21 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1

21 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İsmet Paşa Hz. harici mesail hâkkında fırkada izahat verdi aşvekilin ş, yanatı a Harareğiz tas edildi “ViP b Lr ia messilin hal: “h ru el tiye 0 ti reket tasvip İsmet paşs haz- iç ” yenatından Su- | dut ihtilâfnın ikürai et- Mi, eti R nay, ball, hi lamak idi. hatt i alınan Mersin - di, Hdi, “rally işletilmesi- Nadi iğ; ar niçin te nl e ora tinden izahat . Muf fassalan oma- üL Ve bizzat Fran- *içisile mülâka- zam “eden müşarüni- ilini suretle mes'le in bil Umit ve takip eda dirmiştir.. Fırka k ei. devlete mal ini Sidinin tekip e- mi tevsip ve nlamıştır. V söz alan ha- meselelere e i teslihata dair bir Gemi ha- ları Yunanlı a p Olunan müzake- Ve gayrı mü- ol e süzek N nazârıdikkate Viyan ve rakam- rdir. Saracoğ- tiplerin te- ii tatl ilk Dünür noktalar vermiştir, ii VW e Yakıt ) — ra a Fehmi a takip | 23 Nisan çocuk bayramı için yapılan (hazırlıklar memleketin her tarafında ikmal edilmiştir. Bir hafta devam edecek olan çocuk şenlikleri için İstanbul Türk ocağı büyük bir porgram hazırlamıştır. Bu porgra: da çocuktarı ve öânüel alâkadar edecek bir çok şeyler vardır. Çocuk hafta- $ı için de ocakla bir sergi açılacaklır. vüneması, gıdası, elbiseleri, oyuncakları, hastalıkları *ve bütün ihtiyaçları gösterile- lerinde könferanslar verile- cek, sinema gösterilecektir. 24 Nisan çarşamba günü anneleri alâkadar edecek bir konferans verecektir. Ayni günde sinema gösle- gürbüz çocuk müsabakası yapılacaktır, Bu müsabakaya iştirak edecek çocuklara hediyeler | verilecektir. Müsabaka, 1 aylıktan 1 yaşına kadar meme, İ yaşından 3 yaşına kadar mama, 3 yaşından 6 yaşına kadar oyun çocuk- ları arasında “yapılacaktır | rilecek ve riya H. 28 nisanda Dr. Galip. Hakkı B. tarafından konferans o verilecek o ve sonra da sinema gösterile- cektir. Çocuk haftasında Türk ocağı çocuk idare heyeti tarafından idare edilecek ve nisanın 26 sında bir çocuk baosu tertip olunacaktır. Diğer taraftan Himayei etfal cemiyeti de çoçuk haftası için tedbirler al makta ve çocukların park- larda eğlenebilmeleri | için hazırlıklar yapmaktadır. LAR taralı 4 üncü saylamzdadır) Öğle; Hüseyin ( İm? bul ), Reşit ( Antep ), Faik ( Tekirdağ ) ve Faik (Edirne) beyler söz alırak O beyanhtla buhunmuşlardır. n (bugün) tekrar lâyihasını “Pane anfrepolarındaki ,sirkat mahkemede i ii miş ki maznunlar sındadır. Ko- misyoncu $ lâhattin isminde b; bet etmemiştir. gu belli değildir, Dün Müştak, Fikret dahilde Murat, Mustafa, Yor, idilerle diğer maz- manlar, iddia olunan cürüm- leri etrafında isticyap, © müuşlar, İnkâr etmişler, şahit dinlenilmiş, muhakeme” şâhit celbine kalmıştır. Muharrem, cektir. Haftanin bazı gün- | 27 nisanda Sabiha Zeke- | 1ra- Bu sergide çocuğun niş- i Himayet Elfalda dün yapılan içtima M. Şahit hareket effi? i Raris, 20 | (AA)-Pari- Midi gazetesi M, Şahta Pa- riste kalması için kat'i e | mir verilmiş Nİ olduğununya- zıyor.M.Şahtın kendi. reyile amana hareket gtti- man Kİ ve Berlin M- Şahe hükümetinin şiddetli bir itabına maruz || kaldığı rivayet ediliyor. Paris, 19 (A.A) - Berlin- den gelen son haberlerden Almanların tam bir inkıtaa meydan vermiyecekleri an- | laşılmaktadır. Volf ajansı M. Şahtın eski Alman müstemlekelerinin iadesini istediğini tekzip o ediyor. M. Şaht Alman müessese- lerinin diğer devletlere ait müstemlekelerde inkişaf et- mesini mümkün kılacak bir plân kabul edilmesini teklif etmiştir. Dançiğ meselesine gelince Almanya hüküme- tinin şarki Prusya ile mü- nakâlâtın daha kolay bir | şekilde cereyanını temin etmek istediği rivayet olu- | nuyor, İngiliz müfahassısı öldü Paris, 19 (A.A) - İngiliz | maliye mütabassısı lort Be- | velstoke birdenbire etmiştir. | Bunun © üzerine mütahassıslar o komitesinin son celsesi Pazartesi günü- ne tehir edilmiştir. İmar müdürlüğü teşkil 20 (5 Ankaranın mütahassıslar fından imar o plânmi İİ tetkik için yakında bir komisyon bundan başka bu vefat Bu sen Ankara, yapılan toplanacak, sene içinde Dahiliye vekâleti imar müdürlüğü teşkil edilecektir. Suriyede 20 otomobil” nasıl soyuldu? Kilis, 20 (A.A) Beylan de Töpboğezs arasındakı Desir. ada D3) gps saral. | tiz San ler. renal ink derci “ jindirma > kumandanile' polii mületlişi de vardır. Bir karar kendi reyile mi|Garbi Trakya- ocakta Dr. Ali Şükrü B. | ai hakkında muamelesi ni, ileriğeibunlara da yapılmaşıa o karar rildiğini tahkikâgim netice de öğrendim. Devlet bankası raporu Ankara, 20 ( Vakr) — Devlet”. hankâs için İetkik yapıdır MialİeF — vepasımı yazmıya başlamışlır, Bokârluk vergisi Müsabakanız ru Safiye Sami H. diyor ki: *— Bilmiyorum b. vergiden ne kastedi- liyor, Bunu her hade doğru bulumyorum. Makent eğer ahlakunrdığa mani rlermiye raani olan ik değildir. ci sayılanmızda Müsabakamızın şekli nedir? Bu bekkrkk vergisi müsabakası aştık. Bundan maksat Yozgat meh” yman Sur Beyin Milet verdiği vekiifi kanan münakaşa edilen bekârlik vergisi hakkıda muhtelif fikirleri kısa kaydetmek ve bu fikirler “tinin gazetemiz karileri atanma) daha “Tkzle > türular be hunduğunu tespik eylemektir. Mü sabakanmı aekli, yodum. Canetemak ber gün gördüğümüz gibi muhtelif mesleklere mensp ve maruf ze vatan Dille bekğekk © verglai haldımdaki moktal” mezarını birkaç satırla yazhcaklır.. Ayni günde ge köşesinde bir de kupon meşroliraaeal Karilerimiz. güzetedi sanli verginin İehinde yahet aleyhinde olarak çıkacak sekisi sazarların ve İarların ew babi mecibeslaln İengirime taraf tar okurların © Fikrin Setiyar ettiği gazete mönhasndaki kupona, Hn slieslerini ve İmisalarımı ko yarık diğer. köpanlarla birlikde emitbaamıza gördereceklerdir. Mat baamında . toplanacak kuvanların tiye edeceği reylör. bilülmre tör ni) olunacaktır. Neticede em ziyade taraftar bulunan Mkze bey vermiş olanlar arsimda hir kira çekilerek “ Karanacak 10 erime muhtelif Sadiiyelir önkdim seğilebektir. zetemizis bir ! Esma gelince, Cenevrede Rus projesini reddeftiler.. Cenevre, O (A.A)— Tahdidi tes- Khat ibzari ekseriyetle reddetmiş Rus murahhas tir. M. Litvinof Tenik Rüştü B. Heyetimizin dani nazarını anlattı Tahdidi teslihat ihzari konle- | ransında © Sovyet ( teklifinin münakaşasından sonra başmurah- hasımız da uzun beyanatta bu- lunmuştur. Bu husustaki ajans telgrafla- rının mühim kısımları şudur: Cenevre; 20 (A.A)- Soyet heyeti murahhasası (tarafından teklif olunan 3 nokta hakkında birkaç o mülâhazadan © sonra Tevfik Rüştü bey atideki beya- natta bulunmuştur. Türk heyeti o murhhasası şu kanaattedir ki tanzim edilmekte olan iptidai proje ile Sovyet projesi arasındaki esas farklar sarahaten tesbit olunmadan bu komisyonca iahar olunacak rey chan elkâri umümiyesine kâfi derecede sarih gelmiyecektir. Fihakika olünan iptidaf proje ie mukabil elendiler, Sovyet projesinin birçok müş - terek noktaları yardır ki : bunlar hakkında şu veya bu suretle beyanı mütalâa etmekten hiçbir fide çıkmaz. Çünkü bu mes'le- de umumiyet © ilibarile kabul edilmiş. prensipler kabili telif ve hatin metnin. sarahatı nef'ine olarak yekdiğerini itmam edebilir ahkâm mevzuu bahistir, mili? teslihatın tenzili misakör gösterilen hareket noktası olduğundan ve bu cihet komis €denlete de kabul edildiğinden müzakeratı - ve iştirak miz. esnasında münakaşa olunan veya sadece zikredilen muhtelif esasları tefrik etmek lâzımdır. İlk iaksim ferdi tedabir. ile tenzili teslihat müşterek tedabir ile tenzili teslihat “olmalıdır. Ferdi tenzili teslihat tedabirinin tatbikinde iki sureti hal -nüme yan olmaktadır. > Ü Alara: üncü Sayılamızdadıt ) tetkik | Kadın kadındır, erkek erkek ! Kadın hissiyatına çabuk mağlüp olur, kanaatini her an değiştirir Kadının iş hayatına atılması yuvasının saadetini bozmuş, erkeğin kıymetini Refet Sürey- ya HE, Berlin- de “Ştem, konseratuvarın- da musiki, Pa- riste Sorbon darülfünunun- da felsefe tahs sil etmiş veF gene Pariste, Şatlede bale- ye girerek sah- ne (o hayatına Gi atılmış bir mü- zik ve bedii dans san'at- kârdır. Aşa- ğı, yukarı bü- tün Avrupayı gezen ve tet- kik eden san- atkâr (o şimdi şok kısa bir nuyor ve bir kafladır, Mak sim de san'atını seyreden vatandaşlarının har ve $a- mimi alkışlarıyla karşıla- nıyor. Kendisile yaptığım mü- lâkat, iki noktadan ayrı birer ehemmiyet taşımak- tadır, birincisi hayata kuv- vetli bir idealle giren mü- nevver bir uzviyetin duy- ğularmı (taşıması (o dola- yisile, — ikincisi ha- yatı binbir içinde tetkika imkân bulabilen ve nazariyeleri » tecrübe tartdığını söyleyen bir san- atkârın ihtisâslarını taşıma- de âlem ile sı itibarile... Bununlaberaber, bu mü- lakattan edindiğim, intiba biraz gıpta, biraz hayret ve teessürle karışık, ifadesi müşkül bir intiba olmuştur. düşürmüştür ! San'atkâr Refet Süreyya Hf, siz dünğanii a ee bir rübaba sa Ja dokunmuş ve ondan sa- dece bir ok hızıyla çıkarak yınlıya vınlıya uzaklaşmış bir tek ses duyan bir insan tasavvur ediniz o insanın o muzaffer rübapla bu ses arasındaki me- safeyi | birdenbire i edemiyen başını düşününüz. Bu başın düşüncesile o in- tiba arasında belki bir benzeyiş noktası bulabile - ceksiniz, Biraz hafızalarını yokla - makla, ( Vakıt ) karilerinin bilhassa musiki ile alâkadar karilerin ismini pek güzel glinde, Uca | hatırlıyacakları Refet Sü - reyya H. herşeyden evel gayet samimi konuşuyor ve anlatırken kelimelerin vu » zuhile de iktifa etmiyor m jestlerile kuvvetlen « yor. de 4 üncü saydamızdadır) Sanayi ve Maadin Bankası neler yaptı? Sanayi ve MaadiniBân- kası o müdü- rü — Sadettin Bey o evelki gün An - dan di tür, Hükümet merkezinde Bankanın hey- eti umumiye içtimaımda ha- gr bul şunları söylemi — Banka he ayın on İK Heyeti idi âit faaliyet rap okundu kabul ve ta: Banka 1928 senesinde ye- mi“ işlerden Ziyade fabrika- larda zaruri olan isldhatı yap- Bü meyanda fesanş sinin kuyvel ç mer- tecdit edilmiş, diğer fabrikalar hat de debaga nın 1S mütahassis geti Fabri sine nazari tuşları 1928 de “(460 nispetinde artmışur. yalnız Uşak şeker fabrikası kuraklik dolaysile pancar olmadığından aştık 1289 ton şeker yapmıştır. Bilânço- muza nazaran bankamız ge- çen sene 416101 İlra kâ etmiştir. 19

Bu sayıdan diğer sayfalar: