23 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

23 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

Sayfaya ait küpürler

 Edebiyatımız ne halde? üküfe Nihal hanım şairlerimizi nasıl buluyor!? P “En iyi şair Faruk Nafizdir, hattâ bu devre Faruk...
 Çenberli taşta hâîriyat Holandadan bir mütehassıs geldi, bir baca açılarak taharriyata başlandı üzün, nei riyesi münase...
 Mütekaitler — Kadroya tabi maaşlı hizmetlerdeki mütekait lerin tekaüt maaşları kesilecek Ankara 21 ( Hususi ) — Kadroya tabi
 Rusya ile ticaret meselesi Hükümetimiz mukabil tedbirler ittihaz edecekw Ruslar tebaamıza alacaklarına mukabıl buz ve şışe
 Fransız sefaretı müsteşarı Parise gitti Fransız sefareti müsteşarı M. Brüjer evelki gün —şerimizden Parise hareket etmiştir.
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Günün Haberleri AKŞAM Her gün 8 sahife SALI — 23 Nisan 1929 Fiatı 5 kuruş Maaşları kesilecek mütekaitler Rusya ile ticaret meselesi Hükümetimiz mukabil tedbirler ittihaz edecek Ruslar tebaamıza alacaklarına mukabil | buz ve şişe vermek istiyorlar Rusya ile aramızdaki ticari inü masebat nazik bir. safhaya dabil olmuştur. Rus hükümeti tacirle - rimize karşı müşkilât çıkarmakta, — amuahede ahkâmına riayet etme - mektedir. Muahede mucibince - taçirleri - miz sattıkları eşya makabilinde kısmen eşya alacaktı.Fakat Ruslar bu eşyanım cinsini kendileri tayin etmekte, tacire işine yaramıyan bir takım eşya vermek istemok- tedirler. Meselâ bir tacirimize alacağı mukabilinde şeker yerine buz vermek istemişlerdir!... İstanbulda buza ihtiyaç olmıdıgı bir sırada buz teklif etmek pek - garip görülmüştür. Bundan başkı ticaretimize başlıca merkez olan Odesa li | bir tacire binlerce işe vermeği teklif etmişlerdir. Ticari esaslara uygun olmayan bu nevi teklifler iki memleket arasındaki ticari müna- sebatı imkânsız bir hale getirmek- tedir. Haber aldığımıza göre hükümet bu ciheti nazarı dikkate alarak bazı teşebbüslerde bulunmuştur. Ruslar bu günkü noktai nazar- larında israr. edecek — olurlarsa buna karşı ” mükabil — tedbirler ittihaz etmek Jâzım gelecektir. Bu suretle, bu gün Rusların riayet bükümden olacaktır. sukut — etmiş Çenberli taşta hafriyat - Holandadan bir mütehassıs geldi, bir | baca açılarak taharriyata başlandı Çenberli taş Çenbarlitaş civarında yapılacak | asarı atika taharriyatına nezaret etmek üzere Holandadan M. Karl Vet isminde bir hassıs — gelmiştir. — Çenberlitaşın yanında ve Atik Alipaşa cihetinde hafriyata başlanmıştır. müte- ve civarı Şimdilik — hafriyat kısımda yapılacaktır, ileride lüzüm yalnız bu görülürse — başka yerlerde de bacalar — açılacaktır . — Holanda heyeti bu hafriyatta mühim neti- celer elde edileceğine ümit ediyor. Berlin asarı atika enstitüsünün VMutekaıtler ; | kadınya Tabi maaşlı hizmetlerdeki mütekait- lerin tekaüt maaşları kesilecek Ankara 27 ( Hususi ) — | Kadroya tabi olan maaşlı hizmetlerde müstahdem müte- keitlerin tekaüt maaşlarının kesilmesi Maliye Vekületince tamim edilmiştir. Yalnız mü- | tekaitlerden muallimliğe, mü- tekait doktor. eczacı, mühen- dis ve kondöktörlerden hükü- met, idarci hasusiye ve bele- | diye tababeti, cczacılik, Büy- tarlık, mühendislik, kondök- törlüklerine tayin edilmiş | olanların. ücret ve mesarif | tertiplerinden ücretleri tesviye edilerek tekaüt maaşlarının | kesilmemesi vilâyata bildiril. miştir. Fransız sefarelı müs- teşarı Parise gitti Fransız sefareti müsteşarı M. Brüjer evelki gün — şerimizden Parise hareket etmiştir. M. Brüjer Pariste 20 gün kadar kaldıktan , sonra- şehrimize- avdet edecektir. Alâkadar mahafil, fran- sız sefareti müsteşarının seyaha- tına ehemmiyet veriyor. Aldığımız malümata göre M. Brüjer , Ankara müzakeresinin safhası — hakkında — hükümetine malümat verecektir. | — Fransızlarla yaptığımız müzake- rede noktai nazarımızda musir bulunduğumudanz - Fransız sefiri, hükümetinden yeni talimat almak düzumunu hisset miştir. M. Brüjer, hükümetinin talimatını sütatle sefire | bildirecektir. Gazetemiz Çocuk haftası münasebetile 12 sahifedir| Çocuklar için tanzim ettiğimiz Çocuk dünyası yarın gayet zengin 2 sahifedir y iye betile Berlide bazı merasim yapılacaktır. u merasime Türkiye namına Müze müdürü Halil bey ve muha- ı Makridi efendi iştirak edectk- lerdir. Makridi efendi bu müna- sebetle İstanbuldaki — asarı taharriyatına dair bir. konferans verecekti — Rüşvet kabul etmez misiniz Beyefendi?. Şüküfe Nihal Hanım kestane — şekerlemeleri ile dolu tabağı uzattı, onun arkasından sigara kutusunu önüme koydu.. sordum: — Size nazaran Şüküfe Ha- nım En iyi bikâyeci kimdir? — Yazaal, — İmtihan — başladı demek?. Reşat Nurinin hikâyelerini — beğeniyorum . “bilmem neden onun satırlanında insanı sürükliyen bir kuvvet var.. (Vâ-Nâ) nun hikâyeleri de güze Vülânın bilhassa lisaninı methedi ceğim.. Mevzuları da kendisinin olsa daha beğeneceğim... Re sahasında da en çok begendiği yine — Reşat Nuridir.. Tiplerini gayet iyi yaşatıyor.. Romanlarında çok samimi çok derin cümleler yar.. Şüküfe H. elindeki her tane- sinin üstünde“Nihal,, ismi yazılan 'mar çiçegi tesbihi şaklata şaklata kti.... Fondz ş Şekerlemeyi — yedikten sonra —| Edebiyatımız ne halde? Şüküfe Nihal hanim şairlerimizi nasıl buluyor? “En iyi şair Faruk Nafizdir, hattâ bu devre Faruk devri demek lazımdır,, Şüküte Nihal hanim — Beyfendi, —dedi, vallahi bu yakınlarda hiç okumuyorum.. Onün — için — suallerinize dirden bire cevap veremiyecegim zanme- diyorum. i sahifede ) İngilizler, Çanakkaleye ayak bastıkları günün senci devriyesini tesit edeceklermiş Anafartaları unutmasınlar!

Bu sayıdan diğer sayfalar: