu zat Ber- linden - hareket © etmiştir; bir kaç güne kadar Anka- taya gelecektir. Hükümet gelmekte olan Vekili Bey Maliye Şükrü | vet edildi Fethi Beyin seyahatı ne ile alâkadar? Kuponlar meselesi ve Türk dainler vekâleti intihabı Bir nokta Paris sefiri Fethi bey , aldığımız ma- Yâmata göre hü- kümetçe vaki olan davet üs zerine bu güm- lerde şehrimize gelerek Anka- raya gidecektir. Mevsuk - bir : menbadanis- o Fethi Bey tihbaratimıza nazaran Fethi beyin “daveti yeni Türk Da- Yisler » Vekâleti - ile “alâkadar olup bü husurta” Fethi. beyin - mutat a müracaat edilmesi muhtemeldir, G5: Bu iübarla şimdiki halde müs: kirat İnhisar umumi Müdürü Zekai beyin yeni Türk Dayinler Vekiletine intilabı mühtemel addolunmektadır. Türk “Dâyinler * 'Vekaletde Maliye müsteşarı AN'Rıza beyfa intihap iin namzet gösterilerek intihap olunacağına daha Ziyade ihtimal verilmektedir. Mamafih Fethi beyin Fransa ile cereyan etmekte bulunun müzakerai İle alâkadar olürak devet edildiği de'söylenmektedir. dondra Sejiri Hazirana — gelecek Nin geliyör Londra Sciir! , Ferit - beyin hazirarida şeh» : rimize gelerek gi Ankaraya gi- Ni deceği haber , alınmıştır. Londra kön- 0 solosu mezu- O /erif Bey nen «şehrimize (gelmişti ; . mezuniyeti | bittiğinden bir kaç güne kadar Londraya gidecektir. . BUGÜN Zinci sahilemizde : i 3 üncü sahifemizde 1 Ğkedik kanusunda ye yapıldı. 4 Gok Tec vir ölüm, 4üncü Sahilemizde: gi 1— Hata saporu 2— Felek 3 Askeri bahis; İkinci İsönü. Mi zain yol parası göndermek <a istemiş, fakat - mütehassiş © bunu kabul etmiyerek Tür kiyeye fahri olarak hizmetin bir . şeref olduğunu Süyle- . miştir. Suu Mütehassıs gelir gelmez tetkikata başlıyacak, * be dan sonra bir rapor vere. cektir. Bu rapora göre bankanın teşkili için teşeb- büsatta bulunulacaktır, * di

Bu sayıdan diğer sayfalar: