21 Nisan 1929 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

21 Nisan 1929 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 Nisan 1929 Mühim bir hadise At yarışları — | İzmirde dördüncü yarış dün icra edildi İzmir 19 (ALA) — Yarış ve Islah encümeni 929 senesi ilkbahar) dördüncü hafta at koşuları bugün buca alanında yapılmıştır. Birinci | koşu üç ve daha yukarı yaştaki yerli at ve kısraklara mahsus ve mesafesi 1800 metro Bu koşuya 4 at iştirak etmiştir. Rus toprağına tecavüz etti Moskova, 19 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor Afgan çeteleri hududu tecavüzle — Kalakhan | sehrini zapt ve - bir takım zorbalık ve yağ- NS n Aar a| fonaolık icra- ederek ci, Kasabalı Rifat beyin Sabahı | ( avdet eylemişlerdir . Dagıtılmaları için teda- bir ittihaz olunmuştur. | ( Telgrafnamede bahsedilen Kalakhan şehrinin Rus Tür- kistanında olduğu anlaşılmak- dadır. Bu şehri zapteden çete- lerin Baha Sakaya mensup olması muhtemeldir.) ştir. t ve daba yukarı yaştaki halis kan İngiliz at ve kısraklarına mahsus ve mesafesi 2200 metre idi. Bu koşuya 4 at iştirak etmiştir. Baban zade Fuat beyin Rejanı birinci, M. Bönes namına Vahit beyin Fırtınası ikin- ci, Akif beyin Alasıkusu / üçüncü Zonguldak limanı Derenin getirdiği kumlar limanın bir kismını idi.Bu kosuya 5 at iştirak etmiş- tir. Salibili Halil efendinin Du- düsu birirci, Kara Osman zade Osman beyin Atilası ikinci, Ka- sabalı Kaya beyin Munisi üçüncü gelmiştir. Dördüncü koşu üç ve daha yukarı yaştaki balis kan ingiliz at ve kısraklarına mahsus ve mesafesi 2200 metre idi. Bu koşuya 4 hayvan iştirak etmiştir. İzmir mebusu Celâl beyin Kap- grıni birinci, İktisat vekili Rahmi geli yaver İnsresti - üçüncü doldurdu Zonguldak 19 JHususi rıhtımını doldurdü. Bir kaç gü bu vinçten vapurlara kömür ve- rilemiyecekti. Üçülmez deresinin doldurduğu kısımlar taranmağa başlardı. liman işlerinden mesul olan Ereği şirketinin bu işi şimdiye kadar ihmal etmesi şayanı teessüftür. Geçen sene Akdeniz vapuru bu yüzden kazaya — uğramıştı. Limganın mühim bir kısmı dolmuş olduğundan kaç güüden beri V Raşlk Şizli: ee menirek dahiline girememektedir. Mardin ticaret-odası kongrası Mardin, 19 (Husnsi) — Ticaret odası kongrası bu gün içtimaina başladı. —— ibrahim Tali bey Mardın19 ( Hususi ) — Umumi müfettiş Tali B. bir kaç günden şehrimizde bulunuyordu. Bu gelmişti Beşinci Handikap koşusu 4 ve ya daha yukarı yaştaki yerli ve Arap at ve kısraklarına mahsus ve, mesafesi 2860 metre idi. Bu ko- | şuya 5 hayvan iştirak etmiştir. Şükrü 'ağanm Kısmeti - birinci, Suphi paşanın — Alceylanı Fikret beyin Karacabı Galata cinayeti Cinayeti örten esrar > beri perdesi gün refakatlerinde Kadri Paşa, Geçenlerde — Galatada — ika | Valimiz oldugu halde Diyarbekire esrar engiz cinayet tenevvür | hareket etmiştir. cadesinde Mardinde milki teftişat Mardin 19 ( Hususi ) — Milkiye mâfettişi Hilmi B. Urfadan Mar- cesedi bulunan Hakkının katili Rizeli Hüseyin isminde bir şahıs olduğu anlaşılmıştır. Rizeli Hüseyin cinayet gece- | dine gelmiştir. Hilmi B. burada- sinin - ferdasında — Millet yahut | ki teftişlerini bitirdikten sonra Samsun vapurlarından birine at- | Diyarbekire gidecektir. lamış Rizeye hareket etmiştir. Fırtma dolayısile bu vapurlar bir kaç gün yolda kalmışlardır. icap eden yerlere telgraf çekilmiş- Trabzonda tiyatro Trabton, 16 (Hususi) — Burada Milli tro isminde bir. heyet temsiller vermektedi Zonguldâkâıdiyasi Zonguldak 19 ( Hususi) — Be- lediye 5 senelik iş programını Hüseyin vapurdan çıkar çıkmaz yakalanacaktır. Vaka esnasında hazır bulunanlar bu gün müddei umumiliğe verilecektir. Sirkeci istasyonunda bir va'ka | Dün akşam Sirkecide şimen- düfer istasyonu içinde bir vak'a Cenevre 19 (Hususi) — Tahdi- olmuştur. — Süleyman, — Hüseyin | di teslihat ihzari komisyonu dün Hilmi ve Etem isminde üç arka- | Rusların 3 teklifini müzakere et- daş — Yeşilköye — gitmek — için | miştir. Bu teklifler teslihatın ten- Sirkeci — istasyonuna — girmişler | zili hakkındar. Müzakere komis- âkin burada hbiç yoktan boğaz | yonun bu hususta bir karar vere boğaza gelmişlerdir. Bir aralık | meğe salâhiyeti olup olmadığı sustalı çakısını çıkaran Hüseyin Hilmi, Etem ve Süleymanı bacak- larından yaralamıstır. tir. Bu hususta yarın bir karar verilecektir. Afganî;eteleri | İspanyada bir | sebzeciliğin, ipekc s | yetli surette yaralanmasını mı meselesi etrafında cereyan etmiş- | Büü bğrryagın orman yangını tahribat yapıyor Madrit 20 (A.A) — Eldualle dağında bir yangın çıkmış civar- daki ormanlara ve dağlarada sirayet etmiştir. 4 Köy halkı yurt- larını bırakarak uzak yerlere çe- kilmişlerdir. Bir çok çiftlik harap olmuştur. | İtfaiyenin asker ve ahalinin sarf- ettiği emeklere rağmen yangın devam / etmektedir. Demiryolla- rında münakalât durmuştur. İn- sanca zayıat olup - olmadığı he- | Zonguldak meclisi umumisi Zonguldak 19 ( Hususi ) — nüz anlaşılamamıştır. Umumi vilâyet meclisi mesaisine | devam etmektedir. Bu sene Zon- guldakta yemişciliğin, baz c lığın , arıcılığın ve tavukculuğun himayesi için teşebbüsat icra edilmektedir. Giresonda çocuk haftası Gireson 19 (Hususi) — Hima- yei etfal cemiyeti çocuk haftası için büyük bir program hazırladı. Lisede sırf çocuklara mahsus ola- rak bir balo verilecektir. Amerika - Rusya Londra 19 (Husiai) — (M. Be Ve L an ması için Amerika â bir takrir v Zai “"üuw Mevsimsiz kar (Baş tarafı birinci sahifede ) Bu günkü hava Yeşilköy rasat merkezinden verilen malümata göre bu gün hava açık geçecektir. Rüzğar şimalden esecek, sonra Jodosa tahvil edeceklir. Lodos kuvetli olacaktır. Gece hararet nakıs üçe kadar düşmüş- tür. Sabah hararet zait di Balkanlarda fırtına dün sükün bulmuştur. Karadeniz de bu gün bulacaktır, Konvansiyonel gene gelemedi Konvansiyonel bu sabah gene gecikmiştir. Tren 12 de gelecektir. Sivri Adadaki balıkçılar Otuz fırtınaya tutulmuş , Sivri Adaya ilca etmişti. Liman şirketi bu sabah Sivri Adaya üç motör gön- dermiştir. Otomobil parası yerine iki el silâh Meşhur- sabıkalılardan — Çolak Hayri dün gece saat 3 raddele- rinde iki arkadaşı ile beraber sükün 524 nümerolu otomobile binmiştir. Otomobil Ayasofyaya gelince Hayri inmiş ve evine gitmiştir. Otomobilde kalan Çolak Hayri- nin diğer iki arkadaşı takse retini vermekten imtina etmişler- dir. Şoförün v dan biri tab: el ateş etmiştir şoför Osmana isabetle olmuştur. Zabıta vakadan sonr; kaçan Hayrinin arkadaşlarını arayor. balıkçı Adalar önünde | Edebıyatımız ne halde (Baş tarafı birinci sahifede ) Romancılardan bahsediyorduk. Nizameddin Nazif h: manları ile, çetin üslübü yazı âleminde bir inkılâp yaptı. | ÇEn iyi muharrire - gelince .. Üslübü taklit edilemez bir hususiyeti vardır. Yakup Kadri Bey son zaman- larda türkçeyi firenkçe ile karış- tırp yeni bir halita “çıkarmamış olsaydı edebi mevkü sarsılmazdı. Şairlerden — bahsedemiyeçeğim Çünkü onları yalnız bir kari sıfa- tile takip ederim ve bunlar ara- sında Ahmet Haşimi, Nazım Hik- meti, Yusuf Ziyayı ve Orhan Sey- fiyi severim... | barila Falih Rıfkı Beyin i | Gene romancılara döneceğim... Peyami Safa ile Selâmi İzzet bi saftadırlar. İkisi de gazetelerin iç sahifeleri —için lâzım, - cerbezeli, mütevazı muharrirlerdir. Etem İzzet istidatlı bir gazeteci ve çalışırsa iyi bir romancıdır. — Orhan Seyfi Bey sizi İzzet Melihe benzetiyor buna ne der- | dersiniz? bf eor | Beşiktaş şampiyon- luğa veda etti | Dünkü maç Beşiktaş takımının $ küvveti izam edildiği göstermiştir Uzun bir teehhürden sonra dün nihayet İstanbul lik şampiyona- sının en mühim maçı çok asabi bir hava içinde cereyan ederek Galatasarayın yüksek bir zaferile hitama er: İstanbul şampiyonası yolunda senelerdenberi muzaffer olan Gala- tasaraylılar lüzumundan fazla izam 'edilen Beşiktaş - takımını ikinci devrenin ilk macında mağlüplar sırasına ilâve etti. Spor rakabe- finin verdiği fena bir hisle Gala- ği tasarayın mağlübiyetini hemen hemen kat'i görüp bekliyenler için bu metice en parlak bir cevaptır. |— Öyünber iki tarafın azami gay- | ret ve süratile başladı ve hemen oyun şiddetle nihayet buldu. İki takım da ufak bir tadilâtla saha- ya çıktı. / Galatasarayda / Ülvi ve Muslih hasta oldukları için | yer almamışlar, buna takımdan ayrıldığı Kemal Farukiye sağ iç mevl verilmişti. Sol açıkta çok büyük bir isabetle oynatılan Kemal Şefik takımı zafere çıkaran bir oyuncu olmuştur. İlk devrede rüzgâr altına düşen Galatasaray çok teblikeli “akınlar yaparak hasmını bir. hayli sars- tıktan sonra ilk sayıyı yapt Oyun bundan sonra şiddetle devam etti. Her il ümidin fevkinde çalışıyor bilhassa Galatasaray fedakârane - gayret sarfediyordu. İkinci devre aynı heyecanla başladı ya berabere ya gali- biyet Tarzusu — oyuncularda her zaman gürülmiyen bir kuvvet sarfını icap ettirmişti . Azami nefesle çalışan Beşiktaşlılar bir sayı yapmak imkânımı buldu- lar, Bir beraberlik Beşiktaş için bir nimet, Galatasaray için ise elim bir mağlübiyet uyıl:ıc.ıklı Arlık her oyuncu kendini. gaip | etmiş bir halde her tarafa koşu- yor, didiniyor, rast gele oynıyorlar- ». Her topu kapışı bir tehlike olan. Kemal Şefik Galatasaraya şampi yona yolunda nihai zafer sayısını kaydetti. Bu suretle Galatasar: disi bu yarattığı kuvveti seriile bir kere daha âleme ispat V etmiş oldu... | “Oyun esnasında nahoş bir vaka oldu; Sporcular #sporun yüksek | mefküresine - daima sadık kalma | hdırlar. - Nihat, Mithat, Kemal, Şefik Beşiktaştan Zeki bu maçta en çok müuvaffak olan oyuncu- lardır. ü İzzet Melih beye fena değildir. Senenin 3 ayını Avrupada geçirmek, Tefaromco otomobilde gezerek, bank işlerile meşgul olmak, daima - tertaze kalmak gazeteleri — lütfen okuyup İütfen yazı yazmak zan- nedildiğinden — çok - keyifli şeydir. Benim gibi (20) yıl babı! caddesinde alın teri döküp yaz- ları oh demek — için — yatklübe giden ve tesadüfen içine girdiği | bu âlemi tetkik eden bir roman- cının, maliyeci bankacı bir zatla ne müşabeheti olabilir? — Sizi Size sorarsam ne der- siniz? —Kendim için ne ediplik ne tkârlık iddia edenlerden de- ğilim. Her şeyden evel popüler bir muharririn yalmız şunu iddia ederim ki ben daha iyade halkın ve şunu da ilâve edeyim ki popüler olmayı, karii mahtut ve nankör bir edip | olmaya tercih ederim! A HABERLER! Bu gün ismet paşa fırka grubunda bir nutuk irat edecek Bu gün toplanacak olan fırka grupnda — Başvekil İsmet Paşa Hazretleri siyaseti hariciye ve dahiliye hakkında beyanatta bulu- nacaklardır. Bu meyanda tahdi Yunanlılarla olan son da behsedecekdir. * Millet Meclisi — M. Meclisi Mayıs bidayetinden itibaen her gün içtima edecektir. Meclis ayın on beşine kadar mecut işleri ikmal geecek, on beş Mayısta tatil edi- lecektir. * 1 Mayıs günü—Yaprak tütün amelesi 1 Mayısı toplu bir halde tesit için Hükümete müracaatta bulunmuştu. Elektrik ve tramvay gibi şehrin umuz lerinde vazifesi olmayan amele geçen sene olduğu veçhile 1 mayısta kırlarda geze- ceklerdir. »£ Çocuk haftası—Çocuk haftası programı tespit Türk edilmiştir.Bir hafta müddetle Ocağım idare edecek çocuklar da intihap olun- müştür. he * Maaş lâyıhası tetkik yor Muvazene — encümeni barem lâyıhasını tetkike devam etmektedir. Riyaseti Cumhur, Meclis, Diva- ni mühasebat / memurları için ayrı bir lâyıha hazırlanmaktadır. Ali İktisat meclisi memurları ile talim ve terbiye reisi ücret al- dıklarından derecelerde - isiml yoktur. Bunun hakkında ayrı bir lâyıha hazırlanacktır. * Türk ocağında konser — Türk ocağında dün parlak bir konser, verilmiştir. — Üç yangın 1 — Beyoğlunda Ragıp paşa apartmanında oturan Madam Ni- ganın odumulüri yürüğyar çıkmişdar da derahal yetişilerek söndürül- müştür. 2 — Kasımpaşada sakin İsak Efendinin evinden yangın çıkmış biraz sonra söndürülmü; 3 — Üsküdarda Çinilide Fran- sız mektebinden yangın çıkmış ve hemen söndürülmü e Knmşıısıırîşııslalı çakı ile yaralayan bir kadın Fatihte sakin Hanım bir kadın Gülizar ismindedaşka bir kadınla alacak nıCS/ğ linden dolayı kavgaya tutuşmy*© Neti- cede Hanım GülizaryAStalı çakı ile sol kaba etinde Ytralayarak kaçmıştır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: