20 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2

20 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Ey Yy a © meşgul olduklarından Türklere liye) in Tal elan S8 TEMİRLENK Türk ordusu Istanbulu muhasara ediyor Fakat birdenbire Temirlenk Şarhlan yürüyüp geldi, bunun üzerine Istanbulun muhasarası da kaldı ke ordusu bu su tetle sağlam kaldı. Avrupa şö-| walyelerine yardım etmemesison derece şayanı dikkattir. Sigis- mundaya cesaret edemediğin- arada mucip olmuştur. Artık bu vaziyet üzerine Av- di kin ümüdi ren piyade kıtaatını da cesareti kırıldı. Bu Ehlisalip ordusu icin hezimet demekti. Ordunun nahlarında bulunan Ulahlar car larmı kurtermek için birer ts- rafa kaçtılar. Sigismundun ce- sur Macar kıtaatı sebat ve muka Bavyera kıtaıt sebat ve müka- vemet gösterdiler. Fakat Sigis- rma devamla ileriliyorlardi. Beyazıt Asya cihetine gitmek silzadeleri her kesten evel kaça-İüzere Istanbulun muh: devamdan vazgeçti. Avrupa ci- hetindeki Türk kıtantı Anadolu istanbulun sahibi de Temiri mağlup ettiği münd ile mayetindeki Macar 2- rak Tuna üzerinde bekleyen Ve- nedik Kadirgalarma iltica et- mek için bey girlerini dört nala sürdüler. Beyazıt da bundan sonra eli-|taledirde sehri kendisine teslim | <T: <rdst < : ne geçmiş olan esirlere acımadı. |edeceğine dair Beyazıt ile ; bir| “âile bu terakkik Ehlisalip vekanüvisi olan ehli-|muahede aktetti. İ sanayi siyasetinde alip ordusunun ileri gelen esir-| Temir, Yıldırımla karşılaşıy-| bir şeris hani olm leri için ikiyüz bin altın fidyei necat istendi. Ondan sonra esir- ler bırakıldı. Hülasa son Ehlisalip de işte böyle Avrupa için şansız, şeref- sız bitti, Nikbolu muharebesi 1396 2€- nesinde olmuştur. Beyazıt bun- dan sonra İstanbulu muhasara etti, Fakat memleketlerine dö. nen şevalyelerden bir kısmının bir kaç kadirga ile İstanbul ö- üne gelmesi bu şehirdeki hıris- tiyanlara cessret vermişti Tür klerin elinde bulunan o memle- ketin Anadoluda bulunan kız- mı Rumelide bulunan kısımd:n denizle ayrılmış o olduğundan ce JEbisalip teşkil edip Türklerin üzerine yı arzusu, heve- si geçmişti. Avrupa hükümdar. ları artık ticaret işlerile meşgul olmağa başlamışlar ve günün i- cap eltirdiği siyasi işlerle oğra- şıyorlardı. Kilise istediği kadar davette bulunsun, tek başına ka lan kayser istediği kadar Av- İrupa saraylarını dolaşsın, bun- ları hepsi bey hude idi. Istanbulda sefalet © ve açlık hüküm O sürüyordu, İmpers itor meyus bir halde avdet bulunuyor, 'tiler.İmperatorum yeğeni de şeh| ri Türklere teslim için onlarla müzakereye girişiyordu. İşte bu esmadadır ki hiç bek- İlenilmeyen bir anda şarktan Ta tarlar zuhur etmiştir. Bunlar Si! İvası zaptettikten sonra yolla: | OLUMARI HARİÇTEN ALDIĞIMIZ HABERLER Başvekil işsizlere İş bulanacağunı temin ediyor Londra, 18 (4.4) — Başvekil M. Baldwin” bu gün Brury Lane tiyatrosunda üzim bir kalabalik huzurunda #mühüns “bir. nutuk irat etmiştir. Aumaileyh, muhs- isakâr tıtkanın incichabat siymse- tinin ana haflerm: izah ve teş tih eden bu hutkuna, bizzat reisi olan M. Adoyd Georgenn itirafı veçhile, Liberal firkasının bir mevait farkasından başka bir şey olmadığını, muhafazakâr dırka- nın öse icat fırkası olduğunu söylemekle başlamıştır. M. Bal dwin sözüne devamla demiştir ki “Başkaları hiç bir zaman ta hakkuk etmiyeceğe © benziyen bir tekim siyasi proğramlar ortaya atarken biz senelerden bet yesi işsiklik buhranma nihayet vermek olan, İasl bir cidale atıldik. Bir kaç sene evvelki bü yilk grevden beri veni bir mubit sil oldu. Şimdi, patronlarla #mele arasnda hüküm süren vilak Zihniyetinin memleketimi- yakasına or — senesi yaz mevsimin- dei şarki Avrupanın da sa- hibi olan Türkler #syayı 2ap- tetmiş olan Temirlenk ile kar- şılaşmak üzere kuvvetlerini ha- zırlıyorlardı. Kosovanın ve Nik- fatihi olan Türk ordü- sunun en emektar kıtaatı Bur- saya sevkedildi. Burada Anado- lu ordusu da iltihak etti. Tepe- den tırnağa kadar müzsellah yir.! ü bin süvari vardı ki bunlar Türklere tabı olan Sırp kıtaatr Petro Lazarus kumandası altın İsederken 'vakanüvis bunlarm aşağı zırhlarla giyinmiş asarasına | İzim sanmatine veni bir bayat nef hermiş olduğunu idda edebiliriz. Salâha doğru gitmekte Olan ticaret ve san'atimizin cihan pi vasalarında kavbetmiş Olduğu mevkii bati deva kogiliz. sanayi €sislar o kadar Si şimdiden tek bir buçuk milyon işsize iş tedetiki imkinmı temin eylemiştir. Ve pek yek stünat ettiği mdır ki dsiha Vadede yleri iştir ——.—— Tamirat meselesi i Son söz | Almanlar siyasi menafi temin €i- medenhiçbirşeyi kabul etmiyorlar Paris, 18 CA, A.) — Mösyö Sehacht ın, vermiş olduğu muh- tırada, senevi tâksitlerden hiç bir kısmının kaydü şartsız piya» saya ihracı mümkün olmıyaca- Şını bunun münikün olabilmesi için ya borcun ve taksitler vik- tarmın tenzili veyahut DADiZİZ kuluvarının ortadan kaldırılma- sını, bazı Alman mlstemlekele- rini iadesi gibi siyasi tavizatta bulunmak lâzım geldiğini, çünkü bu arazinin ziyandan Alman iktisadiyatanın müteessir oldu gunu beyan ettiği tasrih edil mektedir. Sabahki celsede M. Schacht, talebetmiş olduğu siyasi menafi hakkında aynı zamanda müza- keratta bulunulmadıkça daha yilksek bir taksit tesbiti imka- nma dit müzakeratia bulunmak- tan kat'i Surette İtina etmiştir. Dainler, tamamen mali olan salâhiyetleri bazicinde siyasi bir müzükcreye girişmenin imkân- sızlığında mütteliktirler. Bina- enaleyh konferans Alman olti- matomu dolayısile esas itibarile ademi itilâfı tesbit ve iayinden başka bir şey yapamamıştır. 37 senede alınacak para Paris, 18 (A.A. ) — İngiz murahhası Lörd Rövolstocke un riyasetindeki tali komitenin dün öğleden sonra akdetmiş olduğu Içtimam mihayetinde Alman he- yeti muralıkasasının 37 sene Zarında 14650 milyon altın ma- rktan ibaret olan senevi takslt- leri tesyit eden yeni bir teklifte bulunmaktan İmins et Gi- duğu resmen Bildirimi. Bia netice, Almas heyeti konleran- sa iştirakten forağat edecektir Alacaklı devletler #mümessilleri yarın tamirat mes'elesinin halli husnsunda Alman murahhasla- bir istikbalde işsizler mdedimin (rı yie hir gla vfiçude getirme” | mormal bir miktar “enezzül © | nin mümkün olmadığını tebyin #mesi ümür olariabilic eden bir rapor tanzim edecek- VI. ld eti Harak, lerdir. $ si yi li iz 0 Almanlar “wlizakereyi münrahiplerden trubatazakâr faka Eri bıraktdar hakkında icrantına göre “ hüküm vermelerini gilebcimiş ve yerine Pemdla NE ÇA) AMYU re TE Sehacht , mulıtıradak! Alman teklifatını tezyit etmekten imti- na eylemiştir. Binnetice Alman muratıhasları, mütohassıslar kon- Venedik ve Cenovadan gönde- ve yalnız gözlerinin Mumeriiradisn feransına iştirakten Yeraş'et ey- rilecek bir donanma Türklerin lüğünü söylüyor. | Teki demişlerdir. Saziyetini son derece müşkülâta | Sirlardan sonrâ Rumlar, U-| | İÇKi düşmanları Alacaklıların son tekliği oğratacağı gibi İstanbulun da geliyordu. Bünlar piya-| © Washington, 19 (A.A) Paris, I5(A.A- itiar muhasarasını akim bıraktırabi- lirdi. Cenova ve Venedik donan malarının yapacakları şey Bu- gazları işgal (o etmek olacaktı. Lâkin bunu yapamadılar. Çün- kü gerek Venedik ve gerek Ce- nova kendileri için ticaret paza-. rı bulmak maksadile pek şid-| detli bir rekabete düşmüşlerdi. Bunların her ikisi de Asya tica- mer eline geçirmek istiyordu. kler diplomatlik yaptılar. ber iki memleketle müzake- ele geçirmek isteyip istemedik- lerini sordular. Istanbulu Türklere karşı mü- sdafan için yeniden bir Ehlisalip ordusu teşkili hakkında Papa tarafımda vaki olan davet bunun neticesi olarak akim kaldığı gibi Avrupadaki -silzade şevalyeler de artık dahili mwharebelerle karşı yeniden hiç bir şey yapı- Tarihin pek az kaydettiği bir manzara (o kârsısındayız. Şarki Roma imperatorluğunun mer- kezi olan İstanbul sonderece 4e- falet içinde bulunuyordu. Imps- gator Manüel kendine para bul mak ve şehrin müdafaasını te min etmek için adam aramak ü- zere Avrupaya seyahata çıktı. Mayetinde bulunan erkân o ka-| dar sefil bir kıyafette bulunuyor du ki hallerine acıyan bir Italy- an asilzadesi Bizans imperato- adam Avrupada o hükümdarm sarayından beriki hükümdarm 7 ve gidip müracaat ediyor- Her taraftan bu imperatora| iyorlardı. dışıış bir ordu idi. ydi. hesap ettiler. bulunan ri gitmişti. hüsnü kabul gösterildi. Fakat ka İN 2 İde kuvvetini teşkil edip tabi 'ol- dukları Türklere hizmete geli- Bütün ordunun mevcudu 120, (000 ile 250,000 arasında tahmin ediliyor. Türk ordusu Zafere a- , Diğer taraftan Temir-de il Temirin gelmekte ol- reye giriştiler. Asya ticaretini İması Türlderin işine geliyordu. Türk ordusunun esas kuvvetini piyade teşkil ediyordu. Türk pi- yadesi ise müdafaa harekâtında| daima en mükemmel bir kuvvet olmuştur. Anadolunun en buyük kısmı jile irtibat kesilmişti. Yalnız Si- wasın garbinden gelen bir yel vardı. Türkler işte bu yol üze- rinde Temirle karşılacaklarını/ Beyazıt orduyu garbe sevket- ti. Ankaraya kadar götürdü. Orada esas kuvvetlerini yerleş-! tirdi. Tatar ordusunun Sivasta; bulunduğunu anlayınca Beyazıt ileriledi ve pek elvirişli gördü. | ğü arazide orduyu bekletti, Bu suretle üç gün, bir hafta beklendi. Neticede #lnan haber kuvvetten ibaretti. Halbuki Te- mirlenk ordusunun asıl mühim olan aksamını alarak Sivastan çıkıp gitmiş, bem de çoktan be- y Fakat Temirlenk Sivas Türk ordusu arasında da değil- di. Beyazıt sağlam malümat a- İlmcaya kadar bulunduğu yerde beklemeye karar verdi. Nihayet örme gü sma ke kmde ai ark” ge- Cennbi Caroline Ayanından ve demokratlardan mösyö Bleate, Ayan meclisi divan riyasetine bir kanuni teklif devdi etmiştir. Bu tekli mucibince mösyö Hoo- ver den, Washingtonda bulunan Bütün diplomatlardan içki İçme- Sipahiler, eniçeriler dâima alandı İ memelerini o ve İçirmemelerini İban bel az adı, | tatebetmesi isvemilecektir. sunun Zaptu raptı vie | Çinda harp bae lar. Ghanghal, 19 (A.A) — Yangiçe nin ikl sahilinde Shael ile Yehang arasmda muharebe devam ct- mektedir. wuhan kılaatından 13.000 kuvvetlerin taraftarı olan Set- «houen kuvvetlerinin taarruzuna uğramaktadır. Yehang ve hava- isinde İkamet eden- kadın ve çocuklar japon gemilerine diti- ca etmişlerdir. 23Nisanda başlar Bimayet Eifale bu haft, zarfında yapacağın yar- dım memleketin hem nu- fusunu tezyit edecek ilk temeli atmış olacaksınız hem de kimsesiz yarru- Unkansızlığı Alman murahhasla- nmn da huzuriyle mütehassıs- , komi yarınki celse- sinde resmen tescil edilecektir. Mütehassıslar, 15 nisan muble- rasına tevfikay tâmirat hakkın- da, 38 sene zarfinda vasatı dan ibaret olan meblâğı tediye etmek esasına müstemt bir su- reti bal ve beynelmilel bir tedi- yat bankasi ihdasımı teklif ede- Deposu! V, BTOCAYAN Sultan Hamam 32 a akn mel Jarın şikâyetlerini din- direceksiniz. Her Türk bu mukaddes işe sarıl- malıdır. çif kollarmdan biri Beyazı dın sağ cenahındaki ileri tece- vüz etmişti. Türkler, Tatar or- dusunun kendilerine nazaran ce nupta bulunduğuna kanaat ge- tirdiler. Bunun üzerine cenup İs- ile 2.200 xmilyonluk'senevi taksit ile | hali hazırda kıymeti 40 milyar | Mr Taki tes Tahlili telikai mi devletler tara- fından kabal edii- mek şartile.. Cenevre, 18 (A.A) — Tah didi teslihat #hzari konicran- misyonun dahilinde olup olmadığını divanı riyasetten istlisar tek- Mifinde bulunmuştur. İtalya murahhası mösyö De Marinis Avrupanın bütün devletleri tarafindan kabul edilmek şar tile teslihatta tahdidat icra- Sını şimdiden kabul edeceğini beyan fakat sovyet takriri- nin diğer iki noktasına iti- raz eylemiştir. Yozgat vilâytinde Yerköy tariki üzerinde lomeireve alt e Yonga anı “kisim tarikin ve şosanm tamiratı ©sasiyesi keşfi olan 47378 lita 90 ku- ruş bedel Me 25 920 Perşembe günü saat on “beşte «kapalı zarf usu- Ele mündkasayı vezedilecektir. Ta- terin “bedeli “keşfin “yüzde yedi İ buçoğu nispetinde teminat akçesi veya banka mektnbu ibzaz etmeleri lâzımdır. wlipler tafsilâr almak için Yozgat baş mühendidiğine vüracast etmeleri ilân olanu Yozgat baş mühen- disliğindeü; Yozgat Netköy *tariki “üzerinde 54-805 den 044073 'kilometroya ika: dar olun kısanı tarikin imalât #msiye, gösenin tamiratı esasiyesi bedeli keşfi olan 46543 lira #7 'koruş bedelle 20.Nisan:020 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarf ösülile münakasaya wazeğilecektir. Tüliplerin bedeli keşfin “yüzde İ yedi büğük nispetinde teminat akçesi ve ya Barka mekuibu ibraz etmeleri HAzımdır, "Taliplerin eafsilâr sirnak için Yozgat baş mühendisliğine metimcsat etmeleri ilân olunur. HANIM EFENDİLER! Beyoğlunda İetikli caddesinde 391 nümerolu meşhur EPREM KÜRK MAĞAZALARINI ziyatetle tejhir edilmekte olan gayet gözel ve şik kürkleri görmek zahmetini ihtyar ederseniz mevsimin ilerlemiş bulun- ması hasebiyle senzilât fiatlarla sa ulacak olan bu kürklerden mem- ne) kalırsınız. Yozgat baş mühen- disliğinden: Yozgat - Yerköy seriki üzerinde 5750 kilomerroda 2X4 açıklığında ve 12366 kilometroda 2278 açık- ğında iki adet köprünün döşeme- eri beton armeye ından bedeli keşfi #119 Kira olep taliplerin akçesi veya Banka mektubu ibraz etmeleri ve nisanın yirmi dokuzuncu gönü ihalesi dem edileceğinden en- cirmeni ilâyete mucacaatları ve fazla tafsilât almak isteyenlerin o Yozgat baş mühendistiğine muracaat erme leri ilân olunur. yüzde vedi buçuk nispetinde teminat | Millet mekteplerini ikmal edenler Ankara, 19 CMilliyet mata mazaran millet edenlerin yekünu 174,613 dür. Bu yekündan 135,500 yekünü erkek ve 39003 di kadındıt Haimler ayn yapilan tebeddülâl Ankara, 19 (Milliyet) — < aziz hukuk hakimliğine Ai an müddei umumisi Abdul Sat, mezunlarından özu mülâzımliğine (| Çermik müddet umumisi Ahmer Şevki, Ergani Osmaniye mülcttişliği- ne mülkiye namzetlerinden Ahmci Nazif . Kemaliye müstantikliğine #kliğine meslek mektebi mezun Hamdullah beyin | konferansı Ankara, 19 (Milliyet) — “Hamdullah Subhi Bey Hukuk mektebinde türk mimarisinin hususiyetlerine dair bir kon- terane verdi. Ticareti hariciye bürosu Ankara, 14 (Milliye) — Ti- careti hariciye bürosu lâyihası bütçe encümeninde o müzdkere mekte: Oğlu Şükrü SPOR Dünkü çok keskin soğuğa rüğmen oldukça kalabalik fut- bol meraklıları önünde Hkmaç- larının üç mühim maçı yapıldı. Fakat bunlardan en mühimi, dün de yazdığımız. gibi Galata saray Beşiktaş maçı İdi. Bu ma- her iki devrede umumiyetle Ve- fanın hâkim oynamasına rağ- men ancak ikinci devrenin 50- munda yaptığı “ir sayı ile Velayı 1-0 galip mevkiine geçirebildi. “ax Fenerbahçe-Beykoz arasındaki Ikinci maçta Fenerin hakimiyeti ve bilhassa muhacim büttnın milessiriyeti barizdi. Bunun ne- ticesi “olarak “birinci ve ikinci devrede yapılan ikişer golle 40 maçı Fener kazandı. Bu netice aradaki kuvvet farkım tama- men gösterir bir neticedir. Sıra uihayet, soğuktan ve he- yecamdan titreyenlerin sabırsız» Tıkiarı arasında günün en mü- him maçına gelmişti Galatasa- ray-Beşiktaş, Bu maçın dün de yazdığımız gibi çok büyük bir hususiyeti vardı, Beşiktaş sonderece id- imanlı, Galdtanaray da idman- sızdı. Bundan başka rivayetlere nazaran oyuncular arasında bir adüiyet girmiştir. Kemal Farnk başta olmak üzre bazı oyuncu. lar İner çekinmiyorlardı. İki hafın evel burada olan Givinia gelip gelmiyeceği bir mes'ele idi. Yoksa bütün bu #munddal müşkülât içinde bu maça nizamname hilafına bu hafta oynatanların Galatasara- yı maçar bir vaziyette yakala- mak arzuları hüsul bulacakmıy- dir. : »””x Takımlar sahaya geldiler. | İşte Beşiktaş, işte Galatrsaray. Fakat hayret! Sarı kırmızıların kulüp aşkı yine galip “gelmiş. Oynamıyacağı en fazla mevzu bahs olan Kemal Faruki de dahil olmak üzre tâkım tamam, Zalnız Ulvi mi ? Fakat G.S. bu ulap müşkülden yılar mı? İşte Ulviyi aratmamağa yemin eti. gini takımlar çıkarken yanında- kine fıslayan Rasim ! “.» Hakem Abdullah Bey. "Takımla surlardır. 2a— Rasim Bürban o M. Nazif Suphi Nihat Midhat M.Salin K.Varuki Nejder Lâtf K.Şefik! — Beşiklaş — Hilis | “Adnan o Zeki Ridvan oo Tahir Oo Hüsnü Hayati İbrahim Rüştü Eştel Salâh Herkesi heyecanla yerinde al Miaarli Vekâletindeki — malik mekteplerinin B. kursunu ti İmrndan Nazmi, İsparta mist tikliğine Bayabar müstamriki' KE ml, Tapscki müdâci umumiliğiğ” Gelibolu aza © wülüzmüerinde” Refik, Adana hukuk halkimiğini Şibin Karı Hisar azasından Ni Demitci hakimliğine Gazi Ay” tap sulh halimi Necmeddin DER ler tayin edilmişlerdir. —— .pin onutaldasının — ahıomesii lüzum görülmüştür. Tekzip Ahkara, 19 (A.A.) — buat umam müdürlüğünd resmen tebliğ edilmiştir. Son Saat gazetesinin Nisan tarihli sayısında D” tiye ve nafta vekilleri af” sında ihtilaf olduğuna intişar eden haber ta asılsızdır. Tekzip olunur. Galatasaray galip Sarıkırmızılar Beşiktaşı 1-2 yenert mevkilerini takviye ettiler rına birakarak urmunyi hut çizelim. Iki tarafta behemehal ka mak ezmiyle oyandlaz, KEİ ilk devrede sakin oyn; mame lehine iken ların sert ve yıldırıcı bir sistemi takip “etmeleri, iarâfia da yilmamak aşıladı. Bu süratle aynı ilk sz tamamen zevksiz bir den ibaret kaldı. Mamati ÖZ tasaraylılar bu devrede kof den Latif kafasile lik Sİ kaydettiler. Bu devrede Yy sakatlandı. İkinci devre umniyetğ Aktşaşın Tazla gayretile yil Yirminci dakikada Galat8” muavin hattında “başlayöf hata kalecide devam etti “£ sayile neticelendi. Oyunun bitmesine yim kikn kala bu beraberlik rafa fevkalâde bir mücade? ei biliyeti verdi. Bir az son” #| mal Şefigin demir gibi Py3l tile yine Gklutasaray bu deleden galip çıktı. san Bu suretle maç 2-1 mızılılar Teline e tadyomdan çıkan bir * Galatasarayın kulüp aşklada sporcuya (temenni bu cihetten başka bir da etraflıca .. Son vaziyet: Gakussii, gi taş arasında puan Tarkı KY çıkmıştır. s b eyi Beşiktaşlıların Peta iş den (ON gerin sal, big mecmüası “Beşiktaş, fot bu yaz Kanatlaya uya vadır. “ p ARA 4 Teşvikiye BERNA eti aaa gersitle “kiralıktır. Her esbebi istirahatı ve 2 ” feralifeza apartman! gün saat 19-2 e gd Teşvikiye eaddesinde Ak yl umanının 2 inci müm“ mösyö LMi Sangurskif* olunması. Naşit bey ten Bakır köy MM . akşam kü oyun birÜN — Li emmi in iz me “ame — derdim

Bu sayıdan diğer sayfalar: