21 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

21 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 siz soğuklar dün akşam son dereceyi buldu; termometro sıfırdan aşağı! üçe kadar indi, sular buz tuttu.. Her kesi şaşırtan bu
 Edebıyatımız ne halde? Burhan Cahit bey fikrini anlatıyor «İzzet Melih beye benzemek fena değildir; senenin 3 ayını Avrupada
 M. Troçki Berlinde bir meting yapılıyor Berlin18 ( fo ) — Hukuku beşer cemiyeti M. Troçkinin Almanyaya kabul edilmemesini...
 Şarlo nasıl yetişti” Büyük sanatkârın meraklı hayatı Şarlonun çocukluğuna alt bir resmi ve büyüh sanatkâr malüm kıyaftetinde
 Tevfik Rüştü B. Hariciye vekilimiz Berline hareket etti Cenevre 19 (Hususi) Hariciye vekili Tevfik Rüştü bey bu gün...
 İşlerde sürat Encümeni emanetten bir kâğıt ne kadar zamanda çıkıyor Emanet esâslı işleri Emanet müdürlerinden mürekkep ve...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün Haberleri Sene 11 — No: 3780 PAZAR — 21 Nisan 1929 Her gün 8 sahife Fiatı 5 kuruş Tevfik RüştüB. Berline gitt — Mevsimsiz kar ve soğuklar Dün gece termometro sıfırdan aşağı üçtü Yarından itibaren havanın cenuptan eserek şiddetli bir lodos fırtınası başlaması muhtemeldir Dün şiddetli bir kar tırtınasına maruz kalan Trabzun şehrinin manzarası Üç gün evel başlıyan mevsim- | ve fırtınanın fındık ağaçlarına siz soğuldar dün akşam son dere- | fena tesirleri olmuştur. ceyi ” buldu; termometro sıfırdan | — Gireson 19 ( Hususi ) — Bugün aşağı üçe kadar indi, sular buz | akşama kadar karyağmıştır. Bah- tattu.. Her kesi şaşırtan bu hava | çeler kar altında kaldı. Ba son MA C e İarm. mahsulâta zarar jVereceği sabah şimal rüzgârı halil söyleniyor. parlak bir güneş ortalığı ısızmığı Zonguldak 19 (Hususi) — İki başladı. günden beri devam edea yıldız Dünkü soğuk en ziyade Kara- | fırtınası durdu. Dün şehrin civa- rındaki tepeler kar altındadır. Fırtına dolayısile limanda 48 saat tahmil ve tahliye muamelâtı mun- katı oldu. yağmıştır. Bu hususta muhtelif yerlerdeki muhabirler telgrafnameleri aldık: Trabzon 19 |Hususi) — Fırtı- na ve kar devam etmektedir. Yerdeki karların irtifar bir karışı geç Vapurlar fırtınadan - Pulât- Zonguldak 19 ( Hususi) — 3 aydan beri karla kapâlı olan Zonguldak - Devrek yolu yüzlerce amelenin mesaisi neticesinde açılıp otomobiller işl Şarlo nasıl yetişti Büyük sanatkârın meraklı hayatı Şarlonun çocukluğuna alt bir resmi ve büyüh sanatkâr malüm kıyatetinde Fiir bir ailenin çocuğu iken dünyanın en büyük sanatkârları sıra | Hna $e ulmazdı ç, #miş ve dir iki gün Şarlonun hayatı başlı başına bir romandır. Şarlo sanatkâr | vel ne gibi işlerle meşgul olmuştur? Sinemaya nasıl intisap 4 âlemde ne gibi sergüzeştler geçirmiştir ? Bütün bunları kadar tefrika halinde ve resimleri ile dercedeceğiz. | müteveccihen hareket | »| edilen | cemiyeti M.Troçkinin Almanyaya | terkipeediyor. ( ediliyor. Cenevre 19 (Hususi) - | Hariciye vekili Tevfik |Rüştü bey bu gün Cenevreden Berline etmiştir. Tevfik Rüştü | bey Berlinde üç dört | gün kalacaktır. | lşlerde surat Encümeni emanetten bir kâğıt ne kadar müdürlerinden mürekkep ve “en- cümeni emanet, namı altındaki bir heyet tarafından karar altına alınır. Fakat, encümene - sevk: Şerit bey evrakın — bir. iki gün içinde çıkarılmasına imkân yoktur. Haftada muntazaman - iki içtima |" yapan encümen yüzlerce evrakı tetkike mecbur oluyor. Bu suretle encümene sevkedilen bir kağıdın bazen bir seneden fazla encümen de kaldığı görülmüştür. ava Şesi B birlmikdeden BEr | sabahları erkenden emancte gelerek encümende müzakeresi | beyin bu. tarzdaki çalış üzünden bir kağıdın bir bu- y zarfında müzakere edi- kânı — elde suretinde telekki ediliyor. M. Troçki Berlinde bir meting yapılıyor Berlin18 ( fo ) — Hukuku beşer kabul edilmemesini protesto mak- sadile hükümet aleyhine bir miting | Bu röt cevabı masuniyeti mesakinin | bir reddu inkâri suretinde tefsir | Bu mitingte — muhtelif fırkalara mensup — hatipler - söz alacaklardır. kendim basar kendim satarım, bu | 12000 liranın Edebıyatımız ne halde? Burhan Cahit bey fikrini anlatıyor «İzzet Melih beye benzemek fena değildir; senenin 3 ayını Avrupada geçirmek, Alfaromco otomobilinde kurulmak...» fi hikâyeci, yomancı, ea iyi şair cn iyi muharrir kimdir? Burhan Cahit Bey, bizim edip- ler listesine bir gezdirdiklen Soura'Eclüp verik — Hikâyeciden söze başlaya- lım... Gerek -üslüp, gerek tahlar yeleri itibarile Reşat Nuri (Vâ- Yesari, Ercüment Ekrem eşsizdi ler. Roman sahasında en ziyade muvaffak — olanların ilk safında Reşat Nuri vardır. Yalnız Reşat Nuri — mevzula- ryında mahdut kalmış, eserlerini hududunün e — bulunduğu ae bipi | CSleler * ariai Meselâ Reşat Nuri, Moris dö Kobra gibi eserlerinden çok para kazanır seyahat — etmiş “olsaydı. bize Çâh küşmidaân çok daha el eserler yazardı. Bizde istidatları öldüren kari- sizliktir... Ben beş sene zarfında 12 eser yazdım. Romanlarım bu memlekette en çok satılan &er- lerdir.Gene böyle iken 12 roman- dan beş sene içinde ancah 12000 lira alabildim. Unutmayın ki Burhan Cahit bey — Niçin romanlarınızın mevzur daima yüksek hâyattan alınmıştır eserlerinizdeki tipler neden her kibar tabakaya mensup kimseler dir ? — Bu romancının tanıdığı, tah lil edeceği mubitlerde daha fazk: muvaffak olması meselesidir. Be nim tiplerim hakiki hayatta mev ben eserlerini inde benim mu- harrirlikten mâdâ tabilik ve kitap- cılk hakkım da vardır. Ressamımız Cemal Nadir B. Bursadan geldi. Şimdi barıl hanl ev aramakla meşgul.. Ressamımız uzun uzun yaptığı tetkikat neticesinde anlamış ki en ucuz kiralanacak yer : Kadın kalbi L

Bu sayıdan diğer sayfalar: