16 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3

16 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kulağını kesti Sabri namında birikarısı sol kulağım uçurdu Kırıgnmrıııı oturan Sabri namında biri yoksulluk yü- zünden bir müddet evel zevcesi Nigâr Hm, dan ayrılmış, dün Nigâr hanımı ziyarete gittiği zaman aralarında mutat kavga- ardan birl olmuş ve Sabri sustah çakısını çektiği gibi za- #allı Nigârın kulağın! dibladen kesmiştir. Nigâr Hm. hastaneye kaldırılmış, Sabri de karakolu boylamıştır. Amcasını vurdu sküdarda Evliya hoca ma- hallesinde oturan manav Hasan yegeni Şadan e kavga etmiş, amcasının ağır sözlerln- denlena hülde kızan Şadan Hasan ağayı bıçakla 8 yerinden ağır surette yaralanmıştır. Bir sarhoşun marifeli Ko gümrükte oturan Sabri efendi namında biri kafayı adam akıllı tütsiledikten sonra Nesimin dükkânına giderek eline me geçtise kırıp dökmüs camla- rı tadirmiştir. Azılı sarhoş ya- kalanmış, cam parçaları ile ko- kunua şah damarı kesildiğinden hastahaneye sevkedilmiştir. Çocuğunu bırakmış kırköyünde Emine namında bir kadın hasta ve besli ciz bulunması münase- fünlük çocuğunu Be- lediye deiresinin önüne götürüp bırakmış. Emine hasti uğun- dan hastaneye çocuğu Darül- fcezeye gönderilmiştir. Kilisede sirkat 0 iköyde Rum kilisesine evelki şam pencereleri keserek hırsızlar. girmiş, zikıymet bazı Başlıklar ve salreyi çalarak Sivışmıştır. Zavallı yandı Ferıııaynııııe arabacı Mehme- din altı yaşındaki kızı Hilk- Metin dün Nzerine ateş sıçra- Yarak vücudunun bazı yerlerin- dot yanmıştır. Öteberi aşıran kadınlar ünbül ve Emine namında iki açıkgörz kadın Agobun ser- Risinden, çorap ve salre aşırır- ken gürmü meşbut halinde ya kalanmışlardır. Dünkü yangıa eda Kürkçü başt mahafle- -"ıîîıe SERÜNS Slrlali 'evin. den yangın çıkmış, derkâl yeti- #ilerek söndürülmüştür. Bir kaçakçı yakalandı Bradeniz boğazı haricinde Keten dere civarında Rizeli ta Mehmedin motüründe jan- rmalar tarafından 150 teneke Çak Ispirto yakalanmiştır. ir çoban boğuldu icada Çakıl köyünde 30 Yaşlarında Hüseyin oğlu Sadık koyun ararken Bocuk ::'-l köprüsünden dereye dü- Tek boğulmuştur. Bulgar sabıkalısının cesedi bulundu B'"k Adada Rum eytemha- Açı hesinin 200 metro kadar %.;'llı bir ceset bulunmuştur. .,_""' basında bir iki yara ölümünü -bu yaralar İntaç ::"_:“'- Ceset Ada ahalisine ı..,_._'“"lld “halde — kimse yaba GŞ nihayet polle ikinci alün İaaliyete geçerek mak- tamy Umak izi tetkik o- tesplr eg DU süretle hüviyeti tabgaş gallmiştir. Ceset Bulgar Minge Adan Virço Andanof is- Sabıkalıya ait olup ide bir qu'“'._:';:- #üretle vukua gel- H £ SİSİ Akşam kara denizden %'" Zelirken kavak açık- "hnıı.“-"" bulunan Ordu nereidü / Vapurü — bn çarpış Bedar gll baş tarafından are Muş ve diregi kırılmıştır. Weta Çocuk boğuldu & bir medresedi hmet .h;lu 5yi dün toran Ke ndaki TİN ŞEHİR rlarındaki bir a il ! Kuyuy Emanette Meclisi belediye İ Birinci reis vekâleti İkinci reis vekâletine Tevfik B. intihap edildi C:mi ti belediye dün _Şeîm- mini Muhittin beyin riyase- tinde favkalâde bir içtima akdeci. Muhittin bey celseyi açtıktan sonra yeni azayı tebrik etti ve bu günkü içtiman fevkalâde bir içtima Olup — divanı tiyasct ve encümenler — İntihabı y gn nizamnamei dahilt muci- biace yeni azanın birbirine tak- dimi lâzım olduğunu söyledi Yenli azanın listesi okundu. Sonra divanı riyasete intihabına geçilerek reyler toplandı. Netlcede birinci rels vekilliğine Sadettin Ferit ve ikinci rels vekilliğine de esbak Şehremini Tevfik bey- lerin intihap edildikleri anlaşıldı. Divamı — riyaset — intihabından sonra encümenler İntihabi yapı- larak idare, kavanin, sıhhiye, bütçe, tetkiki hesabat encümenle- rile idare hey'eti azâları tefrik olundu. İkinci rels vekili Tevfik bey yeni cemiyeti belediyenin llk içtima: münasebetile Reisicumhur hazretlerine tazimat telgrafi çe- kilmesini — teklif erti ve *kabul olundu. Beş dakika teneffüsten sonra Tevfik beyin riyasetinde ikinci celse açılarak bazı evrak okundu ve ait oldukları encümenlere ha- vale edildi. Ba meyanda geçen: lerde Beyoğlunda bir bina enkazı altında klarak vefat eden yabıtai belediye memuru Servet efendi- nin allesine 500 lira ikramiye verilmesi kabul edildi. Haftaya Pazartesi günü toplanılmak üzre celseye nihayet verildi. —ii Mi Maarif müfettişleri Dün toplanarak mektepleri - konuştular lk tedrisat — mülettişleri düm Maarif Müdürü Haydar Beyin riyasetinde toplanmışlardır. İlk ve millet mekteplerindeki ted- risat hakkında bazı kararlar verilmiştr. Seyrisefainde Vapur alacak hepy'et bu gün gidiyor Seyri sefsinidaresinin Marsilyada Aki vapor satın almak üzre müzakes ratta bulunduğunu evelce yazmıştık, İdarenin müdür muavini Fahir Bey iyasetinde — bulunan — bir. hey'et vapurları — tetkik etmek — üzere bugün Milano vapurile Marsilyaya hareket edecektir. Hey'et bü vapurlardan — teklif edilecek başka — vapurlar bulunuzsa onları da muayene edecektir. Hez'et Tahir Beyin tiyasetinde makine kısınından — İsmail fabrika inşamt kısınından İnşaiye — mühendisi Rahmi Beylerden mürekkeptir. — —e Ormanların pilanları 'll'ırbul orman amenejman — grubü bu hafta içinde yaz tirnesine Çı- kacıktır. Hey'et bu yaz Karadeniz orman- dan pilanlarını yapacaktır. Sepyyahlar gitti P'yerlori veparile gelen - seyyahlar dün akşam Beyruca hareket et- etmişlerdir. & İtalya sefiri gitti luıyı sefiri Sinyor Orsini Barone censpları dün mezunen Romaya gitmiştir. İspanyol hay'eti gitti Bk kaç günden beri şehrimizde bulanan İspanyol hey'eti dün Yunanistana gitmiştir. Evelki geceki ziyafet Avıııhı-r!ı sefaretanesinde — evelki akşam bir ziyafet — verilmiştir. Hükümet erkânı — ve sefirler bulun- muşlarldır. SO DA MAD DDD Bir kadının intiharı B şyeklanda Bostanbaşında Ni Vi bey apartımanında otur: İran tabasından Recep cfendınin 27 yaşındaki zevcesi m: Terza, Budapeştede bulunan a ve babasının vefatı haberini nla- rok mütcessir olmuş ve İatihara karar vererek dün kendini ze- Temiştir. Hayatı tehlikede ol LTYET Vilâyette yeni yollar Beş senelik program yapılabilecek mi? Geçen sene yollarm inşası i- çin Vilâyet, beş senelik bir yol programı yapmıştı. Fakat Na- fia Vekâleti yollar haklıında ye- ni bir lâyiha hazırladığı Cihe- tle, Vekâlet şımdilik programın tatbikinin tehirini bildirmişti. Ancak sonra gelen bir emirde de yeni lâyıha çıkıncaya kadar eskisi gibi yol programmın tan zimi bildirilmişti. Şu kadar vardır ki yeni lâyi- hanın esasları buraca belli olma dığımdan gene program yapıla- mamaktadır. Bu cihet Nafia Vekâletinden sorulmuştur, ce- vap gelince program yapılacak- tır. Bu sebeple büyük yolların da inşaşr ihale edilmiyor. Diğer taraftan ise inşaat mevsimi gel- cihetle inşasr zaruri olan yollar ile mütemadi ta- mirat yaptırılıyor. ZİRAAT UMUM MÜDÜRÜ İktisat Vekâleti ziraat umum müd Nakittin Bey şehrimize gelmiş ve dün Vilayet ziraat mü dürü ile görüşmüştür. HAPSANEDE TAHKİKAT YAPILIYOR Mülkiye Müfettişi Müfit bey, dün İstanbul Hapsanesine git- miş ve yeni bazi tahkikatla meş ğul olmuştur. SABRİ VE MEHMET BEyL. Dahiliye Vekâleti Aşayir mu- dürü Sabri Bey dün Ankaraya gitmiştir. İskân umum Mudü- rü Hacı Mehmet Bey de yakm- da İzmite gidecektir. EŞMENİ KATOLİKLERİ Ermeni Katolikleri Vilâyete müracaat etmişlerdir. Geçenler- de ölen cismani meclis reisinin yerine geçecek şahıs hakkında aralarında ihtilâf vardır. İstida- ları Polise havale olunmuştur. AVRUPADA TETKİKAT Nihat ve Hüseyin beyler is- minde iki Maliye müfettişi tet- kikat için Parise gidecektir. HAMDİ BEYİN KIZI Viyana sefiri Hamdi beyin kızı vefat etmişti. Cenazesi bu gün buraya getirilecektir. Ham- di bey de şehrimize gelecektir. Cenaze için merasım Vilâyete bildirilmiştir. Adligede Gazetelerin davası . Dört gazete aleyhindeki . dava görüldü Bl: araya getirilmiş olan ge- zeteler davâları dün Birinci ceza mahkemesinde görü'müştür. Ankaradaki bir İstinabe he- nüz yapılmadığından davânın bu safhası tehir edilmiştir. Etibba muhadenet cemiye- tiyle Doktor Şevket beyin dort gazete hakkındaki — davasına gelince bir zühülden dolayı buna alt evrakın da Müddel umumllğe iadesine karar veril- miştir. Tevfik Kâmll beyin Son saat aleyhine açtığı davaya gellnce, bunda” da müddelye tebliğat yapılmasına karar verilmiştir. Bu davanın sebebi de Son saa- tin, Kadriye H. Ankaraya gıttiği zaman Tevfik Kânll beyin ha- nesindeki misafirliğine dair bir yazı neşretmesidir. Devlet davalarında avukat ların aldatı rımı İntaç eden akkındaki kanın dün devaire tebliğ olunmuştur. lardan maaşaveya ücretli olan- lara mabkeme harçları tertibin- den yüzde yetmiş misbetinde para verilecektir. —.. se ee aneeme, ANKARA PALAS ; Ç(ANKARA) 1 Battın odalarda telefon, — sıcak | suyu, kalörileri vardır. Husust | banyolu apartmanlar. İ Odaların Hatı: 6-8-10 ve 12 İ Hiradır. Amerikan harı örkestra,i erkek ve kadınlara mahsüs perukâr salonu, çamaşırhane, $ nis, kütüphane, yataklı ÜÜ kakkindaki raporunu tetkikatan av- SALI NİSAN 1928 Müte[errlk _H ._ Sayliyelere rağhel FalK bu sene Dikessa Anadola yakası İPüyunu muvahhade ; ve Boğaziçine giliyor H.vııımı iyileşmesi üzerine sayfiyelere rağbet başlamıştır. Bu gsene bilhassa Anadolu banliyö — hattındakl — sayfiyeler ve Boğaz içi fazla rağbet bul- maktadır. Adalarda ev kiraları diğer yerlere nispetle yüksek olduğu için eskisi kadar alâkâ gösterilmemektedir. Seyrisefain ve Şirketi hayriye yaz tarifelerinde halkiın arzu ve ihtiyacını nazarı dikkate ala- rak tadilât yapmışlardır. Şirketi hayriye Boğaz içine alâkayı art- Ormak için mesire yerlerinin tezyidini muvafık görmüştür. Uşah şeker fabrlkası U şak şeker fabrikası hesaba- tını tetkika giden Sanayl ve Maadin bankası meclisi idare azalarile mubasebe müdür mua- vini Fuat Musa Bey avdet etmiş lerdir. İnhisar bütçeleri Sencl Maliye başı olduğundan inhisarlar — müdürleri kendi dairelerinin bürçelerini Ankaraya götürmektedirler. Şeker inhisarı müdürü Hüsnü bey evelki akşam ve müskirat inhisarı müdürü Zekai bey de dün akşam merkezi hükümte hareket etmişlerdir. Tütün inhi- san Mmüdürü Behcet beyin de bu günlerde Ankaraya gitmesi müuhtemeldir, Seyyah geldi ün İtalyan bandıralı ( İtalla ) vapuru ile şehrimize bir mık- tar seyyah gelmiştir.1 Üskildar trambayı Usküdu Kısıklı hııfı meclisi idaresi dün dE ” toplanmıştır. Hatun Kadıköy cihetihe temdidi hakkında en müsalt şöralti Berg- man şirketi teklif etmiştir. İnşa- ata 15 temmuzda — başlanacak olup bu şirkete ihalesi muhtemcl görülmektedir. Asarı atika bDulundu E dirne kapı tramvay hattının Kara gümrük cihetinde çalı- şan Emanet amelesi dün —Atik Ali paşa Camil bahçesinin arka kısmını kazarken üzeri eskl yazı- larla yazılmış büyük bir taş çık- mıştır.. Taş muhafaza altına alın- mış ve Müze müdürlüğüne ha- ber verilmiştir. Tetkikat yapıla- caktır. Semiha Ü. cenazesi ondrada tahsilde iken hazin sürette uful eden Erenköy kız lisesi mezunelerinden pul.mü- fettişi Cevdet beyin kerimesi Semiha hanımın cenazesi şehri- mize celbedilmiştir. Merhumun cenazesi Perşembe günü saat (3)te Bebek camiinden kaldırılacaktır. Tevellüdat istatistiği Vefiyat gibi tevcelüdat tstatls- tiklerinin tutulması için Nü« fus nmumi Müdürlüğü nezdinde teşebbüs yapılacaktır. Urlada bir tecavüz Urlı hakimi İhsan Ziya B. gece geç vukit evine dü- norken arkadan — meçhul bir şahsın ağır bir cisimle başına indirdiği darbeye maruz kalmış ve ağır bir surette yaralanmış- tr, İhsun Ziya B. berayı tedavi İzmire nakledilmiştir. Süreyya opereti ursa tayyare cemiyeti tara» B oöndan “Yaku dulan davet fizerine Süreyya oöpreti iç temsll vermek üzre Bursaya gitmiştir. Öpret 26 Türk artistinden mü- rekkeptir . Yangın Te akşam Bakirköy bez fabrika- sında,bir yangın başlamış, fakat büyümeden söndürülmüştür. Kanserde Rönlgen tedavisi 'Tre, faktiltesi Röntgenoloji muallimi doktor Selühattin bey tetkikat için dünkü konyansiyonelle Viyansya gitmiştir. Eylülde aktedilecek olan üçüncü Tıp kongrası raportörü olan mumaileyh kanserde Röntgen tedavisi aa VE MEMLEKET HABERLERİ İktısadi H, Kıymet artıyor Yavaş yavaş yükse- liyor. İki borsacının iflâsı rivayeti Geçenlerde 238 Vi 'a kadar I yükselmiş olan Düyunu muvah- hadenin, Paristen gelen gayrı müsalt telgraflar üzerine ehem- miyetli surette düşmesi dolayı- eile, Borsada bu işlerle meşgul olanlar zararâ uğramışlardır. Dün Borsadâ iki acentemm, bu mesele yüzünden muamele- lerini tatll ederek ortadan çe- kildikl ayı olmuş ve bunla» rın isimleri de kulaktan kulağa yayılmıştır. Hatta biri Ermeni, diğeri olduğu söylenes bu acentalardan alacakları olan- ların müra: Hzerine Ko- miselikçe hesaplarının tetkikine başlandığı da bu şeyıalar ara- sındadır. Borsa komlserliği esham ve tahvilat Başkatibi Hakkı Bey bunların doğru olmadığını İleri sürerek demiştir ki ; — Acantaların | bahsolamaz. Çünkü mi hesabina - çalışı düşmesinden za: kadar müşterilerdir. Borsada e tağayyüp eden bir. acanta ve ne de bir ifiâ« yoktur. İşler eskisine nazaran azalmıştır.. Ünifye yükseliyor Evelu gün (205) İlraya tenez zül eden Düyunü muvahhâde dün (206,24) ten açılmış ve ted- ricen yükselerek (208,25) te ka- panmıştır. İngiliz llrası (986,25) ten, İstikrazı dahlli (92,35) ten ve altın (839) kuruştan muamele görmüştür. Türkiye - Amertka ticareti Tıııklyı * Amerika ticaret mu- ahedesinin müddeti 930 se- mesi 10 Nisanına kadar temdit edildiği dün Gümrüklere tebliğ edilmiştir. 5 Ticaret odasının teşebbüsü ark demiryolları idaresinin yaptırmakta — olduğu — yeni bina, Sirkeci iskelesile Ticaret- haneler arasındaki yolu kapa- Ünifyenla edenler alâ- diği için alâkadarlar Tlicaret odasına —şikâyet — etmişlerdir. Bunun üzerine Ticaret odası, tahinil ve tahliye İşlerini müş- külata uğratan bu vaziyetin düzelmesi için teşebbüsatta bu- lanmuştur. İstanbul Umanının vaziyeti Duıu Ticaret odaları kongra- sında mevzubahs olan İstan- bul Umanı hakkındaki raporda, Hmanın çok islaha duğu İzah edilerek deniliyor ki: — Geçen sene zarfında lima- nımıza gelen — sefalin miktarı 10.987,783 tona hacminde 6,250 Adettir. 1923 ten beri Himanın sefaln harekâtı artmıştır. 1928 de 210,000 ton, bima iİlâveten 190,000 tona İthalât yapılmış- tır. Llmanımıza — mukayyet gemilerin tonajl (151,714) toha baliğ —olmuştur. Limanımızda ecnebi kömürü hareketinde ye- üillik, Rus ve Alman kömürleri gelmesldir.Bu müvaridat(120,000) tondur. Vapurda bulunan ıslâlı çareleri de anlaşılmaktadır. Eenebi sermayesi Anönim şirkerleri hakkındaki ra- porda da Ecnebi sermayenin mem- leketimize gelmesini teshil edecek esatlar- gösterilmiştir. Zeylin yağı iyracatı için ımbuı Ticaret odası İdare hey'eti dün toplanarak ihraç edilecek Zeytin yağların gümrük muamelelerinin — kolaylaştırılması için bir cedvel hazırlamıştır. Bu içtimada, sermayelerinin mühim bir kısmını kaybeden 10 kadar tüccarın ” sınıfları tenzil edilmiştir. İlga edilen şube müdürlükle- rinden çekilen memurlara üçer masş nispetinde tazminat veril- miştir. Et pahalılığı H ayvan borsasının tetkikatına göre, Hatların - tereffnunda. kesilen hayvandan kasaplara in- tikal edinceye kadar bir çok mütavassıtların — elinden geçmesi sebebiyet vermektedir. Bu süretle etin toptan Hati (Ç(40) kuruşu bulmaktadır. Bu gayri — tabilliğin önüne geçmek Emanetin vazifesi adde- lecektii , ol Na NO NLOKT A CA A Şaki Kozalaklı asıldı Maslüp Beşparmak dağfındaki altın: larla kaynatasındaki paralarını Tayyare Cemiyetine ve fıkaraya vasiyet etti Altay 28 puvanla İzmir şampıyonu oldu A yürm elinin maruf şakisi Ko- | — — Beş parmak dağında bi zalaklı Mehmet, cuma gecesi | taşın altında param - vardır. 800 saat 3 buçukta İzmirde hükümet | altın kadardır, bulamazsınız. #m pearkı önünde idam edilmiştir. bulursanız tayyare — cemiyetin Gece saat 9 buçukta Müddeli | verin, kaynatamda 10,000 İiram umumi muavini Kâmil, kısmı | Aydında adliye emanet deposun- adli relsi Sabri, merkez jandarma | da 34 altınla bir beşi birliğia kumandanı Nazmi, takım kuman-| bir de boyün — sastim — vardı. danı Süreyya, hükümet tabibi | Bunları da alm fukaralara, hayn Esat beyler hapishanede toplan- | işlerine tayyare cemiyetine ve mişlardır. Demiştir. Bu aralık imai idam mahümu kendisini uyandı- | gelmiş ve şaklye tövbe, istiğlar. ranlara karşı istirhamkâr bir vazi | ettirmiştir. yet alarak murıldandıktan sonra ellerini — kelepçeye — uzatmıştır. Hapishane müdürlüğü dairesinde kendisine idam kararının tasdik edildiği ve hükmün infaz olun- mak Üüzre bulunduğu — tebliğ edilmiş, bir şey söyleyip söyle- mek — istemediği — sorulmuştur. Madran, Çökbel Beş parmak dağlarının. bu meşhur - çakisi, tebliğatı sararan bir çehre ile dinledikten sonra: — Müsaade edin de bir yika- Nıp abdest alayım, İki rekât namaz kılayım, çünkü temiz değilim. Demiştir. bunun üzerine ken- disine sıcan su hazırlanmış ve şaki yıkandıktan sonra namazını kılmıştır. Jandarma mülrezesi hazırlanmı; ye mahküm, İdam - edilecek! mahsus olan — gömleği giymiş muhafaza tahtında hükümet par- kına sevkolunmuştur. Sehpa önünde tekrar bir şı isteyip İstemediği sorulunca: — Bir iki sözüm var, temsil olsun.. şey, hani bu tana hizmet etmiş Bizim gibile rin akıbeti hana böyle asılm oluyor, temsil olsun hana... Demiştir. Bu saçma sapan 3ö ler üzerine kendisine tekrar şey istiyorsa bildirmesi hatırla ulmış, 4 Demiş ve gine ayni söz! söylemek istemiştir. Neticede sel panın altına getirilmiş ve buğazına geçirilmiştir. İlmik biraz eğri geçirildiği çi mahkümun ölümü bir kaç dakika imtidat etmiştir. Bir aralık kümun ayakları kımıldamış sonra omuzlarının da — hareket ettiği görülmüştür. Altay şampiyon oldu İım lik maçları henüz bit- memiş ise de Altay takımı günkü müsabakası ile 020 senesi şampiyonluğunu kazanmıştır. Alsancakta Altay ve Altın takımları arasında yapılan n neticesinde ber iki takım (I- 1 gol ile berabere kalmıştır. — — Altay bu sene yaptığı 10 ikt maçında 8 galibiyet ve 2 berg- berlikle 28 pnvan almış 929 senesi Şampiyonluğunu kazann Gasıs Kasının mahakemesine başlandı — ( Birinci sayfadan mabad ) ” — Polls müdiriyetinde cebir ve tazyikle bu yazıları bana imli Yi a aa ektuba ne dersiniz? erem hukküm, İstiktap ediniz. Vazıma benzeti istendiği ve bana ait olmadığı tezahtir edecektir. Diğer evrak Ve plânların da hiç birinden malümattar değilim, bu evrakın bulı cağı yerler muayyendir. Tamim gönderiniz, nereden alındığın! sorumuz, Validesine gönderdiği mektap — Siz validenize gönderdiğiniz bir mektupta malüliyeti babsediyorsunuz. Maksadmız, size İsnat edilen fillileri işlerki cinnet halinde bulunduğunuzu mu ima etmek istiyorsunuz?.. — Hayır, malül değilim. Bu günahı işlemişsem, cez sını çekecek hadar vücudumda ve beynimde ku,; vardır . l itadleR Yazılar benim y içinde yazdırılmıştır. Müddel umum? muavini Bürhanettin bey, mazn Cumhuriyet poltsine isnat ettiği İşkenceyi ret ve arasındaki mübayenetlere İşaret etti. Istintaktaki Hadesi de okundu. Maznun bu ifadeleri kabul Riyasetin bir süaline cevaben de —Haydarpaşaya Bolu meb'usu Cevat Abbas Beyi busust ricada bulunmak üzregörmeğe gitmiştim. Orada Gebze kaymakı Rağıp Beyle de gürüştüm. Fakat Sedat İsminde birini kimsey taktim etmedim, bu da yalandır. Vakit geciktiğinden, muhakemenla devamı öğleden birakıldı. İkinci celsede ne oldu? Kinci celsede Kasım E, nin Genç Düşünceler mecmuasındaki makaleleri okundu. Papaslardan para almak mes'elesinde d Ankârda balundu. Elindeki kağıtları tekrar ve şahitler dinlemeı evel okamak istedi. Mahkeme icabını teemmül etti. Daha görülecek davalar tlODUÇUĞA Ce karür veri — Okuduğunuz şeylerin hep- sini ben yapmadım. Ben yalnız fşık Hüseyini öldürdüm. İki de soygunculuğum var. Diğerlerini kabul etmem. Yazıktır günahtır. Ben bu memlekete hizmet ettim. Yunan zamanında kuvayi miliye De çalıştım ve Yunanlılar tara- fından üç defa yaralandım. Demiştir. Şaki bir aralık idam kararının infazının bir gün için tehirini istemiştir. Bu hususta demiştir ki: — Ben Gazi paşaya - telğraf çektim. Yörük Ali efe ile Demirci «fe de telgraf çektiler belki affe- dilirim, müsaade edin, Fakat kendisine kararın kat't olduğu hidirilince susmuştur. Bir vasiyeti olup — olmadığı hakkındaki suallere de: aplardan sonra maznunun Polisteki Wadesi okundu. Bu baştan başa İtiraflarla dolu Idi. Kasın Tevfik: azılarımdır. Fakat akla hayret veren A

Bu sayıdan diğer sayfalar: