21 Nisan 1929 Tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5

21 Nisan 1929 tarihli Vakit Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© (Dünkü üshamızdan mabad ) 13 üncü sinif e uri yetlerde; Devair birinci 20 Jira maaşlı ) vilâyet birinci sınıf ru rı (335 lira maaşlı) vekiller VE İkinci sinif 'lavuzim, depo, mübdyaa mö- Gevairi üçüncü sınıf tetkik ve hesap, melâr, tahakkuk, dosya memurlar © ikinci smıf ct ve muka “vilâyet üçüncü sınıf müme: memurla ME muallimler ira inde ilimatı m; e tahsil memur sana i za MEL Sini icra memurları (25 lira magşl Mei İinei Sınıf dahiliye memuru (20 lir Mİ mehakim başkâtip muavinleri ( 20 lira Ley yeti vekâleri birinci sınıf ustalar (25 Jira Aly imamları. kalyon imamı- fırka hukuk memurları (20 lira maaşlı). müdafai mil muzık muallimleri (20 lira maaşlı) ciyase- lar kan üçüncü sinef mızıkacısı. ye Vekâleti vilâyet üçüncü' sml nufus memurları Na Maş). vilâyet maiyev memurlar İkinci iğ Diğ müdürleri (20 lira maaşlı). hapis- Mari maaşlı). polis daş memurları. ikinci İkinci snf polis ve mektep tabipleri (17. İnci snf polis musllimleri (20 Jira maaşlı) Ya mMeimirları (20 Tira maaşlı) - polis birinci KIZ ira maaşlı jandarma İmamları. İskân ma ları (20 lira ersaşlı) iskân ikimel sinif 5 lira maaşb) ökân' sımf 2 işe me * iskân birinci smef tefviz memur. Dn graf kablo fen memurları- posa e dere memurlar « dördüncü sınıf posta ve posta telgril mürskip posta telefon üömki- çi şefleri, jandarma üçüncü - Sımi hesap vebuat beşinci sınıf mürercimler kâtipler (20 lira ve kançılatlar hariciye merkez pler (20 lira maaşlı) dye e ületinde Darphanc wwamelir müfettişi - ve ikinç (5 m sını jen memurları ( ha mesullük birine sınıf başkâtip ve tetkik ğa pe maş). muhasibi mes'ullük birinci sanef Ürü maaşlı) - damga bam. Kâğıt muhafızı « ağ Ve ünik Tağmürlar — dama ımatban ve mik May ela iin Ve kaza ikinci sınıf sandıkeminleri (25 lira © nwtemedi - vilâyet maliye muamelât me- Nİ Sinsf tahakkuk ve şube memurları (25 lira Ka muamele vergisi ikinci sınıf 25 Ra Mta maş ışlı) - taz ikinci sınıf memurları - (25 Üçüncü muf rüsum saydiye memurları ve birindi Simi i (25 lira maaşlı) merkez tapu memurları Ki SUE tapu müdürleri (25 dira maaşlı) - vilâyet DU başküripleri (25 lira maaşlı) İstanbul tapu Veriset memurları - rüsümat İstanbul ayniyat im birinci, sınıf idare memurları (29 lira ma- Bag Muayene memuları (20 Jira maaşlı) - rüsümat Bai bacmurları (22 lira maaşlı) rüsümet birinci Brad, memurları (25 lira maaş) - rüsumat birinci : Muhafız. mantaka eemurları - rüsumat suvari ” Ki Mntaka GE memurları - tüsumat kaptın ve makinit- AR» $wz birinci sınıf sandıkeminleri Me Saç memurları - Mine üçüncü smıf Mlaarit müdürleri (25 ei sanayii nefise müze ve kütüpane me- e matbansı imalâü umumiye memuru - devlet a rk müdürü ye Bazı kütübü ve salon Bm gay kai Sander emanet dairesi baş memur muavini- Yi idare, tahrir, hesap, mübayaa, ambar Mi Atı dersiye muhafızları (18-20 lira maaşlı) Memi ind Mühendis ve fen mektepleri dahiliye baci fen memurlar muavinleri Ç 10 Hira maaşlı) Si Birinci sınıf nwavin baytarlar (20lira sat ikinci sınıf muallimleri 28 lira maaşlı lr harir darülistihzar müdür muavinleri- > İkinci seref maden mermiler € 95 Kira emi alone snf muallimleri ( 20 Jira ie Şubeleri ikinci sınıf uzaları (25 lira dare şubesi amirleri - üçüncü sınıf liman Ga liman birinci sınıf kontrol gemur- Si; laa İk timan birinci sınıf murakip wemurları eve ma) #Ytir müderrisleri ikinci snf mpavinleri sa isnat ayniyat memuru ( 25 lira im Vİ zirrat memurları, pe Alelâmum bastaneler tabip asi Müstahzirler - dilsiz ve sağırlar öçüncü ğe Morg, müşahcdehane, kimyahane e mezun €czacıları. Şarayi devlet ikinci lira maaşlı) sınıf sevk ve üçüncü. Suni : me Şımi hademel hayrat mürakip- VAKIT Nisan * i Müş İâyihasında teadül dereceleri nası tesbit didi |Garrarraran)( Â T a 14 ÜNCÜ SINIF Möserek memuriyetlerde : Devsiri markeziye dördün- cü sımf dosya memurları, deyalri merkeziye ikinci sınıf kâtipleri (62 - £5 lira maaşlı) devairi merkeziye üçünçü mütemedi” (15 Bra maaşlı) vilâyac ikinci sınıf. kâtipleri tetkik ve hesap memurları ve mütemtleri (17 - 20 Mira ma- aşlın vilâyet dosya ve takip memurlar, vilâyat birincievrak mukay yitleri, vilyat ikinci Sint anibar memurları (47 - 20 dokuzuncu sım muallimleri (15 - 17 lipa maaşlı) tinde ncü sınıf icramemirları (20lira tahsili ceza memurları (20 Bra maaşlı) vilâyat ikinci sınıf eytam müdürleri (20 lira maaşlı) mahakim eme nat memurları, Ankâra hukuk” mektebi ikinci (sım£ dahiliye memura (15 lira maaşlı) beşinci sırf mahakim “başkâtip ve i (16-18 lira maaşlı) taşra kütüpmne medhuru (20 0 illiye vekâletinde: ikinci .sınt gedikli mü- e sınıf 2 usuları (20 lirr maaşlı) müda” sınıf tetkik tahrirleri o (20 lira maaşlı) tabur ve firkâ imamları hesap memur #muavinleri ÇISlira maaşlı ) riyaseticümhur mzikası “dördüncü” sınıf mızıkacısı (15 kira maaşlı ). ! Drive Vekâletinde Yilâyat dördüncü sın müdür- leri 4 25 Kira maaslı b vilâyat daire müdürleri birinci sınıf kazalar nüfus memurları ( 15-20 lira maşşlı ) üçüncü sınıf nahiye ve bhapsane müdürleri (15 Era maaşlı ) mü- fettişi ümumilik istihbarat memurları, polis birinçi emil par mak İzi memeli (7, 5-20 Ira mâaşlı ) polis kumiser muavinleri, polis fotoğraf memurları, polis pasaport ihemur- ları, üçüncü snf polis memurlari C 10-15 İlra giaaşlı > poli memucarı, polis sicil memurlar, polis ikinci saf ömanet m 5 lira maaşli ) jandarma, 'mâkastar, mücellit, rettip- ve makinistleri, İskân ve tevfiz ikinci sunset memurları 20 ira maaşlı iskân üçücü sınff #staisuk memurlar, 20 lira maaşlı iskân üçüncü. Sınıf istatik'memur- | ları 17,50 lira maaşlı vilâyat posta ayniyat muhasipleri, beşinci İ sınıf posta telgraf müdürleri -19-18 lira maaşlı telsiz ahize ve muamelât merkez muhabere memurları muume- | Mit merkezi telgraf makinistleri, pota baş seyyarları, jandarma ! birinci sivil kâğp ve mektep imamlar Ve kesan memur muavinleriz aliye Vekâletinde: “Baçpıne nurları (15 Bra maaşlı mü »i mes'ullük ikinci sınıf başkakipleri" ve birinci simi leri 20 Nira malişlı ve ikinci sınıf tetkik memurları 17 lira maaşlı yo mös- ullük ikinci sini sandık eminleri (20 Hira maaşlı) brihet damga biriuci muzddidi, siliyet- birinci maliye müamelât memur refikleri (17-22.lira maaşlı k, vilâyet ikinci. sinıl sandık emini ve muavinleri (17-20 lira maaşla vilâ- yat tahsil memurları, ve süvari taksildarlari ikinci sırf tahakkuk ve tahsil şube memurları birinci sımf ouavinleri (20. ira; maaşlı maliye ira memurları, pul satış memur refikleri, vaşidat birinci sınıf istihlâk memurları (20 lira maaşlı) vilâyat muanlele, vergisi. biritıci konteölerları kolcu ve; kayıkçıları (20-22 lira maaşlı) tuz “ikinci sınt sandik eminleri (17,5 -20 lira #ınaşlı) tuz üçünü sınıf memurları (15-20 lira maaşlı ) tahsil ecza, dördüncü “semi rüsum saydiye memurları ve ikinci sınıf muhasipleri”(.15-20. Şire Maaşlı) vilâyet altmet snf tapu müdârleri (20 lira maaşlı ) üçüncü Spf başkâtipler (20 lira) birinci sımi tapu memurları, haciz mukayit- leri (20 lira maaşlı) rüsumat ikinci sım? idare ve manifesto ve ikinci sınıf piyade mıntaka imubafaza, taşra takip ve ilğnat me- "murları (20 Tira maaşlı). MM" vekiletinde orta muallim mektebi” tadür imi (20 lira maaşlı) rasathane birinci snif mülâzimleri ( Tira maaşit ) devlet matbaast imalâtı umumiye memur Sınıf kütüphane memurları (20 lira maaşlı ) müze dühü murları müze hafriyat memuru, hırkal saadet ai Topkapi müzesi salon baş memur muavini, al kâtip veznedar, tahsildar ve mübayaa pensi ç devlet matbaası ser makinisiti. ktisat vekiletinde Birinci sınıf orman ii slararu (20-1ira maaşb) Orman takibi dava memurları orman mühendis zmü- avinleri, ikincisi muavin baytarlar ( 15 lira maaşlı ) orman mek- tebi dahiliye müdürü harırdarülistihzar konturol memiları (15,90 lira maaşli ) aygır mürebbileri, ticaret mektebi ölisi ser muidi, ticaret mektebi yedinci sml muaallimleri (15 lira maaşh ) Zon- guldak liman mühendis mektebi kolfeksiyon “muhafızı, limanlar jen şubeleri üçüncü sınıf szaları (20 lira maaşlı dördüncü sitili üçüncü sınıf “fen me e telaş ) Ka - müze asarı şarkıye kütüpane memüru| Timan reisleri (20 lira maaşlı) liman ikinci sımf Konturolları, Timdn dahiliye x fen memurları, Ziraat mektepleri makinistleri, Zanguldak birinci sınıf muadin memurları (20 Hira maaşh birinci ikinef sınıf ayniyat Mieimurları ( 20 lira maaşlı) gir Vekiletinde: Birinci sani Küçük sıhhiy& memufları (05 lira maaşlı ). Dp işleri riyasetinde : Diyanet işleri sicilât şer'iye pat balaza ve muamele mığıncrları, tetkik mesahif azaları ve başkâtibi, ve üçüncü sınıf hademel hayrat mürakibi (15 lira tün- Aşı) diyanet işleri mütamadt altinci sımf müftiler (20 lira maâğlı) stanbul birinci sımf kürsü ve cuma vâzırları ( 16.lira maaşh). İstanbtıl ve beyoğlu müftülüleri vazile li çi iz Ma maaşlı ). Haakeğriğiii 4.CÜ KEŞİDE: sı MAYISTADIR. BÜYÜK İKRAMİYE: 45,000 nim AYRICA: “20000 ç 15000, AAA, siler İKRAMİYELER VE 10000 KİRALIK BİR AT 5 Pola Negri Kocasından ayrılıyor Pola Neğri Bundan iki sene evel bir Rus prenesile evlenen sanatkâr Pola Negri son: günlerde koca- w aleyhinde bir talık davam zevci ile konuşmuşlardır. Pola- Negrinin zevci intişar eden şa- iyayı teyit etmiş ve şu sözleri söylemiştir. < Pola çok sevimli ve çok iyi olduğu halde seciyelerimiz birbirinin okadar zıddı ki bir tülü uyuşamıyaruz. Aramızdaki ihülâf daha fazla, mizac ihtitâidır. Hali hazırda ayr“ yaşıyoruz. Pola, kendi şatosunda ikâmet etiği halde ben babamla birlikteyim.» Pola Negrinin kocası Prens Medivani ile izdivacı iki sene evel yuku bulmuştu, irata Garta nerd Meşhur sanaikâr Greta Gar- bo, Holivüta avdet etmiştir. Ana vatanı olan isveçte üç ay geçiren Garbonun bir aralık bir isveç prensile izdivacı mevzuba- İsolmuş » isede bunun ash ». yp sağa “Komünistler. Dün adliye adliyeye verildiler İçlerinde evvelce muha- keme edilmişler var Zabıtaca detdest edilen Hasan, Ahmet, İbrahim,Şerif, Ali, Nihat, Adil Ferit Abbas Çakır Hasan, Hüsnü, Hali Niyazi ismindeki on üç kişi adliyeye teslim editmiş- İl lerdir. İ Müddelumümilik, bu hu- | sustaki tahkikatın otamikini dördüncü müstantik o Salih Beye havale etmiştir.Salih B. bugün maznunların isticevabı ile meşgul olacaktr. Haber aldığımıza göre, istintak “dairesine verilenler arasında eyvelce komünistlik etrafındaki bazı hareketlerin. den dolayı ağır cezada mu- hakeme edilenlerden bir kıs mı da vardır. Çocuk haftası lÜstaralı 1 inek amyıfamczdadır | Himayei etfal cemiyeti merkezinde dün çocuk haf- sı için bir içtima yapılmış- Bu içtimada çöcuk tar. | Papa proğramı etrafında rin umumü park ve bahçe- lerde öğlendirilmelerini te- “min Glecektir, İİ Tevlik Rüştü B. bu iki sureti halli anlatmış ve şöyle demiştir * < Bu iki sureti halden birincisi terki teslihata o da müphem bir başlangıç olsun maksedile bazı ları taralından zaruret icabile kabul © edilebilirsede (ikincisi bilâkis hiç bir veçhile derpiş ve hatta münakâşa dahi edilemez. Efendiler, esas iribarile Sovyet projesinin nisbi | sistemi müşte- rek tedabirle yapılacak tenzili teslihattan mülkem © olmaktadır. Komisyon. tenzili teslihata esas olmak üzre sovyetler projesinin nisbet, türk telkinatının müsavat esası veya diğer herhangi bir teklif gibi: bir objektif miyarı mı kabul . yese kıraat edilmekte — olankendi iptidai projesinin objektif miyarı dahi- İinde mi kalmak istiyecektir? Komisyon et reddetmekle ürk ve teslihata esas olmasını reddetmiş İ, fakot defaten ve bili objektifi Bir miyim: ber tarak eylemiş olur. Mademki O mücerret olarak vadedilen tenzili teslihat esası konferansa — bırakılması bize böyle bir hatte hareket -konfe - Trans mesaisi eanimanda * hususü bir esas ve erkam komüyonu - nun ihtasma Omüncer olur ki ibzari komisyonumuzun bizzat işe. mübaşeret ve kunu tatbik etmesine o mani hiçbir karar yoktur. Bilikis, komisyonda ce- reyan edecek böyle bir iaüze- kerenin çok faideli olacağı mü- talâasındayız , İptidal projenin ikinci kıran tinde. beynelmilet mürakabeye mütedair olam ahkâm kendil. ğinden miyar meselesini oçtaya koymuştur. Binaenaleyh e inden, evvel derecede bü bapla tenvir” dr mesi faideli olacaktır. Misak eden «imtina ederek bunu konleransa bırakmak © istiyorsa mültekaddim bir karar burada ittihaz edilmiş ve bizzat Türk teklifi de tetkik ve bu hapta itihazı karar edilmek üzre sıkı bir suretie smerbut bulakduğu emsal ve miyar meseleleri bir. likte terki teshihat konferansına gönderilmek şartile bu hususta komisyonla mütabıkız. Şubeleri: BALİKESİR Askeri hemşireler Nefer tayını ala- caklar Ankara, 20 (Vak) — B. M:-Meclisi bugün -askert has. tanelezdeki hemşirelere bir nefer taymı ve kaçakçılığın takibi vesaitini temin için 1,5 milyon sarfna Maliye vekâletine me zuniyet “yerilmesi o hakkındaki kanunları birinci müzakeresinde kabul etmiştir. Müdafasi milliye vekâletinde mevcut, kara, deniz ve hava müs- teşarlıkları fertihde ayrıca bir müdafaa o milliye müsteşarlığı ihtasına dair kanun lâyihası ka- bul elammmaşlur. Aska çebi imar müdürlüğü teşkilân kanu- nunun muvakkat maddesile 1928 senesi teşktlât vemesarifine kar- şısılık olmak üzere 4 milyon Sultan Abdülâzız Nasıl hal'edildi? Nasıl intihar etti Yazan: Ayha (2) ımci cilt Eski harflerle çıkan en son eser pi Türkiye İŞ Börikası Sermayesi tediye edilmiş 4000000 liradır Umumi müdürlük GİRESON o MERSİN — EDREMİT BURSA liraya kadar istikraz aktı husu- sundaki mezkür madde ahkâ- manın 1929 senesi zarfında da devamı meriyetine dair kanun lâyıhasının © birinci O müzakeresi yapılarak kabul edilmiştir. Mec- lis pazartesi toplanacaktır. Şurayı Devlet azalığı Ankara, 20 (Vakıt)—Sabık Valiniz Mitat beyin münhal Devlet Şurası âzalığına intihabı söleniyor, Barem itirazları Ankara, 20 (Vakit) — Ba- rem İâyiham (hakkında bazi meb'uslara birkaç (O memurdan itiraz telgrahi gelmiştir. Koşunuz! -Koşunuz! Çakmakçılarda Çeşme soke ğındaki kuş tüyü fabrikasına Yüzile kuş tüjü 'yastık iki lira, yorgan on dört, şilte “on beş liradır. Kile. ile 125 kuruştan başlar, Koştüylerine mahsus kur psüşlar her tenkte mevcuttur. Liseler mübayaat komiyonun- dan: Üsküdar san'atlar mek tebinde yapılacak tamirat ve inşaat münakasaya konulmuş. tur, İbâlesi mayısın on dör düncü salı günü saat on ak tıda İcra kılmacakur. Talip» lerin keş ve şartnameleri görmek üzere her gün komis- yön kitabedne o müracaatları ilân olunur. ZONGULDAK

Bu sayıdan diğer sayfalar: