18 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6

18 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

PERŞEMBE 18 NİSAN1929 Kemaliyenin Ramiyetli ar görülmektedir Şirketi Hayı riyeden: , unca tetkik edilmiş olan mahsus buyurulduğundan 20 Nisa riuhterem mi bikine müsaadi Ka vazedileteği Ara i hem yukarısı için delerinin Birinden ine gidecek yolculardan girilen ve çıkılan iskete dahil azlası için ikinet mintaka biler ücreti alını akip olunmayıp ta karşıya rse girilen iskeleni Her iskelenin itibari karşılıkla eçhi atilir. iskelesi » yekdigerine — karşılık Kandilli A. Hisarı Paşibağçe Bevku: Güce münasip mal Halkının yardımile 66 yetim çocuğa sıcak yemek temin itibaren » karşılığı olan iskelede FRANSA ÇİÇEKLERİ KOLONYA SUYU EAU DE COLOGNE AUX FLEURS DE FRANCE Porfumörk L. T. PİVER A. Ş., (İstanbul Şubesi ha No08 s6, Teli Böyoğlur 3044 Mean İLÂNATI MALİYE, VEJ VEKÂLI TNT na. hil ir sisteminde siperissika vaz İşbu tesisat pazarlık sor rar N — (ariciy ker. ile münakssaya' vazedilmiştr. İbaje ba en aludadır talipleri de 750 “ teminsela Maliye Vekâleti” mili Emlâk idatesinde müleşekkil müracaatları, ve Dahiliye binala: i günü çin de fen hey .. Maliye vekâletinden : Senevi ruuhammen dedeli (25000) Viradan ibaret bulunan bahık sinde enelik. olmak ş 1 Haziran üzre İzmir defterdarlığınca müzayedeye çıkarılmış ulan müzayebe örülen lüzum üzerine gün daha olduğundan talip rluklarına veya nu müdürlüğüne muliarier itle 929 tarihinden itibaren iki 9 Nitan kür tarihten saydiye * rüsa Azimet Dolayıslle Satılık Güzel Mobiliye Mükemmel piyano, Koltuk, singer dikiş makinası, yemek odası âncakbir kaç gün daha devam edilir. Taliplerin her den 4 de kadar Beyoğlunda Tepebaşinda 26 numaralı Papadopulo apartımanının 4 numaralı dairesine mürdeaat etmelöri olunür. Sipahi ocağından: y 1 Öcak inrafından biri iki konkorhipik nekteliinin Karözel “Atlı evce,, günü ün 26 Nisan ana, diğeri sivillere n “Atlı mani atlama, müsabakaya iştirak edeceklerin müsabakasi almak içini Hareket | ve porslen ç | ödide el M EDE minase Nisanın 19 uncu Cüma 0 da Osmin beyde Ni fevkinde Nu ah saat leciy m i bey n İ.mui lı dairesinde bulunan ve Müsü Aseoya'sir müzey' yen eşyalar. müzayede. suretile sa tlacaktır Hakiki ve mamutaı 6 parça la yemek oda takırm, Viyana mamulatı gayet 2 yazhaneşi, Apar muhteşem Viyana mürekkep aka işlemeti rif kadın maroken kanape tekme. 58 parçadan mürekkep gayet güzel kristofl: çatal pıçak takımı. 36 par şadan mürekkep diğer çal pıçaç takımı, bir çift hakiki Sevr vazoları, aşmalı pronadan mamul tuvalet aynası hayli kristal bakara ve beyaz maden Parçalar (05 parçadan önütekkep ay veri tabak takımı, İimol ve diğer çay ve kahve fincanları" Dem, Gale ve sir vazolar, beyaz made takımları, gayet les, perdeler mamul asr İran, n çini s elekrik tekterisi” iri aynali ve & dikiş makinası bronz karya vesair bil tüleri $ makinası, Singe ş son model bir , heykeller, bebekler koltuklar, masa ür- i halde hayli müuşambalar sair eşyalar, * Vilyam Şpayet ; markalı güzel piyano bi ük “model > çapırast çerçeveli Atik sine ve ve Kayseri: halıları Ava- z ve Şiraz halılsrı bir telli ve demi ipekli Six »iz Teb Pey sücenlerden 100 de 25 tç minat akçesi alınir DAKTİLO Dersahanesi Beşiktaşta polis merk saliğde haizdir. di iti olup ruhsati resmiyeyi Her gün Talebe kaydolunur. MADAM NİNON VALEN ANKARADA Vaki “olân taleb üzerine An- “Ma. nüzdeki üz artisti 1 Ninon Valen, ön edilmektedir. Resimde bu yavrir HER TARAFTA Söylentiekte ve EĞER EĞER EĞER EĞER ten otömobile binec cumalar ge İstanbula; yer giyaret beraberiizdi r Miskin alınız Kodak Jotoğraf makinaları, ilimleri ve Veloks kâğıdar Her yerde satılir FİRS AT ae is syonuna üç manz e, Mütek » İlanesi sanlıktı Rahat” uynmak ancak Standard ver Beyoğlunda 370 numaralı lasmda kabildir. caddesinde alarında > 16 lira MÜZAYEDE İLE SATIŞ Nisanın 19nei Cuma günü sabah İsâat l0da Şişlide Etfal hastahane. İsi sokağında Miçaki apartmaı jumaralı dairesinde bulunan ve mrü- m bir sileye ait müzeyyen eşya: lar müzayede suretiyle satılacaktır İ Pelesenk ağacından ve 9 Parçadan mürekkep Viyana mamulatı gayet güzel yemek oda takımı. Avropa işi gayet zarif salon #akımı, gümüş ta- kımlar vitrini, 8 parçadan mürekkep mahon Viyaha mamulatı yatak oda takımı, salons:zit eşyalar, yağlı bo İya tablolar, gümüş takımları, lake İyatak.oda takımı, gay masasi, sofra | takımı, çay takımları, çiçek vazoları, İ divan, demir sobalar; muşarabi'ması ve rahle, pirinç mangallar, elektrğx avizöler, yazıhane odası. takımları, portmanto, işlöme yasdıklar, maro- en koltuklar, işleme pördel, İşamalar, #utbah takımları, karyola lar ve sair eşyalar, Alman markalı pianosu. Anatolu ve Acem balları 100 üzel bir konser ve secadeleri, Pey sürenlerden de 25 tecminat akçesi alınır. Piyango,m/idüriyetinden Üç yüz seksen'bin adet Noter ev- rakr bastırılacaktır. Basmak istiye- ceklerin pey akçelerile beraber 20 Nisan Cumartesi günü saat 14 de piyango müdürlüğünde müteşekkil mübayaat kotsisyonuna gelmeleri ii lân olunur. Darül'açize Müdiriyetinde: İ Daril'acizeye o muktazi elli çeki odunun kapalı zarf usulile münakasası 29: Mayıs 929 Çar-| şamba günü icra edilecektir. Taliplerin töminat akçeicrile mü racâatları. Frengi tedavisi i Müetlifiz Dr, Osman Şerefettin. Ikinci © tabı bir çok ilâveleri bavidir. Flag 50 kuruş. ir € aranıyor Birisi. dözesbucuk di yaşında iki erk üzre diddiğir: mütebbiy yor, « Töğle başında” “Brseol öte linde Süreyya; beye 'müracaar. | Erzincan Himayel etfal cemiyeti kongrasında çocuklara yard m için mühim kararlâf ittihaz edilmiştir. Cemiyet (100) çocuğun laşesini temin etmektedir Şişhane yokuşunda Evkaf gazlnosu karşısındaki eski mezarlık arası da bahçe haline getirilecktir ATLANTİK Mağlup olmuş KUTBÜ ŞİMALİ KEŞFEDİLMİŞ EVEREST DAĞI aşılmış Fakat şimdiye kadar hiç kimse Burnvilde imal edilen nefis ve leziz Kadburi Çikolatasının Kâabına varmamıştır. Lezzeti nefis ve rayıhası lâtiitir. Sütlü Kadburi çikolatası büyük ve küçüklerin memnuniyetini. Sütsüz Biter çikolatası kibarların zevkini, Burnvil çikolatası şikemperverlerin saadetini muciptir. “as'u) Müdür: BÜR

Bu sayıdan diğer sayfalar: