21 Nisan 1929 Tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1

21 Nisan 1929 tarihli Milliyet Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İstanbal, Milliyet 00'e ve malbasya ol! hususlar için Çüdüriyete mürecaal edümelidir. Wüddeti geçenmeihalar 10 karsarer. Celen evrak geri verilmez, FLORANSA MÜLÂKATI Scn günlerin en mühim siyasi de- isunu Floransa mülâkatı teşkil “iştir. Mussolini büyük bir zaru tmedikçe İtalya haricine Maz. İngiliz Harlciye Nazırı ise Vesileden istifade ederek seya- âever, Bir tatil seyahatı ve aile Teti yaptığını söyliyerek — Flo- gelen Chamberlam'i, güya tesadüfen bulunan Mus- Hezaket icabı ziyaret etti; İki adamı baş başa hayli konuş- Çir, ve bu konuşma neticesinde,” tere ile İtalya arasındaki mü- n bir derecc daha samimileş ve ber iki memleketi alâkâ W eden en mühim siyasi mes'ele- iki hükümetin mutabık kaldi; ilân etmeği Karalağtırdılar. N nevi siyasi mülakatlarda, işin ve malüm olan şeklinden ziya İÇ yüzü, ve hayli zamanlar ümü- Meçhul kalan tarafları ehemmi- lir. Floransa mülakatı $imdiki her tarafta türlü türlü tefsir k akisler husule getirmiş İs İÇ ©un asıl tesir ve rolü belki de tit edilmeyen bir zamanda bir- te meydana çıkıverecektir. Ce- Akvam siyaseti, gizli bir zaman çrtadan kaldıra- » Dilekat sedilirde, — cihadı sonra da, Avrupanın siyâ- tİyetine en büyük tesir yapmiş , Etühim karar ve kombinezonlar D 'Ccmiyeti Akvam haricindeki mü Üve müzakereler neticesinde it- *lunmuştur. deniz havzasında hayati menfa- " Malik olan İngiltere ile İta- Masındaki dostluk biraz da za- '$yadan doğan ve her zaman ç__:i hissettiren bir vakradır. O ç, “deki İtalya bir samanlar İtti- î İp, Tütelles zümresine mensup ol- halde, küvvetlerin tam çarpıs- Başladığı bir sırada bu #arusi içabatına avdet Tüzümunu A Hür, Yalnız İtalya siyasetle İN Sabatının her birinden ayrı | N—iüdc etmeği biç bir zaman | h—i:ınm.şı.ı Avruypanın siyasi H, n * !__:“_. ma idare ve hatta kana | N'*ıu Na göre ihtas VE sevkeyliyen -Nkv f n bu “coğra! öhden dalma istifade etmek &:i:nhmışlu!. K Mku Avrüpa ve hatta cihan & in esaslı hatlarından Liri de İtalya itilafıdır. Arasıra t 'k',:qş:“ııyen bu itilafın takviyesi K% Sebepler dolayısile — gerek N):' Ve gerek Fransa için son Vah d9 çok arzu edilmektedir. S ti AÂmerika ve Rusyadan en- İi &ı. ** Pransa bir Alman "'ıq%hı ile İtalyanın — gittikçe W ea YEt ve gururunu düşünü- 't.._ :mn müstemleke imparator f;ıu,ı *kanan İtalya da — bazan > i,:lıllu_ııquyı tevcecüh et b ae bile uyanıyor. Halbu- İ aüye Poktai nazarından İta- '—:—'îbnîu' Fransız—İngliz itila- DAİA gaç i7 mültemmimidir. İngil ,4'% ,': geldiği müddetçe İtz 'ı%.,_ 84 ile hoş geçinmesi . beşj lati, ,“"' :l:ımş.ıc aramında öteden- i h:".""- ha bir uzlaşma müzake- Bi Giğe gaİYa az iltifat gören ve W) G Biraz HT küçük bir hemşire Üyi T hçp ı Flik göstermektedir. te At kiru AĞN İki ge? eden — kuvvetlere Nı Got o“""wır-.—nin İngiltere ya- t © y Gtak mevkr alması 14 hi N—,:'ııq:::' bunları barıştırmak, & limi 'f"' 'de çok realist o- talyasını tatmin et- ktedir. Nasıl ve ç VEZENC ve taviz si- bir rü KS vülekemi aAi ZEKİ MESUT Nn nn Muk, tuyün' , Mukavelesi B lanıyor Perg W St komis ğ İsyonu büğgün son Üa çi getek Taporunu im. w..)nf'_"lıı.,_.,ı j d:ru—'-"m verecek Te DOlari gl b çök ehem- t İşinin temin te, Yasını siyaseten ve S G S A e C YN Kt “Cldleki Tikg İ 4%:'“4 anbarlarının nn UT görmekle be. "Pü Buğranını teşdit Ü hüsüsta is 5 istical Uraftarıdır. Va “Flke » Pazar 21 Nisan 029 İdarehane: Ankara caddesi, M 100 Telefon tumaralarır İstanbal, 8911 — 9913 — 8918 Öllliyet Mim y rsmaalaaareriri Siümt ea eob'usu NO EENEU'E Abone ve Ilan Üeretleri Gazetemizde çikan yazıların hukukü mahfuzdur Abone şartları Arlığı 1-İsmet paşa hazretleri mühim beyanatta bulundular 2-İstanbuldaki komünistlerin bütün teskilâtı meydana çıkarıldı Suriye hudut müzakeratı intaç edildi C.H, Fırkası grubu“âün çok ehemmiyetli Başvekil İsmet Pş. Hz. A.A ajansının tebliği Ankara, 20 (A.A) — İsmet paşa hazvetleri harici mesail hahkında fırka- da malümat ve izahat vermiştir. Yunan- hılarla muallak mesallin halll hakkında khükümetin takip ettiği hattıihareket tas- vip olunmuştur. İsmet paşa hazretlerinin be- ; yanatindan Suriye ile hudut | ihtilâfının bir süzelt halle ik- tiran etmiş olması anlaşıl- makta idi. Fırka satın alınan Mersin - Adana hâttının işletilmesinin şimdiye kadar niçin tehir edildiği hakkında İsmet paşa hazretlerinden İzahal istemiştir. Mufas- salan malümat veren ve bizzat Fransız büyük elçisile mülâkatından bahseden müşarünileyh âzami süralle meselenin hallini ümit ve takip ettiğini bildirimiş- Fırkada buğüh ve yarın da içtimalar olacaktır bir içtima akdetti ve İsmet Pş. Hz. pek mühim beya- natta bulundular 1-Suriye hudut müzakeratı 2 - Mersin Adana hattının işletil-mesi: 3-Tahdidi teslihat kon- feransı. $- Yunanlılarla müza - vaziyeti . siyasetimi 6- Türklerin Yunan- kerat ve gayfi Mmübadillerin 5.- Umumi harici lılardan alacakları İsnet Pş. Hz. bütün bu mese- leleri izah tti eei amek prensibinin takip edilmesini umu- anf tasvip ve teyit ile karşılamıştır. Mütecakiben söz âlan hatipler müuhle- lf meselelere ve tahdidi teslihata dair bir çok süaller sormuşlar, hatiplerden bazıları Yunanlılarla lakip olunan mü- zakeratta mübadil ve gayrı mübadil Türkterin alacaklari fazla olduğunun anazarı dikkata alınmasını beyan ve | rahkanılar - zikretmişlerdir. * Saracoğlu | Şükrü bey hatiplerin temas ettikleri bütün noktalar - üzerine tafslilât ver- miştir. İçtimalar devam edilecek Ankıfı. 20 (Milliyet) — Fırka grubu yarın ve öbür gün de içtima edecek- tir. Bu içtimalardan maksat umumi bütçe müzakeresinden evel fırka meb'uslarının bilâmum — mesail hakkında hükümetle müdavelel efkâr etmelerini temindir. Yarınki- içtimada milli şoseler etrafında hakkındaki tal- tir. Fırka şümendüferleri devlete malet- Istanbuldaki komünist teşki- latı temamen meydana çıktı İzmire gönderilenlerle beraber Istanbulda tevkif edilen kömünist 'adedi 22 dir oeo—— Gizli teşkilâtın beyannameleri ve tabi makineleri musadere edilmiş, kendileri dün akşam Adliyeye verilmişlerdir ati birti Kurüli Mitteyakkiz bulunan Istanbul zabitası, - memleketimizde | gizli ve gayrı kanuni bir parti, ( halinde — uzun üddetten berl geniş bir takım komünislik teş- || kilâtı hazırlı yan şebeke kıkatı dün bi- tirdi. Bu teşkilâtla alâkadar maz- <;,, munlarıri — son kafilesi olan ve bir kaç gün evel tevkif edilen (13) komünist dün akşam geç vakit müddel umumiliğe sevkedilmişlerdir. Mevkuflar afasında kimler var Hıher aldığımıza göre, bun- lar arasında gizli komiteyi idare eden elektrik şirketi mü- fettişlerinden — Frit efendi lle müteaddit defalar komünistlik maddesinden mahküm olan eski teşkilât elebaşıları da bulun- maktadır. İzinire gönderilenlerle bir- likte şehrimizde tevkif edilenler mikdarı (22) ye baliğ olmuştur. >olis müdüriyeti Siyasi şube memürları, adım adım yaptıkları tahkikat ve takibat neticesinde işin İç yüzünü, gizli içtimala- rın merelerde ve nasıl olduğunu Istanbuldaki - Icra — komite- sinin vilâvetlerdeki teşkilât mensuplarına verdikleri ta- limatı bütün vesalkile mey- dana çıkarmışlardır. Beyanaameler, tabı makineleri bulsuda BU eyanda hazırlanan komü- nlstlik beyannamelerile tabı makineleri ve diğer cürmü meş- hut delaili bulunmuştar Bu vaziyyet karşısında maz- nunlar, cürümlerini itirafa mec- bur olmuşlardır. Tahkikât, maznunların nasıl çılgınca ve kara emeller peşine de inaliyete koyulduklarını, âde- ta bir mnevi hükümet idaresini güya kurmağı dafla tahri- kâtta — bulunduklarını — göster- mektedir. Mesdut “Amcle teali yemiyeti,azasıldan bu karanlık görüşülecektir. ; kül bulunmaktadır. Polis müdürü Şefif Bey işlerle alâkadar olanlar da mev- ehrimizdeki mevkulların, İz- mirde adalet pençesine dü- şen gayri kanunl harekât maz- | Sularıle birlikte tevhlden mu- hakeme edilecekleri anlaşılmıştır. Şebekenin mierkezi İstanbulda bekenin İstanbulda bulunan merkez komitesinin, kendi- lerile teşriki mesal eden diğer | yerlerdekli şube — teşkilâtı — ile muhabereleri bu İşin uzun Za- mandan beri hazırlandığını ve propaganda ile saf işçileri Iğial ederek meş'um emellerine alet etmek Üzre sürükledikleri anla- şılmıştır. Zabıtamızın müdahalesile ta- mamen suya düşen bu gizli teşkilât hakkındaki son tahki- | kat dün Vali Bey tarafından Dahiliye Vekâletine bilalrilmiş İstanbul — zabitasımın — fadliyeti şayanı takdir görülmüştür. | Mesi, iskatı ceninin önüne ge- fatihap edildi. | Çocukların himayesi Dün Himayei etlal knıuMlındı Kslanbulda ir çocuk- sarayı yapılması üsleniyor. Bunu yapmak kabil vlahilecek mi ? Hilmayel — etfal - cemiyetinin | miştir.Kongraya Kadıköy, Beya- Zit, Bakırköy, Adalar muralı- hasları Iştirak etmiş ve kongra riyasetine Muhittin paşa intihap edilmiştir. Kongrayı İdare hey'- eti reisi Şemşettin bey açmış ve hey'eti idare raporutun kıraa- tıma başlanmıştır. Hey'eti Idare raporu kabul ve bütçe de tasvip olunmuştur. Bazı tek- iiller serdedilmiştir. Bu meyanda Gedikpaşadaki arsanın satın alınarak İstan- bulda bir çocuk Sarayı İnşası için teşebbüsütta Dbulunulması takarrür etti. Müzakerat esna- sında şubeler murahhasları, şu- beler hasılatımın mısfının heyeti merkiziyeye verilmesinin doğru olmadığını müdafan ettiler. Ve, bu şerait altında şubelerin faa- liyetlerini İdameye — müktedir Him Tödal tongrasfndan bir iatiba üzerine şubeter hasılatının doğ- rudan doğrüya ve ya - kısımı Azamının Şubelere ait olmasının temini için temenniyatta bulu- nulması kerarlaştı. Onbeş yaşına kadar çocük- ların sinamalara kabul edilme- çilmesi, çocukların dilencilikten menedilmeleri bususu — tekrar görüşüldü. Depolar ve fabrika- larda çalışan kadınlerin doğür- dukları ve evlendikleri zaman- larda, bunlara mezuniyet veril- mesi için teşebbllsatta bulunul- ması takarrür etti. Risicumhur hazretlerine, Baş Vekil Paşaya Büyük — Millet Meclisine ve merkezi umümiye arzı tazimat tolgrüfları çekil- mesl kararlaştıktan sonre heyeti | merkeziye azası intihabı yapıldı. Atıfet, Maşuka, Meliha Lütü, | Nezihe Hazım, Şüküfe Nihal hanımlarla Şemsettin, Saim, | Şerif, Behçet, Hikmet, Kadri, Feridun, İsmet, Mayaffak, Amir beyler intihap edildi. Ankarada toplanacak umum kongra mürahhası olarak İstan- bul meb'uslarından Edip Servet, Hüseyin ve Şemsettin beyler BUGÜN Z2 inci sahifemizde : Tarih tetkikikleri | Köprü parası ve Istan- | bul köprüleri g— Tühdidi teslibat — kamleransında Rus teklifleri reddedildi Son haberler 3 üncü sahilfemizde : i— Cüma zünkü güreş müçların 4 üncü sahifemizde: | olamıyacağını söylediler. Bunun | PArPte Polis Müdüriyeti Itti- Dava bitti Sanasaryan hanı hükümetindir Mahkeme füzuli iddia- ları reddetti Sanasaryandan metruk ve Sirkecide kâin Sanasar- yan hanı, &$- hası hükmi- olduğundan kanunen VE lâyet Idarei hususiyesine devrolunmuş- tu. Fakat Er- meni Baş pa- paslığı müte- velli hey'eti Muhakemat müdürü bü hana mül- Asım Bey — kiyet iddia- sında bulunmuştu. Bu me'ele hakkında İkin- d hukuk mahkemesinde muhakeme cereyan ediyordu. Dün mahkeme kararını tefhim etmiştir. Davayı Hazine na- mına Defterdarlık Muhake- mat Müdürü Asım bey ile avukat Seniyittin, Mahmut Mahir, Tahsin Yesari bey- ler bulunuyordu. Mahkemenin dür: Sanasaryan Hanı hakkın- da — Ermenl cemaatinin | silat ve ehliyetl hukukıyele- ri bulunmadığından Ikame eyledikleri men'i mü da hale davasının reddine karar ve- rilmiştir. Sanasaryan hanı Umumi | kararı şu- haz olunmış ve Hükümetçe bir çok parada sarfolunmuş- | tu. Bu haklı karar ile hana Vilâyet idarel hususiyesi sa- hip oluyor. Haniın tekrar Polis Müdürüyetine tahsis olunması muhtemeldir. yeden madut | | Aavas Ajansı Amanultah Han Hz. bütün kuvvet- leri İstikamet.. Kâbil !... emri verildi Afgan çeleleri Rus hududu üzerinde de faaliyette bulunuyor Moskova , 19 (A. A) — Alınan malümata naza- ran Herat eyaleli kita- atı kumandanı Amanul- lah Hana muavenet için Herattan Mazarışerif tariklle Kâbile doğru hareket etmiştir. Mai- yelinde topçu, piyada ve suvari olmak üzre birkaç bin kişi bulun- | Maktadır. Maoskuva, 19 (A.A) bildiri. yor: Algan çeteleri hu- | dudu tecavüzle Kalak, hom şehrini zapt ve bir takım zorbalık ve yağmacılık İcra ede- rek avdet eylemişler- dir. Dağıtılmaları için tedabir İttihaz olunmuş- tur. —...ea———— Mektepliler € Maaş az mı? Posta müvezzileri- nin vaziyeli Müvezziler yenl kanunun maaşlarını 25 Uraya in- dirdiğini söylüyorlar Yeni Barem maaş lâyıha- sında Posta ve telgraf memurları maaşlarına pek az bir mikdârda zam edildiğini hatta bir kısım- larının maaşlarının — mikdarınla tenezzüll edeceğini söylemekte- dirler. Yeni lâyıha mucibince evelce asgari 30 lirca maaş alan - mü- vezziler şimdi. 25 lira alacaktır. Müvezziler esasen öteden beri maaşlarının az olduğunu bütün ümtleri yeni Tâyıhada iken bu ümitlerinin de boşa çıktığını söyledikten sonra diyorlarki: Lâyıhada Posta ve Telgraf müdürü umumisi ikinci derecedediler fakat memurları diğer devairdeki emsallerine nazaran çok dun darecelere konmuştur. Mamafih Büyük Millet Mecli- simizin bizlerin bu vaziyetimizi nazarı itibara ulacağından eml- niz. Zarar ve ziyan Sigortalardan para istenecek ve alınacak Harbı umumide Haydar Pa- şa garında vukua gelen infilak ve iştialden mütevellit zarar ve larm sigorta kumpanyala- Müsabakası başladı - Z Yi Üİ LERA İlk hafta 20 nisan cumar- tesi gününden nisan 26 cuma günü akşamına ka- dar gazetemizde çıhan en mühim haberi seçip yaza- rzak matbaamıza gönderiniz! üncü — sa) a vnza Müsabaka şasuları- nı son defa koyu- yoruz, dikkatle oku- yunuz... Bakalım ilk hafta- da birinciliği hangi mekhtepli ve hangi mektep alacak?

Bu sayıdan diğer sayfalar: